LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2003 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 4-482 „DĖL ĮMONIŲ, EKSPLOATUOJANČIŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIUS, ATESTAVIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. spalio 17 d. Nr. 4-386

Vilnius

 

 

Pakeičiu Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarką ir sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-482 „Dėl Įmonių, eksploatuojančių energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-246) ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                           VYTAS NAVICKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-482

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2006 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 4-386

redakcija)

 

ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS, ATESTAVIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikoje įregistruotų juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų (Aprašo 7.1 punktas) (toliau – įmonė) atestavimo principus ir jiems keliamus pagrindinius reikalavimus.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6, 12, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 69-3118) 3 straipsnio reikalavimais.

3. Atestavimą atlieka ir atestatų registrą tvarko Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija).

4. Inspekcija išduoda atestatus, pratęsia ir sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ar atestatų galiojimą. Inspekcija pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi atestatuose nustatytų sąlygų (Aprašo 7.2, 7.7 punktai).

5. Įmonės, besiverčiančios arba siekiančios turėti teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla, turi būti atestuotos.

6. Įmonės, eksploatuojančios nuosavybės teise turimus ar kitais teisėtais būdais valdomus energetikos įrenginius, naudojamus savo reikmėms, gali būti atestuojamos jų pageidavimu, jeigu teisės aktai nenustato kitaip (Aprašo 7.4, 7.5, 7.6 ir 7.8 punktai).

 

II. NUORODOS

 

7. Teisės aktai, į kuriuos Apraše pateikiamos nuorodos:

7.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

7.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224);

7.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254);

7.4. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2003, Nr. 48-2121);

7.5. Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 743 (Žin., 2001, Nr. 53-1878);

7.6. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481);

7.7. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-270 (Žin., 2003, Nr. 70-3199);

7.8. Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 426 (Žin., 1998, Nr. 115-3263);

7.9. Įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. O3-99 (Žin., 2003, Nr. 116-5316);

7.10. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 (Žin., 2005, Nr. 120-4328);

7.11. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481);

7.12. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (Žin., 2003, Nr. 70-3193);

7.13. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 4-291 (Žin., 2005, Nr. 100-3735);

7.14. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 (Žin., 2003, Nr. 70-3195);

7.15. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 (Žin., 2003, Nr. 70-3195);

7.16. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-259 (Žin., 2003, Nr. 70-3194);

7.17. Pastatuose įrengtų šildymo katilų, naudojančių neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 20 kW, bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų ir ne mažesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, naudojančiais neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, efektyvumo tikrinimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 4-73 (Žin., 2006, Nr. 27-902);

7.18. Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, efektyvumo tikrinimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 4-73 (Žin., 2006, Nr. 27-902);

7.19. Skirstomųjų ir pastatų dujų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 4-43 (Žin., 2004, Nr. 33-1067);

7.20. Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321).

 

III. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

 

8. Apraše vartojamos sąvokos:

Atestatas – tai tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantis rašytinis dokumentas.

Įmonės atestavimas – įmonės pasirengimo kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus bei užtikrinti šių darbų kokybę, reglamentuojamą norminių energetikos teisės aktų, patikrinimas.

Energetika – energetikos veiklą apimanti ūkio dalis.

Energetikos veikla – ekonominė veikla, kuri apima energijos išteklių ar energijos žvalgymą, gavybą, perdirbimą, gamybą, laikymą, transportavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, prekybą, rinkodarą, energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimą.

Energetikos sektorius – energetikos sritys, tiesiogiai susijusios su kuria nors energijos išteklių ar energijos rūšimi: elektra, šiluma, gamtinėmis dujomis, nafta, naftos produktais, atsinaujinančiais energijos ištekliais.

Įmonė – juridinis asmuo arba užsienio juridinio asmens filialas, besiverčiantis arba siekiantis turėti teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimu.

Energetikos įmonė – energetikos veikla besiverčianti įmonė.

Energetikos objektai – elektrinės ir katilinės; elektros tinklai ir jų priklausiniai gamtinių dujų sistemos; gamtinių dujų saugyklos; suskystintų gamtinių dujų importo, eksporto terminalai bei saugyklos; magistraliniai naftotiekiai, produktotiekiai; naftos perdirbimo įrenginiai; naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos; šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai.

Energetikos įrenginys – techninė konstrukcija (mechanizmas, mašina, aparatas, linija, jų pagalbiniai įtaisai), skirta energijos ištekliams ir (ar) energijai žvalgyti, išgauti, perdirbti, gaminti, laikyti, transportuoti, perduoti bei skirstyti.

Elektros įrenginiai – įrenginiai, skirti elektros energijai gaminti, tiekti (perduoti), keisti (transformuoti), skirstyti.

Šilumos įrenginiai – įrenginiai, skirti šilumos energijai gaminti, kaupti, redukuoti, tiekti, skirstyti, taip pat įrenginiai, skirti skystajam ir kietajam kurui bei vandeniui, kurie reikalingi šilumos gamybai ir tiekimui, paruošti.

Dujų įrenginiai – įrenginiai, skirti degiosioms gamtinėms, suskystintoms gamtinėms ar naftos dujoms, naudojamoms kurui, tiekti, transportuoti, perduoti, skirstyti, laikyti.

Naftos, naftos produktų įrenginiai – įrenginiai, skirti naftos gavybai, pirminiam ir antriniam perdirbimui, naftai ir naftos produktams tiekti (transportuoti) vamzdynais, perduoti, laikyti.

Terminalas (saugykla) – specialiai įrengtų krovos įrenginių, kuro talpyklų, kitų įrenginių bei statinių kompleksas, naudojamas naftai, naftos produktams bei kitam skystajam kurui laikyti, degalų mišiniams ruošti (sumaišyti) ir perduoti į (iš) mobiliąsias talpyklas, tanklaivius.

Energetikos įrenginių eksploatavimas – energetikos įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.

Energetikos įrenginių technologinis valdymas – techninių ir organizacinių priemonių visuma, garantuojanti patikimą, efektyvų ir saugų energetikos įrenginių paleidimą (įjungimą), nustatytojo veikimo režimo palaikymą, stabdymą (išjungimą), sutrikimų bei avarijų lokalizavimą ir normalaus veikimo režimo atkūrimą.

