LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LICENCIJUOJAMOS TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠO, TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO SĄLYGŲ IR TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. spalio 17 d. Nr. 1236

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 56-1548) 4, 8, 9, 10 straipsniais ir Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo (Žin., 1990, Nr. 14-395; 2000, Nr. 28-756) 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. licencijuojamos telekomunikacijų veiklos rūšių sąrašą;

1.2. Telekomunikacijų veiklos licencijavimo sąlygas ir taisykles.

2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintos Telekomunikacijų veiklos licencijavimo sąlygos ir taisyklės netaikomos:

2.1. išduodant telekomunikacijų veiklos licencijas steigti ir eksploatuoti trečios kartos bendruosius judriojo korinio radijo ryšio tinklus (UMTS) ir teikti judriojo korinio radijo ryšio paslaugas šiuo tinklu. Ši veikla licencijuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas atskiras taisykles;

2.2. išduodant telekomunikacijų veiklos licencijas steigti ir eksploatuoti bendruosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, teikti bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas šiuo tinklu ir kitai veiklai, neįtrauktai į šiuo nutarimu patvirtintą licencijuojamos telekomunikacijų veiklos rūšių sąrašą.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Radijo ir televizijos komisijos išduodamų licencijų sąlygas, reglamentuojančias transliuotojo steigiamų telekomunikacijų tinklų eksploatavimą, šiai komisijai teikia Ryšių reguliavimo tarnyba;

3.2. už licencijos išdavimą ar perregistravimą iki 2000 m. gruodžio 31 d. imamas žyminis mokestis pagal Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymą, o nuo 2001 m. sausio 1 d. – rinkliava pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą.

4. Pavesti Susisiekimo ministerijai per 6 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo išduoti ne konkurso būdu licencijas teikti radijo, televizijos programų siuntimo paslaugas įmonėms, kurios yra pateikusios prašymus Susisiekimo ministerijai ir kurios, turėdamos nustatytąja tvarka išduotus leidimus įrengti ir eksploatuoti radijo, televizijos stotis, iki šio nutarimo įsigaliojimo teikė radijo, televizijos programų siuntimo paslaugas.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1400 „Dėl Pašto ir telekomunikacijų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 91-2045);

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1570 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1400 „Dėl Pašto ir telekomunikacijų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 103-2316);

5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 1436 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1400 „Dėl Pašto ir telekomunikacijų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 119-2793);

5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1400 „Dėl Pašto ir telekomunikacijų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 95-2387);

5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 1349 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1400 „Dėl Pašto ir telekomunikacijų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 114-2880);

5.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. 593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1400 „Dėl Pašto ir telekomunikacijų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 46-1277).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                   Rimantas Didžiokas

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1236

 

LICENCIJUOJAMOS TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS RŪŠYS

 

1. Steigti bendruosius plačiajuosčius bevielio ryšio tinklus.

2. Eksploatuoti bendruosius plačiajuosčius bevielio ryšio tinklus.

3. Teikti bendrojo plačiajuosčio bevielio ryšio paslaugas.

4. Steigti ir eksploatuoti bendruosius plačiajuosčius bevielio ryšio tinklus ir teikti juo plačiajuosčio bevielio ryšio paslaugas.

5. Steigti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus.

6. Eksploatuoti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus.

7. Teikti judriojo radijo ryšio paslaugas.

8. Steigti ir eksploatuoti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus ir teikti judriojo radijo ryšio paslaugas.

9. Teikti radijo (išskyrus laidinį radiją), televizijos programų siuntimo paslaugas.

______________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1236

 

TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios sąlygos ir taisyklės reglamentuoja telekomunikacijų veiklos (išskyrus trečios kartos bendrąjį judrųjį korinį radijo ryšį (UMTS), bendrąjį fiksuoto telefono ryšį, kitą veiklą, neįtrauktą į šiuo nutarimu patvirtintą licencijuojamos telekomunikacijų veiklos rūšių sąrašą, taip pat telekomunikacijų veiklą, kurią Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka vykdo transliuotojai pagal Radijo ir televizijos komisijos išduodamų licencijų sąlygas) licencijavimo sąlygas ir nustato licencijų verstis telekomunikacijų veikla (toliau vadinama - licencijos) išdavimo, perregistravimo, galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Šiose sąlygose ir taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. bevielio telefono ryšio technologijos - telekomunikacijų technologijos, skirtos radijo ryšiu sujungti fiksuoto telefono ryšio tinklo galinius įrenginius su artimiausia komutacine tinklo stotimi;

