VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.1.3-2011 „VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS PATIKRINIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 22.3-82

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 11 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314) 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) 364 straipsniu:

1. Tvirtinu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.1.3-2011 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2007 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 22.3-38 „Dėl VATESI inspekcijų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 71-2822);

2.2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 22.3-44 „Dėl VATESI viršininko 2007 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 22.3-38 „Dėl VATESI inspekcijų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 58-2869).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.

 

 

Viršininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis viršininko funkcijas                 Michail Demčenko


PATVIRTINTA

Valstybinės atominės energetikos saugos

inspekcijos viršininko

2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 22.3-82

 

BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI
bsr-1.1.3-2011

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS PATIKRINIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.3-2011 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ (toliau – Reikalavimai) nustato šiuose Reikalavimuose nurodytų asmenų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) atliekami patikrinimai yra vienas iš branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, branduolinės energetikos objekto, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos (toliau – fizinė sauga), kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais branduolinėje energetikoje priežiūros elementų. VATESI tikrina VATESI išduodamų licencijų ir leidimų pareiškėjus, licencijų ir leidimų turėtojus ir jiems paslaugas teikiančius, prekes tiekiančius ar darbus atliekančius asmenis ar kitus su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusią veiklą vykdančius asmenis (toliau – ūkio subjektas).

3. VATESI patikrinimai atliekami visuose branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) gyvavimo etapuose: vertinant statybos vietą (aikštelę), projektuojant, statant, pripažįstant BEO tinkamu eksploatuoti, eksploatuojant, vykdant eksploatavimo nutraukimą, taip pat prižiūrint uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną, įsigyjant, turint, naudojant ar vežant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas ir (arba) branduolines dvejopo naudojimo prekes.

4. VATESI tikrina ūkio subjekto veiklą, susijusią su branduoline, radiacine ir fizine sauga, branduolinių dvejopo naudojimo prekių kontrole bei branduolinių medžiagų apskaita ir kontrole. Patikrinimo tikslas yra patikrinti ūkio subjekto vykdomos ar planuojamos vykdyti veiklos atitikimą galiojantiems teisės aktams ir branduolinės saugos normatyviniams techniniams dokumentams, nustatyti, ar branduolinės energetikos objektas yra eksploatuojamas saugiai, įvertinti ūkio subjekto pajėgumą užtikrinti ir sistemingai gerinti branduolinės energetikos objekto saugą, patikrinti, ar eksploatacinės medžiagos, konstrukcijos, sistemos, komponentai, eksploataciniai procesai, licencijos ar leidimo turėtojo ar branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimą atliekančių asmenų normatyviniai techniniai dokumentai, kokybės vadybos sistema, darbuotojų kompetencija bei kita ūkio subjekto veikla, daranti įtaką ar užtikrinanti saugą, atitinka nustatytus reikalavimus, ir išaiškinti esamus trūkumus bei kylančias problemas tam, kad būtų išvengta nukrypimų nuo branduolinės saugos reikalavimų, taisyklių ar kitų teisės aktų, kurie gali sukelti saugaus eksploatavimo ribų ir (ar) sąlygų pažeidimus ir (arba) nepriimtiną jonizuojančiosios spinduliuotės keliamą pavojų darbuotojams, gyventojams ir aplinkai.

5. VATESI patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nurodytais principais ir kitomis ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančiomis nuostatomis.


II. PATIKRINIMŲ TIPAI

 

6. VATESI patikrinimai klasifikuojami į planinius ir neplaninius. Neplaniniai patikrinimai klasifikuojami į paskelbtus ir nepaskelbtus. Apie planinį ar neplaninį paskelbtą patikrinimą ūkio subjektas informuojamas raštu arba elektroniniu būdu. Ūkio subjektui apie nepaskelbtą patikrinimą iš anksto nepranešama.

7. VATESI patikrinimai gali būti specialieji, reguliarieji, techniniai bei reglamentiniai:

7.1. Specialusis patikrinimas – tai kompleksinis patikrinimas, kaip ūkio subjektas vykdo nustatytus saugos reikalavimus, kokia konstrukcijų, sistemų ar komponentų techninė būklė bei kaip laikomasi ūkio subjekto normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų. Specialusis patikrinimas taip pat atliekamas, kai branduolinės saugos peržiūra ir įvertinimas parodo, jog būtinas išsamesnis tam tikros srities nagrinėjimas.

