LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS 2003 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 1V-311 „DĖL TARNYBINIO PASO IŠDAVIMO, KEITIMO, GRĄŽINIMO, PASKELBIMO NEGALIOJANČIU IR SUNAIKINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1V-348

Vilnius

 

Pakeičiu Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-311 „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 85-3893):

1. Papildau šiuo 381 punktu:

„381. Asmuo, kuriam išduotas tarnybinis pasas, ar kitas šios tvarkos 32 punkte nurodytas asmuo, atsiimdamas tarnybinį pasą, Valstybės tarnybos departamente specialia dokumentų patikros įranga gali patikrinti į tarnybinį pasą elektroniniu būdu įrašytus duomenis.

Nustačius, kad į tarnybinį pasą duomenys elektroniniu būdu neįrašyti arba įrašyti duomenys neatitinka asmens duomenų, apie tai nedelsiant informuojamas Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojas, atidavęs tarnybinį pasą šios tvarkos 32 punkte nurodytam asmeniui. Tarnybinis pasas, į kurį duomenys elektroniniu būdu neįrašyti arba kurio įrašyti duomenys neatitinka asmens duomenų, grąžinamas Asmens dokumentų išrašymo centrui.“.

2. Išdėstau 71.1 punktą taip:

„71.1. patikrina išrašytų tarnybinių pasų kokybę, ar asmens duomenys prašyme, taip pat nuotrauka ir parašas atitinka asmens duomenis, asmens veido atvaizdą ir parašą tarnybiniame pase, ir specialia dokumentų patikros įranga patikrina į tarnybinį pasą elektroniniu būdu įrašytus duomenis.

Jeigu tarnybiniame pase nurodyti asmens duomenys ar asmens veido atvaizdas neatitinka asmens prašyme nurodytų duomenų ar nuotraukos, ar į tarnybinį pasą duomenys elektroniniu būdu neįrašyti arba įrašyti duomenys neatitinka asmens duomenų, Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojas kreipiasi į Asmens dokumentų išrašymo centrą dėl naujo tarnybinio paso išrašymo. Tarnybinis pasas, kuriame asmens duomenys ar asmens veido atvaizdas neatitinka asmens prašyme nurodytų duomenų ar nuotraukos, ar kuriame duomenys elektroniniu būdu neįrašyti arba įrašyti duomenys neatitinka asmens duomenų, grąžinamas Asmens dokumentų išrašymo centrui;“.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS