LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-290 „DĖL GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 1 d. Nr. D1-928

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 (Žin., 2009, Nr. 65-2598):

1.1. išdėstau 4 punktą taip:

4. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaita turi būti vedama elektroniniu būdu gamintojo ir (ar) importuotojo nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.“;

1.2. papildau nauju 151 punktu ir jį išdėstau taip:

151. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Ataskaita teikiama tik elektroniniu būdu (internetu).“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1 punktas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas