LIETUVOS RESPUBLIKOS

HIPOTEKOS REGISTRO STEIGIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1851

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 100-2266; 1997, Nr. 63-1469, Nr. 117-3007;
1998, Nr.
31-820; 2002, Nr. 29-1032)

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymo nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymą ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
HIPOTEKOS REGISTRO
ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos hipotekos registro (toliau – Hipotekos registras) objektus, duomenų tvarkymą, registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą, kreditorių reikalavimų, atsiradusių iš turto įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., tenkinimo ir žalos atlyginimo tvarką.

 

2 straipsnis. Hipotekos registras

1. Hipotekos registras yra pagrindinis valstybės registras.

2. Hipotekos registro paskirtis – registruoti šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

 

3 straipsnis. Hipotekos registro objektas

Hipotekos registro objektas yra sutartinė ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) ir hipotekos sandoriai.

 

4 straipsnis. Hipotekos registro tvarkymo įstaigos

Hipotekos registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir registro tvarkymo įstaiga – Centrinė hipotekos įstaiga.

 

5 straipsnis. Hipotekos registro objektų registravimas ir registro duomenų tvarkymas

Hipotekos registro objektai registruojami ir registro duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamų Hipotekos registro nuostatų nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Hipotekos registro finansavimas

Hipotekos registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, taip pat iš lėšų, gautų už hipotekos ir įkeitimo sandorių, jų pakeitimo registravimą ir registro duomenų teikimą.

 

7 straipsnis. Hipotekos registro reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

Hipotekos registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.

 


8 straipsnis. Kreditorių reikalavimų, atsiradusių iš turto įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., tenkinimo tvarka

1. Reikalavimus dėl išieškojimo nukreipimo į turtą, įkeistą iki 1998 m. balandžio 1 d., kai duomenys apie šį įkeitimą įrašyti į Hipotekos registro duomenų bazę, kreditoriai gali pareikšti paduodami pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo arba pareikšdami ieškinį teismui. Teismas, priėmęs kreditoriaus ieškinį, apie tai per 10 dienų turi raštu pranešti Hipotekos registro tvarkymo įstaigai.

2. Jeigu iki 1998 m. balandžio 1 d. įkeistas turtas pakartotinai įkeičiamas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą arba yra įkeistas pagal Lietuvos Respublikos hipotekos įstatymą ar Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto įkeitimo įstatymą ir, pradėjus išieškojimą ne ginčo tvarka pagal hipotekos kreditoriaus pareiškimą, kyla ginčas, išieškojimas ne ginčo tvarka sustabdomas ir pasiūloma į Hipotekos registrą įrašytiems kreditoriams spręsti ginčą ginčo teisenos tvarka.

3. Kreditorių reikalavimai, atsiradę iš turto įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., kai duomenys apie šias sutartis įrašyti Hipotekos registre, tenkinami iš įkeisto turto pirmiau negu kitų kreditorių. Jeigu iki 1998 m. balandžio 1 d. tas pats turtas buvo įkeistas keliems kreditoriams, kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė nustatoma pagal įkeitimo sutarties sudarymo datą.“

 

2 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pakeičia Hipotekos registro nuostatus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