LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS, PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2001 m. balandžio 26 d. Nr. 478

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2127; 2000, Nr. 42-1187) 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarką (pridedama).

2. Rekomenduoti savivaldybėms planuoti kapitalo investicijas iš savo lėšų pagal šio nutarimo 1 punktu patvirtintą tvarką.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1251 „Dėl Valstybės investicijų planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 104-2639).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                   JONAS LIONGINAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478

 

VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS, PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (iš jų ir specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms), Privatizavimo fondo lėšų, iš vidaus ir užsienio paskolų lėšų teikiamų paskolų ir paskolų su valstybės garantija lėšų (toliau vadinama – valstybės lėšos) ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, taip pat kitiems ūkio subjektams planavimą, tikslinimą, naudojimą, apskaitą ir kontrolę (toliau vadinama – valstybės kapitalo investicijos).

2. Valstybės investicijų programa rengiama vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais strateginiais tikslais (prioritetais);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programa, jos įgyvendinimo priemonėmis ir ūkio šakų (sektorių) strateginiais planais;

2.3. Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programa (LPNP-NAPP) ir NATO programa (MAP);

2.4. Lietuvos ūkio plėtojimo ilgalaike strategija pagrįstu Nacionaliniu plėtros planu bei jo priemonių įgyvendinimo dokumentais;

2.5. valstybės įsipareigojimais iš dalies finansuoti valstybės lėšomis investicijų projektus, kuriems įgyvendinti naudojama negrąžintina finansinė parama, vidaus ir užsienio paskolų lėšos arba paskolos su valstybės garantija;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotomis atitinkamų metų valstybės kapitalo investicijų kontrolinėmis sumomis ir investicijų į ūkio šakas (sektorius) proporcijomis.

3. Valstybės ir savivaldybių institucijos, valstybės įstaigos, rengdamos dvišales arba daugiašales sutartis, finansinius memorandumus, finansines sutartis arba kitus dokumentus su užsienio pagalbos tiekėjais, privalo suderinti su Finansų ministerija investicijų projektus ir tai, kiek valstybės lėšų reikės jiems įgyvendinti.

4. Rengiant Valstybės investicijų programą, pirmenybė teikiama bendrai su Europos Sąjunga finansuojamiems ir pasirengimo narystei NATO programos reikalavimus bei Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantiems investicijų projektams.

5. Viešųjų pirkimų sutartys su rangovais (tiekėjais) dėl investicijų projekto įgyvendinimo turi būti sudaromos dėl visų darbų, prekių arba paslaugų vertės arba techniškai priimtinos jų dalies. Viešųjų pirkimų sutartyse turi būti numatyta, kad už darbus, paslaugas arba prekes bus apmokama atsižvelgiant į finansavimo galimybes ir kad už pavėluotą atsiskaitymą su rangovais (tiekėjais) nebus skaičiuojami delspinigiai ar taikomos kitos sankcijos.

6. Valstybės institucijos ir valstybės įstaigos organizuoja rengiamų ūkio šakų (sektorių) strategijų, o įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, nenurodyti šios tvarkos 8 punkte, – investicijų projektų, kaip atitinkamos ūkio šakos (sektoriaus) strateginio plano sudedamosios dalies, būtinos pavestiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti (toliau vadinama – investicijų programa), aptarimą su pramonės, verslo organizacijomis, savivaldybių institucijomis, kitais socialiniais ir ekonominiais partneriais.

7. Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką, kurioje nurodomi vertinimo ir atrinkimo kriterijai, kiti reikalavimai projektams, kurie gali būti įtraukti į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą, rengia ir tvirtina Finansų ministerija.

 

II. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS

 

8. Siūlomus įgyvendinti investicijų projektus (investicijų programas), kurių reikia įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktiems įgaliojimams vykdyti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais Finansų ministerijai teikia:

8.1. valstybės institucijos – ministerijos, teisminės valdžios, kontrolės (priežiūros), teisėsaugos, taip pat kitos institucijos;

8.2. valstybės įstaigos – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, Lietuvos Respublikos prezidentūra, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės įstaigos (departamentai, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos, agentūros, inspekcijos ir kitos įstaigos), apskričių viršininkų administracijos;

8.3. savivaldybių institucijos.

9. Įstaigos, įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, nenurodyti šios tvarkos 8 punkte, parengtus investicijų projektus pateikia valstybės arba savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms pagal valdymo sritis.

10. Įstaigos arba kiti ūkio subjektai, kurie nepriklauso valstybės arba savivaldybių institucijų, valstybės įstaigų valdymo sričiai, parengtus investicijų projektus teikia šios tvarkos 8 punkte nurodytoms institucijoms arba įstaigoms, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta įgyvendinti atitinkamos srities valstybės politiką.

11. Įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, nurodyti šios tvarkos 9 ir 10 punktuose, rengdami investicijų projektus, privalo atsižvelgti į šios tvarkos 8 punkte nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktas rekomendacijas bei pastabas ir prireikus patikslinti investicijų projektą.

