LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS

 

1998 m. gruodžio 17 d. Nr. 1565

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 1997, Nr. 33-834) ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 983 „Dėl pedagogų darbo užmokesčio padidinimo“ (Žin., 1998, Nr. 70-2047),

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti ir nuo 1999 m. sausio 1 d. taikyti visų tipų ir pavadinimų ikimokyklinių vaikų įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, internatinių mokyklų, papildomojo ugdymo, neformaliojo švietimo įstaigų, aukštesniųjų mokyklų, profesinių mokyklų ir kitų švietimo darbuotojų tarnybinius atlyginimus (tarifinius atlygius) koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta bazinė mėnesinė alga ir bazinis mėnesinis atlygis pagal 1–6 priedėlius.

2. Nustatyti, kad specialiojo ugdymo vaikų įstaigų vadovams, specialistams, pedagogams ir aptarnaujančio personalo darbuotojams mokama 10–20 procentų priedai prie tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) pagal 7 priedėlį.

3. Švietimo įstaigų darbuotojams taikyti ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511.

4. Švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientus ir priedus įpareigoti nustatyti steigėjui, o įstaigos darbuotojams – tos įstaigos vadovui, neviršijant skirto darbo užmokesčio fondo.

5. Medicinos, kultūros bei socialinių darbuotojų tarnybinius atlyginimus įpareigoti nustatyti pagal Sveikatos apsaugos, Kultūros bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų nustatytą tvarką.

6. Laikyti negaliojančiu Švietimo ir mokslo ministerijos 1998 08 26 įsakymą Nr. 1157 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“.

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                  KORNELIJUS PLATELIS

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

Lietuvos Respublikos

finansų ministras

socialinės apsaugos ir darbo ministrė

A. Šemeta

I. Degutienė

 

 

Švietimo ir mokslo ministro

1998 12 17 įsakymo Nr. 1565

1 priedėlis

 

MOKYTOJŲ, AUKLĖTOJŲ, PAPILDOMOJO UGDYMO PEDAGOGŲ IR DĖSTYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

I SKYRIUS. Mokytojų, auklėtojų, specialiųjų pedagogų (logopedų, specialiųjų pedagogų, surdopedagogų, oligoferopedagogų, tiflopedagogų – toliau šios pareigybės vadinamos specialieji pedagogai), profesijos mokytojų, trenerių, papildomojo ugdymo pedagogų mėnesiniai tarifiniai atlygiai už nustatytą pedagoginio darbo valandų normą per savaitę (metus).

A. Pedagogams, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, ir jaunesniesiems mokytojams, auklėtojams, specialiesiems pedagogams, treneriams, papildomojo ugdymo pedagogams.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

 

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 4 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 4 iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą15 ir daugiau metų

 

 

Su aukštuoju išsilavinimu

Su aukštesniuoju išsilavinimu

Su aukštuoju išsilavinimu

Su aukštesniuoju išsilavinimu

Su aukštuoju išsilavinimu

Su aukštesniuoju išsilavinimu

Su aukštuoju išsilavinimu

Su aukštesniuoju išsilavinimu

Bendrojo lavinimo dalykų mokytojai, išskyrus specialiųjų mokyklų ir specialiųjų internatinių mokyklų bendrojo lavinimo dalykų mokytojus

5.65

5.4

6.1

5.45

6.35

5.5

6.65

5.55

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialieji pedagogai, treneriai, papildomojo ugdymo pedagogai, specialiųjų mokyklų ir specialiųjų internatinių mokyklų bendrojo lavinimo dalykų mokytojai, auklėtojai

6.35

6.1

6.85

6.15

7.15

6.2

7.5

6.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pedagogams, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

 

 

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

1. Bendrojo lavinimo dalykų mokytojai, išskyrus specialiųjų mokyklų ir specialiųjų internatinių mokyklų bendrojo lavinimo dalykų mokytojus, profesijos mokytojai:

 

 

 

Mokytojas, profesijos mokytojas

6.3

6.5

6.75

Vyresnysis (mokytojas, profesijos mokytojas)

7.55

7.7

8.05

Metodininkas (mokytojas, profesijos mokytojas)

8.5

8.7

9

Ekspertas

9.8

9.95

10.25

 

 

 

 

2. Auklėtojai, specialieji pedagogai, treneriai, papildomojo ugdymo pedagogai, specialiųjų mokyklų ir specialiųjų internatinių mokyklų bendrojo lavinimo dalykų mokytojai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojas, specialusis pedagogas, treneris, papildomojo ugdymo pedagogas, auklėtojas

7.1

7.3

7.6

Vyresnysis (mokytojas, specialusis pedagogas, treneris, papildomojo ugdymo pedagogas, auklėtojas)

8.5

8.65

9.1

Metodininkas (mokytojas, specialusis pedagogas, treneris, papildomojo ugdymo pedagogas, auklėtojas)

9.55

9.8

10.15

Ekspertas

11.05

11.2

11.55

 

PASTABOS:

1. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

2. Pedagogams, baigusiems aukštųjų mokyklų tris kursus arba mokytojų institutus, taip pat tikybos mokytojams, baigusiems aukštesniąją neakivaizdinę katechetų mokyklą prie Kauno tarpdiacezinės kunigų seminarijos Teologijos fakulteto, mėnesinis tarifinis atlygis nustatomas kaip turintiems aukštesnįjį išsilavinimą.

3. Pedagogams, neturintiems aukštesniojo išsilavinimo ir kuriems taikomas papildomas darbo apmokėjimas už pasiruošimą pamokoms, mėnesinis tarifinis atlygis nustatomas nepriklausomai nuo pedagoginio darbo stažo – 5.0 bazinės mėnesinės algos, o visiems kitiems, kuriems netaikomas papildomas apmokėjimas už pasiruošimą pamokoms – 5.5 bazinės mėnesinės algos.