2.2. judriojo radijo ryšio tinklas - telekomunikacijų tinklas, skirtas radijo ryšiu perduoti ir priimti pranešimus tarp judriųjų arba tarp judriųjų ir fiksuoto telefono ryšio tinklo galinių įrenginių, tai yra radijo ieškos, kamieninis, korinis ir kitų sistemų radijo ryšio tinklai;

2.3. plačiajuostis bevielio ryšio tinklas - telekomunikacijų tinklas, įgalinantis radijo ryšiu perduoti duomenis arba kitą informaciją 2 Mb/s ir didesne duomenų perdavimo sparta radijo kanale;

2.4. telekomunikacijų tinklo eksploatavimas - telekomunikacijų tinklo operatoriaus veikla, užtikrinanti viso tinklo normalų veikimą ir naudojimąsi juo.

3. Kitos šiose sąlygose ir taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme.

 

II. LICENCIJUOJAMOS TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS SRITYS

 

4. Licencijuojama telekomunikacijų veikla, kuriai vykdyti reikia ribotų išteklių - radijo dažnių, apima sritis, nustatytas šiuo nutarimu patvirtintame licencijuojamos telekomunikacijų veiklos rūšių sąraše, tai yra:

4.1. steigti bendruosius plačiajuosčius bevielio ryšio tinklus;

4.2. eksploatuoti bendruosius plačiajuosčius bevielio ryšio tinklus;

4.3. teikti bendrojo plačiajuosčio bevielio ryšio paslaugas;

4.4. steigti ir eksploatuoti bendruosius plačiajuosčius bevielio ryšio tinklus ir teikti juo plačiajuosčio bevielio ryšio paslaugas;

4.5. steigti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus;

4.6. eksploatuoti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus;

4.7. teikti judriojo radijo ryšio paslaugas;

4.8. steigti ir eksploatuoti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus ir teikti judriojo radijo ryšio paslaugas;

4.9. teikti radijo (išskyrus laidinį radiją), televizijos programų siuntimo paslaugas.

5. Verstis telekomunikacijų veikla, nurodyta šiuo nutarimu patvirtintame licencijuojamos telekomunikacijų veiklos rūšių sąraše, gali tik Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos įmonės ir užsienio valstybių įmonių filialai Lietuvoje (toliau vadinama - įmonės).

 

III. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA, JOS ĮGALIOJIMAI, KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

 

6. Licencijas verstis telekomunikacijų veikla, nurodyta šių taisyklių 4 punkte, išduoda Susisiekimo ministerija konkurso būdu.

7. Konkursus licencijoms gauti skelbia Susisiekimo ministerija, vadovaudamasi šiais kriterijais:

7.1. konkurencijos plėtojimu telekomunikacijų paslaugų rinkoje;

7.2. esamų ribotų išteklių (radijo dažnių) efektyviu panaudojimu;

7.3. technologiniais reikalavimais ir tarptautiniais standartais (nustatant išduodamų licencijų skaičių);

7.4. nacionalinės telekomunikacijų sistemos patikimumo užtikrinimu nepaprastosios padėties ar karo atveju.

8. Konkurso licencijai gauti nuostatus ir konkurso dalyvio paraiškos nagrinėjimo mokesčio dydį tvirtina susisiekimo ministras. Konkurso dalyvio paraiškos nagrinėjimo užmokesčio dydis turi būti pagrįstas išlaidomis, susijusiomis su konkurso organizavimu ir paraiškų nagrinėjimu.

9. Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota tarnyba apie rengiamą konkursą licencijoms gauti du kartus skelbia dviejuose Lietuvos arba Lietuvos ir regiono (jeigu konkurso objektas - licencija regioniniam tinklui) dienraščiuose. Pranešimai apie rengiamą konkursą siunčiami Lietuvos Respublikos ir užsienio telekomunikacijų kompanijoms, raštu pareiškusioms susidomėjimą atitinkama telekomunikacijų veikla.