Energetikos įrenginių techninė priežiūra – norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekami energetikos įrenginių patikrinimai, apžiūros ir pastebėtų smulkių defektų, trūkumų ir gedimų pašalinimas tam, kad įrenginių naudojimas būtų patikimas, efektyvus ir saugus.

Energetikos įrenginių remontas – darbai, kurių metu visiškai ar iš dalies atkuriamos įrenginio pradinės (techniniame pase nurodytos) savybės, kad tolesnio naudojimo metu įrenginiai būtų reikiamos techninės būklės. Šių darbų metu keičiami, remontuojami ar rekonstruojami atskiri įrenginio mazgai ar dalys.

Energetikos įrenginių bandymai (paleidimas, derinimas, bandymai ir matavimai) – tai norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekamų energetikos įrenginių bandymų ir įvairių parametrų matavimų, patikrinimų, derinimų, reikalingų eksploatavimo charakteristikoms ir medžiagų savybėms nustatyti, visuma. Šių darbų tikslas – pasiekti ir išlaikyti arba pagerinti gamyklos gamintojos ar projekte nustatytus įrenginių parametrus ir režimus, užtikrinančius technologinio proceso stabilumą (patikimumą), efektyvumą ir techninę saugą.

Energetikos įrenginių eksploatavimo veikla – tai energetikos įrenginių eksploatavimo paslaugų (įrenginių technologinio valdymo, remonto, bandymų, techninės priežiūros darbų) teikimas užsakovams (kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims). Prie energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos nepriskiriama veikla, kai asmuo eksploatuoja nuosavybės teise turimus ar kitais teisėtais būdais valdomus energetikos įrenginius, naudojamus savo reikmėms.

Darbų vadovas – reikiamos kvalifikacijos asmuo, turintis įmonės vadovo įgaliojimus organizuoti ir vadovauti energetikos įrenginių eksploatavimo darbams, atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiurkštus pažeidimas – Aprašo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, pažeidimas, dėl kurio gresia energetikos įrenginių avarija, sutrikimas ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui.

Kitos Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymų.

 

IV. ATESTATŲ RŪŠYS

 

9. Nustatomos šios atestatų rūšys:

9.1. elektros įrenginių eksploatavimo (Aprašo 11 priedas);

9.2. šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo (Aprašo 12 priedas);

9.3. gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo (Aprašo 13 priedas);

9.4. suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo (Aprašo 14 priedas);

9.5. naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo (Aprašo 15 priedas).

 

10. Atestatai turi privalomąjį priedą. Jame išvardijami energetikos įrenginių eksploatavimo darbai, kuriuos turi teisę atlikti atestuota įmonė:

10.1. elektros įrenginių eksploatavimo darbai, nustatyti Aprašo 1 priede;

10.2. šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbai, nustatyti Aprašo 2 priede;

10.3. gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbai, nustatyti Aprašo 3 priede;

10.4. suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbai, nustatyti Aprašo 4 priede;

10.5. naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo darbai, nustatyti Aprašo 5 priede.

 

V. ATESTAVIMO REIKALAVIMAI

 

11. Įmonėms, besiverčiančioms energetikos įrenginių eksploatavimu, nustatomi šie atestavimo reikalavimai:

11.1. būti įregistruotoms teisės aktų nustatyta tvarka;

11.2. būti pasirengusioms atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus:

11.2.1. turėti energetikos įrenginių eksploatavimo darbams atlikti būtinus technologinius, norminius ir techninius dokumentus, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan.;

11.2.2. turėti energetikos įrenginių eksploatavimo darbams atlikti būtiną technologinę įrangą ir prietaisus;

11.2.3. energetikos įrenginių eksploatavimo darbus turi atlikti Aprašo 7.20 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka atestuoti reikiamos kvalifikacijos darbų vadovai ir specialistai, dirbantys įmonėje pagal darbo sutartį.

12. Užsienio valstybių įmonės, nustatyta tvarka neįregistruotos Lietuvos Respublikoje, atestuojamos energetikos įrenginių eksploatavimo darbams viename konkrečiame objekte. Šių įmonių dokumentai turi būti legalizuoti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kiti reikalavimai užsienio įmonei tapatūs Lietuvos Respublikos įmonėms (Aprašo 11 punktas). Kompetentingos Europos Sąjungos institucijos atestuota (sertifikuota) įmonė Lietuvoje neatestuojama, tačiau jos dokumentai, suteikiantys teisę dirbti minėtus darbus Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, turi būti įregistruojami Inspekcijoje.

 

VI. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

13. Įmonė, pageidaujanti gauti atestatą eksploatuoti energetikos įrenginius arba papildyti turimo atestato darbų sąrašą, privalo pateikti Inspekcijai:

13.1. nustatytos formos prašymą (Aprašo 6 priedas) su jame nurodytais pridedamais dokumentais ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta už įmonės teikiamų duomenų, susijusių su atestavimu, patikrinimą;

13.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens;

13.3. įmonės duomenų kortelę (Aprašo 7 priedas) su joje nurodytais pridedamais dokumentais;

13.4. įmonės pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašą;

13.5. turimų pagrindinių technologinių, norminių ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašą, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens;

13.6. pagrindinės turimos techninės, technologinės įrangos ir prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašą, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, ir ketinamų išsinuomoti įrenginių bei prietaisų nuomos ar panaudos sutarčių kopijas;

13.7. pažymą apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius (Aprašo 8 priedas). Įmonė, pageidaujanti papildyti atestate nurodytą darbų sąrašą, pateikia šiame skyriuje nurodytus dokumentus, liudijančius jos pasiruošimą atlikti šiuos papildomus darbus.

14. Užsienio valstybės įmonė privalo pateikti:

14.1. lietuvių kalba parengtus dokumentus, nurodytus Aprašo 13.1, 13.3, 13.4, 13.6 ir 13.7 punktuose;

14.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka legalizuotą įmonės įregistravimo dokumentą;

14.3. informaciją apie įmonės atliktus svarbesnius darbus;

14.4. savo šalies institucijų išduotų atestavimo dokumentų (įmonei išduoto atitinkamos veiklos sertifikato galiojimo toje šalyje laikas turi būti ne trumpesnis nei sutarties galiojimo laikas) originalų vertimus lietuvių kalba, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jei pageidaujama eksploatuoti energetikos įrenginius, kurių priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos priežiūros institucijos.

Jei užsienio valstybės įmonė atestatui gauti per dvejus metus buvo pateikusi Inspekcijai legalizuotus ir į lietuvių kalbą išverstus dokumentus, tai naujam atestatui gauti ši įmonė pateikia tik per šį laikotarpį pasikeitusius dokumentus. Šiuo atveju įmonės vadovas prašyme turi nurodyti, kokie anksčiau pateikti legalizuoti ir į valstybinę kalbą išversti dokumentai nepasikeitę. Kiti dokumentai, nurodyti šiame skyriuje, pateikiami įvertinus pasikeitimus.

15. Atestavimo išlaidas Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatytų įkainių dydžiais sumoka prašymą pateikusi įmonė.

16. Neigiamai atestuotai įmonei atestavimo išlaidos negrąžinamos.

 

VII. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMO PRIĖMIMO TVARKA

 

17. Įmonės dokumentai priimami:

17.1. Inspekcijos teritoriniuose skyriuose – Lietuvos bei bendrų Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonių, jei įmonėje energetikos įrenginius eksploatuoja (visuose energetikos sektoriuose) ne daugiau kaip 50 darbuotojų;

17.2. Inspekcijos technikos skyriuje:

17.2.1. Lietuvos bei bendrų Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonių, jei įmonėje energetikos įrenginius eksploatuoja (visuose energetikos sektoriuose) 50 ar daugiau darbuotojų;

17.2.2. užsienio kapitalo įmonių, neatsižvelgiant į darbuotojų skaičių;

17.2.3. įmonių, neatsižvelgiant į energetikos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų skaičių, pageidaujančių atlikti:

17.2.3.1. 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių ar jų relinės apsaugos, automatikos, valdymo sistemų eksploatavimo darbus;

17.2.3.2. didesnės kaip 1 MW galios elektros variklių ir generatorių eksploatavimo darbus;

17.2.3.3. šilumos įrenginių (katilų), kurių išėjime terpės slėgis didesnis kaip 4,0 Mpa, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;

17.2.3.4. gamtinių dujų magistralinių dujotiekių, skirstymo stočių ir jų technologinių apsaugų bei automatikos priemonių eksploatavimo darbus;

17.2.3.5. didesnės kaip 1 MW galios turbinų, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;

17.2.3.6. naftos perdirbimo įmonių, perdirbančių 50000 tonų ir daugiau naftos per metus, magistralinių naftotiekių ir produktotiekių, 10000 m3 ir didesnių terminalų ir saugyklų, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus.

18. Inspekcijoje pareiškėjų dokumentai nagrinėjami ir sprendimas dėl atestato ir jo privalomojo priedo išdavimo ar papildymo priimamas tokia tvarka:

18.1. Inspekcijos teritorinis (ar priežiūros, technikos) skyrius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo patikrina įmonės pateiktus duomenis ir, įvertinęs įmonę pagal Aprašo V skyriuje nustatytus reikalavimus, parengia išvadą (Aprašo 9 priedas) dėl jos pasirengimo eksploatuoti energetikos įrenginius. Išvadą tvirtina ją parengusio skyriaus vedėjas.

18.2. Šios išvados (Aprašo 9 priedas) pagrindu Inspekcija priima sprendimą dėl atestato ir jo privalomojo priedo išdavimo ar papildymo. Sprendimą (Aprašo 10 priedas) tvirtina Inspekcijos viršininkas. Inspekcijos viršininkas, įvertinęs įmonės pateiktus dokumentus, turi teisę siūlyti priimti sprendimą išduoti atestatą atlikti žemesnių parametrų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus, negu pageidauta įmonės ir aprobuota duomenis tikrinusių Inspekcijos pareigūnų.

18.3. Jei pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, ar įmonė atitinka atestatų išdavimo sąlygas, Inspekcija (Inspekcijos teritorinis (ar priežiūros, technikos) skyrius) turi teisę ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos paprašyti papildomų dokumentų, o nagrinėjimo terminas nustatomas iš naujo, t. y. nuo papildomos informacijos ar dokumentų pateikimo dienos.

19. Inspekcija priima sprendimą:

19.1. suteikti ar papildyti įmonei atestatą:

19.1.1. penkeriems metams – veikiančiai įmonei, atitinkančiai Aprašo V skyriuje nustatytus reikalavimus;

19.1.2. dvejiems metams:

– steigiamai įmonei, atitinkančiai Aprašo V skyriuje nustatytus reikalavimus;

– veikiančiai įmonei, kuri pageidauja pradėti eksploatuoti aukštesnių parametrų ar kito energetikos sektoriaus įrenginius, tačiau tam nėra visiškai pasirengusi (neturi visos būtinos įrangos, prietaisų, technologinių, norminių ir techninių dokumentų, kuriuose būtų pateikti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., prašyme nurodytiems darbams atlikti);

19.1.3. darbams atlikti nurodytame objekte – užsienio valstybėje registruotai įmonei, neturinčiai filialų ar antrinių įmonių Lietuvoje, bet ne ilgesniam laikui, negu galioja jos šalyje tai įmonei išduotas atitinkamas atestatas, ar sutarties galiojimo laikui;

19.2. pratęsti atestato galiojimą;

19.3. atidėti įmonės atestavimą iki 6 mėnesių;

19.4. neatestuoti įmonės:

19.4.1. jeigu įmonė negali pateikti dokumentų, nurodytų Aprašo VI skyriuje;

19.4.2. kai patikrinimo metu nustatoma, kad pateikti duomenys neatitinka tikrovės;

19.5. sustabdyti atestato galiojimą (Aprašo XI skyriuje nustatytais atvejais);

19.6. panaikinti atestato galiojimo sustabdymą (Aprašo XII skyriuje nustatytais atvejais);

19.7. panaikinti atestato galiojimą (Aprašo X skyriuje nustatytais atvejais).

