LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PIENO GAMINIŲ INTERVENCINIO PIRKIMO, SANDĖLIAVIMO IR PARDAVIMO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. balandžio 28 d. Nr. 3D-378

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiu bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1234/2010 (OL 2010 L 346, p. 11), 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 884/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl intervencinių priemonių finansavimo iš EŽŪOGF ir valstybių narių mokėjimo agentūrų saugojimo valstybės sandėliuose operacijų apskaitos taikymo taisykles (OL 2006 L 171, p. 35), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 157/2011 (OL 2011 L 47, p. 1), ir 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL 2009 L 349, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 742/2010 (OL 2010 L 217, p. 4), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4171),

t v i r t i n u Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisykles (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2011-04-28 raštu Nr. B6-(1.19)-729


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2011 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-378

 

PIENO GAMINIŲ INTERVENCINIO PIRKIMO, SANDĖLIAVIMO IR PARDAVIMO ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1234/2010 (OL 2010 L 346, p. 11), 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 884/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl intervencinių priemonių finansavimo iš EŽŪOGF ir valstybių narių mokėjimo agentūrų saugojimo valstybės sandėliuose operacijų apskaitos taikymo taisykles (OL 2006 L 171, p. 35), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 157/2011 (OL 2011 L 205, p. 1), ir 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL 2009 L 349, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 742/2010 (OL 2010 L 217, p. 4), nuostatomis.

2. Šios taisyklės reglamentuoja sviesto ir nugriebto pieno miltelių (toliau – pieno gaminiai), gaminamų Lietuvos Respublikoje, intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo tvarką.

3. Pieno gaminių intervencinį pirkimą, sandėliavimą ir pardavimą administruoja VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Rinkos reguliavimo agentūra), vadovaudamasi taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų nuostatomis bei šiomis taisyklėmis.

4. Pieno gaminių intervencinį pirkimą ir pardavimą Rinkos reguliavimo agentūra vykdo bei nupirktus pieno gaminius sandėliuoja, vadovaudamasi šių taisyklių 1 punkte nurodytais teisės aktais. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra) vykdo lėšų, susijusių su pieno gaminių intervenciniu pirkimu, sandėliavimu ir pardavimu mokėjimą, susigrąžinimą ir šių lėšų apskaitą, o Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – pieno gaminių kokybės, pakuotės ženklinimo, taip pat gamybos ir sandėliavimo sąlygų kontrolę.

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Pieno gaminių intervencinis sandėlis (toliau – intervencinis sandėlis) – pieno gaminių sandėlių nuosavybės teise turintis ūkio subjektas, su Rinkos reguliavimo agentūra sudaręs pieno gaminių sandėliavimo sutartį.

Pieno gaminių pardavėjas (toliau – pardavėjas) – Rinkos reguliavimo agentūros patvirtinta įmonė, įregistruota ir veikianti teisės aktų nustatyta tvarka, atitinkanti šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus, parduodanti pieno gaminius pagal sudarytą pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartį.

Pieno gaminių pirkėjas (toliau – pirkėjas) – fizinis ar juridinis asmuo, iš Rinkos reguliavimo agentūros perkantis pieno gaminius.

 


II. PIENO GAMINIŲ PIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

6. Įmonės, ketinančios siūlyti pieno gaminius Rinkos reguliavimo agentūrai, pateikia jos nustatytos formos paraišką dėl pieno perdirbimo įmonės patvirtinimo (toliau – patvirtinimo paraiška). Paraiška turi būti pasirašyta pieno perdirbimo įmonės vadovo ar jos įgalioto asmens. Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

7. Prie patvirtinimo paraiškos pieno perdirbimo įmonės prideda:

7.1. įsakymo, kuriuo pieno perdirbimo įmonė yra patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 (Žin., 2006, Nr. 8-312), ir įtraukta į Įregistruotų gyvūninio maisto tvarkymo subjektų sąrašą, kopiją;

7.2. įmonės registracijos pažymėjimo ir įstatų arba nuostatų kopijas.

8. Patvirtinimo paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai registruotu paštu arba pristatomi tiesiogiai. Ant voko, kuriame siunčiama patvirtinimo paraiška su papildomais dokumentais, turi būti užrašyta: „Paraiška dėl pieno perdirbimo įmonės patvirtinimo“.

