LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 4, 5, 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1928

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 51-1392; 2002, Nr. 127-5748)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

4 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžių „savivaldybės valdybos“ įrašyti žodžius „savivaldybės tarybos kolegijos“, po žodžio „mero“ įrašyti žodžius „administracijos direktoriaus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, tikrinti savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos, savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, taip pat kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, tiesiogiai įgyvendinančių vykdomąsias funkcijas, priimtų teisės aktų teisėtumą;“.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 5 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „vykdomosios institucijos“ įrašyti žodžius „administracijos direktorius“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Nustatęs, kad savivaldybės viešojo administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka Konstitucijos ir įstatymų arba kad savivaldybės administracijos direktorius neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų ar kitų teisės aktų (kuriais įgyvendinamos valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos), Vyriausybės atstovas savo įgaliojimus įgyvendina vienu iš šių būdų:

1) motyvuotu teikimu pasiūlo savivaldybės merui pateikti atitinkamai savivaldybės institucijai svarstyti teisės akto sustabdymo ir jo pakeitimo ar panaikinimo klausimą. Savivaldybės institucija privalo apsvarstyti Vyriausybės atstovo teikimą ir apie priimtą sprendimą jam raštu pranešti per dešimt dienų;

2) savivaldybės viešojo administravimo subjektui pateikia rašytinį reikalavimą neatidėliojant įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės sprendimą nustatydamas laiką, per kurį šis subjektas turi pranešti apie reikalavimo įvykdymą.“

2. Papildyti 5 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Jeigu Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatytais atvejais į Vyriausybės atstovą kreipiasi Vyriausybės įgaliotinis, Vyriausybės atstovas, nustatęs, kad savivaldybės institucijų priimti teisės aktai neatitinka Konstitucijos ar įstatymų, kreipiasi į teismą dėl šių teisės aktų sustabdymo.“

3. Buvusią 5 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5 ir 6 punktų pakeitimas

1. 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžių „valdybai ar“ įrašyti žodžius „tarybos kolegijai“, po žodžio „merui“ įrašyti žodžius „ar savivaldybės administracijos direktoriui“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) gauti iš savivaldybės administracijos savivaldybės tarybai, savivaldybės tarybos kolegijai, savivaldybės merui ar savivaldybės administracijos direktoriui priimti pateiktus teisės aktų projektus bei jų aiškinamuosius raštus. Šiuos dokumentus savivaldybės administracija privalo pateikti Vyriausybės atstovui tokia pat tvarka, kaip pagal savivaldybės tarybos veiklos reglamentą savivaldybės tarybos nariams pateikiami savivaldybės tarybos sprendimų projektai;“.

2. 6 straipsnio 1 dalies 3 punkte vietoj žodžių „ar valdybos“ įrašyti žodžius „ar savivaldybės tarybos kolegijos“, vietoj žodžių „šių institucijų“ įrašyti žodžius „šios institucijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) reikalauti iš savivaldybės administracijos savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų kopijų, taip pat savivaldybės tarybos ar savivaldybės tarybos kolegijos posėdžių, kuriuose buvo priimti šios institucijos teisės aktai, protokolų kopijų. Šis reikalavimas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jo gavimo;“.

3. 6 straipsnio 1 dalies 5 punkte vietoj žodžio „valdybos“ įrašyti žodžius „savivaldybės tarybos kolegijos“, po žodžio „mero“ įrašyti žodžius „administracijos direktoriaus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) nustatyti kitą Vyriausybės atstovo nurodytų veiksmų įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos, mero, administracijos direktoriaus ar kito savivaldybės viešojo administravimo subjekto prašymas šį terminą pratęsti;“.

4. 6 straipsnio 1 dalies 6 punkte vietoj žodžio „valdybos“ įrašyti žodžius „tarybos kolegijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) dalyvauti savivaldybės tarybos bei savivaldybės tarybos kolegijos posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, pranešti savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka Konstitucijos ar įstatymų;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS