LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. balandžio 23 d. Nr. IX-857

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 52-1484)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas 9 punktu

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį, papildyti 9 punktu ir ją išdėstyti taip:

1. Savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už:

1) leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą;

2) leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (išskyrus prekybą prekyvietėse, kai mokamas prekyviečių mokestis pagal Prekyviečių mokesčio įstatymą);

3) leidimo įrengti išorinę reklamą ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimą;

4) leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;

5) leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas išdavimą (išskyrus važiavimą per šias teritorijas valstybinės reikšmės keliais, naudojimąsi jų statiniais, stovėjimo ir poilsio aikštelėmis, terminalais ir pasienio kontrolės punktais; šios išimtys netaikomos Neringos miestui);

6) naudojimąsi savivaldybių tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių ir 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų);

7) gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose;

8) komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;

9) leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius savivaldybės teritorijoje (išskyrus prie valstybinės reikšmės kelių, privačiuose ir išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose) išdavimą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________