9. Rinkos reguliavimo agentūra atlieka pieno perdirbimo įmonės patikrą ir, priklausomai nuo priimto sprendimo, informuoja pieno perdirbimo įmonę apie patvirtinimo numerio suteikimą arba patvirtinimo paraiškos atmetimą. Pastaruoju atveju, pašalinusi trūkumus, pieno perdirbimo įmonė gali pateikti svarstyti patvirtinimo paraišką iš naujo.

10. Prieš pradėdama gaminti pieno gaminius, kuriuos ketina parduoti Rinkos reguliavimo agentūrai, patvirtinta pieno perdirbimo įmonė atsiunčia Rinkos reguliavimo agentūrai faksu ir registruotu paštu laisvos formos pranešimą apie ketinamus parduoti pieno gaminius kartu, taip pat šių gaminių gamybos grafiką, apimantį visą gamybos laikotarpį, kuriuo bus gaminami ketinami parduoti pieno gaminiai, be to, privalo informuoti Rinkos reguliavimo agentūrą apie gamybos grafiko pasikeitimą.

11. Jei pieno gaminių gamyba vyksta nenutrūkstamai, tuomet kitą gamybos grafiką patvirtinta pieno perdirbimo įmonė privalo pateikti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki gamybos ciklo pabaigos pagal prieš tai atsiųstą gamybos grafiką.

12. Nepateikus ketinamų parduoti pieno gaminių gamybos grafiko ar jo pakeitimų, pieno gaminiai neperkami.

13. Rinkos reguliavimo agentūra perka tik tuos pieno gaminius, kurie atitinka reglamento (EB) Nr. 1272/2009 7 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Tinkamumo vartoti terminas ant pieno gaminių pakuočių nenurodomas.

14. Siekiant nustatyti pieno gaminių atitiktį nustatytiems reikalavimams, atliekami tyrimai, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1272/2009 7 straipsnio 2 dalyje. Pardavėjas turi užtikrinti pieno gaminių saugos ir kokybės atitiktį nustatytiems reikalavimams visą tinkamo sandėliavimo intervenciniame sandėlyje laikotarpį.

15. Patvirtinta pieno perdirbimo įmonė, siūlanti parduoti pieno gaminius Rinkos reguliavimo agentūrai, pateikia šios agentūros nustatytos formos paraišką parduoti pieno gaminius intervenciniam sandėliui (toliau – paraiška). Paraiška turi būti pasirašyta patvirtintos pieno perdirbimo įmonės vadovo ar jos įgalioto asmens. Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

16. Prie paraiškos patvirtinta pieno perdirbimo įmonė prideda:

16.1. šių taisyklių 7.1 punkte nurodyto įsakymo kopiją;

16.2. šių taisyklių 7.2 punkte nurodyto pažymėjimo kopiją;

16.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Mokesčių inspekcija) PVM pažymos kopiją;

16.4. kokybę patvirtinančios atitikties deklaracijos kopiją;

16.5. įrodymą, kad patvirtinta pieno perdirbimo įmonė pateikė nustatyto dydžio užstatą (jei užstatas yra pateikiamas grynaisiais pinigais arba banko čekiu, piniginės lėšos turi būti įskaitytos į Nacionalinės mokėjimo agentūros sąskaitą iki paraiškų pateikimo termino pabaigos).

17. Paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai registruotu laišku arba pristatomi tiesiogiai. Ant voko, kuriame siunčiama paraiška su papildomais dokumentais, turi būti užrašyta: „Paraiška dėl intervencinio pieno gaminių supirkimo“.

18. Paraiškos pateikimo data laikoma paraiškos ir papildomų dokumentų Rinkos reguliavimo agentūroje gavimo data ir laikas (gauto dokumento registracijos žyma).

19. Jei paraiška užpildyta klaidingai arba nurodyta ne visa reikalinga informacija, nepateikti papildomi dokumentai, užstatas ar užstato pateikimą įrodantys dokumentai yra netinkami, klaidingi, arba juose nurodyta ne visa reikalinga informacija, Rinkos reguliavimo agentūra paraišką atmeta ir per 3 darbo dienas apie tai informuoja patvirtintą pieno perdirbimo įmonę, nurodydama paraiškos atmetimo priežastis.

20. Rinkos reguliavimo agentūra informuoja Europos Komisiją (toliau – EK) apie visas priimtinas paraiškas ir, priklausomai nuo EK sprendimo, su patvirtinta pieno perdirbimo įmone sudaro pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartį arba informuoja pieno perdirbimo įmonę apie paraiškos atmetimą.