20. Apie priimtą sprendimą Inspekcija praneša pareiškėjui per penkias darbo dienas po sprendimo priėmimo.

21. Apie atsisakymą išduoti atestatą ar jo privalomojo priedo papildymą, taip pat apie atestavimo atidėjimą įmonei įteikiamas arba išsiunčiamas motyvuotas rašytinis pranešimas.

22. Pareiškėjas turi teisę nesutikti su sprendimo formuluote ir per dešimt dienų nuo sprendimo priėmimo, pranešęs apie tai Inspekcijai, kreiptis į Atestavimo ginčų komisiją (toliau – Komisija).

 

VIII. ATESTATO IŠDAVIMAS

 

23. Jei pareiškėjas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo nesikreipia į Komisiją, šio sprendimo pagrindu pareiškėjui išduodamas atestatas (Aprašo 11, 12, 13, 14 ar 15 priedas). Pareiškėjui raštu sutikus su teigiama sprendimo formuluote atestatas gal būti išduotas tuoj pat.

24. Atestatą pasirašo Inspekcijos viršininkas.

25. Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

26. Atestate nurodoma:

26.1. atestatą išdavusi valstybės įstaiga;

26.2. atestato numeris;

26.3. sprendimo tvirtinimo data ir numeris;

26.4. įmonės pavadinimas, kodas (registracijos numeris), adresas;

26.5. kokiems įrenginiams eksploatuoti išduodamas atestatas;

26.6. atestato galiojimo terminas.

27. Atestato privalomajame priede-darbų sąraše nurodoma:

27.1. atestato numeris;

27.2. sprendimo tvirtinimo data ir numeris;

27.3. įmonės pavadinimas, kodas (registracijos numeris), adresas;

27.4. kokiems įrenginiams eksploatuoti išduodamas atestatas;

27.5. konkretūs objektai, darbų rūšys, įrenginiai (Aprašo 1–5 prieduose pateiktų energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašų išrašas);

27.6. darbų sąrašo ar jo punktų galiojimo terminas.

28. Dokumentai, susiję su atestato išdavimu (atestato ir darbų sąrašo kopija, sprendimas apie atestato išdavimą, papildymą, neišdavimą, išvada, pareiškėjo prašymas gauti atestatą ir prašymo priedai), laikomi Inspekcijoje atestato galiojimo laikotarpiu ir 5 metus pasibaigus jo galiojimo terminui.

29. Įmonė, gavusi teigiamą sprendimą ir per dešimt dienų nuo sprendimo priėmimo nesikreipusi į Komisiją, atestatą atsiima Inspekcijos technikos skyriuje.

30. Ilgiau kaip metus neatsiimtas atestatas anuliuojamas.

31. Išduoti atestatai ir jų priedų papildymai, pratęsti atestatai registruojami Atestatų registro nuostatų nustatyta tvarka.

32. Atestatų registro nuostatus tvirtina Inspekcijos viršininkas.

33. Atestatų registrą tvarko Inspekcijos technikos skyrius.

34. Įmonei, praradusiai atestato originalą ir pateikusiai Inspekcijai motyvuotą paaiškinimą raštu, skelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ apie prarastą atestatą ar jo privalomąjį priedą kopiją, per 10 darbo dienų Inspekcijos sprendimu panaikinamas šio atestato galiojimas, o pareiškėjui išduodamas atestato dublikatas, kuriam suteikiamas naujas numeris.

35. Įmonei, turinčiai filialų, energetikos įrenginiams eksploatuoti išduodamas atestatas ir privalomasis priedas (apimantis didžiausias visų jo filialų galimybes); filialams išduodama atestato kopija ir privalomieji priedai, kuriuose nurodomos kiekvieno filialo galimybės.

36. Reorganizuojamai įmonei (keičiant pavadinimą, statusą, registro tvarkytoją, reorganizuojant jungimo ar skaidymo būdu), pateikusiai Inspekcijai prašymą su reorganizavimą patvirtinančiais dokumentais, Inspekcijos sprendimu turėto atestato galiojimo laikotarpiui išduodamas naujas atestatas. Turėto atestato galiojimas Inspekcijos sprendimu panaikinamas ir atestatas grąžinamas Inspekcijai. Jei nekeičiamas reorganizuojamos įmonės veiklos pobūdis, išlieka darbų vadovai ir specialistai, nesikeičia darbams atlikti būtina techninė įranga, technologiniai, norminiai ir techniniai dokumentai, tokia įmonė netikrinama, ar yra pasirengusi eksploatuoti energetikos įrenginius.

37. Įmonėms, pateikusioms prašymą sumažinti atestato darbų sąraše nurodytų darbų apimtį, atestato darbų sąrašas perrašomas netaikant Aprašo VI ir VII skyriuose nurodytų reikalavimų.

38. Informaciją apie atestatų išdavimą, galiojimo pratęsimą, panaikinimą, sustabdymą ar sustabdymo panaikinimą Inspekcija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Inspekcijos leidinyje „Energetikos priežiūra“ ir Inspekcijos interneto tinklalapyje www.vei.lt. Skelbime nurodomi šie duomenys:

38.1. įmonės pavadinimas, kodas, adresas;

38.2. kokiems įrenginiams eksploatuoti išduotas atestatas ir darbų rūšys (nurodant įrenginių parametrus);

38.3. atestato numeris;

38.4. atestato galiojimo terminas;

38.5. atestato išdavimo, galiojimo pratęsimo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo datos.

 

IX. ATESTATO GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

39. Atestato galiojimas pratęsiamas pasibaigus Aprašo 19 punkte nurodytiems jo galiojimo terminams.

40. Įmonė, pageidaujanti pratęsti atestato galiojimą, privalo ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki atestato galiojimo pabaigos kreiptis į Inspekciją su prašymu ir pateikti šiuos dokumentus:

40.1. Aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus apie pasikeitusią informaciją (t. y. apie įmonės vadovus, darbų vadovus, specialistus, materialinę-techninę bazę, įstatinį kapitalą ir pan.);

40.2. atliktų svarbiausių darbų sąrašą (apie 8 ÷ 10 darbų).