4. Vyriausiojo auklėtojo pareigose dirbantiems pedagogams tarifiniai atlygiai prilyginami A lentelėje auklėtojams nustatytiems tarifiniams atlygiams ir mokama 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Mokytojams už atliekamus kitus darbus tarifikuojamos papildomos savaitinės valandos (už 18 valandų per savaitę):

 

Valandų skaičius

Papildomai atliekami darbai

 

1–4 klasės

 

5–9 klasės

 

10–12 klasės

 

Mokinių skaičius klasėje (grupėje)

 

iki 12

12 ir daugiau

iki 12

12 ir daugiau

iki 12

12 ir daugiau

Gimtosios kalbos ir literatūros moksleivių darbų tikrinimas

 

 

1.5

2.5

2

3

Užsienio kalbos moksleivių darbų tikrinimas

 

 

0.5

1

1

2

Matematikos moksleivių darbų tikrinimas

 

 

1

2

1.5

2.5

Moksleivių darbų tikrinimas

0.5

1

 

 

 

 

Už vadovavimą klasei (grupei) nepriklausomai nuo pedagoginio darbo krūvio

1.5

2

1.5

2

1.5

2

 

Už vadovavimą bendrabučiui, mokymo gamybinėms dirbtuvėms, mokomosioms dirbtuvėms ir kitus papildomus darbus tarifikuojama ne daugiau kaip 3 valandos per savaitę.

6. Bendrojo lavinimo dalykų mokytojams, išskyrus specialiųjų mokyklų ir specialiųjų internatinių mokyklų bendrojo lavinimo dalykų mokytojus, už pasiruošimą pamokoms tarifikuojamos papildomos savaitinės valandos (už 18 valandų per savaitę):

 

Valandų skaičius

Mokomieji dalykai

1–4 klasės

5–9 klasės

10–12 klasės

 

 

 

 

Užsienio kalba

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

Dorinis ugdymas

 

2.5

2.5

 

 

 

 

Valstybinė kalba

 

2.5

2.5

 

 

 

 

Lietuvių kalba

 

2.5

2.5

 

 

 

 

Gamtos ir tikslieji mokslai

 

2.5

2.5

 

 

 

 

Socialiniai mokslai

 

2.5

2.5

 

 

 

 

Meninio ir darbinio ugdymo dalykai, kūno kultūra

 

2.5

2.5

 

 

 

 

Papildomas ugdymas

 

2.5

2.5

 

 

 

 

Kiti dalykai

2.5

 

 

 

7. Specialiesiems pedagogams, treneriams, papildomojo ugdymo pedagogams specialiųjų mokyklų ir specialiųjų internatinių mokyklų bendrojo lavinimo dalykų mokytojams, auklėtojams papildomas apmokėjimas už pasiruošimą pamokoms ir kitiems užsiėmimams numatytas jų tarifiniuose atlygiuose.

8. Gimnazijų, bendrojo lavinimo mokyklų gimnazijų klasių ir jaunimo mokyklų pedagogams, taip pat Rytų Lietuvos lietuvių mokyklų pradinių klasių (kai klasėje yra 10 ir daugiau mokinių ir iš kurių ne mažiau 50 procentų nemoka valstybinės kalbos) mokytojams prie tarifinių atlygių mokami 20 procentų priedai.

9. Tarptautinio bakalaureato mokyklų ir tarptautinio bakalaureato klasių pedagogams prie tarifinių atlygių mokami 30 procentų priedai.

10. Pedagogams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę, prie mėnesinių tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomi 1 bazinės mėnesinės algos priedai.

11. Neatestuotiems pedagogams, turintiems magistro laipsnį ir dirbantiems pagal specialybę, gali būti nustatomi 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedai.

12. Pedagoginio darbo valandų norma per savaitę:

mokytojų – 18 valandų;

papildomojo ugdymo pedagogų – 18 valandų;

auklėtojų:

normalaus režimo įstaigose – 30 valandų;

ikimokyklinėse įstaigose – 36 valandos;

specialiojo ugdymo įstaigose – 24 valandos;

profesinėse ir aukštesniosiose mokyklose – 40 valandų;

sanatorijų mokyklose – 24 valandos;

sanatorinėse internatinėse mokyklose – 24 valandos;

specialiųjų pedagogų:

ikimokyklinėse įstaigose – 24 valandos;

bendrojo lavinimo mokyklose – 20 valandų;

sveikatos priežiūros įstaigose – 20 valandų.

13. Maksimalus mokytojų savaitinis pamokų krūvis – 34 valandos per savaitę. Jeigu mokykloje trūksta pedagogų, įstaigos steigėjas gali leisti turėti ir didesnį pamokų skaičių, bet ne daugiau kaip 38 valandos per savaitę. Į maksimalų pamokų krūvį įskaičiuojamos ir valandos, tarifikuojamos už papildomai atliekamus darbus, numatytus šio skyriaus 5 ir 6 pastabose.

14. Profesijų mokytojams tarifiniai atlygiai nustatomi už 720 pedagoginių valandų per mokslo metus.

 

II SKYRIUS. Aukštesniųjų mokyklų, konservatorijų, kolegijų dėstytojų mėnesiniai tarifiniai atlygiai nustatomi už 700–740 pedagoginių valandų per mokslo metus.

 

A. Dėstytojams, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

 

 

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

 

Dėstytojas asistentas

6.15

 

 

Dėstytojas

6.8

7

7.35

 

B. Dėstytojams, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

 

Turintiems pedagoginio

darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15

metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir

daugiau metų

Dėstytojas

7.35

7.6

7.95

Vyresnysis dėstytojas

9.3

9.65

9.95

Dėstytojas ekspertas

10.75

11

11.35

PASTABOS:

1. Dėstytojams ekspertams, vyresniesiems dėstytojams ir dėstytojams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomi priedai:

mokslų daktarams, docentams – 1.2 bazinės mėnesinės algos;

habilituotiems daktarams, profesoriams – 1.5 bazinės mėnesinės algos.

