LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 47 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. kovo 8 d. Nr. IX-2051

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2003, Nr. 123-5581)

 

1 straipsnis. 47 straipsnio 1 dalies papildymas 15 punktu

Papildyti 47 straipsnio 1 dalį 15 punktu:

15) Lietuvos Respublikos piliečiams, išrinktiems Europos Parlamento nariais.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________