12. Kartu su investicijų projektais turi būti pateikiamas lėšų, reikalingų investicijų projektui įgyvendinti, poreikis bei skaičiavimai apie numatomus nacionalinio biudžeto paprastųjų išlaidų pokyčius visam planuojamam investicijos tarnavimo laikotarpiui, kurie gali atsirasti įgyvendinus investicijų projektą, taip pat nurodomi planuojami šių išlaidų padengimo šaltiniai. Paprastųjų išlaidų pokyčiai apskaičiuojami Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

13. Į Valstybės investicijų programą gali būti įtraukiami investicijų projektai, kurie atitinka šios tvarkos 2 punkto nuostatas ir Finansų ministerijos valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikoje nustatytus reikalavimus.

 

III. VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS RENGIMAS IR TIKSLINIMAS

 

14. Valstybės institucijos ir valstybės įstaigos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių projektų rengimo plane nustatyta tvarka rengia ir teikia Ūkio ministerijai ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas.

15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais strateginiais tikslais (prioritetais), Ūkio ministerija formuoja ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti šias valstybės investicijų politikos priemones:

15.1. įvertinusi valstybės institucijų ir valstybės įstaigų parengtas ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, rengia (tikslina) bendrąją ūkio šakų (sektorių) plėtros strategiją, plėtros prioritetus;

15.2. investicijų į ūkio šakas (sektorius) proporcijas.

16. Finansų ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus sprendimus dėl šios tvarkos 15 punkte nurodytų valstybės investicijų politikos priemonių, nustatytąja tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti valstybės kapitalo investicijų kontrolines sumas, tarp jų ir Lietuvos valstybės lėšų bendriems su Europos Sąjunga projektams finansuoti.

17. Valstybės ir savivaldybių institucijos, valstybės įstaigos, atsižvelgdamos į Finansų ministerijos pateiktą informaciją, pagal savo kompetenciją organizuoja pateiktų investicijų programų tikslinimą ir nustatytąja tvarka bei terminais teikia jas Finansų ministerijai.

18. Finansų ministerija, atsižvelgdama į gautus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės įstaigų investicijų projektus (investicijų programas), parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Ministro Pirmininko aparatui Valstybės investicijų programos metmenis pagal jos pačios nustatytą išlaidų valstybės funkcijoms vykdyti klasifikaciją.

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ir Ministro Pirmininko aparatas, išanalizavę Valstybės investicijų programos metmenis, pateikia Finansų ministerijai savo išvadas.

20. Finansų ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Ministro Pirmininko aparato pateiktas išvadas dėl Valstybės investicijų programos metmenų, patikslina juos ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui.

21. Finansų ministerija, gavusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto išvadas dėl Valstybės investicijų programos metmenų ir atsižvelgusi į jas, taip pat į valstybės ir savivaldybių institucijų ir valstybės įstaigų pasiūlymus dėl investicijų projektų (investicijų programų) įtraukimo į Valstybės investicijų programos projektą, vadovaudamasi atitinkamiems metams nustatytomis valstybės kapitalo investicijų kontrolinėmis sumomis bei investicijų į ūkio šakas (sektorius) proporcijomis, dalyvaujant šios tvarkos 8 punkte nurodytoms institucijoms ir įstaigoms, parengia Valstybės investicijų programos projektą ir pateikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

22. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, apsvarsčiusi pateiktą Valstybės investicijų programos projektą, pateikia jį Lietuvos Respublikos Seimui kartu su Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu.

23. Valstybės investicijų programa prireikus kasmet atnaujinama ir tikslinama atsižvelgiant į šios tvarkos 2 punkte nurodytų ekonominės politikos dokumentų ir valstybės lėšų, numatomų skirti investicijoms, pokyčius.

24. Valstybės investicijų programa tikslinama ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinama. Prašymus patikslinti einamųjų metų Valstybės investicijų programoje numatytas investicijas šios tvarkos 8 punkte nurodytos institucijos ir įstaigos teikia vadovaudamosi šios tvarkos nuostatomis dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų programą.

 

IV. LIETUVOS VALSTYBĖS LĖŠŲ BENDRIEMS SU EUROPOS SĄJUNGA INVESTICIJŲ PROJEKTAMS PLANAVIMAS

 

25. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas administruojančios institucijos rengia projektų techninio ir finansinio įgyvendinimo metodikas, vadovaudamosi Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos sutartimis, Europos Sąjungos nustatytomis taisyklėmis (reglamentais), taip pat atsako už investicijų projektų pateikimą laiku, kad jie būtų įtraukti į Valstybės investicijų programą.

26. Investicijų projektai, kaip Nacionalinio plėtros plano vykdymo priemonės, rengiami pagal Europos Sąjungos nustatytas taisykles (reglamentus) bei Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos sutartis. Investicijų projektai kartu su parengtomis pagal šios tvarkos 28 punkto reikalavimus paraiškomis skirti Lietuvos valstybės lėšų bendrai įgyvendinamiems investicijų projektams finansuoti teikiami Finansų ministerijai jos nustatytais terminais.