41. Inspekcija, išnagrinėjusi įmonės atliktų darbų sąrašą ir pateiktus dokumentus, patikrina duomenis ir priima sprendimą (pagal Inspekcijos skyriaus parengtą išvadą):

41.1. pratęsti atestato galiojimą;

41.2. atsisakyti pratęsti atestato galiojimą.

42. Įmonės duomenys tikrinami (pagal Aprašo 18 punktą), neatsižvelgiant į išduoto atestato galiojimo terminą, kai:

42.1. įmonė per pastaruosius dvejus metus (t. y. iki atestato galiojimo pratęsimo) neatliko atestato privalomajame priede nurodytų darbų;

42.2. atestato galiojimo laikotarpiu Inspekcija nagrinėjo pagrįstus skundus dėl įmonės darbų atlikimo kokybės ar įsigaliojo teismo sprendimai dėl žalos, susijusios su įmonės darbų atlikimo kokybe, atlyginimo.

43. Pratęsiamo galioti atestato numeris nekeičiamas. Atestate įrašoma apie galiojimo pratęsimą.

 

X. ATESTATO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

44. Atestato galiojimas panaikinamas Inspekcijos sprendimu, kai:

44.1. įmonė raštu atsisako atestato;

44.2. įmonei turėto atestato pagrindu išduodamas naujas atestatas;

44.3. įmonė likviduojama;

44.4. įmonė šiurkščiai pažeidžia energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Aprašo reikalavimus;

44.5. kai nepratęsiamas atestato galiojimas;

44.6. kai po atestato galiojimo sustabdymo per Inspekcijos nustatytą terminą (Aprašo 7.7 punktas) nepašalinami nurodyti pažeidimai.

45. Apie atestato galiojimo panaikinimą Inspekcija raštu praneša atestato turėtojui ir tos įmonės energetikos įrenginius kontroliuojančiam Inspekcijos skyriui.

46. Atestatą, kurio galiojimas panaikintas, įmonė privalo grąžinti Inspekcijai per 10 dienų nuo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Sugrąžinti atestatai Inspekcijoje laikomi 5 metus.

 

XI. ATESTATO GALIOJIMO SUSTABDYMAS

 

47. Inspekcijos sprendimu (išskyrus Aprašo X skyriuje nurodytus atvejus) atestato ar jo privalomojo priedo darbų sąrašo dalies galiojimas gali būti sustabdomas:

47.1. kai atestatą turinti įmonė per vienerius metus pakartotinai pažeidžia teisės aktų nustatytus energetikos įrenginių eksploatavimo reikalavimus, jei šiuos pažeidimus pašalinti įmonė buvo įpareigota (Aprašo 7.7 punktas) ankstesnio patikrinimo metu;

47.2. kai įmonės personalas, besiverčiantis energetikos įrenginių eksploatavimu, neatestuotas energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ar dėl kitų priežasčių įmonėje nėra atestuoto personalo;

47.3. kai atestatą turinti įmonė pakartotinai neužtikrina atliekamų darbų teisės aktuose nustatytų kokybės reikalavimų;

47.4. atestatą turinčios įmonės prašymu.

48. Atestato ar jo privalomojo priedo darbų sąrašo dalies galiojimo sustabdymas galioja tol, kol Inspekcija priima sprendimą dėl šio atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo.

 

XII. ATESTATO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS

 

49. Atestato ar jo privalomojo priedo darbų sąrašo dalies galiojimo sustabdymas panaikinamas Inspekcijos sprendimu:

49.1. kai įmonė pašalina trūkumus, dėl kurių atestatas ar jo privalomojo priedo darbų sąrašo dalies galiojimas buvo sustabdytas;

49.2. atestatą turinčios įmonės prašymu.

 

XIII. KOMISIJA

 

50. Komisija sudaroma Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu iš Ūkio ministerijos, Inspekcijos, energetikos įmonių asociacijų atstovų.

51. Komisija sprendžia ginčus dėl Aprašo taikymo atestuojant įmones.

52. Komisija dirba vadovaudamasi Aprašu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintu Komisijos darbo reglamentu.

53. Į Komisiją gali kreiptis atestuojama įmonė, jei ji nesutinka su Inspekcijos sprendimu dėl jos atestavimo.

54. Komisijos priimti sprendimai dėl įmonių atestavimo Inspekcijai yra privalomi.

 

XIV. ATESTATĄ IŠDUODANČIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

 

55. Inspekcija, išduodama įmonei atestatą, taip pat panaikindama jo galiojimą, turi teisę pasitelkti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų priežiūros įstaigų arba kitus specialistus (ekspertus) ir įmonės pasirengimą įvertinti pagal jų pateiktas tikrinimo išvadas.

56. Inspekcijos pareigūnai atsako už:

56.1. savo sprendimų pagrįstumą ir objektyvumą;

56.2. atestatus gaunančių įmonių komercinių (technologinių ir ekonominių) paslapčių išsaugojimą pagal įstatymus.

57. Inspekcijos pareigūnas turi teisę:

57.1. patikrinti įmonės pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius pagal visus Aprašo V skyriuje nustatytus reikalavimus;

57.2. pranešti Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagal įmonės registracijos vietą apie įmones, besiverčiančias energetikos įrenginių eksploatavimu, tačiau neturinčias galiojančio atestato;

57.3. teikti Inspekcijos viršininkui siūlymą dėl atestato galiojimo panaikinimo, jeigu įmonės tikrinimo metu pagal atestato apibrėžtą energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą rasta pažeidimų, nurodytų Aprašo 44.4, 44.5 ir 44.6 punktuose.

58. Skundus dėl atestato reglamentuojamos energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos pažeidimų nagrinėja Inspekcija.

