VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. VA-34 „DĖL PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. kovo 21 d. Nr. VA-26

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 881 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir atsižvelgdama į tai, kad Belgijoje keičiama pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų kodų struktūra, iki 2005-04-01 suteikti Belgijos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų kodai, sudaryti iš prefikso ir devynių skaitmenų, papildomi skaitmenų sekos pradžioje rašomu nuliu ir iki 2007-12-31 galioja ir senos, ir naujos struktūros Belgijos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų kodai:

1. Pakeičiu ir išdėstau nauja redakcija Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34 patvirtintų Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos (toliau – FR0564 forma) pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 43-1427) priedą „ES valstybių narių ir jų PVM mokėtojų kodų struktūros sąrašas“ (toliau – Sąrašas, pridedama).

2. Nustatau, kad FR0564 formoje nuo 2005-04-01 iki 2007-12-31 pasirinktinai gali būti rašomi arba senos, arba naujos struktūros Belgijos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų kodai, o nuo 2008-01-01 turi būti rašomi tik naujos struktūros Belgijos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų kodai.

3. Įsakau:

3.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI) kontroliuoti, kad pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai vadovautųsi Sąrašu.

3.2. Inspekcijos Informacinių technologijų departamentui 2005-04-01 valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėse sistemose (toliau – informacinės sistemos) papildyti nuliu iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pateiktų FR0564 formų įrašytus senos struktūros Belgijos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų kodus, iki 2005-04-01 užtikrinti, kad būtų pritaikyta ir įdiegta AVMI programinė įranga naujos struktūros Belgijos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų kodams apdoroti, nuo 2005-04-01 iki 2007-12-31 pateikiamose FR0564 formose nurodytus senos struktūros Belgijos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų kodus įvedimo į informacinės sistemas metu papildyti nuliu.

3.3. Atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir pagal kompetenciją AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2005-04-01.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos

valstybes nares ataskaitos FR0564 formos

pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių

priedas

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2005 m. kovo 21 d.

įsakymo Nr. VA-26 redakcija)

 

ES VALSTYBIŲ NARIų IR JŲ PVM MOKĖTOJŲ KODŲ Struktūros Sąrašas

 

ES valstybės narės

 

pavadinimas

dviraidis kodas (prefiksas)

PVM mokėtojų kodų struktūra (be prefiksų)

Pastabos

1

2

3

4

Airija

IE

9999999X arba

9X99999X

gali būti naudojamos raidės „O“ ir „I“

Austrijos Respublika

AT

U99999999

 

pirmas ženklas po prefikso yra raidė „U“

Belgijos Karalystė

BE

999999999 arba

9999999999

9 skaitmenų struktūra galioja iki 2007-12-31

Čekijos Respublika

CZ

99999999 arba

999999999, arba

9999999999

 

Danijos Karalystė

DK

99999999

 

Estijos Respublika

EE

999999999

 

Graikijos Respublika

EL

999999999

 

Ispanijos Karalystė

ES

X99999999 arba

99999999X, arba

X9999999X

 

Italijos Respublika

IT

99999999999

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

GB

999999999 arba

999999999999, arba

GD999, arba

HA999

 

Kipro Respublika

CY

99999999X

 

Latvijos Respublika

LV

99999999999

 

Lenkijos Respublika

PL

9999999999

 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

LU

99999999

 

Maltos Respublika

MT

99999999

 

Nyderlandų Karalystė

NL

999999999B99

trečias nuo pabaigos ženklas yra raidė „B“

Portugalijos Respublika

PT

999999999

 

Prancūzijos Respublika

FR

99999999999 arba

X9999999999, arba

9X999999999, arba

XX999999999

nenaudojamos raidės „O“ ir „I“

Slovakijos Respublika

SK

999999999 arba

9999999999

 

Slovėnijos Respublika

SI

99999999

 

Suomijos Respublika

FI

99999999

 

Švedijos Karalystė

SE

999999999999

du paskutiniai skaitmenys yra „01“

Vengrijos Respublika

HU

99999999

 

Vokietijos Federacinė Respublika

DE

999999999

 

 

9 – skaitmuo

X – raidė

______________