21. Pieno gaminius pardavėjas pristato pagal iš anksto sudarytą ir su Rinkos reguliavimo agentūra ir intervenciniu sandėliu suderintą pieno gaminių pristatymo tvarkaraštį.

22. Pieno gaminius pardavėjas pristato į intervencinį sandėlį ne anksčiau kaip kitą dieną ir ne vėliau kaip per 28 dienas nuo pieno gaminių pristatymo tvarkaraščio, kuris yra pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutarties priedas, išdavimo dienos.

23. Pieno gaminių sąlyginio perėmimo data yra pieno gaminių pristatymo diena. Pieno gaminių pristatymo diena yra ta diena, kai visas pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytas pieno gaminių kiekis yra atvežamas į intervencinį sandėlį, bet ne anksčiau kaip kitą dieną po to, kai buvo išduotas pieno gaminių pristatymo tvarkaraštis.

24. Pieno gaminių pardavėjas privalo prieš 5 darbo dienas informuoti Rinkos reguliavimo agentūrą apie paskutinės pieno gaminių siuntos įvežimo į intervencinį sandėlį dieną.

25. Už laikotarpį nuo pieno gaminių pristatymo intervenciniam sandėliui pradžios iki šių taisyklių 22 punkte nurodytame pristatymo tvarkaraštyje nustatytos galutinės pieno gaminių pristatymo dienos pardavėjas apmoka intervenciniam sandėliui už gaminių saugojimą pagal tarpusavyje suderintus įkainius.

26. Pristatęs visą pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą pieno gaminių kiekį, pardavėjas Rinkos reguliavimo agentūrai pateikia PVM sąskaitą faktūrą už pristatytą pieno gaminių kiekį.

27. Jeigu iki šių taisyklių 22 punkte nurodytame pieno gaminių pristatymo tvarkaraštyje nustatytos galutinės pieno gaminių pristatymo dienos pardavėjas jų nepristato, pardavėjui negrąžinamas užstatas, proporcingai atitinkantis nepristatytą kiekį, ir likusio pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyto, bet nepristatyto kiekio pirkimas nutraukiamas. Jei pardavėjo pristatytas pieno gaminių kiekis yra mažesnis nei 20 tonų, pieno gaminiai neperkami ir negrąžinamas visas užstatas.

28. Rinkos reguliavimo agentūra perima pieno gaminius pagal kiekį ir kokybę per ne daugiau kaip 60 dienų nuo šių taisyklių 22 punkte nurodytame pristatymo tvarkaraštyje nustatytos galutinės pieno gaminių pristatymo dienos pagal pieno gaminių priėmimo–perdavimo aktą, kuris sudaromas gavus VMVT patvirtinimą, kad pristatyti pieno gaminiai atitinka šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus. Priėmimo–perdavimo aktas siunčiamas pardavėjui ir intervenciniam sandėliui.

29. Jeigu pardavėjo pristatytų pieno gaminių Rinkos reguliavimo agentūra neperima ir jie nėra perkami, pardavėjas privalo atsiimti pieno gaminius ir apmokėti jų priėmimo į intervencinį sandėlį ir sandėliavimo išlaidas nuo šių taisyklių 22 punkte nurodytame pieno gaminių pristatymo tvarkaraštyje nustatytos galutinės pieno gaminių pristatymo dienos iki išvežimo iš intervencinio sandėlio dienos pagal Rinkos reguliavimo agentūros pranešimą pardavėjui ir intervenciniam sandėliui. Apmokėtas neperkamų pieno gaminių priėmimo ir saugojimo išlaidas pardavėjas grąžina Nacionalinei mokėjimo agentūrai, o neapmokėtas – intervenciniam sandėliui.

30. Jeigu pardavėjo pristatytų pieno gaminių Rinkos reguliavimo agentūra neperima ir jie nėra perkami, Rinkos reguliavimo agentūra išsiunčia pardavėjui pranešimą dėl kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymo.

31. Už Rinkos reguliavimo agentūros perkamus pieno gaminius, įskaitant PVM, pardavėjui sumoka Nacionalinė mokėjimo agentūra ne vėliau kaip per 65 dienas nuo šių taisyklių 23 punkte nurodytos dienos.

