LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. balandžio 28 d. Nr. XI-239

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 7 straipsnį 3 dalimi:

„3. Bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta tvarka miškų urėdijoms nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________