LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 910 „DĖL TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2006 m. birželio 12 d. Nr. 570

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 60-2471; 2004, Nr. 52-1730):

1.1. Išdėstyti antraštę taip:

„DĖL TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.

1.2. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Patvirtinti Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles (pridedama).“.

1.3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkoje:

1.3.1. išdėstyti pavadinimą taip:

TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS“;

1.3.2. išdėstyti 1 punktą taip:

1. Šios taisyklės reglamentuoja tarnybos Lietuvos valstybei stažo (toliau vadinama – tarnybos stažas) valstybės tarnautojams skaičiavimą.“;

1.3.3. išdėstyti 2 punktą taip:

2. Pagal tarnybos stažą, apskaičiuotą laikantis šių taisyklių, nustatomas priedo už tarnybos stažą dydis ir kasmetinių papildomų atostogų trukmė.“;

1.3.4. išdėstyti 3 punktą taip:

3. Tarnybos stažas priedo už tarnybos stažą dydžiui ir kasmetinėms papildomoms atostogoms nustatyti valstybės tarnautojams skaičiuojamas nuo tarnybos (darbo) valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose pradžios arba paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos.“;

1.3.5. išdėstyti 4.2 punktą taip:

4.2. pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1–4 punktuose (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo merais ir merų pavaduotojais).“;

1.3.6. išdėstyti 7 punktą taip:

7. Tarnybos stažas ne vienu laikotarpiu einant šių taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytas pareigas valstybės arba savivaldybių institucijose ar įstaigose sudedamas. Į tarnybos stažą taip pat įskaitomas kasmetinių, nėštumo ir gimdymo atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, perkėlimo į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtoje organizacijoje (konsorciume), civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje (toliau vadinama – tarptautinė institucija) arba užsienio valstybės institucijoje pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 2 dalį, darbo tarptautinėje institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiai, dalyvavimo Europos Sąjungos ar tarptautinės organizacijos finansuojamuose projektuose užsienio valstybės institucijoje laikotarpiai, mokymosi atostogos, pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 37, 38 ir 39 straipsnius suteiktų atostogų laikas ir ligos pašalpos gavimo laikotarpiai.“.

2. Šio nutarimo 1.3.6 punkte išdėstyto 7 punkto nuostata dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į pareigas Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtoje organizacijoje (konsorciume), civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje arba užsienio valstybės institucijoje laikotarpių įskaitymo į tarnybos stažą įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

L. e. Ministro Pirmininko pareigas                                        Zigmantas Balčytis

 

 

 

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas                   Gintaras Furmanavičius