LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 20, 21 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gegužės 23 d. Nr. VIII-1705

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr.17-447; 1994, Nr.96-1874; 1996, Nr.57-1341; 1999, Nr.50-1599)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 2 punkto pakeitimas

Iš 3 straipsnio 2 punkto išbraukti žodžius „taip pat laidojimo pašalpoms, numatytoms šio įstatymo 20–22 straipsniuose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) ligos ir motinystės draudimas, kai draudžiama ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpoms, numatytoms šio įstatymo 6–17 straipsniuose;“.

 

2 straipsnis. 20 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

20 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. 21 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

21 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________