10. Skelbime apie konkursą turi būti nurodyta:

10.1. trumpa informacija apie licencijuojamą telekomunikacijų veiklą;

10.2. konkurso nuostatų įsigijimo tvarka, terminai ir vieta;

10.3. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo tvarka, terminai ir vieta;

10.4. papildomos informacijos apie rengiamą konkursą gavimo sąlygos ir vieta.

11. Konkurso vykdymo terminai gali būti keičiami tik susisiekimo ministro sprendimu. Apie tai raštu informuojami visi konkurso dalyviai.

12. Įmonė, užsiregistravusi dalyvauti konkurse, jo metu negali perduoti savo konkurso dalyvio teisių kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims. Konkurso metu, iki paraiškų pateikimo galutinės datos, informacija apie konkurso dalyvius neteikiama.

13. Konkursų dalyvių paraiškoms nagrinėti, įvertinti, pasiūlymams dėl konkursų nuostatų projektų, licencijų projektų ir konkursų nugalėtojų teikti susisiekimo ministro įsakymu sudaroma Telekomunikacijų veiklos licencijavimo komisija (toliau vadinama - komisija), kurios nuostatus įsakymu tvirtina susisiekimo ministras.

Komisija gali pasitelkti ekspertus, kad jie pateiktų išvadas nagrinėjamais klausimais.

 

IV. DOKUMENTAI, PATEIKTINI LICENCIJAI GAUTI

 

14. Paraiška gauti licenciją (toliau vadinama - paraiška) turi būti rašoma valstybine kalba. Paraišką sudaro prašymas ir kiti kartu pateikiami dokumentai.

15. Įmonės vadovo pasirašytame prašyme nurodoma įmonės pareiškėjos pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, informacija apie įmonės įgaliotą atstovą (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris), prašymo padavimo data.

16. Kartu su prašymu turi būti pateikta:

16.1. įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų (jeigu jie yra) notaro patvirtinti nuorašai – po vieną egzempliorių;

16.2. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtinti (su mokesčių inspekcijos žyma) praeitų finansinių metų ir paskutinio atsiskaitomojo laikotarpio įmonės ūkinės veiklos balansai – po vieną egzempliorių;

16.3. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma apie atsiskaitymą su biudžetu ir fondais, kurių įplaukas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (pažyma neturi būti išduota anksčiau kaip prieš mėnesį iki paraiškos pateikimo) – vienas egzempliorius;

16.4. valstybinio socialinio draudimo įstaigos pažyma apie mokesčių sumokėjimą (pažyma neturi būti išduota anksčiau kaip prieš mėnesį iki paraiškos pateikimo) – vienas egzempliorius;

16.5. mokamojo pavedimo su banko žyma arba kvito, patvirtinančio, jog sumokėtas nustatyto dydžio konkurso dalyvio paraiškos nagrinėjimo užmokestis, kopija – vienas egzempliorius;

16.6. paraiškos medžiaga – trys egzemplioriai (originalas ir dvi kopijos).

17. Paraiškoje turi būti nurodyta:

17.1. numatomų teikti telekomunikacijų paslaugų sąrašas, teikimo tvarka, kokybiniai paslaugų parametrai, paslaugų įdiegimo terminai ir plėtojimas;

17.2. paslaugų tarifai, kitos paslaugų teikimo sąlygos;

17.3. siūlomo telekomunikacijų tinklo techninis sprendimas, nurodant pagrindinių tinklo įrenginių tipus, techninius jų parametrus, reikiamus radijo ryšio kanalus ir telefono ryšio numerius;

17.4. veiklos plėtojimo programa (verslo planas), finansinės galimybės ir galimi finansavimo šaltiniai;

17.5. steigiamų naujų darbo vietų skaičius;

17.6. pareiškėjo patirtis – ankstesnis jo dalyvavimas panašiuose projektuose (turimo telekomunikacijų tinklo plėtojimo sparta, kiekybiniai ir kokybiniai paslaugų parametrai).

18. Konkurso nuostatuose konkurso dalyvio paraiškai gali būti keliami ir kiti (papildomi, detalesni) reikalavimai.

19. Prireikus Susisiekimo ministerija per 5 darbo dienas nuo vokų atplėšimo dienos turi teisę reikalauti iš konkurso dalyvio arba kitų institucijų papildomų duomenų arba dokumentų, susijusių su paraiškoje pateikta informacija.

20. Konkurso dalyviai paraiškas Susisiekimo ministerijai pateikia konkurso nuostatuose numatyta tvarka užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašytas paraišką pateikusios įmonės pavadinimas, adresas ir konkurso pavadinimas.

21. Susisiekimo ministerija, priėmusi paraišką, konkurso dalyviui išduoda patvirtinimą, kad paraiška gauta, ir nurodo jos pateikimo datą.

22. Nepateikus visų konkurso nuostatuose nurodytų dokumentų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba pateikus dokumentus, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų, paraiška nenagrinėjama. Apie tai raštu pranešama paraišką pateikusiam konkurso dalyviui. Konkurso dalyvio paraiškos nagrinėjimo užmokestis ir pateikta konkurso dalyvio paraiška negrąžinami.

 

V. konkurso LAIMėtojo nustatymas

 

23. Konkurso dalyvių paraiškos nagrinėjamos konkurso nuostatuose numatyta tvarka. Sprendimas dėl konkurso laimėtojo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paraiškų pateikimo dienos.

24. Sprendimas dėl konkurso laimėtojo priimamas vadovaujantis šiais kriterijais:

24.1. telekomunikacijų paslaugų kokybiniais parametrais, telekomunikacijų paslaugų įdiegimo terminais ir plėtojimu, investicijų į tinklo plėtojimą dydžiu;

24.2. teikiamų paslaugų tarifais;

24.3. siūlomo techninio sprendimo realumu;

24.4. pareiškėjo finansinėmis galimybėmis ir finansavimo šaltiniais;

24.5. steigiamų naujų darbo vietų skaičiumi;

24.6. pareiškėjo patirtimi (ankstesniu jo dalyvavimu panašiuose projektuose).

25. Konkurso nuostatuose gali būti nurodyta ir kitų kriterijų, kuriais vadovaujantis nagrinėjamos ir vertinamos konkurso dalyvių paraiškos. Šiuos kriterijus tvirtina susisiekimo ministras.

 

VI. LICENCIJOS REKVIZITAI IR SĄLYGOS

 

26. Licencijoje nurodoma:

26.1. licenciją išduodanti institucija;

26.2. licencijos numeris;

26.3. licencijos turėtojas (įmonės kodas, pavadinimas, adresas);

26.4. licencijuojama telekomunikacijų veikla (pagal šiuo nutarimu patvirtintą licencijuojamos telekomunikacijų veiklos rūšių sąrašą);

26.5. licenciją išdavęs pareigūnas;

26.6. licencijos išdavimo data;

26.7. licencijos perregistravimo data;

26.8. licencijuojamos veiklos pradžia ir veiklos plėtojimo programa;

26.9. rinkliavos (žyminio mokesčio) už licencijos išdavimą dydis;

26.10. licencijuojamos veiklos apimtis (aprėpiama teritorija);

26.11. naudojamai technologijai ir įrenginiams keliami reikalavimai;

26.12. sąlygos efektyviai panaudoti radijo dažnius ir telefono ryšio numerius;

26.13. leidimai, kurių reikia licencijuojamai veiklai, ir kiti šią veiklą reglamentuojantys dokumentai;

26.14. paslaugų tarifų reguliavimo tvarka;

26.15. paslaugų kokybės reikalavimai;

26.16. laisvos konkurencijos reikalavimai;

26.17. licencijos sąlygų laikymosi priežiūros atlikimo, licencijos sąlygų priežiūrai ir statistikai būtinos informacijos pateikimo tvarka;

26.18. veikla nenugalimos jėgos aplinkybėmis (nepaprastosios padėties ar karo atveju);

26.19. licencijos sąlygų keitimo tvarka;

26.20. licencijos galiojimo panaikinimo tvarka;

26.21. kitos būtinos sąlygos ir reikalavimai.

 

VII. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, REGISTRAVIMAS IR SĄLYGŲ LAIKYMASIS

 

27. Sprendimą dėl konkurso laimėtojo įsakymu skelbia susisiekimo ministras. Ministro įsakymas dėl konkurso laimėtojo paskelbimo gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka per mėnesį nuo jo paskelbimo.

28. Rinkliava (žyminis mokestis) už licencijos išdavimą imama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Konkurso laimėtojas turi pateikti Susisiekimo ministerijai mokamąjį pavedimą su banko žyma arba kvitą, patvirtinantį, jog už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio rinkliava (žyminis mokestis), – reikia pateikti originalą, o ne kopiją.

29. Kontrolinis licencijos tekstas ir licencijos išdavimo lapas, pasirašyti susisiekimo ministro įgalioto atstovo ir licencijos turėtojo įgalioto atstovo, nuolat saugomi Susisiekimo ministerijoje.

30. Išduodamas licencijas Susisiekimo ministerija registruoja licencijų sąraše, kuriame nurodoma:

30.1. licencijos numeris;

30.2. licencijos turėtojas (įmonės kodas, pavadinimas, adresas);

30.3. veikla, kuria verstis išduota licencija;

30.4. licencijuojamos veiklos teritorija;

30.5. licencijos išdavimo data;

30.6. licencijos perregistravimo data;

30.7. licencijos galiojimo panaikinimo data.

31. Informacija apie konkurso laimėtojus, licencijų išdavimą, perregistravimą ir jų galiojimo panaikinimą skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Skelbime turi būti nurodyti šie duomenys:

31.1. įmonės kodas, pavadinimas, adresas;

31.2. veikla, kuria verstis išduota licencija;

31.3. licencijuojamos veiklos teritorija;

31.4. licencijos numeris;

31.5. licencijos išdavimo, perregistravimo ar galiojimo panaikinimo datos.

32. Vienai įmonei gali būti išduotos kelios licencijos verstis skirtinga telekomunikacijų veikla.

33. Praradusiai licenciją įmonei, kuri pateikia motyvuotą prašymą, susisiekimo ministro įsakymu išduodamas licencijos dublikatas su žyma „Dublikatas“.

34. Susisiekimo ministerija teikia asmenims informaciją apie tai, ar konkreti įmonė turi galiojančią licenciją. Licencija yra viešas dokumentas. Susisiekimo ministerija viešai skelbia licencijų turėtojų sąrašą.

35. Licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą nustatytąja tvarka atlieka Ryšių reguliavimo tarnyba.

36. Licencijos turėtojas neturi teisės perduoti kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims įgaliojimų, kuriuos jam suteikia licencija.

 

VIII. LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

37. Licencijos turėtojas turi teisę:

37.1. verstis licencijoje nurodyta telekomunikacijų veikla;

37.2. reikalauti paaiškinimų, jeigu atsisakoma perregistruoti licenciją arba panaikinamas jos galiojimas.

38. Licencijos turėtojas privalo:

38.1. teikti vartotojams licencijoje nurodytas telekomunikacijų paslaugas;

38.2. laikytis licencijoje nurodytų sąlygų.

 

IX. LICENCIJOS SĄLYGŲ KEITIMAS

 

39. Licencijos sąlygos gali būti keičiamos Susisiekimo ministerijos ar licencijos turėtojo iniciatyva abiem šalims susitarus.

40. Jeigu šalys nesusitaria dėl siūlomų licencijos sąlygų pakeitimų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

41. Licencijos sąlygų pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama licencijos dalis. Išduodant licencijos sąlygų pakeitimus ar papildymus, į licencijos pakeitimų ir papildymų registravimo lapą įrašomas pakeitimo ar papildymo numeris, ministro įsakymo, kuriuo įsigalioja pakeitimas ar papildymas, numeris ir data.