2. Dėstytojų darbo laiko normatyvai patvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijos 1993 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 774 ir 1994 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 198.

3. Dėstytojams ekspertams, vyresniesiems dėstytojams ir dėstytojams, turintiems didelę darbo patirtį kitose ūkio šakose pagal dėstomą specialybę (ne mažiau kaip 5 metai) ir pedagoginio darbo stažą daugiau kaip treji metai, prie tarnybinio atlyginimo gali būti mokamas 20 procentų priedas.

4. Neatestuotiems dėstytojams, turintiems magistro laipsnį ir dirbantiems pagal specialybę, gali būti mokamas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Dėstytojo asistento, dėstytojo, vyresniojo dėstytojo ir dėstytojo – eksperto kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

6. Aukštesniųjų mokyklų, konservatorijų, kolegijų pedagogams, dirbantiems bendrojo lavinimo arba profesinio rengimo skyriuose, už darbą apmokama atitinkamai pagal vidurinėse bendrojo lavinimo arba profesinėse mokyklose galiojančius tarifinius atlygius.

7. Aukštesniųjų mokyklų dėstytojams už pasiruošimą paskaitoms papildomai per metus tarifikuojama po 90 valandų už etatui nustatytą metinį pedagoginių valandų skaičių.

 

III SKYRIUS. Profesijos mokytojų, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesiniai tarifiniai atlygiai.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

 

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 4 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 4 iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

Profesijos mokytojai

5.65

6.1

6.35

6.65

PASTABOS:

1. Profesijos mokytojams taikomos darbo apmokėjimo sąlygos numatytos 1 priedėlio I skyriaus 1, 5, 10, 11, 13, 14 pastabose.

2. Profesinių mokyklų profesijos mokytojams, turintiems didelę darbo patirtį gamyboje pagal dėstomą specialybę (ne mažiau kaip 5 metai) ir pedagoginio darbo stažą daugiau kaip treji metai, prie tarifinio atlygio gali būti mokamas 20 procentų priedas.

3. Šio skyriaus lentelėje nurodyti mėnesiniai tarifiniai atlygiai (koeficientai) bei pastabų 1, 2 ir 4 punktai taikomi ir Vilniaus baleto mokyklos specialiųjų disciplinų (šokio) mokytojams.

4. Profesijos mokytojams už pasiruošimą paskaitoms valandų papildomai per metus tarifikuojama po 90 val. už etatui nustatytą metinį pedagoginių valandų skaičių. Ši tvarka taikoma ir I skyriaus B lentelėje nurodytiems profesijos mokytojams.

 

IV SKYRIUS. Visų pavadinimų vaikų globos įstaigų (vaikų globos namų, bendrojo lavinimo internatinių mokyklų, specialiųjų internatinių mokyklų ir kt.) vyriausiųjų auklėtojų, kurioms suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybiniai atlyginimai.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

 

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

I kategorija

9.55

9.9

10.4

II kategorija

11.05

11.5

12

III kategorija

12.5

13

13.6

PASTABOS:

1. Vyriausiesiems auklėtojams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

2. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

3. Vyriausiųjų auklėtojų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybiniai atlyginimai nustatomi vadovaujantis šio įsakymo 1 priedėlio pastabų 4 punktu.

______________

 

 

Švietimo ir mokslo ministro

1998 12 17 įsakymo Nr. 1565

2 priedėlis

 

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ CENTRŲ IR TARNYBŲ SPECIALISTŲ, ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ PSICHOLOGŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

Pedagoginių psichologinių centrų ir tarnybų specialistams, švietimo įstaigose dirbantiems psichologams ir specialiesiems pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 40 valandų darbo normą per savaitę.

 

A. Specialistams, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

 

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 4 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 4 iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

Jaunesnieji specialieji pedagogai

6.35

 

 

 

Specialieji pedagogai

6.7

7.2

7.5

7.65

Psichologai asistentai

6.35

 

 

 

Psichologai

6.7

7.2

7.5

7.65

 

B. Specialistams, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

 

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

Specialieji pedagogai

7.5

7.75

8

Vyr. specialieji pedagogai

9

9.1

9.5

Metodininkai specialieji pedagogai

10.05

10.35

10.65

Ekspertai specialieji pedagogai

11.5

11.8

12.1

Psichologai

7.5

7.75

8

Vyr. psichologai

9

9.1

9.5

Metodininkai psichologai

10.05

10.35

10.65

Ekspertai psichologai

11.5

11.8

12.1

PASTABOS:

1. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

2. Specialistams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę, prie mėnesinių tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Neatestuotiems specialistams, turintiems magistro laipsnį ir dirbantiems pagal specialybę, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

______________

 

 

Švietimo ir mokslo ministro

1998 12 17 įsakymo Nr. 1565

3 priedėlis

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAVADUOTOJŲ, PRISKIRIAMŲ PRIE PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ, MĖNESINIAI TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

I SKYRIUS. Visų pakopų ir pavadinimų bendrojo lavinimo mokyklų direktorių pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai.