 

XV. ATESTATO TURĖTOJO PAREIGOS

 

59. Atestato turėtojo pareigos:

59.1. laikytis Aprašo, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

59.2. neperduoti kitoms įmonėms teisės eksploatuoti energetikos įrenginius pagal sutartį, jei tos įmonės neturi atestatų eksploatuoti šiuos energetikos įrenginius;

59.3. reorganizuojant įmonę ir kitais Aprašo nustatytais atvejais gauti naują atestatą;

59.4. laikyti atestato originalą įmonės buveinėje (jos filialuose laikoma įmonės vadovo patvirtinta atestato kopija);

59.5. per mėnesį pranešti Inspekcijai apie pasikeitusius buveinės adresą, telefoną, faksą, įmonės vadovą.

60. Atestato turėtojas negali atlikti atestato privalomajame priede nenurodytų darbų, atestato galiojimo laikotarpiu privalo turėti nustatyta tvarka atestuotus darbų vadovus ir specialistus, reikiamus technologinius, norminius, metodinius ir techninius dokumentus bei reikiamą techninę ir technologinę įrangą ar šios įrangos nuomos ar panaudos sutartis.

61. Atestato turėtojas turi teisę sudaryti darbų atlikimo sutartis su kitomis įmonėmis, turinčiomis atestatus, suteikiančius teisę eksploatuoti atitinkamus energetikos įrenginius.

62. Bankrutavusi įmonė turimą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, privalo grąžinti Inspekcijai. Teismui (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka – kreditorių susirinkimui) priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos, administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodytojo sprendimo įsiteisėjimo ar kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo dienos privalo grąžinti atestatą Inspekcijai.

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. Už Apraše nustatytų energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos sąlygų pažeidimus įmonei gali būti pareikštas įspėjimas raštu (Aprašo 7.7 punktas), taikomos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (Žin., 1985, Nr. 1-1) nustatytos poveikio priemonės, sustabdomas arba panaikinamas atestato galiojimas.

64. Energetikos įrenginių eksploatavimas neturint vadovaujantis Aprašu išduoto atestato draudžiamas (Aprašo 7.2 punktas).

65. Už vertimąsi energetikos įrenginių eksploatavimu neturint reikiamo atestato ir nustatytų energetikos įrenginių eksploatavimo sąlygų pažeidimą įmonių vadovai ar savininkai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

1 priedas

 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

 

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.

2. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios remonto darbai.

3. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.

4. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios remonto darbai.

5. Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos eksploatavimo darbai.

6. Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos remonto darbai.

7. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos remonto darbai.

8. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos bandymo darbai.

9. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

10. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

11. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.

12. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai.

13. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos bandymo darbai.

14. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

15. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

16. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos remonto darbai.

17. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos bandymo darbai.

18. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

19. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

20. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai.

21. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo darbai.

22. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai.

24. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

25. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.

27. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

2 priedas

 

ŠILUMOS ĮRENGINIŲ IR TURBINŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

 

1. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai.

2. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai.

3. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

4. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

5. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

6. Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai.

7. Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.

8. Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

9. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai.

10. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.

11. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

12. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN remonto darbai.

13. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.

14. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

15. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

16. Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

17. Šilumos punktų daugiau kaip 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

18. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio remonto darbai.

19. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbai.

20. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

21. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

22. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.

23. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

24. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto darbai.

25. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio bandymo darbai.

26. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

27. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

28. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.

29. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

30. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.

31. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai.

32. Turbinų iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.

33. Turbinų iki 1 MW galios remonto darbai.

34. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.

35. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios remonto darbai.

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

3 priedas

 

GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

 

1. Terminalų ir saugyklų eksploatavimo darbai.

2. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių remonto darbai.

3. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių bandymo darbai.

4. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

5. Kompresorinių stočių įrenginių remonto darbai.

6. Kompresorinių stočių įrenginių bandymo darbai.

7. Kompresorinių stočių įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

8. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto darbai.

9. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros ir bandymo darbai.

10. Dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.

11. Gamtinių dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

12. Pastatų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių nuo 4 iki 400 kW galios eksploatavimo darbai.

13. Dujotiekių povandeninių perėjų techninės priežiūros ir remonto darbai.

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

4 priedas

 

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

 

1. Suskystintų naftos dujų terminalų, saugyklų eksploatavimo darbai.

2. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų remonto darbai.

3. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų bandymo darbai.

4. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

5. Suskystintų naftos dujų degalinių remonto darbai.

6. Suskystintų naftos dujų degalinių bandymo darbai.

7. Suskystintų naftos dujų degalinių technologinio valdymo (automobilių dujų balionų pripildymo), techninės priežiūros darbai

8. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų remonto darbai.

9. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų bandymo darbai.

10. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

11. Suskystintų naftos dujų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių nuo 4 iki 400 kW galios eksploatavimo darbai.

12. Suskystintų naftos dujų įrenginių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.

13. Suskystintų naftos dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

14. Automobilių ir geležinkelio cisternų pripildymo suskystintų naftos dujų arba dujų išpylimo iš automobilių ir geležinkelio cisternų įrenginių eksploatavimo darbai.

15. Suskystintų naftos dujų balionų remonto ir bandymo darbai.

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

5 priedas

 

NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

 

1. Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbai.

2. Naftos perdirbimo įrenginių bandymo darbai.

3. Naftos perdirbimo įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

4. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių remonto darbai.

5. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių bandymo darbai.

6. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

7. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų priklausinių remonto darbai.

8. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų priklausinių bandymo darbai.

9. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų priklausinių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

10. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10000 m3 ir jų priklausinių eksploatavimo darbai.

11. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10000 m3 ir jų priklausinių remonto darbai.

12. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų per 10000 m3 ir jų priklausinių eksploatavimo darbai.

13. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų per 10000 m3 ir jų priklausinių remonto darbai.

14. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

15. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro įrenginių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

6 priedas

 

(Prašymo forma)

 

__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(įmonės duomenys: buveinės adresas, telefonas)

 

Valstybinei energetikos inspekcijai

prie Ūkio ministerijos

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI (PAPILDYTI) ATESTATĄ

 

200 _ m. ________________ d.