32. Lėšos pieno gaminių pardavėjams išmokamos vadovaujantis Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Žin., 2004, Nr. 149-5424; 2006, Nr. 90-35).

33. Grąžintinos iš pieno gaminių pardavėjų lėšos administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200).

 

III. PIENO GAMINIŲ SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

34. Ūkio subjektas, ketinantis dalyvauti Rinkos reguliavimo agentūros vykdomoje intervencinių sandėlių atrankoje, pateikia šios agentūros nustatytos formos paraišką dėl sandėlio patvirtinimo. Paraiška dėl sandėlio patvirtinimo turi būti pasirašyta ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens. Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

35. Prie paraiškos dėl sandėlio patvirtinimo pridedama:

35.1. sandėlio išdėstymo ir patalpų, kur bus laikomi intervencijai skirti gaminiai, planas;

35.2. šių taisyklių 7.1 punkte nurodyto įsakymo kopija arba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, išduoto vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 123-4693) nuostatomis, kopija;

35.3. šių taisyklių 7.2 punkte nurodyto pažymėjimo kopija.

36. Patvirtinimo paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai registruotu laišku arba pristatomi tiesiogiai. Ant voko, kuriame siunčiama paraiška su papildomais dokumentais, turi būti užrašyta: „Paraiška dėl sandėlio patvirtinimo“.

37. Rinkos reguliavimo agentūra atlieka šių taisyklių 34 punkte nurodyto ūkio subjekto patikrą ir, priklausomai nuo priimto sprendimo, informuoja jį apie patvirtinimo numerio suteikimą arba paraiškos atmetimą. Pašalinęs trūkumus, šis ūkio subjektas gali pateikti svarstyti patvirtinimo paraišką iš naujo.

38. Sandėlių pieno gaminiams saugoti atranką Rinkos reguliavimo agentūra vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

39. Sviestas intervenciniuose sandėliuose turi būti saugomas ne aukštesnėje kaip minus 18 ?C temperatūroje.

40. Intervencinis sandėlis privalo tvarkyti specialią Rinkos reguliavimo agentūros nustatytą pieno gaminių apskaitą, kuri atspindėtų tikslias sandėliavimo vietas, saugomų pieno gaminių kiekį, jų atvežimo ir išvežimo datą, bei naudoti kompiuterizuotą pieno gaminių apskaitą.

41. Rinkos reguliavimo agentūrai pristatytų pieno gaminių kiekį intervencinis sandėlis privalo registruoti ir apskaityti atskirai nuo kitų saugomų gaminių, naudodamas atskirą sandėlio bylą. Pakeisti saugomus pieno gaminius kitais yra draudžiama.

42. Jeigu tenka pakeisti pieno gaminių sandėliavimo sąlygas arba vietą, intervencinis sandėlis privalo apie tai pranešti Rinkos reguliavimo agentūrai raštu prieš 3 darbo dienas ir gauti Rinkos reguliavimo agentūros sutikimą pakeisti sandėliavimo sąlygas arba vietą. Be raštiško Rinkos reguliavimo agentūros sutikimo pieno gaminiai į kitą sandėliavimo vietą negali būti perkeliami.

43. Intervencinis sandėlis privalo savo sąskaita apdrausti Rinkos reguliavimo agentūros sandėliuojamus pieno gaminius Rinkos reguliavimo agentūros naudai visą jų saugojimo laikotarpį – nuo gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir gamtinių jėgų, už sumą, ne mažesnę nei viso draudžiamojo turto atkuriamoji vertė. Intervencinis sandėlis taip pat turi būti apsidraudęs bendruoju civilinės atsakomybės draudimu.

44. Įvykus draudžiamajam įvykiui, intervencinis sandėlis privalo savo jėgomis atlikti visus veiksmus, reikalingus draudžiamajam įvykiui įforminti. Draudimo bendrovei pareikalavus, intervencinis sandėlis privalo laiku pateikti reikalingą informaciją, kartu informuoti Rinkos reguliavimo agentūrą ir pateikti siunčiamos informacijos kopijas.

45. Intervencinis sandėlis privalo, besibaigiant turto draudimo liudijimo (polisų) galiojimo laikui, nedelsiant jį pratęsti ir draudimo dokumentų kopijas raštu pateikti Rinkos reguliavimo agentūrai.

