LIETUVOS RESPUBLIKOS KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO 4 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 10 d. Nr. XI-555

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 26-578; 2008, Nr. 76-3003)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kredito unija privalo teikti šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą licencinę finansinę paslaugą ir turi teisę teikti šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose ir 3 dalyje nustatytas finansines paslaugas, įskaitant finansines paslaugas užsienio valiuta, jei šios teisės neapribotos šio ar kitų įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytos mokėjimo paslaugos;“.

3. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) kelionių čekių, vekselių ir kitų mokėjimo priemonių administravimas, jei šios veiklos neapima šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos mokėjimo paslaugos;“.

4. Pakeisti 4 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Be šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, indėlius ir kitas grąžintinas lėšas kredito unija turi teisę priimti ir iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių įstaigų ir institucijų, jeigu tai numatyta kredito unijų steigimo dokumentuose, Lietuvos Respublikoje įsteigtų asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, profesinių sąjungų organizacijų, labdaros ir paramos fondų, tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondų, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka iš kredito unijos narių nepilnamečių vaikų (įvaikių) ar globojamų vaikų, jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra kredito unijos narys. Kredito unija taip pat turi teisę teikti šioje dalyje nurodytiems asmenims šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas mokėjimo paslaugas.“

5. Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kredito unijai išduota licencija suteikia teisę teikti šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas mokėjimo paslaugas, išskyrus Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas:

1) netiesiogiai per Centrinę kredito uniją, jeigu kredito unija yra jos narė;

2) netiesiogiai per pasirinktą banką, jeigu kredito unija nėra Centrinės kredito unijos narė.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 4 dalies 9 ir 10 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 4 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) dokumentus ir informaciją, patvirtinančius, kad yra pasirengta teikti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas mokėjimo paslaugas, išskyrus Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas, netiesiogiai per Centrinę kredito uniją, jeigu kredito unija yra jos narė;“.

2. Pakeisti 9 straipsnio 4 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) dokumentus ir informaciją, patvirtinančius, kad yra pasirengta teikti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas mokėjimo paslaugas, išskyrus Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas, netiesiogiai per pasirinktą banką, jeigu kredito unija nėra Centrinės kredito unijos narė.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________