 

Prašome išduoti (papildyti) atestatą eksploatuoti

________________________________________________________________________________

(nurodyti pageidaujamus eksploatuoti energetikos įrengimus, darbų rūšis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Įmonės įgaliotasis atstovas ____________________________________________________

__________________________________________

(vardas, pavardė, adresas, telefonas)

 

PRIDEDAMA:

1. Įmonės duomenų kortelė.

2. Pažyma apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius.

3. Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens.

4. Įmonės pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbų sąrašas.

5. Pagrindinių turimų technologinių, norminių dokumentų ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens.

6. Pagrindinės turimos techninės ir technologinės įrangos bei prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens.

7. Ketinamų išsinuomoti įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutarčių kopijos.

8. Dokumentas, patvirtinantis teikiamų duomenų, susijusių su atestavimu, patikrinimo išlaidų sumokėjimą.

9. Per pastaruosius dvejus metus atliktų darbų sąrašas (pateikiamas keičiant ar perregistruojant turimą atestatą, pageidaujant papildyti ar pakoreguoti atestato privalomąjį priedą).

 

Įmonės vadovas_____________________                 ________________________________

                                                   (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

 

PASTABA. Prašymas sudaromas įmonės firminiame blanke.

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

7 priedas

 

(Įmonės duomenų kortelės forma)

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

ĮMONĖS DUOMENŲ KORTELĖ

 

_______________

(sudarymo data)

 

(Įmonės duomenų kortelėje pateikiami šie duomenys:

1. Įmonės visas ir sutrumpintas pavadinimas.

2. Adresas, pašto indeksas.

3. Telefono ir fakso numeriai (nurodyti ir miesto ar rajono kodą).

4. Banko rekvizitai.

5. Įmonės kodas ir įregistravimo data.

6. Įmonės veiklos rūšis.

7. Pagrindinė veikla.

8. Įmonės veiklos apimtis (pastaraisiais dvejais metais arba nuo įmonės įsteigimo, jei įmonė įsteigta vėliau)                      tūkst. litų. Iš jos veikla, susijusi su energetikos įrenginių eksploatavimu,                tūkst. litų.

9. Įmonės įstatinis kapitalas                                                                                        tūkst. litų.

10. Bendras darbuotojų skaičius                                                                            žmonių, iš jų:

10.1. energetikos veiklos sektoriuose                                                                             žmonių;

10.2. atestuotų eksploatuoti energetikos įrenginius specialistų, darbų vadovų             žmonių.

11. Įmonės materialinės-techninės ir informacinės bazės charakteristika. (Įmonės, turinčios savarankiškus padalinius, prideda įmonių valdymo schemas).

 

PRIDEDAMA: (išvardijami pridedami dokumentai).

 

__________________________           __________________             _________________________

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) A. V.                (parašas)                                        (vardas ir pavardė)

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

8 priedas

 

(Pažymos apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą eksploatuoti energetikos įrenginius forma)

 

________________________________________

(įmonės pavadinimas)

________________________________________

(įmonės duomenys)

 

Valstybinei energetikos inspekcijai

prie Ūkio ministerijos

 

PAŽYMA

 

_____________________

(sudarymo data)

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Nuo kada dirba įmonėje

Pareigos

Specialybė, išsilavinimas

Darbo stažas

Kada ir kokiai veiklai atestuotas

Kas atestavo

Pažymėjimo Nr.

Kitos atestacijos data

1.

A. Vadovai

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

B. Darbų vadovai

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

C. Specialistai

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________           __________________             _________________________

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) A. V.                (parašas)                                        (vardas ir pavardė)

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

9 priedas

 

(Įmonių pasirengimo eksploatuoti energetikos Įrenginius išvados forma)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

 

                                                                                                                     TVIRTINU

                                                                                                   A. V. Inspekcijos skyriaus vedėjas

_____________________________

                                                                                                                        (parašas)

_____________________________

                                                                                                                  (vardas, pavardė)

_____________________________

                                                                                                                          (data)

 

IŠVADA

DĖL ĮMONĖS PASIRENGIMO EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS

 

200 m. _____________ d. Nr. ______

 

_________________

(sudarymo vieta)

 

Dėl_____________________________________________ įmonės pasirengimo eksploatuoti

energetikos įrenginius.

Nagrinėtas prašymas su šiais pridedamais dokumentais:______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tikrinimo išvados dėl:

1) darbų vadovų ir specialistų kvalifikacijos ir atestacijos_____________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) įmonės apsirūpinimo pagrindiniais technologiniais, norminiais ir techniniais dokumentais__

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3) įmonės materialinės-techninės bazės (patalpų, įrangos, prietaisų)_____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Įmonė pasiruošusi (iš dalies pasiruošusi, nepasiruošusi) eksploatuoti energetikos įrenginius

                                                                                          (kas nereikalinga, išbraukti)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti darbų rūšis ir pagrindinius energetikos įrenginių parametrus)

Siūlome išduoti atestatą (papildyti darbų sąrašą) penkeriems metams (dvejiems metams).

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

____________________________         ______________         ______________________________

(Inspekcijos pareigūno pareigų                                        (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

pavadinimas)

 

Su inspekcijos pareigūno išvadomis sutinku[1]:

____________________________

                          (parašas)

____________________________

                  (vardas ir pavardė)

____________________________

                             (data)

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

10 priedas

 

(Sprendimo išduoti įmonei atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, forma)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

 

                                                                                                                     TVIRTINU

                                                                                                       A. V. Inspekcijos viršininkas

_____________________________

                                                                                                                        (parašas)

_____________________________

                                                                                                                  (vardas, pavardė)

_____________________________

                                                                                                                          (data)

 

SPRENDIMAS

DĖL ATESTATO, SUTEIKIANČIO TEISĘ ĮMONEI EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS, IŠDAVIMO

 

200 m. d. _________________ Nr. ________

Vilnius

 