46. Pieno gaminiai iš intervencinio sandėlio išduodami pagal Rinkos reguliavimo agentūros intervenciniam sandėliui ir pirkėjui išduotą leidimą. Intervencinis sandėlis privalo prisiimti visas išdavimo iš sandėlio dokumentų pildymo išlaidas.

47. Jei po leidime nurodyto galutinio atsiėmimo termino pieno gaminiai ar jų dalis lieka neatsiimti, atsakomybė už neatsiimtų pieno gaminių likutį ir visos su tuo susijusios išlaidos tenka pieno gaminių pirkėjui.

48. Intervencinis sandėlis, Rinkos reguliavimo agentūros nurodymu, privalo sudaryti sąlygas pieno gaminių pirkėjui apžiūrėti pieno gaminius, paimti jų mėginius ir leisti dalyvauti nustatant svorį išvežimo metu. Nustatant svorį dalyvauja Rinkos reguliavimo agentūra, sveria intervencinis sandėlis.

49. Intervencinis sandėlis už suteiktas sandėliavimo paslaugas privalo Rinkos reguliavimo agentūrai kas mėnesį pateikti PVM sąskaitą faktūrą kartu su to mėnesio saugojimo ataskaita, kurioje turi būti nurodyta kiekvienos dienos pieno gaminių apyvarta (t) ir saugojimo dienų skaičius. Šie dokumentai už praėjusio mėnesio paslaugas Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio dešimtos dienos.

50. Už Rinkos reguliavimo agentūrai suteiktas sandėliavimo paslaugas intervenciniam sandėliui sumoka Nacionalinė mokėjimo agentūra per 60 kalendorinių dienų nuo teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, nepažeisdama šių taisyklių 52 punkte minimų sąlygų.

51. Jeigu intervencinis sandėlis vėluoja pateikti teisingus, atitinkančius 1 punkte nurodytų teisės aktų nuostatas, šių taisyklių 49 punkte nurodytus dokumentus bei kitas 1 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytas ataskaitas, mokėjimas už suteiktas sandėliavimo paslaugas sulaikomas proporcingai vėluojamų pateikti dokumentus dienų skaičiui.

52. Lėšos už sandėliavimo paslaugas užsakomos ir išmokamos vadovaujantis Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 (Žin., 2006, Nr. 111-4234; 2008 Nr. 67-2549) bei Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklėmis.

53. Grąžintinos iš intervencinio sandėlio lėšos administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis.

 


IV. PIENO GAMINIŲ PARDAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

54. Pieno gaminiai iš intervencinių sandėlių parduodami konkurso, kurį skelbia EK, tvarka.

55. EK priėmus pieno gaminių pardavimo reglamentą ir Rinkos reguliavimo agentūrai paskelbus kvietimą dalyvauti konkurse, pieno gaminių pirkėjas Rinkos reguliavimo agentūrai kvietime nurodytais terminais pateikia šios agentūros nustatytos formos paraišką dalyvauti konkurse (toliau – konkurso paraiška). Konkurso paraiška turi būti pasirašyta pirkėjo ar jo įgalioto asmens. Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

56. Prie konkurso paraiškos pirkėjas prideda:

56.1. įmonės registracijos pažymėjimo ir Mokesčių inspekcijos PVM pažymos tinkamai patvirtintas kopijas;

56.2. įrodymą, kad pirkėjas pateikė nustatyto dydžio užstatą. Jei užstatas yra pateikiamas grynaisiais pinigais arba banko čekiu, lėšos turi būti įskaitytos į Nacionalinės mokėjimo agentūros sąskaitą iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

57. Konkurso paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Rinkos reguliavimo agentūrai. Jei jie pateikiami registruotu laišku arba pristatomi tiesiogiai, ant voko, kuriame siunčiami, turi būti užrašyta: „Paraiška pieno gaminių pardavimo iš intervencinių sandėlių konkursui“. Jei konkurso paraišką pirkėjas siunčia faksu, jis privalo prieš pasirašydamas sutartį pateikti Rinkos reguliavimo agentūrai konkurso paraiškos originalą, išskyrus garantinius ar laidavimo raštus, kurių originalai pateikiami iki konkurso paraiškų pateikimo termino pabaigos.

58. Konkurso paraiškos pateikimo data laikoma paraiškos ir papildomų dokumentų Rinkos reguliavimo agentūroje gavimo data ir laikas (gauto dokumento registracijos žyma).