 

X. LICENCIJOS PERREGISTRAVIMAS

 

42. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui, jas numatoma perregistruoti ne vėliau kaip po 10 metų tomis pačiomis ar kitomis Susisiekimo ministerijos ir licencijos turėtojo suderintomis sąlygomis.

43. Licencijos turėtojas, norintis perregistruoti licenciją, likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki licencijos perregistravimo datos, turi pateikti Susisiekimo ministerijai prašymą perregistruoti licenciją (nurodydamas, kuriam laikotarpiui), įmonės įregistravimo pažymėjimo notaro patvirtintą nuorašą ir šių sąlygų ir taisyklių 16.3 ir 16.4 punktuose nurodytus dokumentus.

44. Sprendimą dėl licencijos perregistravimo Susisiekimo ministerija praneša licencijos turėtojui likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki licencijoje nurodytos jos perregistravimo datos. Rinkliava (žyminis mokestis) už licencijos perregistravimą imama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Licencijos turėtojas turi pateikti Susisiekimo ministerijai mokamąjį pavedimą su banko žyma arba kvitą, jog sumokėta rinkliava (žyminis mokestis), – reikia pateikti originalą, o ne kopiją.

45. Licencija neperregistruojama, jeigu:

45.1. nutarta priimti naujus tarptautinius įsipareigojimus, įsigalioja naujos Tarptautinio radijo ryšio reglamento nuostatos, keičiančios licencijuojamos telekomunikacijų veiklos technines sąlygas arba paskirtų radijo dažnių panaudojimo sąlygas;

45.2. iki licencijoje nurodytos perregistravimo datos nesumokėta rinkliava (žyminis mokestis) už licencijos perregistravimą.

46. Atsisakymas perregistruoti licenciją arba jos perregistravimas ne visam pageidaujamam laikotarpiui turi būti motyvuotas. Jeigu licencija nustatytąja tvarka neperregistruojama iki joje nurodytos perregistravimo datos, ji laikoma nebegaliojančia.

47. Jeigu įmonė reorganizuojama įstatymų nustatyta tvarka, jai išduota licencija susisiekimo ministro įsakymu gali būti perregistruota reorganizuotos įmonės teisių ir prievolių perėmėjui (jo prašymu). Jeigu įmonė reorganizuojama skaidymo būdu, įmonės reorganizavimo projekte turi būti nurodyta, kuriai iš įmonių, veiksiančių po reorganizavimo, pereina visos teisės ir prievolės, susijusios su turima licencija.

48. Kartu su prašymu perregistruoti licenciją reorganizuotos įmonės teisių ir prievolių perėmėjas turi pateikti Susisiekimo ministerijai notaro patvirtintą išrašą iš įmonės reorganizavimo projekto apie teisių ir prievolių, susijusių su telekomunikacijų veiklos licencija, perėmimą, taip pat šių sąlygų ir taisyklių 16.1 punkte nurodytus dokumentus.

 

XI. LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

49. Licencijos galiojimas gali būti panaikintas susisiekimo ministro įsakymu, jeigu licencijos turėtojas:

49.1. dažnai (daugiau kaip 3 kartus per metus) pažeidžia licencijos sąlygas ir laiku nepašalina licencijos sąlygų pažeidimų, kuriuos raštu nurodo Ryšių reguliavimo tarnyba;

49.2. neperregistruoja licencijos iki joje nurodytos perregistravimo datos.

50. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

50.1. licencijos turėtojas pateikia prašymą, kad licencija būtų panaikinta;

50.2. licencijos turėtojas perduoda licencijos jam suteiktus įgaliojimus kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims (išskyrus šių sąlygų ir taisyklių 48 punkte nurodytą atvejį);

50.3. įmonė (licencijos turėtojas) likviduojama.

51. Priėmus sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, Susisiekimo ministerija per 5 darbo dienas apie tai informuoja licencijos turėtoją, nurodydama konkrečius licencijos galiojimo panaikinimo motyvus ir datą.

52. Panaikinus licencijos galiojimą, licencija per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos turi būti grąžinta Susisiekimo ministerijai.

53. Ginčai, kilę dėl licencijų išdavimo, perregistravimo, galiojimo panaikinimo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________