Įmonei____________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

suteikiu atestatą (papildau atestato darbų sąrašą pratęsiu atestato galiojimą sustabdau atestato galiojimą iki __________, panaikinu atestato galiojimo sustabdymą panaikinu atestato galiojimą atidedu atestavimą iki ________, neatestuoju) eksploatuoti energetikos įrenginius (įrašyti vieną nurodytų sprendimo variantų):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti*, kokiems įrenginiams eksploatuoti išduodamas atestatas, taip pat nurodyti darbus)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nustatau atestato galiojimo laiką iki_____________________________________________

(pildoma išduodant atestatą, pratęsiant ir sustabdant jo galiojimą)

 

Pagrindas (prašymas, eksperto išvada, skundas, teismo sprendimas)____________________

(nurodyti dokumento rūšį, datą ir numerį)

 

Inspekcijos pareigūnas          ______________                   __________________

                                                                                        (parašas)                                   (pareigos, vardas, pavardė)

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

11 priedas

 

(Atestato forma)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

 

ATESTATAS

 

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

 

Nr. 0000

Vilnius

 

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

________________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

 

Galioja iki____________________________

 

Inspekcijos viršininkas            __________________             ________________________________

A. V.                 (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

 

Inspekcijos _______________ sprendimo Nr. _____________

                            (data)

 

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

*Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. ______________

 

* Pildoma, kai atestatas keičiamas.

______________


_______________________  atestato Nr. 0000

                   (data)

privalomasis priedas

 

DARBŲ SĄRAŠAS

 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 200 _ m. ________ d. sprendimą Nr. ______________ _________________________________________________________________

                                                                                (įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

________________________, kuriai išduotas atestatas Nr. __________,

 

suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

________________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, nustatyti Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo 1 priede)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Galioja iki__________________________________

 

Valstybinės energetikos                _______________               _______________________________

inspekcijos prie Ūkio          A. V.         (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

ministerijos viršininkas

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

12 priedas

 

(Atestato forma)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

 

ATESTATAS

 

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS

 

Nr. 0000

Vilnius

 

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

________________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

 

Galioja iki____________________________

 

Inspekcijos viršininkas              ________________               ________________________________

A. V.                     (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

 

Inspekcijos _______________ sprendimo Nr. _____________

                            (data)

 

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

*Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. ______________

 

* Pildoma, kai atestatas keičiamas.

______________


_______________________ atestato Nr. 0000

                   (data)

privalomasis priedas

 

DARBŲ SĄRAŠAS

 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 200 _ m. ________ d. sprendimą Nr. ______________ _________________________________________________________________

                                                                                    (įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

________________________, kuriai išduotas atestatas Nr. __________,

 

suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

________________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, nustatyti Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo 2 priede)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Galioja iki __________________________________

 

Valstybinės energetikos              ______________                   _______________________________

inspekcijos prie Ūkio          A. V.       (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

ministerijos viršininkas

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

13 priedas

 

(Atestato forma)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

 

ATESTATAS

 

EKSPLOATUOTI GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIUS

 

Nr. 0000

Vilnius

 

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

________________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

 

Galioja iki ___________________________

 

Inspekcijos viršininkas        ________________                     ________________________________

               A. V.                            (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

 

Inspekcijos _______________ sprendimo Nr. _____________

                            (data)

 

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

*Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. ______________

 

* Pildoma, kai atestatas keičiamas.

______________


_______________________ atestato Nr. 0000

                   (data)

privalomasis priedas

 

 

DARBŲ SĄRAŠAS

 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 200 _ m. ________ d. sprendimą Nr. ______________ _________________________________________________________________

                                                                          (įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

________________________, kuriai išduotas atestatas Nr. __________,

 

suteikiama teisė verstis šiais gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais:

________________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, nustatyti Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo 1 priede)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Galioja iki __________________________________

 

Valstybinės energetikos                    _____________                 ______________________________

inspekcijos prie Ūkio          A. V.           (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

ministerijos viršininkas

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

14 priedas

 

(Atestato forma)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

 

ATESTATAS

 

EKSPLOATUOTI SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIUS

 

Nr. 0000

Vilnius

 

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

________________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

 

Galioja iki ___________________________

 

Inspekcijos viršininkas          ______________                       ________________________________

A. V.                       (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

 

Inspekcijos _______________ sprendimo Nr. _____________

                            (data)

 

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

*Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. __________

 

* Pildoma, kai atestatas keičiamas.

______________


_______________________ atestato Nr. 0000

                   (data)

privalomasis priedas

 

 

DARBŲ SĄRAŠAS

 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 200 _ m. ________ d. sprendimą Nr. ______________ _________________________________________________________________

                                                                              (įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

______________________________________________ , kuriai išduotas atestatas Nr. __________,

 

suteikiama teisė verstis šiais suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbais:

________________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, nustatyti Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo 1 priede)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Galioja iki __________________________________

 

Valstybinės energetikos              ______________               _________________________________

inspekcijos prie Ūkio          A. V.       (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

ministerijos viršininkas

______________


Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos

įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

15 priedas

 

(Atestato forma)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

 

ATESTATAS

 

EKSPLOATUOTI NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ ĮRENGINIUS

 

Nr. 0000

Vilnius

 

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

________________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

 

Galioja iki ___________________________

 

Inspekcijos viršininkas            _______________                 _________________________________

A. V.                 (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

 

Inspekcijos _______________ sprendimo Nr. _____________

                            (data)

 

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu).

*Atestatas išduotas vietoj atestato Nr. ______________

 

* Pildoma, kai atestatas keičiamas.

______________


_______________________ atestato Nr. 0000

                   (data)

privalomasis priedas

 

 

DARBŲ SĄRAŠAS

 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 200 _ m. ________ d. sprendimą Nr. ______________ _________________________________________________________________

                                                                                (įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

______________________________________________ , kuriai išduotas atestatas Nr. __________,

 

suteikiama teisė verstis šiais naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo darbais:

________________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, nustatyti Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašo 1 priede)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Galioja iki __________________________________

 

Valstybinės energetikos                  _____________                   ______________________________

inspekcijos prie Ūkio          A. V.         (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

ministerijos viršininkas

______________

 [1] Sutikimo žymą pildo tik įmonės vadovas ar įmonės vadovo įgaliotas asmuo.

* Nepildoma panaikinant atestato galiojimą atidedant atestavimą ir neatestuojant įmonės.