Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAs

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 14 d. Nr. 1034

Vilnius

 

Įgyvendindama 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 2005/681/TVR, įsteigiančio Europos policijos koledžą (CEPOL) ir panaikinančio Sprendimą 2000/820/TVR (OL 2005 L 256, p. 63), 10 straipsnio 1 ir 2 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950; 2006, Nr. 9-331, Nr. 110-4164; 2007, Nr. 60-2317, Nr. 73-2893; 2009, Nr. 109-4649, Nr. 157-7091), – papildyti 4 priedą „Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už dalyvavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą Europos Bendrijų agentūrų valdymo organų susitikimuose“ šiuo 24 punktu:

 

„24.

Europos policijos kolegija (CEPOL)

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos policijos mokykla

Vidaus reikalų ministerija“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS