LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. birželio 6 d. Nr. IX-935

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 102-2921; 2001, Nr. 71-2516)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Atsiskaitymo kontrolė

Savivaldybės vykdomosios institucijos arba jų įgalioti asmenys turi teisę tikrinti, ar žemės ūkio produkcijos pirkėjai, laikydamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, sudaro rašytines žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartis, apskaičiuoja komercinio kredito palūkanas bei delspinigius ir atsiskaito su produkcijos pardavėjais. Savivaldybės meras teikia siūlymus Vyriausybei dėl priemonių atsiskaitymų būklei gerinti. Žemės ūkio produkcijos pirkėjai savivaldybės merui teikia Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą informaciją apie atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją būklę.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________