7.2. Reguliarieji patikrinimai – tai periodiškai vykdomi patikrinimai, siekiant prižiūrėti valstybės valdymo ir priežiūros institucijų bei ūkio subjekto nustatytų saugos reikalavimų vykdymą.

7.3. Techniniai patikrinimai – VATESI valstybės tarnautojų arba darbuotojų atliekami branduolinės energetikos objektų atskirų sistemų, įrenginių ir įrengimų techninės būklės patikrinimai, nustatyti specialiuose (eksploatavimo, bandymo, remonto ir pan.) branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose. Šie patikrinimai gali būti atliekami vykdant sistemų, įrenginių ir įrengimų projektavimą, gamybą, statybą, montavimą, bandymus ir jų eksploatavimą.

7.4. Reglamentiniai patikrinimai – VATESI valstybės tarnautojų arba darbuotojų atliekami branduolinės energetikos objekto technologiniame reglamente nurodytų tam tikrų veiksmų (veiklos) patikrinimai.

 

III. PATIKRINIMŲ PLANAVIMAS

 

8. Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašai sudaromi ir tikrinimo sritys nustatomos atsižvelgiant į šiuos pagrindinius kriterijus:

8.1. veiklos įtaką BEO saugai (BEO statyba, eksploatavimas, saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų gamyba ar montavimas, eksploatavimo nutraukimas, BEO modifikacijų darbai ar kita);

8.2. branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimų skaičių;

8.3. reikalavimus, kylančius iš Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų;

8.4. reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

8.5. branduolinės saugos peržiūros ir įvertinimo rezultatus;

8.6. licencijų ar leidimų sąlygų vykdymo rezultatus.

9. Patikrinimai planuojami ir tikrinamos sritys nustatomos prioritetą teikiant didžiausios rizikos sritims.

10. Patikrinimo trukmė priklauso nuo tikrinamų branduolinės saugos reguliavimo srityje atliekamų darbų apimčių, jų sudėtingumo, įtakos saugai, turimų VATESI išteklių ir kitų aplinkybių, siekiant užtikrinti minimalios ir proporcingos priežiūros naštos bei nediskriminavimo principus.

11. VATESI planiniai patikrinimai atliekami pagal kiekvienais metais tvirtinamą patikrinimų planą. Patikrinimų planas tvirtinamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo metų pradžios. Neplaniniai patikrinimai atliekami kaip atsakas į netikėtas, neplanuotas ar neįprastas situacijas bei įvykius, taip pat siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai bei kitais atvejais motyvuotu VATESI viršininko nurodymu, neprieštaraujančiu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatoms.

12. Nustatant patikrinimų periodiškumą, atsižvelgiama į ankstesnių patikrinimų rezultatus bei esminius įvykius, turėjusius įtakos ūkio subjekto vykdomai veiklai.

13. Patvirtintas patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami VATESI interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo. Patikrinimų planą galima keisti likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamo patikrinimo. Patikrinimų plane taip pat nurodomi ūkio subjektai, kurie bus tikrinami.

14. Kadangi VATESI veiklos tikslams pasiekti būtini dažni planiniai ir neplaniniai patikrinimai, grindžiami potencialia pažeidimų rizika, todėl patikrinimai gali būti atliekami ir nepraėjus 6 mėnesiams po licencijos ar leidimo išdavimo ūkio subjektui.

15. VATESI gali atlikti bendrą ūkio subjekto veiklos patikrinimą kartu su kitais priežiūrą atliekančiais subjektais, jeigu taip sumažėja priežiūros našta ūkio subjektui.

 

IV. PATIKRINIMO DALYVIAI

 

16. Patikrinimus atlieka VATESI valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai. Specialųjį patikrinimą atlieka komisija. Komisijos narius, vadovą ir, jei reikia, stebėtojus įsakymu skiria VATESI viršininkas. Komisijos vadovu gali būti tik VATESI valstybės tarnautojas. Patikrinimą gali atlikti ir vienas VATESI valstybės tarnautojas. Tokiu atveju VATESI viršininko paskirtas VATESI valstybės tarnautojas turi patikrinimą atliekančios komisijos vadovo teises bei pareigas.

17. Komisija gali būti sudaryta iš atskirų grupių. Šių grupių darbui vadovauja VATESI viršininko arba komisijos vadovo paskirti grupių vadovai.

18. Reguliariuosius, techninius ir reglamentinius patikrinimus nustatyta tvarka atlieka ir (ar) dalyvauja juose VATESI Branduolinės saugos departamento Priežiūros skyriaus valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai. Šiuos patikrinimus gali atlikti arba juose dalyvauti ir kitų VATESI padalinių darbuotojai.