59. Jei konkurso paraiška užpildyta klaidingai arba nurodyta ne visa reikalinga informacija, nepateikti papildomi dokumentai, užstatas, ar užstato pateikimą įrodantys dokumentai yra netinkami, klaidingi arba juose nurodyta ne visa reikalinga informacija, Rinkos reguliavimo agentūra paraišką atmeta ir per 3 darbo dienas apie tai informuoja konkurso dalyvį, nurodydama konkurso paraiškos atmetimo priežastis.

60. Rinkos reguliavimo agentūra informuoja EK apie visas priimtinas konkurso paraiškas ir, priklausomai nuo EK sprendimo, informuoja pirkėją apie pieno gaminių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą arba konkurso paraiškos atmetimą. Rinkos reguliavimo agentūra informuoja pirkėjus apie dalyvavimo konkurse rezultatus per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo įsigaliojimo.

61. Už nupirktus pieno gaminius pirkėjas sumoka Nacionalinei mokėjimo agentūrai per 30 dienų nuo šių taisyklių 60 punkte nurodytos informavimo datos.

62. Už perkamus pieno gaminius pirkėjas gali sumokėti dalimis arba mokėti visą sumą iš karto. Prieš išsiveždamas pieno gaminius iš intervencinio sandėlio pirkėjas sumoka už tą pieno gaminių kiekį, kurį jis ketina atsiimti.

63. Pirkėjui sumokėjus už pieno gaminius, Rinkos reguliavimo agentūra jam ir intervenciniam sandėliui išduoda leidimą atsiimti pieno gaminius iš intervencinio sandėlio.

64. Pieno gaminiai išvežami iš sandėliavimo vietos pirkėjo transporto priemonėmis. Pirkėjas privalo prisiimti visas transportavimo dokumentų pildymo išlaidas.

65. Pirkėjas prisiima visą riziką ir sandėliavimo išlaidas tuo atveju, jeigu jis apmokėtų pieno gaminių neatsiima per 30 dienų nuo šių taisyklių 60 punkte nurodyto informavimo datos.

66. Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas gali dalyvauti pieno gaminių išvežimo iš intervencinio sandėlio procedūroje. Jei jie šioje procedūroje nedalyvauja, pretenzijos dėl pieno gaminių kiekio ir kokybės nepriimamos.

 


V. ATSAKOMYBĖ

 

67. Taisyklėse minimos įmonės, įstaigos ir institucijos atsako už tinkamą šių taisyklių laikymąsi.

68. Už paraiškose, ataskaitose ir kituose dokumentuose pateiktus duomenis atsako juos pateikęs asmuo.

69. Rinkos reguliavimo agentūra atsako už:

69.1. administruojant pieno gaminių intervencinį pirkimą, sandėliavimą ir pardavimą naudojamų paraiškų, sutarčių, ataskaitų ir kitų administravimo dokumentų formų parengimą ir patvirtinimą Rinkos reguliavimo agentūros generalinio direktoriaus įsakymu;

69.2. informacijos apie pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo tvarką, paraiškų formų, kitų dokumentų bei rekomendacijų paskelbimą Rinkos reguliavimo agentūros interneto tinklalapyje http://www.litfood.lt;

69.3. paraiškų bei kitų dokumentų priėmimą, informacijos parengimą EK ir informavimą apie jos priimtus sprendimus, patikras vietoje ir jų inicijavimą, lėšų išmokėjimui ir gavimui reikiamų duomenų perdavimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

69.4. pranešimų ir ataskaitų, nustatytų taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose teikimą atsakingoms Europos Sąjungos institucijoms ir Žemės ūkio ministerijos Žemės ir maisto ūkio departamento Mėsos ir pieno skyriui.

70. Nacionalinė mokėjimo agentūra atsako už lėšų išmokėjimą ir susigrąžinimą pagal Rinkos reguliavimo agentūros pateiktus duomenis ir teisingą išmokėtų, gautų bei susigrąžintų lėšų apskaitą.

71. VMVT atsako už pieno gaminių kokybės, pakuotės ir ženklinimo atitikties šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimams patikras pagal Rinkos reguliavimo agentūros prašymus ir ataskaitų pateikimą Rinkos reguliavimo agentūrai.

72. Asmenys, gavę lėšas neteisėtai arba prisidėję prie neteisėto jų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei pagal 1 punkte nurodytų teisės aktų nuostatas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

73. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

74. Rinkos reguliavimo agentūros sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________