LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMO PAVADINIMO, 1, 2 STRAIPSNIŲ IR PENKTOJO SKIRSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-355

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2003, Nr. 48-2109; 2005, Nr. 47-1554; 2008, Nr. 71-2703, Nr. 120-4544)

 

1 straipsnis. Įstatymo pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)

ĮSTATYMAS“.

 

2 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas nustato valstybės paramos, teikiamos fiziniams asmenims (šeimoms), turintiems (turinčioms) nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, būstui pirkti, statyti (rekonstruoti) (toliau – įsigyti), daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) ir savivaldybių socialinio būsto fondui sudaryti, formas, sąlygas ir tvarką, taip pat savivaldybių socialinio būsto nuomos sąlygas ir tvarką.“

 

3 straipsnis. 2 straipsnio 12 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 13 dalimi

1. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) – statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.“

2. Papildyti 2 straipsnį 13 dalimi:

13. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas  daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.“

 

4 straipsnis. Penktojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti penktąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS PARAMA DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)

 

13 straipsnis. Valstybės paramos teikimo sąlygos ir būdai, lėšų kaupimas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

1. Valstybės parama daugiabučio namo butų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus (toliau – atnaujinimo (modernizavimo) projektas) pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių patvirtintas programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip D (šiluminės energijos sąnaudos 110–145 kwh/m2/metus, priklausomai nuo namo dydžio pagal Vyriausybės nustatytą klasifikaciją) pastato energinio naudingumo klasė, kuri nustatoma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą įgyvendinančius statybos techninius reglamentus. Valstybės parama teikiama šiais būdais:

1) suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti su Vyriausybės nustatyto dydžio, tačiau ne didesnėmis kaip 3 procentų fiksuotomis metinėmis palūkanomis, ir

2) Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojant 50 procentų išlaidų atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti, ir

3) apmokant atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo išlaidas ir kredito draudimo įmoką bei kompensuojant lengvatinį kreditą ir palūkanas nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, ir

4) Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojant 15 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip C (šiluminės energijos sąnaudos 80–115 kwh/m2/metus, priklausomai nuo namo dydžio pagal Vyriausybės nustatytą klasifikaciją) pastato energinio naudingumo klasė.

2. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšos, skirtos daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), laikomos atskiroje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, turi būti atskirtos nuo bendrojo naudojimo objektų valdytojo lėšų ir į apskaitą įtraukiamos atskirai. Į kaupiamųjų lėšų sąskaitą draudžiama nukreipti išieškojimą pagal bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar butų ir kitų patalpų savininkų prievoles. Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui skirta kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, neturi būti didesnė už Vyriausybės nustatytąją (išskyrus atvejus, kai didesniam įmokos dydžiui raštu pritaria buto savininkas). Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodiką tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

3. Daugiabučio namo, kuriame yra įsteigta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba kurio butų ir kitų patalpų savininkai yra sudarę jungtinės veiklos sutartį, kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) konkretų dydį, vadovaudamiesi šio straipsnio 2 dalyje nurodyta metodika, nustato daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nustatyta tvarka.

4. Daugiabučio namo, kuriame daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija neįsteigta arba kurio butų ir kitų patalpų savininkai nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) dydį, vadovaudamasis šio straipsnio 2 dalyje nurodyta metodika, apskaičiuoja bendrojo naudojimo objektų administratorius ir patvirtina daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, priimdami sprendimą pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnį.

5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, įgyvendinantys atnaujinimo (modernizavimo) projektą, gali priimti sprendimą nekaupti šio straipsnio 2 dalyje nurodytų lėšų, jeigu yra pasirašyta kreditavimo sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis arba iš nuosavų ar (ir) skolintų lėšų pradėtas įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas). Šioje dalyje nurodytos lėšos gali būti nekaupiamos nuo minėtos kreditavimo sutarties su banku ar kita kredito įstaiga pasirašymo iki šio kredito sugrąžinimo dienos arba nuo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) iš nuosavų ar (ir) skolintų lėšų įgyvendinimo pradžios iki šio namo atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos.

6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles tvirtina Vyriausybė. Valstybės paramos teikimą administruoja Vyriausybės įgaliota institucija.

 

14 straipsnis. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) finansavimas

1. Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikiama ir jos administravimo išlaidos padengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų, skiriamų Specialiajai daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai, 20 procentų akcizo pajamų, gautų už energinius produktus, ir kitų lėšų, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus.

2. Valstybės parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims kompensuojant kreditą ir palūkanas teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą.

 

15 straipsnis. Sprendimų dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo priėmimo ir jų vykdymo tvarka

Sprendimus dėl lėšų skolinimosi ir kreditavimo sutarties sąlygų daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui) finansuoti butų ir kitų patalpų savininkai priima mutatis mutandis Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis dėl kredito daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti butų ir kitų patalpų savininkų vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas.

 

16 straipsnis. Butų savininkų, įgyvendinančių daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus, interesų apsauga

1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus. Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui skirta kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, turi atitikti vykdomų darbų mastą ir buto savininkų pajamas.

2. Draudžiama nukreipti išieškojimą pagal buto savininko neįvykdytas prievoles dėl atnaujinimo (modernizavimo) projektų jo dalies apmokėjimo į jo butą atnaujintame (modernizuotame) name, jeigu tai yra vienintelis šeimos (vieno gyvenančio asmens) būstas.

3. Buto perleidimo (paveldėjimo) metu buvę įsiskolinimai pagal atnaujinimo (modernizavimo) projektus padengiami, o vykdytinos prievolės perduodamos buto pirkėjui (įgijėjui).“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo penktojo skirsnio 14 straipsnio 1 dalies nuostata dėl 20 procentų akcizo pajamų, gautų už energinius produktus, panaudojimo valstybės paramai daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įsigalioja atitinkamo Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dieną.

3. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________