19. Specialiajame patikrinime gali dalyvauti ir stebėtojai, kurių tikslas yra gauti reikiamą informaciją apie patikrinimo metu nagrinėjamus klausimus ir (ar) patikrinimo atlikimą bei suteikti reikiamą informaciją ir (ar) konsultacijas patikrinimo komisijos nariams. Dalyvauti patikrinime, stebėtojo teisėmis, gali būti pakviesti specialistai iš techninės paramos organizacijų, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų.

 

V. PASIRENGIMAS PATIKRINIMUI

 

20. Apie planuojamą atlikti planinį bei neplaninį paskelbtą patikrinimą ūkio subjektas informuojamas raštu arba elektroniniu būdu ne vėliau, nei likus 10 darbo dienų iki patikrinimo pradžios. Nurodomas patikrinimo pavadinimas, tikslas, pagrindas, terminas, dalykas, preliminari darbotvarkė, dokumentai, kuriuos ūkio subjektas privalo pateikti VATESI, specialiojo patikrinimo atveju – komisijos vadovas, nariai bei stebėtojai, kitų patikrinimų atveju – VATESI valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai.

21. Ūkio subjektas, gavęs informaciją apie planuojamą patikrinimą, raštu arba elektroniniu būdu:

21.1. per penkias darbo dienas informuoja VATESI apie pasirengimą planuojamam patikrinimui, esamas problemas, susijusias su patikrinimo atlikimu ir turimus pasiūlymus dėl planuojamo patikrinimo;

21.2. nustatytais terminais pateikia VATESI prašomus dokumentus.

22. VATESI, išanalizavusi iš ūkio subjekto gautą medžiagą dėl planuojamo patikrinimo, prireikus, patikslina patikrinimo darbotvarkę.

23. Prireikus ūkio subjektui pateikiama informacija bei dokumentai, reikalingi gauti leidimą patekti į jo patalpas ar teritoriją.


VI. PATIKRINIMO ATLIKIMAS

 

24. Patikrinimas pradedamas nuo įžanginio susitikimo, kuriame ūkio subjekto vadovybė ir (ar) atsakingi specialistai supažindinami su patikrinimo tikslais bei patikrinimo darbotvarke.

25. Patikrinimo metu komisija arba VATESI valstybės tarnautojas ar darbuotojas vadovaujasi patikrinimo darbotvarke. Tačiau, gavus papildomos svarbios informacijos, darbotvarkė gali būti tikslinama. Sprendimą dėl jos pakeitimo specialiojo patikrinimo atveju priima komisijos vadovas, kitais atvejais – VATESI valstybės tarnautojas arba darbuotojas.

26. Reikiama informacija patikrinimo metu gali būti gaunama:

26.1. ūkio subjekto pranešimų atskirais klausimais metu;

26.2. pokalbių su ūkio subjekto specialistais metu;

26.3. stebint ūkio subjekto objektus bei vykdomą veiklą;

26.4. nagrinėjant ūkio subjekto dokumentus.

27. Patikrinimo atlikimo metu tikrinamo ūkio subjekto darbuotojai privalo suteikti visą informaciją, reikiamą patikrinimą atliekančių VATESI darbuotojų funkcijoms vykdyti. Pateikiant komercinę (gamybinę) ar profesinę paslaptį sudarančią informaciją, apie tai turi būti informuotas VATESI darbuotojas, kuriam ši informacija pateikiama. Pateikiant įslaptintą informaciją, vadovaujamasi teisės aktais, nustatančiais darbo su įslaptinta informacija tvarką.

28. Tikrinamas ūkio subjektas privalo:

28.1. užtikrinti, kad VATESI darbuotojai galėtų patekti ir atlikti patikrinimą pareiškėjo, licencijos ir leidimo turėtojo ar jiems paslaugas teikiančių, prekes tiekiančių, darbus atliekančių asmenų ar kitą su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusią veiklą vykdančio asmens patalpose, teritorijoje ir transporto priemonėse;

28.2. operatyviai suteikti galimybę VATESI darbuotojams ir komisijos nariams peržiūrėti reikalingus dokumentus, skaitmeninėse ir kitose laikmenose esančią informaciją, gauti jų kopijas ar išrašus;