27. Bendriems su Europos Sąjunga investicijų projektams finansuoti gali būti skiriamos nacionalinio biudžeto lėšos, Privatizavimo fondo lėšos, valstybės vardu gaunamos paskolos, taip pat kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

28. Paraiškoje skirti Lietuvos valstybės lėšų investicijų projektui įgyvendinti turi būti nurodyta investicijų projekto ryšys su atitinkamos šakos strategija, bendra projekto apimtis, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų dydis, projektui įgyvendinti reikalingų valstybės lėšų dydis, įgyvendinimo terminai.

 

V. VALSTYBĖS LĖŠŲ SAVIVALDYBIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS PLANAVIMAS

 

29. Valstybės lėšos (specialiosios dotacijos) gali būti planuojamos tik tiems savivaldybių investicijų projektams, kurie būtini priskirtosioms (ribotai savarankiškoms) savivaldybių funkcijoms ir valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Kiti savivaldybių investicijų projektai turi būti įgyvendinami naudojant savivaldybių nuosavas, skolintas, negrąžintinos finansinės paramos lėšas arba kitais būdais.

30. Sudarant Valstybės investicijų programą, pirmenybė teikiama tiems savivaldybių investicijų projektams, kuriuose investicijų projektui įgyvendinti numatyta panaudoti ne mažiau kaip 20 procentų nuosavų lėšų (taip pat skolintų arba gautų iš kitų finansavimo šaltinių) ir kuriuos įgyvendinus sumažėtų savivaldybių išlaidos, skiriamos eksploatacinėms išlaidoms padengti, arba pagausėtų darbo vietų.

 

VI. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ NAUDOJIMAS

 

31. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai Valstybės investicijų programoje numatytas lėšas naudoja tik šioje programoje nurodytiems investicijų projektams įgyvendinti ir neviršydami atitinkamam laikotarpiui jiems įgyvendinti numatyto lėšų dydžio.

32. Valstybės lėšos negali būti naudojamos investicijoms į privatų verslą, išskyrus atvejus, kai tai numatyta vykdant valstybės įsipareigojimus pagal sudarytas tarptautines sutartis.

33. Jeigu sutaupytas paprastąsias išlaidas numatoma naudoti naujiems investicijų projektams įgyvendinti (ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti ir teritorijoms planuoti), apie tai turi būti informuota Finansų ministerija.

34. Finansų ministerijai teikiamoje informacijoje apie papildomų lėšų skyrimą (ilgalaikiam turtui kurti, įsigyti ir teritorijoms planuoti) iš sutaupytų paprastųjų lėšų turi būti nurodomas investicijų projekto, kuriam numatoma skirti šias lėšas, pavadinimas, projekto ryšys su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojo vykdomomis programomis ir išlaidų ekonominė klasifikacija, o informacijoje apie naujus investicijų projektus, vadovaujantis šios tvarkos 12 punktu, turi būti pateikiami skaičiavimai, nurodantys paprastųjų išlaidų pokyčius, susijusius su papildomu lėšų skyrimu.

 

VII. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR APSKAITA

 

35. Už valstybės investicijų naudojimą pagal paskirtį ir sutartyse su rangovais (tiekėjais) numatytas kainas atsakingos valstybės institucijos, valstybės įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai). Jie periodiškai (ne rečiau kaip kas pusmetį) teikia šios tvarkos 8 punkte nurodytoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms informaciją, ar taupiai ir nepažeidžiant sudarytų sutarčių naudojamos jiems skirtos valstybės investicijos. Valstybės ir savivaldybių institucijos, valstybės įstaigos apibendrina šią informaciją ir teikia Finansų ministerijai.

36. Savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, įstaigos, įmonės bei kiti ūkio subjektai, įgyvendinę investicijų projektą, Finansų ministerijos nustatyta tvarka teikia informaciją apie jiems skirtų valstybės lėšų (specialių tikslinių dotacijų) panaudojimo efektyvumą šios tvarkos 8 punkte nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios apibendrina ją ir teikia Finansų ministerijai bei Ūkio ministerijai.

37. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statistikos departamentas) renka iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, įmonių ir kitų ūkio subjektų statistikos duomenis ir rengia valstybės lėšų naudojimo investicijoms ketvirčių ataskaitas, taip pat Valstybės investicijų programos vykdymo pusmečio ir metų ataskaitas. Ataskaitų formą ir duomenų pateikimo tvarką nustato Statistikos departamentas, suderinęs su Finansų ministerija ir Ūkio ministerija.

38. Finansų ministerija, remdamasi Statistikos departamento parengtomis ataskaitomis ir pagal šios tvarkos 35 ir 36 punktus gauta informacija, kasmet iki gegužės 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai informaciją apie valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, naudojimą.

______________