 

A. Direktorių pavaduotojams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 200

7.1

7.3

7.65

201–500

7.4

7.7

8.2

501–700

7.9

8.3

8.7

701–900

8.5

8.8

9.25

901–1200

8.95

9.45

9.9

1201–1500

9.55

9.75

10.5

1501 ir daugiau

9.8

10.25

10.9

 

B. Direktorių pavaduotojams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 200

 

 

 

I kategorija

9.15

9.5

10.05

II kategorija

10.55

11.05

11.55

III kategorija

12.3

12.8

13.45

 

 

 

 

201–500

 

 

 

I kategorija

9.6

10.05

10.6

II kategorija

11.1

11.65

12.3

III kategorija

13

13.6

14.25

 

 

 

 

501–700

 

 

 

I kategorija

10.2

10.8

11.3

II kategorija

11.8

12.52

13.05

III kategorija

13.75

14.65

15.25

 

 

 

 

701–900

 

 

 

I kategorija

11.05

11.5

12.1

II kategorija

12.7

13.25

13.95

III kategorija

14.85

15.5

16.2

 

 

 

 

901–1200

 

 

 

I kategorija

11.65

12.3

13.35

II kategorija

13.45

14.2

14.85

III kategorija

15.65

16.55

17.25

 

 

 

 

1201–1500

 

 

 

I kategorija

12.45

12.6

13.65

II kategorija

14.3

14.55

15.75

III kategorija

16.75

17

18.35

 

 

 

 

1501 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

12.75

13.35

14.15

II kategorija

14.7

15.5

16.25

III kategorija

17.2

18.05

19

PASTABOS:

1. Direktorių pavaduotojams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

2. Neatestuotiems direktorių pavaduotojams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

4. Gimnazijų ir jaunimo mokyklų direktorių pavaduotojams prie tarnybinių atlyginimų nustatomas 20 procentų priedas.

 

II SKYRIUS. Visų pavadinimų vaikų globos įstaigų (vaikų globos namų, bendrojo lavinimo internatinių mokyklų, specialiųjų internatinių mokyklų ir kt.) direktorių pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai.

 

 

A. Direktorių pavaduotojams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Auklėtinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 200

7.4

7.7

8.2

201–250

7.9

8.3

8.7

251–300

8.5

8.8

9.25

301 ir daugiau

8.95

9.4

9.9

 

B. Direktorių pavaduotojams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Auklėtinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 200

 

 

 

I kategorija

9.6

10.05

10.6

II kategorija

11.1

11.65

12.25

III kategorija

13

13.6

14.25

 

 

 

 

201–250

 

 

 

I kategorija

10.2

10.8

11.3

II kategorija

11.8

12.5

13.05

III kategorija

13.75

14.65

15.25

 

 

 

 

251–300

 

 

 

I kategorija

11.05

11.5

12.05

II kategorija

12.7

13.25

13.95

III kategorija

14.85

15.5

16.2

 

 

 

 

301 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

11.65

12.3

12.8

II kategorija

13.45

14.2

14.85

III kategorija

15.65

16.55

17.25

PASTABOS:

1. Internatinėse mokyklose negyvenantys, o tik ateinantys mokytis vaikai į bendrą internatinių mokyklų auklėtinių skaičių įtraukiami taikant koeficientą – 0.5.

2. Direktorių pavaduotojams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Neatestuotiems direktorių pavaduotojams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

4. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

 

III SKYRIUS. Profesinių mokyklų direktorių pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai.

 

 

A. Direktorių pavaduotojams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Moksleivių skaičius mokslo metų pradžioje (kartu su vakarinio skyriaus moksleiviais)

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 300

7.75

8.2

8.55

301–500

8.5

8.8

9.25

501–800

9.1

9.55

9.95

801 ir daugiau

9.8

10.25

10.8

 

B. Direktorių pavaduotojams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Moksleivių skaičius mokslo metų pradžioje (kartu su vakarinio skyriaus moksleiviais)

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

 

 

 

 

iki 300

 

 

 

I kategorija

10.15

10.7

11.1

II kategorija

11.75

12.35

12.8

III kategorija

13.65

14.2

14.95

 

 

 

 

301–500

 

 

 

I kategorija

11.05

11.5

12.05

II kategorija

12.7

13.25

13.95

III kategorija

14.85

15.5

16.2

 

 

 

 

501–800

 

 

 

I kategorija

11.8

12.45

12.95

II kategorija

13.65

14.3

14.85

III kategorija

15.95

16.75

17.35

 

 

 

 

801 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

12.75

13.35

14.15

II kategorija

14.7

15.5

16.25

III kategorija

17.2

18.05

18.95

PASTABOS:

1. Direktorių pavaduotojams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

2. Neatestuotiems direktorių pavaduotojams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

 

IV SKYRIUS. Aukštesniųjų mokyklų, konservatorijų ir kolegijų direktorių pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Studentų skaičius mokslo metų pradžioje

(kartu su vakarinio ir neakivaizdinio skyriaus studentais)

Turintiems pedagoginio

darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki

15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

 

 

 

 

 

iki 500

12.7

13.25

13.95

501–800

13.7

14.3

14.85

801 ir daugiau

14.7

15.5

16.25

PASTABOS:

1. Direktorių pavaduotojams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomi priedai:

mokslų daktarams, docentams – 1.2 bazinės mėnesinės algos;

habilituotiems daktarams, profesoriams – 1.5 bazinės mėnesinės algos.

2. Direktorių pavaduotojams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

 

V SKYRIUS. Vaikų meno, muzikos, dailės, sporto mokyklų direktorių pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai.

 

A. Direktorių pavaduotojams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 300

7.1

7.3

7.65

301–600

7.4

7.7

8.2

601–800

7.9

8.3

8.7

801–1000

8.5

8.8

9.25

1001–1200

8.95

9.45

9.9

1201–1400

9.55

9.75

10.5

1401 ir daugiau

9.8

10.25

10.9

 

B. Direktorių pavaduotojams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10

iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir

daugiau metų

 

 

 

 

iki 300

 

 

 

I kategorija

9.15

9.5

10.05

II kategorija

10.55

11.05

11.55

III kategorija

12.3

12.8

13.45

 

 

 

 

301–600

 

 

 

I kategorija

9.6

10.05

10.6

II kategorija

11.1

11.65

12.3

III kategorija

13

13.6

14.25

 

 

 

 

601–800

 

 

 

I kategorija

10.2

10.8

11.3

II kategorija

11.8

12.52

13.05

III kategorija

13.75

14.65

15.25

 

 

 

 

801–1000

 

 

 

I kategorija

11.05

11.5

12.1

II kategorija

12.7

13.25

13.95

III kategorija

14.85

15.5

16.2

 

 

 

 

1001–1200

 

 

 

I kategorija

11.65

12.3

13.35

II kategorija

13.45

14.2

14.85

III kategorija

15.65

16.55

17.25

 

 

 

 

1201–1400

 

 

 

I kategorija

12.45

12.6

13.65

II kategorija

14.3

14.55

15.75

III kategorija

16.75

17

18.35

 

 

 

 

1401 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

12.75

13.35

14.15

II kategorija

14.7

15.5

16.25

III kategorija

17.2

18.05

19

PASTABOS:

1. Direktorių pavaduotojams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

2. Neatestuotiems direktorių pavaduotojams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

______________

 

 

Švietimo ir mokslo ministro

1998 12 17 įsakymo Nr. 1565

4 priedėlis

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

I SKYRIUS. Ikimokyklinių įstaigų vedėjų tarnybiniai atlyginimai.

 

A. Vedėjams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Vaikų grupių skaičius ikimokyklinėje įstaigoje sausio 1 d.

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 12

8.25

8.65

9.15

13 ir daugiau

9.5

9.85

10.35

 

B. Vedėjams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Vaikų grupių skaičius ikimokyklinėje įstaigoje sausio 1 d.

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 12

 

 

 

I kategorija

10.75

11.2

11.9

II kategorija

12.35

13

13.75

III kategorija

14.45

15.15

15.95

 

 

 

 

13 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

12.3

12.85

13.45

II kategorija

14.2

14.8

15.6

III kategorija

16.25

17.3

18.15

PASTABOS:

1. Ikimokyklinių įstaigų, turinčių 1–3 vaikų grupes, vedėjai privalo dirbti pedagoginį darbą grupėje vidutiniškai tris valandas per dieną.

2. Nustatant tarnybinius atlyginimus, viena ištisos paros vaikų grupė laikoma dviem grupėmis.

3. Vedėjams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

4. Neatestuotiems vedėjams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

 

II SKYRIUS. Ikimokyklinių įstaigų vyriausiųjų auklėtojų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybiniai atlyginimai.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

 

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

I kategorija

9.7

10

10.45

II kategorija

11.2

11.6

12.05

III kategorija

13.05

13.5

13.7

PASTABOS:

1. Vyriausiesiems auklėtojams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

2. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

3. Vyriausiųjų auklėtojų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybiniai atlyginimai nustatomi vadovaujantis šio įsakymo 1 priedėlio pastabų 4 punktu.

 

III SKYRIUS. Visų pakopų ir pavadinimų bendrojo lavinimo mokyklų direktorių tarrnybiniai atlyginimai.

 

A. Direktoriams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 200

8.0

8.2

8.6

201–500

8.3

8.65

9.15

501–700

8.85

9.3

9.75

701–900

9.5

9.85

10.35

901–1200

10.05

10.55

11.05

1201–1500

10.65

10.8

11.7

1501 ir daugiau

11.05

11.5

12.1

 

B. Direktoriams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 200

 

 

 

I kategorija

10.2

10.65

11.15

II kategorija

11.75

12.3

12.9

III kategorija

13.75

14.35

15.05

 

 

 

 

201–500

 

 

 

I kategorija

10.75

11.2

11.9

II kategorija

12.4

13

13.75

III kategorija

14.45

15.15

15.95

 

 

 

 

501–700

 

 

 

I kategorija

11.4

12.1

12.65

II kategorija

13.2

14.05

14.65

III kategorija

15.4

16.35

17.05

 

 

 

 

701–900

 

 

 

I kategorija

12.3

12.85

13.45

II kategorija

14.2

14.8

15.6

III kategorija

16.6

17.3

18.15

 

 

 

 

901–1200

 

 

 

I kategorija

13

13.75

14.35

II kategorija

15.05

15.8

16.6

III kategorija

17.45

18.45

19.3

 

 

 

 

1201–1500

 

 

 

I kategorija

13.85

14.1

15.2

II kategorija

16.05

16.25

17.6

III kategorija

18.75

18.9

20.5

 

 

 

 

1500 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

14.25

14.95

15.75

II kategorija

16.4

17.25

18.2

III kategorija

19.2

20.2

21.2

 

 

 

 

PASTABOS:

1. Gimnazijų ir jaunimo mokyklų vadovams prie tarnybinių atlyginimų nustatomas 20 procentų priedas.

2. Kaimo pradinėse mokyklose, kuriose dėl mažos darbų apimties nustatyti direktoriaus pareigybę netikslinga, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu vienam iš mokytojų už vadovavimą pradinei mokyklai gali būti mokamas iki 1.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Direktoriams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

4. Neatestuotiems direktoriams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

 

IV SKYRIUS. Visų pavadinimų vaikų globos įstaigų (vaikų globos namų, bendrojo lavinimo internatinių mokyklų, specialiųjų internatinių mokyklų ir kt.) direktorių tarnybiniai atlyginimai.

 

A. Direktoriams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Auklėtinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 200

8.3

8.65

9.15

201–250

8.85

9.3

9.75

251–300

9.5

9.85

10.35

301 ir daugiau

10.05

10.55

11.05

 

B. Direktoriams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Auklėtinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

 

 

 

 

iki 200

 

 

 

I kategorija

10.75

11.2

11.9

II kategorija

12.4

13

13.75

III kategorija

14.45

15.15

15.95

 

 

 

 

201–500

 

 

 

I kategorija

11.4

12.1

12.65

II kategorija

13.2

14.05

14.65

III kategorija

15.4

16.35

17.05

 

 

 

 

251–300

 

 

 

I kategorija

12.3

12.85

13.45

II kategorija

14.2

14.8

15.6

III kategorija

16.6

17.3

18.15

 

 

 

 

301 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

13

13.75

14.35

II kategorija

15.05

15.8

16.6

III kategorija

17.5

18.45

19.3

PASTABOS:

1. Internatinėse mokyklose negyvenantys, o tik ateinantys mokytis vaikai, į bendrą internatinių mokyklų auklėtinių skaičių įtraukiami taikant koeficientą – 0.5.

2. Direktoriams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Neatestuotiems direktoriams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

4. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

 

V SKYRIUS. Profesinių technikos mokyklų direktorių tarnybiniai atlyginimai.

 

A. Direktoriams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Moksleivių skaičius mokslo metų pradžioje (kartu su vakarinio skyriaus moksleiviais)

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 300

8.7

9.2

9.55

301–500

9.5

9.85

10.35

501–800

10.15

10.7

11.1

801 ir daugiau

11

11.5

12.1

 

B. Direktoriams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Moksleivių skaičius mokslo metų pradžioje (kartu su vakarinio skyriaus moksleiviais)

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

 

 

 

 

iki 300

 

 

 

I kategorija

11.35

12

12.35

II kategorija

13.15

13.8

14.35

III kategorija

15.3

16.1

16.7

 

 

 

 

301–500

 

 

 

I kategorija

12.3

12.85

13.45

II kategorija

14.2

14.8

15.6

III kategorija

16.6

17.3

18.15

 

 

 

 

501–800

 

 

 

I kategorija

13.2

13.85

14.4

II kategorija

15.2

16.05

16.65

III kategorija

17.8

18.75

19.4

 

 

 

 

801 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

14.25

14.95

15.75

II kategorija

16.4

17.25

18.2

III kategorija

19.2

20.2

21.2

PASTABOS:

1. Direktoriams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

2. Neatestuotiems direktoriams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

 

VI SKYRIUS. Aukštesniųjų mokyklų, konservatorijų ir kolegijų direktorių tarnybiniai atlyginimai.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Studentų skaičius mokslo metų pradžioje (kartu su vakarinio ir neakivaizdinio skyriaus studentais)

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 500

14.2

14.8

15.6

501–800

15.35

16.05

16.65

801 ir daugiau

16.4

17.25

18.2

PASTABOS:

1. Direktoriams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomi priedai:

mokslų daktarams, docentams – 1.2 bazinės mėnesinės algos;

habilituotiems daktarams, profesoriams – 1.5 bazinės mėnesinės algos.

2. Direktoriams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

 

VII SKYRIUS. Vaikų meno, muzikos, dailės, sporto mokyklų direktorių tarnybiniai atlyginimai.

 

A. Direktoriams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

iki 300

8

8.2

8.6

301–600

8.25

8.65

9.15

601–800

8.8

9.3

9.75

801–1000

9.5

9.85

10.35

1000–1200

10.05

10.55

11.05

1201–1400

10.7

10.8

11.7

1401 ir daugiau

11

11.5

12.1

 

B. Direktoriams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems pedagoginio darbo stažą iki 10 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą nuo 10 iki 15 metų

Turintiems pedagoginio darbo stažą 15 ir daugiau metų

 

 

 

 

iki 300

 

 

 

I kategorija

10.2

10.65

11.15

II kategorija

11.75

12.3

12.9

III kategorija

13.75

14.35

15.05

 

 

 

 

301–600

 

 

 

I kategorija

10.75

11.2

11.9

II kategorija

12.35

13

13.75

III kategorija

14.45

15.15

15.95

 

 

 

 

601–800

 

 

 

I kategorija

11.4

12.1

12.65

II kategorija

13.2

14.05

14.65

III kategorija

15.4

16.35

17.05

 

 

 

 

801–1000

 

 

 

I kategorija

12.3

12.85

13.45

II kategorija

14.2

14.8

15.6

III kategorija

16.6

17.3

18.15

 

 

 

 

1001–1200

 

 

 

I kategorija

13

13.75

14.35

II kategorija

15.05

15.8

16.6

III kategorija

17.5

18.45

19.3

 

 

 

 

1200–1400

 

 

 

I kategorija

13.85

14.1

15.2

II kategorija

16.05

16.25

17.6

III kategorija

18.75

18.9

20.5

 

 

 

 

1400 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

14.25

14.9

15.8

II kategorija

16.4

17.25

18.2

III kategorija

19.2

20.2

21.2

PASTABOS:

1. Direktoriams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

2. Neatestuotiems direktoriams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

______________

 

 

Švietimo ir mokslo ministro

1998 12 17 įsakymo Nr. 1565

5 priedėlis

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ, PRISKIRIAMŲ PRIE PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ, NENURODYTŲ ŠIO ĮSAKYMO 3–4 PRIEDĖLIUOSE, DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

A. Vadovams ir jų pavaduotojams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Pareigos

Tarnybiniai atlyginimai koeficientais

Vadovai

6.5–12.05

Vadovų pavaduotojai

5.8–10.8

 

B. Vadovams ir jų pavaduotojams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Pareigos

 

Tarnybiniai atlyginimai koeficientais

Vadovai

 

I kategorija

8.8–15.65

II kategorija

10.15–18.1

III kategorija

11.8–21.1

 

 

I kategorija

7.9–13.95

II kategorija

9.1–16.5

III kategorija

10.6–18.8

 

C. Kitiems vadovams ir jų pavaduotojams, kuriems atestacijos nuostatai nepatvirtinti ir atestacija nevykdoma.

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Pareigos

Tarnybiniai atlyginimai koeficientais

Vadovai

6.5–21.2

Vadovų pavaduotojai

5.8–19

PASTABOS:

1. Vadovams ir jų pavaduotojams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

2. Neatestuotiems vadovams ir jų pavaduotojams, turintiems magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0.5 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Vadybinių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

______________

 

 

Švietimo ir mokslo ministro

1998 12 17 įsakymo Nr. 1565

6 priedėlis

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ, STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ, SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS NURODYTUS ŠIO ĮSAKYMO 1, 2, 4 IR 5 PRIEDĖLIUOSE), DARBININKŲ IR TARNAUTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

Bazinės mėnesinės algos dydžiais

Pareigybės

Tarnybiniai atlyginimai koeficientais

 

 

Pedagogų

Kitų darbuotojų

Įstaigų vadovai

 

4.7–13.3

Švietimo įstaigų vadovų pavaduotojai ūkio, bendriesiems,

 

4.37–11.9

finansų ir kitiems klausimams, vyriausieji buhalteriai, (finansininkai)

 

 

Skyrių (sektorių, kitų padalinių) vadovai

5.7–15.1

4.35–10.8

Specialistai su aukštuoju mokslu

5.5–13.7

4.31–9.5

Specialistai su aukštesniuoju mokslu

5.4–10.8

4.27–8

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

 

4.24–7.5

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

 

4.21–5.5

 

PASTABOS:

1. Vyresniųjų buhalterių, vykdančių vyriausiojo buhalterio funkcijas, kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių.

2. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausiosios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

3. Specialistams, išskyrus pedagogus, neturintiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybiniai atlyginimai nustatomi 4.24–7.5 bazinės mėnesinės algos.

4. Pasitelktiems ekspertams mokama pagal susitarimą, bet ne daugiau kaip 17 bazinių valandinių atlygių už valandą.

5. Pedagoginį darbą dirbantiems specialistams, turintiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, prie tarnybinių atlyginimų gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas, o turintiems magistro laipsnį – 0.5 bazinės mėnesinės algos.

6. Vaikų dailės, taip pat aukštesniųjų ir vidurinių meno ir dailės mokyklų (gimnazijų) pozuotojams taikyti tokius valandinius atlygius:

už aktą – 7.2 bazinių valandinių atlygių;

už portretą – 5.2 bazinių valandinių atlygių;

už aprengtą figūrą – 4.5 bazinių valandinių atlygių.

7. Švietimo įstaigų koncertmeisteriams ir akomponiatoriams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 24 valandas per savaitę.

8. Ikimokyklinių ir vaikų globos įstaigų muzikos vadovams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 24 valandas per savaitę.

9. Specialistams pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi atsižvelgiant į jų išsilavinimą, kvalifikaciją ir pedagoginio darbo stažą.

10. Vairavimo instruktoriams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 40 darbo valandų normą per savaitę ir 1080 pedagoginių valandų normą per mokslo metus.

11. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, galima nustatyti koeficientą – 7,7.

12. Profesinėse mokyklose, steigėjui leidus, jeigu atsisakoma direktoriaus pavaduotojo etato (priskiriamo prie pedagoginių darbuotojų), skyriaus vedėjui, kuriam suteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, galima taikyti direktoriaus pavaduotojo tarnybinio atlyginimo koeficientą, numatytą 3 priedėlio III skyriaus B lentelėje, kuris atitiktų skyriaus vedėjo pedagoginio darbo stažą ir vadybinę kategoriją.

______________

 

 

Švietimo ir mokslo ministro

1998 12 17 įsakymo Nr. 1565

7 priedėlis

 

SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, KURIEMS MOKAMI 10 – 20 PROCENTŲ PRIEDAI PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ (TARIFINIŲ ATLYGIŲ), PAREIGŲ SĄRAŠAS

 

I. Įstaigos ir pareigos, kuriose dirbantiems mokami 20 procentų priedai prie tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių).

 

Įstaigų pavadinimas

 

Pareigų pavadinimas

 

 

1. Mokyklos, visų tipų internatinės mokyklos, profesinės mokyklos (klasės, grupės): kurtiesiems, neprigirdintiesiems, akliesiems, silpnaregiams, protiškai atsilikusiems, su žymiais kalbos ir komunikacijos sutrikimais, su judėjimo sutrikimais (persirgę poliomielitu ar VPC), bendrojo lavinimo sanatorinės internatinės mokyklos, sanatorijų mokyklos, specialiosios mokyklos ir profesinės mokyklos vaikams ir paaugliams, kuriems reikia ypatingų auklėjimo sąlygų, bendrojo lavinimo internatinės mokyklos našlaičiams ir netekusiems tėvų globos vaikams, visų tipų vaikų globos namai (išskyrus šeimyninius vaikų globos namus), globos grupės, vaikų invalidų centrai, Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“

Direktoriai (viršininkai) ir jų pavaduotojai, išskyrus pavaduotojus ūkio reikalams, vedėjai, mokytojai, specialieji pedagogai, auklėtojai, vyriausieji auklėtojai, dėstytojai, būrelių vadovai, muzikos vadovai, metodininkai, socialiniai darbuotojai, psichologai, gestų kalbos vertėjai, gydytojai, profesijos mokytojai, kūno kultūros instruktoriai, kineziterapeutai, meistrai (instruktoriai) gamybiniam (darbiniam) mokymui, pedagogai, įsigijusieji kvalifikacinę kategoriją, socialiniai pedagogai

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigos

Išskyrus medicinos darbuotojus

 

 

2. Individualus mokymas namuose chroniškai sergančių vaikų (sirgę kaulų tuberkulioze, poliomielitu, cerebraliniu paralyžiumi, Litlio liga, psichopatai, epileptikai, su elgesio patologija ir kt.) tik esant atitinkamai medicininei išvadai, individualus ir grupinis mokymas ilgai gydomų vaikų sveikatos priežiūros įstaigose

Mokytojai

 

 

 

 

 

