VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2001 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 235 „DĖL PRIMINIMO APIE PAREIGĄ PATEIKTI DEKLARACIJĄ AR KITOKIUS NUSTATYTA TVARKA PATVIRTINTUS DOKUMENTUS IR SUMOKĖTI MOKESČIUS FR0255 FORMOS“ PAKEITIMO

 

2003 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-241

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 2002, Nr. 123-5516) 18 straipsniu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama pagerinti mokesčių deklaravimo tvarką,

pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. 235 „ Dėl priminimo apie pareigą pateikti deklaraciją ar kitokius nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus ir sumokėti mokesčius FR0255 formos“ (Žin., 2001, Nr. 88-3118) ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIMINIMO PATEIKTI DEKLARACIJĄ AR KITOKIUS DOKUMENTUS FR0255 FORMOS PATVIRTINIMO

 

2001 m. spalio 2 d. Nr. 235

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 2002, Nr. 123-5516) 18 straipsniu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama pagerinti mokesčių deklaravimo tvarką:

1. Tvirtinu pridedamą Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus FR0255 formą (toliau – FR0255 forma).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms naudoti FR0255 formą.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0255 formą pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl dokumentų formų registro“ patvirtintą tvarką įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nepateiktų deklaracijų identifikavimo taisyklių patvirtinimo ir atitinkamų algoritmų aprašymo būtų parengta formos FR0255 pildymo programinė įranga.

3. Pripažįstu netekusiu galios Inspekcijos viršininko 1996 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 88 „Dėl raginimo mokestines prievoles įvykdyti geruoju ir priminimo apie pareigą pateikti deklaraciją ar kitokius nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus bei ataskaitas formų patvirtinimo“.“

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

FR0255 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2001 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 235

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d.

įsakymo Nr. V-241 redakcija)

 

Herbas

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Adresatas 2000-00-00                                                                       Nr. (00-00)-00-00

 

PRIMINIMAS

PATEIKTI DEKLARACIJĄ AR KITOKIUS DOKUMENTUS

 

Primename, kad įstatymų nustatytais terminais Jūs nepateikėte:

 

Eil. Nr.

Deklaracijos ar kito dokumento pavadinimas

Pateikimo terminas iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus išvardytus dokumentus prašome iki 200__ m. _________ d. pateikti ____________________

_______________________________________________________________________________.

(apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus (toliau – AVMI) adresas)

 

Primename, kad už deklaracijų, žinių, ataskaitų nepateikimą ir už mokesčių administratoriaus nurodymų nevykdymą yra numatyta administracinė atsakomybė, o už deklaracijų nepateikimą laiku, jei raštu buvo priminta apie pareigą jas pateikti – baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 221 straipsnį.

 

Išsamesnė informacija teikiama tel.___________________________

 

__________________________      __________________     _________________________

(AVMI viršininko ar jo įgalioto asmens)                      (parašas)                                        (vardas, pavardė)

 

__________________________      __________________     _________________________

                (rengėjo pareigos)                                             (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________