LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. D1-653 „dėl TERŠALŲ SKLAIDOS skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų IR METEOROLOGINIŲ duomenų naudojimo TVARKOS ūkinės veiklos POVEIKIUI APLINKOS ORUI ĮVERTINTI“ pakeitimo

 

2012 m. sausio 26 d. Nr. D1-67

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin., 2007, Nr. 127-5189):

1.1. išbraukiu preambulėje žodžius ir skaičius „Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 10-4649) 6 straipsnio 4 dalimi“;

1.2. išdėstau 1.1 punktą taip:

1.1. planuojamos ir vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai, teisės aktų nustatyta tvarka atlikdami planuojamos ir vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą, taiko jų pačių pasirinktą teršalų sklaidos skaičiavimo modelį ir įvertina vietovės, kurioje vykdoma ar planuojama vykdyti ūkinė veikla, foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinius duomenis“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. vasario 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas