LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-220 „DĖL ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 19 d. Nr. A1-334

Vilnius

 

 

Pakeičiu Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1-220 „Dėl įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3379; 2007, Nr. 24-929, Nr. 63-2434):

1. Išdėstau 4.1 punktą taip:

4.1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;“.

2. Išdėstau 4.2 punktą taip:

4.2. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;“.

3. Pripažįstu netekusiu galios 5.3 punktą.

4. Įrašau 9 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „10 dienų“ skaičių ir žodį „5 dienas“.

5. Įrašau 10 punkte vietoj skaičiaus ir žodžių „10 darbo dienų“ skaičių ir žodžius „3 darbo dienas“.

6. Įrašau 16 punkte vietoj žodžio „dienas“ žodį „dienų“.

7. Išdėstau 19.1 punktą taip:

19.1. kasmetinių atostogų ar vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų laikotarpiu, įdarbinus bedarbius, nurodytus šio Aprašo 4.1 punkte, arba nemokamų atostogų laikotarpiu;“.

8. Išdėstau 19.2 punktą taip:

19.2. nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogų metu arba įdarbintam subsidijuojant darbuotojui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos;“.

9. Išdėstau 20.3 punktą taip:

20.3. pasikeitus neįgalaus asmens, kuriam nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, darbingumo lygiui ar neįgalumo lygiui, ar neįgaliam asmeniui, kuriam nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis ar lengvas neįgalumo lygis, tapus darbingam;“.

10. Išdėstau 20.5 punktą taip:

20.5. įdarbintam subsidijuojant asmeniui išėjus vaiko priežiūros, kol jam sukaks treji metai, atostogų, išskyrus asmenis, nurodytus šio Aprašo 4.1 punkte.“

11. Papildau šiuo 20.6 punktu:

20.6. įdarbintam subsidijuojant asmeniui įsidarbinus savarankiškai, pagal kitą darbo sutartį ar pradėjus verstis individualia veikla pagal verslo liudijimą ar individualia veikla pagal pažymą.“

12. 1 priede:

12.1. Išdėstau I skyrių taip:

 

I. SUTARTIES DALYKAS

Įdarbinimo subsidijuojant finansavimas ir organizavimas. Finansavimo trukmė ________

___________________________________________________________________________

(nurodyti nuo _________ iki ________ arba visą neįgalaus asmens, kuriam nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, darbo šioje įmonėje laikotarpį).“

 

12.2. Išdėstau 1.6 punktą taip:

1.6. atleidus iš darbo darbuotojus ar pasikeitus darbo sutarties su įdarbintu subsidijuojant asmeniu sąlygoms, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos apie tai informuoti darbo biržą;“.

12.3. Išdėstau 2.2 punktą taip:

2.2. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 1.5 punkte, gavimo dienos už kiekvieną darbuotoją pervesti subsidiją darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti ar subsidiją pagal faktiškai dirbtą laiką, kaip nurodyta šio Aprašo 13 ir 14 punktuose.“

12.4. Išdėstau 3.1 punktą taip:

3.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų. Darbo funkcijų (pareigų) pasikeitimas toje pačioje įmonėje nėra pagrindas nutraukti šią Sutartį.“

12.5. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.“

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS          RIMANTAS JONAS DAGYS