28.3. prireikus operatyviai organizuoti atsakingų už tikrinamas sritis specialistų dalyvavimą patikrinimo darbe bei užtikrinti, kad būtų pateikti paaiškinimai, susiję su tikrinama veikla, žodžiu ir raštu;

28.4. informuoti VATESI darbuotojus, komisijos narius ir stebėtojus apie padidinto pavojaus sveikatai riziką prieš patenkant į teritoriją ir patalpas;

28.5. prireikus VATESI darbuotojus, komisijos narius ir stebėtojus aprūpinti specialia apranga ir kitomis apsisaugojimo nuo padidinto pavojaus sveikatai priemonėmis;

28.6. VATESI darbuotojus, komisijos narius ir stebėtojus aprūpinti reikiamomis techninėmis priemonėmis (pvz., matavimo prietaisais), būtinomis įvertinti tikrinamas konstrukcijas, sistemas ir komponentus;

28.7. suteikti patikrinimą atliekantiems VATESI darbuotojams ir stebėtojams reikiamas patalpas bei, esant poreikiui, technines bei ryšių priemones.

29. Patikrinimo metu nustačius pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojams, gyventojams, aplinkai ar normaliam įrenginių eksploatavimui, komisijos vadovas, o kai komisija nesudaroma – VATESI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nedelsdamas turi informuoti ūkio subjekto vadovybę bei VATESI viršininką.

30. Patikrinimas baigiamas komisijos arba VATESI valstybės tarnautojo ar darbuotojo bei ūkio subjekto vadovų ir (ar) atsakingų specialistų susitikimu. Šio susitikimo tikslas yra apibendrinti patikrinimo metu gautą informaciją ir žodžiu pateikti preliminarias patikrinimo išvadas. Užbaigus patikrinimą parengiama ataskaita.

31. Informacija apie atliekamą patikrinimą, išskyrus informaciją apie atliekamo patikrinimo faktą, visuomenės informavimo priemonėms ir kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol nėra patvirtinta patikrinimo ataskaita.


VII. PATIKRINIMO ATASKAITOS RENGIMAS

 

32. Patikrinimo metu gauta informacija išanalizuojama. Šios analizės metu komisijos nariai arba VATESI valstybės tarnautojas ar darbuotojas gali pareikalauti iš ūkio subjekto papildomos informacijos raštu arba elektroniniu būdu.

33. Patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo ataskaita (1, 2 ir 3 priedai), pažymint visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir neatitikimus. Nustačius pažeidimų patikrinimo atskaitoje pateikiamas siūlymas dėl poveikio priemonių taikymo procedūrų iniciavimo. Nustačius neatitikimų patikrinimo atskaitoje gali būti pateikiama rekomendacija dėl nustatytų neatitikimų pašalinimo. Patvirtinus inspekcijos aktą, poveikio priemonių taikymo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja inspekcijos aktą pasirašęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

34. Pažeidimu laikomas nustatytas nukrypimas nuo saugos reikalavimų, taisyklių ar kitų teisės aktų, taip pat ūkio subjekto normatyvinių techninių dokumentų bei standartų, kuriuos ūkio subjektas savanoriškai pasirinko ir teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo, kad gaminiai, paslaugos ar darbai atitinka šiuos standartus.

35. Neatitikimu laikomas nukrypimas nuo TATENA ar kitų rekomendacijų arba gerosios praktikos.

36. Komisijos vadovo arba VATESI valstybės tarnautojo ar darbuotojo sprendimu ūkio subjektas gali būti supažindinamas su patikrinimo ataskaitos projektu. Tokiu atveju ūkio subjektas raštu pateikia VATESI turimas argumentuotas pastabas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ataskaitos projekto gavimo dienos. Išanalizavę šias pastabas, komisija arba VATESI valstybės tarnautojas ar darbuotojas parengia galutinę patikrinimo ataskaitą.

37. Specialiojo patikrinimo ataskaitą pasirašo komisijos vadovas. Kitų patikrinimų ataskaitas pasirašo patikrinimą atlikęs VATESI valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

38. Pasirašyta ir užregistruota specialiojo patikrinimo ataskaita, suderinta su atitinkamų VATESI padalinių vadovais, pateikiama VATESI viršininkui tvirtinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po ūkio subjekto patikrinimo atlikimo. VATESI viršininko sprendimu ataskaitos pateikimo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei iki 30 kalendorinių dienų. VATESI viršininkas priima sprendimą dėl ataskaitos tvirtinimo per 5 darbo dienas. Patikrinimų, kuriuos atlieka VATESI Branduolinės saugos departamento Priežiūros skyrius, atveju VATESI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašytą ir užregistruotą patikrinimo ataskaitą pateikia VATESI Branduolinės saugos departamento Priežiūros skyriaus vedėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. VATESI Branduolinės saugos departamento Priežiūros skyriaus vedėjo sprendimu ataskaitos pateikimo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei iki 30 kalendorinių dienų.