Vaikų ir suaugusiųjų, persirgusių cerebraliniu paralyžiumi, insultu, turėjusių galvos traumų, operuotų dėl galvos ir gerklų ir kt., sutrikusios kalbos ir klausos individualus atstatymas, koregavimas bei lavinimas, esant atitinkamai medicinos išvadai, sveikatos priežiūros įstaigose

Specialieji pedagogai

 

 

 

 

 

3. Visų tipų ir pavadinimų ikimokyklinėse vaikų įstaigose (grupėse), globos grupėse: kurčiųjų, neprigirdinčiųjų, protiškai atsilikusių vaikų su fiziniais ir judėjimo (persirgę poliomielitu, VPC ir kt.), su žymiais kalbos ir komunikacijų sutrikimais, sutrikusios regos vaikų (aklųjų, kurių regėjimo aštrumas su akiniais nuo O iki 0.04, silpnaregių, kurių regėjimo aštrumas su akiniais nuo 0.05 iki 0.3), su kvėpavimo sistemos ligomis, sergantiems diabetu, alergija

Vedėjai, auklėtojai, vyriausieji auklėtojai, muzikos vadovai, psichologai, mokytojai, specialieji pedagogai

 

 

 

 

 

 

4. Logopediniai, surdologiniai kabinetai

Specialieji pedagogai, fonopedai

 

 

5. Bendrojo lavinimo mokyklos ir profesinės mokyklos prie pataisos darbų įstaigų

 

 

Direktoriai ir jų pavaduotojai, išskyrus pavaduotojus ūkio reikalams, mokytojai, dėstytojai, profesijos mokytojai, gamybinio mokymo meistrai, filialų vadovai

 

 

II. Įstaigos ir pareigos, kuriose dirbantiems mokami 15 procentų priedai prie tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių).

 

Įstaigų pavadinimas

 

Pareigų pavadinimas

1. Šio I sąrašo 1,3,4,5 punktuose išvardytos įstaigos, išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas

 

Vyresnieji meistrai, direktorių pavaduotojai (padėjėjai) ūkio reikalams, auklėtojų padėjėjos, medicinos seserys, gydomosios gimnastikos ir masažo specialistai, sanitarės auklės (auklės), vyr. medicinos seserys

 

 

 

*Ūkio dalies vedėjai, vyriausieji buhalteriai, buhalteriai, sąskaitininkai, ekonomistai

 

 

2. Pedagoginiai psichologiniai centrai ir tarnybos

Specialistai, dirbantys su vaikais

PASTABA. * Šiose pareigose dirbantiems darbuotojams gali būti nustatyti 15 procentų priedai prie tarnybinių atlyginimų.

 

III. Įstaigos ir pareigos, kuriose dirbantiems mokami 10 procentų priedai prie tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių).

 

Įstaigų pavadinimas

Pareigų pavadinimas

 

 

1. Šio sąrašo I skyriaus 1,3,4, 5 punktuose išvardytos įstaigos, išskyrus sveikatos priežiūros punktus

Komendantai, sandėlininkai, baltinių prižiūrėtojai, siuvėjai (baltinių, rūbų remontui), vyr. virėjos, virėjos, pagalbiniai darbininkai, skalbėjos, avalyninkai, pastatų, statinių ir įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkai (santechnikai, staliai, elektrikai ir kt.), naktinės auklės, valytojos, arklininkai, gamybinių dirbtuvių vedėjai, inžinerijos – technikos darbuotojai, laborantai, kūrikai, pečkuriai, tiekėjai, sargai, pagalbinių ūkių vedėjai, bibliotekininkai, sekretorės-mašininkės, vairuotojai, kiemsargiai, garso aparatūros technikai, kirpėjai, sodininkai, agronomai, darbininkai, budėtojai, bibliotekų vedėjai

 

 

2. Pedagoginės-psichologinės tarnybos ir centrai

Vadovai ir jų pavaduotojai, išskyrus pavaduotojus ūkio reikalams

PASTABOS:

1. Bendrojo tipo švietimo įstaigose, turinčiose atskiras specialiojo ugdymo vaikų klases, grupes, tarnybiniai atlyginimai (tarifiniai atlygiai) didinami tik tiems darbuotojams, kurie betarpiai dirba su tų klasių, grupių vaikais, o pedagogui, kurio klasėje (grupėje) yra 1 – 4 sutrikusio ar riboto intelekto, aklieji, kurtieji, silpnaregiai (regėjimo aštrumas su akiniais iki 40 procentų), neprigirdintys, su fizine ir judėjimo negalia, su kompleksiniais sutrikimais vaikai, prie tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) nustatomi 10 procentų priedai, o jeigu 5 ir daugiau tokių vaikų – 20 procentų.

2. Profesinių mokyklų direktoriams, ikimokyklinių įstaigų vedėjams 10 procentų priedai prie tarnybinių atlyginimų nustatomi tik tuo atveju, kai šiose įstaigose yra ne mažiau kaip trys specialiojo ugdymo grupės, o bendrojo lavinimo ir internatinių mokyklų direktoriams – ne mažiau kaip trys klasės.

3. Ikimokyklinės įstaigos, bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose mokosi 10 ir daugiau sutrikusio ar riboto intelekto, aklųjų, kurčiųjų, silpnaregių (regėjimo aštrumas su akiniais iki 40 procentų), neprigirdinčiųjų, su fizine ir judėjimo negalia, su kompleksiniais sutrikimais vaikų, direktoriui, vedėjui, pavaduotojui ugdymo reikalams, jeigu jie garantuoja specialiosios pagalbos teikimą, prie tarnybinių atlyginimų nustatomi 10 procentų priedai.

4. Bendrojo tipo švietimo įstaigose specialiesiems pedagogams, dirbantiems su integruotais specialiųjų poreikių vaikais, prie tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) nustatomi 20 procentų priedai.

______________