Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Anykščių regioninio parko ir jo zonų BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS ribų plano patvirtinimo

 

2008 m. gruodžio 3 d. Nr. 1292

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą.

2. Nustatyti, kad Anykščių regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Budragaidžio gamtinis rezervatas, Anykščių šilelio, Elmės, Storių ir Virintos kraštovaizdžio draustiniai, Gojaus, Janydžių, Judinio ir Kurklių geomorfologiniai draustiniai, Anykštos, Rubikių, Šventosios senvagių ir Variaus hidrografiniai draustiniai, Gečionių, Variaus ir Vilkatėnų botaniniai draustiniai, Pakalnių telmologinis draustinis ir Anykščių senamiesčio urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

2.1. Budragaidžio gamtinio rezervato – išsaugoti Budragaidžio liūninio tipo ežerėlio, aplinkinių miškų, smiltyninių ir stepinių pievų kompleksą su natūralia upelio atkarpa ir saugomų rūšių augalija;

2.2. Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškų asociacinį Anykščių šilelio kraštovaizdį, Šventosios upės slėnį su atodangomis ir salpinėmis pievomis, Puntuko ir Puntuko brolio riedulius, šaltinį „Karalienės liūnas“, Vetygalos atodangą, Peniankų pilkapyną ir kitas kultūros paveldo vertybes;

2.3. Elmės kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškų Elmės upelio slėnio ir Šventosios paslėnio kraštovaizdį, šaltiniuotas upių pakrantes ir natūralių pievų bendrijas, Šeimyniškėlių piliakalnį su jį supančiomis senovinėmis gyvenvietėmis ir senkapiais;

2.4. Storių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškų Storių moreninio masyvo reljefą su Gegužinių, Storių, Liepkalnių, Sibiriako, Baltramo kalvomis, Jono Biliūno kapą, Liudiškių piliakalnį ir senovės gyvenvietę;

2.5. Virintos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Virintos senslėnį, jo terasas, rėvuotą, slenkstėtą, labai vingiuotą (meandrinę) upės vagą, upės krantuose atsiveriančius devono periodo smėlį ir molį, neogeno periodo baltą kvarcinį smėlį, upėtakių nerštavietes ir biologiniu požiūriu vertingas pievas;

2.6. Gojaus geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškų moreninį kalvų lanką;

2.7. Janydžių geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškų Janydžių erozinio kalvyno reljefą;

2.8. Judinio geomorfologinio draustinio – išsaugoti aukštus, raguvų išraižytus vakarinius Kurklių erozinio cirko šlaitus;

2.9. Kurklių geomorfologinio draustinio – išsaugoti aukštus, raguvų išraižytus šiaurinius Kurklių erozinio cirko šlaitus;

2.10. Anykštos hidrografinio draustinio – išsaugoti natūralią, unikalia vagos struktūra pasižyminčią Anykštos upės slėnio atkarpą ir Burbiškio dvaro sodybą;

2.11. Rubikių hidrografinio draustinio – išsaugoti Rubikių–Dusyno–Limino–Mūšėjaus ežerų sistemą su apyežeriais ir salomis, kultūros paveldo vertybes;

2.12. Šventosios senvagių hidrografinio draustinio – išsaugoti senvagių gausumu išsiskiriančią Šventosios upės slėnio atkarpą su termokarstiniais ežerėliais ir pelkutėmis;

2.13. Variaus hidrografinio draustinio – išsaugoti natūralaus Variaus upelio žemupio hidrografinę struktūrą, Pavarių akmenį ir Variaus atodangą;

2.14. Gečionių botaninio draustinio – išsaugoti būdingas plačialapių ir mišrių miškų bendrijas su saugomomis augalų, grybų ir paukščių rūšimis;

2.15. Variaus botaninio draustinio – išsaugoti Šventosios slėnio retas augalų bendrijas ir rūšis;

2.16. Vilkatėnų botaninio draustinio – išsaugoti Vilkatėnų miško augalijos bendrijas – brandžius pušynus su eglėmis ir beržais, saugomų rūšių augalija;

2.17. Pakalnių telmologinio draustinio – išsaugoti senklonio dalį su užpelkėjusiais Pabiržytės ir Ešerinio ežerėliais, saugomų rūšių augalija ir gyvūnija;

2.18. Anykščių senamiesčio urbanistinio draustinio – išsaugoti Anykščių miesto istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir pavieniu sklypų užstatymo tipą (-us), kultūros paveldo objektus ir jų aplinką, tradicinę architektūrinę išraišką.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimą Nr. 1416 „Dėl Anykščių, Biržų, Krekenavos, Pavilnių, Sirvėtos, Verkių regioninių parkų ir jų zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 110-3035):

4.1. Išbraukti nutarimo antraštėje, 1 ir 2 punktuose žodžius „Anykščių“.

4.2. Pripažinti netekusiomis galios Anykščių regioninio parko zonavimo pagrindines nuostatas, kurioms pritarta nurodytuoju nutarimu.

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 7 d. nutarimą Nr. 981 „Dėl Anykščių regioninio parko zonų ribų pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 110-4011).

6. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 1-9; 2002, Nr. 112-5012) ir išbraukti iš nurodytuoju nutarimu patvirtinto valstybinių zoologinių draustinių sąrašo Virintos ichtiologinį draustinį.

7. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                GEDIMINAS KIRKILAS

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                 ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

 

 

 

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS

 

 

 

 

 

 

_________________