39. Prireikus patikrinimo ataskaita gali būti su slaptumo žyma. Esant slaptumo žymai, susirašinėjimas (ataskaitos išsiuntimas, informacijos apie pažeidimų ir neatitikimų šalinimą pateikimas) su ūkio subjektu turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) nustatytus reikalavimus.

40. Patikrinimo metu nustačius pažeidimų, teisės aktų nustatyta tvarka taikomos poveikio priemonės. Jeigu priimamas sprendimas teikti privalomą vykdyti nurodymą, patikrinimo ataskaita kartu su teisės aktų nustatyta tvarka įformintu VATESI viršininko sprendimu dėl privalomo vykdyti nurodymo teikimo išsiunčiama ūkio subjektui.

41. Jei specialiojo patikrinimo metu pažeidimų nerasta, ūkio subjektas informuojamas VATESI raštu, kuris išsiunčiamas kartu su patikrinimo ataskaita. Jei specialiojo patikrinimo metu nustatyta neatitikimų, rašte gali būti pateikti siūlymai ūkio subjektui imtis koreguojančių priemonių siekiant pašalinti nustatytus neatitikimus.

42. Jei reguliariojo, reglamentinio ar techninio patikrinimo metu pažeidimų nerasta, ūkio subjektas informuojamas VATESI Branduolinės saugos departamento Priežiūros skyriaus parengtu raštu, kuris išsiunčiamas kartu su patikrinimo ataskaita. Jei reguliariojo, reglamentinio ar techninio patikrinimo metu nustatyta neatitikimų, rašte gali būti pateikti siūlymai ūkio subjektui imtis koreguojančių priemonių siekiant pašalinti nustatytus neatitikimus.

 

VIII. PATIKRINIMŲ METU NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ IR NEATITIKIMŲ ŠALINIMO PRIEŽIŪRA

 

43. Ūkio subjektas, išanalizavęs VATESI viršininko sprendimą dėl poveikio priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 6 straipsnio 2 dalyje, taikymo, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos parengia ir pateikia priemonių planą VATESI viršininko priimtam sprendimui įgyvendinti.

44. VATESI, išanalizavusi ūkio subjekto pateiktą priemonių planą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų gali šiam planui pateikti pastabas dėl jo priimtinumo.

45. Ūkio subjektas, pašalinęs nurodytą (-us) pažeidimą (-us), per 20 kalendorinių dienų apie tai turi informuoti VATESI, pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus.

46. Pasikeitus priemonių plane nurodytam pažeidimo pašalinimo terminui arba jo laiku nepašalinus, prieš pasibaigiant nustatytam terminui ūkio subjektas turi apie tai pranešti VATESI, pateikdamas tokio sprendimo pagrindimą.

47. Ūkio subjektas, įvykdęs visas priemones, reikiamas įgyvendinti VATESI sprendimui, turi pateikti VATESI ataskaitą. Ataskaitoje turi būti aprašytos įvykdytos priemonės bei nurodyti tą patvirtinantys ataskaitiniai dokumentai.

48. VATESI, išnagrinėjusi ūkio subjekto ataskaitą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų savo išvadas raštu pateikia ūkio subjektui.

49. Prireikus VATESI organizuoja pasitarimus, kurių tikslas yra kartu su ūkio subjektu aptarti iškilusias pažeidimų ir kitų nukrypimų šalinimo problemas. Tokį pasitarimą gali inicijuoti ir ūkio subjektas.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. VATESI atliekami patikrinimai nesumažina ūkio subjekto atsakomybės už branduolinės energetikos objekto saugą ar kitą veiklą, susijusią su branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų naudojimu, siekiant apsaugoti darbuotojus, gyventojus ir aplinką nuo žalingo jonizuojančios spinduliuotės poveikio.

51. VATESI atliekami patikrinimai nepanaikina ūkio subjekto pareigos vykdyti vidinius patikrinimus siekiant užtikrinti savo veiklos kokybę ir branduolinės energetikos objekto saugą ar kitos veiklos, susijusios su branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų naudojimu, saugą.

