LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. KOVO 17 D. NUTARIMO NR. 312 „DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS IR STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 1676

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 312 „Dėl Gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 28-742; 2003, Nr. 101-4553), ir išdėstyti 9 punktą taip:

9. Gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi klausimus sprendžia savivaldybės tarybos sudaryta nuolat veikianti komisija iš savivaldybės, apskrities viršininko administracijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovų. Jeigu pastatas yra kultūros vertybė, šioje komisijoje turi būti Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos atstovas.

Komisija, pripažinusi gyvenamąsias patalpas netinkamomis gyventi, surašo aktą, kurį pateikia savivaldybių taryboms tvirtinti.“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS