LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO Nr. 338 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO FORMOS IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 13 d. Nr. 1V-447

Vilnius

 

Pakeičiu Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3309; 2009, Nr. 139-6133):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos (toliau – įstaiga), kurioje asmuo yra priimtas į valstybės tarnautojo pareigas, o kai priimama į įstaigos vadovo pareigas, šį asmenį į pareigas priėmusio asmens vadovaujamos įstaigos, ar kai į pareigas priima Vyriausybė ar savivaldybės taryba – Ministro Pirmininko tarnybos ar savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys arba valstybės tarnautojas, vykdantis personalo administravimo funkcijas (toliau – įstaigos personalo administravimo tarnyba), Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas dienos užpildo prašymą išduoti pažymėjimą (šių taisyklių 1 priedas), išskyrus, kai šių taisyklių 21 punkte nustatytu atveju valstybės tarnautojas yra negrąžinęs pažymėjimo.“

2. Išdėstau 5.1 punktą taip:

5.1. 02 – pasikeičia asmens vardas ir (ar) pavardė;“.

3. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Įstaigos personalo administravimo tarnyba, šių taisyklių 7 punkte nustatytiems asmenims pasirašius prašymą išduoti pažymėjimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną VATIS įrašo šį prašymą pasirašiusio asmens pareigų pavadinimą, vardą (-us) ir pavardę, pasirašymo datą ir prašymą išduoti pažymėjimą per VATIS perduoda Valstybės tarnybos departamentui, o valstybės tarnautojui, kuriam prašoma išduoti pažymėjimą, įteikia iš VATIS atspausdintą ar išsiunčia valstybės tarnautojui elektroniniu paštu, faksu ar paštu Valstybės tarnautojo sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygų dokumentą, kurio formą tvirtina Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Gyventojų registro tarnyba) direktorius.“

4. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Asmens dokumentų išrašymo centras išrašo pažymėjimą, į jame įdiegtą kontaktinę elektroninę laikmeną įrašo duomenis, nurodytus Valstybės tarnautojo pažymėjimo formoje, valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatą ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą (toliau – valstybės tarnautojo sertifikatai), sudaro pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį), spausdina vokus su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), nuskaito pažymėjimo nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinį numerį ir perduoda jį VATIS.

Valstybės tarnautojo sertifikatai sudaromi ir atnaujinami, jų galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas, galiojimo sustabdymas atšaukiamas ir kiti su valstybės tarnautojo sertifikatų tvarkymu susiję veiksmai atliekami Gyventojų registro tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

Įstaiga, teikdama Asmens dokumentų išrašymo centrui valstybės tarnautojo sertifikatų atnaujinimui valstybės tarnautojo pažymėjimą su galiojančiais kvalifikuotais sertifikatais, sudarytais ne Gyventojų registro tarnybos, apie tai nedelsiant informuoja sertifikavimo paslaugų teikėją, sudariusį ir įrašiusį minėtus sertifikatus.“

5. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Valstybės tarnautojas, įstaigos personalo administravimo tarnyboje atsiimdamas pažymėjimą ir voką su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), pasirašo prašymo išduoti pažymėjimą 8 punkte ir nurodo datą.

Užsienyje dirbantiems valstybės tarnautojams pažymėjimas ir vokas su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu) bei prašymas išduoti pažymėjimą siunčiami registruotu ar diplomatiniu paštu ar per kurjerių tarnybą. Valstybės tarnautojas, gavęs pažymėjimą ir nurodytus dokumentus, tą pačią darbo dieną apie tai elektroniniu paštu arba faksu praneša įstaigos personalo administravimo tarnybai. Valstybės tarnautojas, pasirašęs prašymo išduoti pažymėjimą 8 punkte bei nurodęs pažymėjimo ir slaptažodžio gavimo datą, prašymą išduoti pažymėjimą paštu grąžina įstaigos personalo administravimo tarnybai. Valstybės tarnautojo elektroniniu paštu arba faksu atsiųstas pranešimas apie gautą valstybės tarnautojo pažymėjimą asmens byloje prisegamas prie prašymo išduoti pažymėjimą.

Valstybės tarnautojui atsiėmus pažymėjimą ar užsienyje dirbančiam valstybės tarnautojui elektroniniu paštu arba faksu pranešus įstaigos personalo administravimo tarnybai apie pažymėjimo gavimą, ši nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, VATIS įveda žymą apie pažymėjimo atsiėmimą. Pažymėjimas tampa galiojančiu nuo žymos apie jo atsiėmimą įvedimo VATIS momento. Pažymėjimui tapus galiojančiu, automatiškai aktyvuojami pažymėjimo kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašyti valstybės tarnautojo sertifikatai.

Jei pažymėjimas išduodamas vietoj seno pažymėjimo, valstybės tarnautojas įstaigos personalo administravimo tarnybai grąžina negaliojantį pažymėjimą. Įstaigos personalo administravimo tarnyba VATIS pažymi, ar pažymėjimas buvo grąžintas, nurodydama pažymėjimo grąžinimo datą, ir grąžintą pažymėjimą specialiu prietaisu pažymi kaip negaliojantį: pavyzdžiui, perduria ne mažiau kaip dviejose vietose arba perlaužia.“

6. Išdėstau 19.4 punktą taip:

19.4. atleidus valstybės tarnautoją iš pareigų, išskyrus, kai valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų dieną yra įsigaliojęs įstaigos vadovo sprendimas priimti šį asmenį į tas pačias arba kitas pareigas toje pačioje įstaigoje.“

7. Išdėstau 21 punktą taip:

21. Valstybės tarnautojas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų, įstaigos nustatyta tvarka grąžina pažymėjimą įstaigos personalo administravimo tarnybai.

Kai valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų dieną yra įsigaliojęs įstaigos vadovo sprendimas priimti šį asmenį į tas pačias arba kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, valstybės tarnautojas pažymėjimo negrąžina.

Įstatymų nustatytais pagrindais nušalintas nuo pareigų valstybės tarnautojas privalo laikinai grąžinti pažymėjimą įstaigos personalo administravimo tarnybai. Pasibaigus nušalinimo nuo pareigų terminui, valstybės tarnautojui pažymėjimas yra grąžinamas, jeigu dėl nušalinimo neatsirado pagrindas atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų.“

8. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis