LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2000 m. balandžio 28 d. Nr. 478

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-890) 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Keleivinio transporto vežėjų dėl transporto lengvatų negautų pajamų atlyginimo tvarką (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. Susisiekimo ministerijai – patvirtinti keleivinį transportą kontroliuojančių pareigūnų nemokamo važiavimo keleiviniu transportu tvarką;

2.2. Sveikatos apsaugos ministerijai – nustatyti:

2.2.1. sąrašą ligų, kuriomis sergantiems asmenims gydyti nuolat reikia hemodializės;

2.2.2. šio nutarimo 2.2.1 punkte nurodytų asmenų teisės į transporto lengvatas įgyvendinimo tvarką, suderintą su Susisiekimo ministerija;

2.3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – iki 2000 m. lapkričio 1 d. patvirtinti transporto išlaidų ir specialių lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimo sutrikusią judėjimo funkciją turintiems invalidams, nurodytiems Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, tvarką.

3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras turi pateikti Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, specialios paskirties akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamentui dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę įstatyme numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius. Naujųjų pažymėjimų formos turi būti suderintos su pastarosiomis institucijomis.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 17 d. nutarimą Nr. 98 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos“ įgyvendinimo“ (Žin., 1996, Nr. 7-179);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1508 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos“ įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 3-57);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 30 d. nutarimą Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos“ įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 60-1708);

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos“ įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 100-2782).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                   Rimantas Didžiokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478

 

Keleivinio transporto vežėjų dėl transporto lengvatų negautų pajamų atlyginimo tvarka

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka nustato keleivinio transporto vežėjų negautų dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų pajamų atlyginimo reikalavimus.

2. Transporto lengvatos asmenims teikiamos pateikus atitinkamą dokumentą, patvirtinantį jo teisę į transporto lengvatas.

 

II. VEŽĖJŲ NEGAUTŲ DĖL TRANSPORTO LENGVATŲ PAJAMŲ ATLYGINIMO IŠ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ TVARKA

 

3. Vežėjų negautos pajamos dėl keleiviams suteiktų važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais ir iki 2000 m. gruodžio 31 d. – tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų, nustatytų įstatymo 5 straipsnyje, atlyginamos iš savivaldybių biudžetų pagal sutartis, sudarytas tarp vežėjų ir savivaldybių. Pagal šias sutartis vežėjai, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 8 dienos pateikia:

3.1. savivaldybei, kurioje įregistruota vežėjo įmonė, ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietus pagal 1 priedą;

3.2. savivaldybėms, išdavusioms vežėjui leidimus vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais, ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo šiais autobusais ir troleibusais bilietus pagal 2 ir 3 priedus;

3.3. savivaldybei, kurioje įregistruota vežėjo įmonė, ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus pagal 4 priedą (3.3 punkte nurodytos ataskaitos teikiamos iki 2001 m. sausio 8 dienos).

4. Savivaldybės, įvertinusios vežėjų ataskaitas, iki to paties mėnesio 15 dienos atlygina vežėjų negautas pajamas dėl keleiviams praėjusį mėnesį suteiktų transporto lengvatų. Jeigu viena iš savivaldybių, nurodytų įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje, išdavusių vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir gavusių šios tvarkos 3.2 punkte nurodytas vežėjų ataskaitas pagal 3 priedą, ne vėliau kaip iki to paties mėnesio 12 dienos nesutaria su kita gretima savivaldybe solidariai atlyginti iš savo biudžetų vežėjų negautas pajamas dėl keleiviams suteiktų važiavimo šiais autobusais lengvatų, šios pajamos vežėjams iki to paties mėnesio 15 dienos turi būti atlyginamos iš savivaldybių, nurodytų šios tvarkos 3.2 punkte, biudžetų. Savivaldybės iš vežėjų gali pareikalauti ir kitų papildomų ataskaitų ar dokumentų (pvz., kasos aparatų ataskaitų, bilietų pardavimo žiniaraščių, bilietų kontrolės lapų ir kt.) kopijų, kurių pagrindu buvo parengtos ataskaitos apie parduotus bilietus.

5. Savivaldybės, nustačiusios, kad vežėjai klastoja arba iškraipo ataskaitas, gali sustabdyti ar panaikinti tokiems vežėjams išduotas veiklos licencijas arba leidimus vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais, arba teikti Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl tokių pat sankcijų taikymo vežėjams, vežantiems keleivius reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais ar tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.

 

III. VEŽĖJŲ NEGAUTŲ DĖL TRANSPORTO LENGVATŲ PAJAMŲ ATLYGINIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO TVARKA

 

6. Vežėjų negautos pajamos dėl keleiviams suteiktų važiavimo keleiviniais traukiniais ir nuo 2001 m. sausio 1 d. – tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų, nustatytų įstatymo 5 straipsnyje, atlyginamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

7. Vežėjų negautos dėl keleiviams suteiktų važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų pajamos atlyginamos taip:

7.1. specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 10 dienos pateikia Susisiekimo ministerijai pagal sudarytą su ja sutartį ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus pagal 5 priedą;

7.2. Susisiekimo ministerija, įvertinusi gautas ataskaitas, nustatytąja tvarka per 5 dienas pateikia Finansų ministerijai paraiškas (kartu su ataskaitomis), kad gautų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoje programoje numatytų biudžeto lėšų, kurios bendra tvarka pervedamos specialios paskirties akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“.