52. VATESI savo interneto svetainėje skelbia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalyje nurodytą su šiais Reikalavimais susijusią informaciją.

 

_________________

 


Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-

2011 „Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos patikrinimai“

1 priedas

 

(Specialiojo patikrinimo ataskaitos forma)

 

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

 

TVIRTINU

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

SPECIALIOJO PATIKRINIMO ATASKAITA

 

20__-__-__ Nr.

(surašymo vieta)

 

Ūkio subjekto pavadinimas

 

Patikrinimo pavadinimas

 

Patikrinimo tikslas

 

Patikrinimo atlikimo data

 

Patikrinimo atlikimo pagrindas

 

Patikrinimo klasifikavimas

Paskelbtas

 

Planinis

 

Nepaskelbtas

 

Neplaninis

 

Patikrinimo komisija ar VATESI valstybės tarnautojas (vardas ir pavardė, institucija ar organizacija, pareigos)

Vadovas –

 

Nariai:

(Patikrinimo komisijos I, II … grupės nariai, jei komisijoje sudaromos grupės)

Stebėtojai:

(Patikrinimo komisijos I, II … grupės stebėtojai, jei komisijoje sudaromos grupės)

 

Patikrinimo grupių skaičius

 

Patikrinimo kriterijus nustatantys branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD)

 

Patikrinimo eigos aprašymas:

 

PATIKRINIMO REZULTATAI

Eil. Nr.

Pažeidimas

NTD

 

 

 

Eil. Nr.

Neatitikimas

Dokumentas

 

 

 

Patikrinimo rezultatų suvestinė

Pažeidimų skaičius

 

Neatitikimų skaičius

 

Viso:

 

Patikrinimo išvados ir (ar) siūlymas

 

 

 

_____________                                     ____________                       __________________

(pareigos)                                                     (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-

2011 Valstybinės atominės energetikos saugos

inspekcijos patikrinimų

2 priedas

 

(Reguliariojo, reglamentinio patikrinimo ataskaitos forma)

 

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

 

REGULIARIOJO/REGLAMENTINIO PATIKRINIMO ATASKAITA

 

20__-__-__ Nr.

 

Ūkio subjekto pavadinimas

 

Patikrinimo pavadinimas

 

Patikrinimo tikslas

 

Patikrinimo atlikimo data

 

Patikrinimo atlikimo pagrindas

 

Patikrinimo klasifikavimas

Paskelbtas

 

Planinis

 

Nepaskelbtas

 

Neplaninis

 

VATESI darbuotojas (vardas ir pavardė, pareigos)

 

 

Patikrinimo kriterijus nustatantys branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD)

 

Patikrinimo eigos aprašymas

 

PATIKRINIMO REZULTATAI

Eil. Nr.

Pažeidimas

NTD

 

 

 

Eil. Nr.

Neatitikimas

Dokumentas

 

 

 

Patikrinimo rezultatų suvestinė

Pažeidimų skaičius

 

Neatitikimų skaičius

 

Viso:

 

Patikrinimo išvados ir (ar) siūlymas

 

 

 

 

________________                               ____________                       __________________

(pareigos)                                                     (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-

2011 Valstybinės atominės energetikos saugos

inspekcijos patikrinimų

3 priedas

 

(Techninio patikrinimo ataskaitos forma)

 

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

 

TECHNINIO PATIKRINIMO ATASKAITA

 

20__-__-__ Nr.

 

Ūkio subjekto pavadinimas

 

Patikrinimo pavadinimas

 

Patikrinimo atlikimo data

 

Patikrinimo tipas

Po registracijos prieš paleidimo-derinimo darbus

 

[][]

Periodinis eksploatavimo metu

[][]

Priešlaikinis, prireikus

[][]

Patikrinimo veiksmai

Išorinė apžiūra

[][]

Vidinė apžiūra

[][]

Hidrauliniai bandymai

[][]

VATESI darbuotojas (vardas ir pavardė, pareigos)

 

Patikrinimo kriterijus nustatantys branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD)

 

Patikrinimo eigos aprašymas

 

PATIKRINIMO REZULTATAI

Eil. Nr.

Pažeidimas

NTD

 

 

 

Eil. Nr.

Neatitikimas

Dokumentas

 

 

 

Patikrinimo rezultatų suvestinė

Pažeidimų skaičius

 

Neatitikimų skaičius

 

Viso:

 

Patikrinimo išvados ir (ar) siūlymas

 

 

__________________                             ____________                    __________________

(pareigos)                                                      (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

_________________