LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 5, 6, 8, 10, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-606

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752; 2007, Nr. 17-631)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

5 straipsnio 1 dalies 2 punkte po žodžio „pavadinimas“ įrašyti žodžius „ir buveinė“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) viešosios įstaigos pavadinimas ir buveinė;“.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies 3 punkto pripažinimas netekusiu galios ir 3, 6 dalių pakeitimas

1. 6 straipsnio 2 dalies 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijos ir šaukimo tvarkos, vadovo skyrimo ir atleidimo tvarkos ir jo kompetencijos, įstatų keitimo tvarkos nurodyti nereikia, jeigu tai nesiskiria nuo šiame Įstatyme nustatytųjų ir apie tai nurodoma pačiuose įstatuose. Įstatuose gali būti ir kitų šiam ir kitiems įstatymams neprieštaraujančių nuostatų. Paaiškėjus, kad įstatuose yra nuostatų, prieštaraujančių šiam ir kitiems įstatymams, įstatai turi būti pakeisti.“

3. Pakeisti 6 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Viešosios įstaigos įstatus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Be Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje išvardytų duomenų, juridinių asmenų registre nurodomas viešosios įstaigos veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnio 1 dalį nauju 2 punktu:

2) priima sprendimą pakeisti viešosios įstaigos buveinę;“.

2. Buvusius 10 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 punktus laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 punktais.

 

5 straipsnis. 15 straipsnio 7 dalies pakeitimas

15 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžių „tapatumas notariškai“ įrašyti žodžius „tikrumas notaro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Sprendimą dėl viešosios įstaigos reorganizavimo priima ir kartu reorganizavimo sąlygas tvirtina bei priima po reorganizavimo veiksiančių viešųjų įstaigų įstatus kiekvienos reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma. Įstatus turi pasirašyti reorganizavimo sąlygose nurodyti asmenys. Šių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

_________________