8. Vežėjų negautos dėl keleiviams suteiktų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų pajamos nuo 2001 m. sausio 1 d. atlyginamos taip:

8.1. vežėjai, turintys licencijas ir leidimus, išduotus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos pateikia savivaldybėms (kuriose įregistruotos jų įmonės) pagal sudarytas su jomis sutartis ataskaitas apie negautas pajamas už parduotus su nuolaida važiavimo šiais autobusais bilietus pagal 4 priedą;

8.2. savivaldybės, apibendrinusios šias ataskaitas, per 3 dienas po jų gavimo teikia Finansų ministerijai paraiškas (kartu su ataskaitomis), kad gautų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoje programoje numatytų lėšų šių vežėjų negautoms dėl transporto lengvatų pajamoms atlyginti; šios lėšos kartą per ketvirtį bendra tvarka pervedamos savivaldybėms;

8.3. savivaldybės, gavusios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programoje numatytas lėšas, per 3 dienas perveda jas į šių vežėjų sąskaitas pagal pastarųjų ataskaitas.

9. Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija ir savivaldybės iš vežėjų gali pareikalauti ir kitų papildomų ataskaitų ar dokumentų (pvz., kasos aparatų ataskaitų, bilietų pardavimo apskaitos knygų, bilietų pardavimo žiniaraščių, bilietų kontrolės lapų ir kt.) kopijų, kurių pagrindu buvo sudarytos ataskaitos apie parduotus bilietus. Savivaldybės yra atsakingos už Finansų ministerijai teikiamų ataskaitų ir kitų dokumentų teisingumą.

10. Finansų ministerija, savivaldybės, nustačiusios, kad vežėjai klastoja arba iškraipo ataskaitas, gali teikti Susisiekimo ministerijai pasiūlymus sustabdyti ar panaikinti tokiems vežėjams išduotas veiklos licencijas ar leidimus vežti keleivius keleiviniais traukiniais ar tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.

 

IV. SAVIVALDYBIŲ NUSTATOMOS TRANSPORTO LENGVATOS

 

11. Laikydamosi įstatymo 5 straipsnio 7 dalies nuostatų, savivaldybės gali papildomai leisti įsigyti važiavimo jų nustatytų maršrutų vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus su nuolaida ir kitų kategorijų asmenims, taip pat leisti įsigyti važiavimo bilietus su nuolaida tam tikromis savaitės dienomis ar paros valandomis. Savivaldybės vežėjų negautas pajamas atlygina jiems iš savo biudžetų lėšų, kaip numatyta šios tvarkos 3 ir 4 punktuose.

______________


Keleivinio transporto vežėjų dėl transporto

lengvatų negautų pajamų atlyginimo tvarkos

1 priedas

 

________________________________                                   ATASKAITA

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)                   _________________________________

________________________________                                             (data)

_________________________________

(parengimo vieta)

 

Dėl parduotų su nuolaida važiavimo

reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais

bilietų

20__ m. ______ mėn.

 

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, litais

Negautų pajamų dėl keleiviams teikiamų važiavimo keleiviniu transportu lengvatų atlyginimo dydis, litais

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Mėnesiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Įmonės vadovas                                                         (parašas)                       (vardas, pavardė)

 

Įmonės vyriausiasis finansininkas                               (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

A. V.

______________


Keleivinio transporto vežėjų dėl transporto

lengvatų negautų pajamų atlyginimo tvarkos

2 priedas

 

________________________________                                   ATASKAITA

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)                  _________________________________

________________________________                                             (data)

_________________________________

(parengimo vieta)

 

Dėl parduotų su nuolaida važiavimo

vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo

autobusais ir troleibusais bilietų

20__ m. ______ mėn.

 

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, litais

Negautų pajamų dėl keleiviams teikiamų važiavimo keleiviniu transportu lengvatų atlyginimo dydis, litais

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Mėnesiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Įmonės vadovas                                                         (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

Įmonės vyriausiasis finansininkas                              (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

A. V.

______________


Keleivinio transporto vežėjų dėl transporto

lengvatų negautų pajamų atlyginimo tvarkos

3 priedas

 

________________________________                                   ATASKAITA

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)                 _________________________________

________________________________                                             (data)

_________________________________

(parengimo vieta)

 

Dėl parduotų su nuolaida važiavimo

vietinio (priemiestinio) reguliaraus

susisiekimo autobusais bilietų

20__ m. ______ mėn.

 

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, litais

Negautų pajamų dėl keleiviams teikiamų važiavimo keleiviniu transportu lengvatų atlyginimo dydis, litais

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Mėnesiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Įmonės vadovas                                                         (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

Įmonės vyriausiasis finansininkas                              (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

A. V.

______________


Keleivinio transporto vežėjų dėl transporto

lengvatų negautų pajamų atlyginimo tvarkos

4 priedas

 

________________________________                                   ATASKAITA

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)                  _________________________________

________________________________                                             (data)

_________________________________

(parengimo vieta)

 

Dėl parduotų su nuolaida važiavimo

tolimojo reguliaraus susisiekimo

autobusais bilietų

20__ m. ______ mėn.

 

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, litais

Negautų pajamų dėl keleiviams teikiamų važiavimo keleiviniu transportu lengvatų atlyginimo dydis, litais

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Įmonės vadovas                                                         (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

Įmonės vyriausiasis finansininkas                              (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

A. V.

______________


Keleivinio transporto vežėjų dėl transporto

lengvatų negautų pajamų atlyginimo tvarkos

5 priedas

 

________________________________                                   ATASKAITA

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)                   _________________________________

________________________________                                             (data)

_________________________________

(parengimo vieta)

 

Dėl parduotų su nuolaida važiavimo

keleiviniais traukiniais bilietų

20__ m. ______ mėn.

 

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, litais

Negautų pajamų dėl keleiviams teikiamų važiavimo keleiviniu transportu lengvatų atlyginimo dydis, litais

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Mėnesiniai

50

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Įmonės vadovas                                                         (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

Įmonės vyriausiasis finansininkas                              (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

A. V.

______________