LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-290 „DĖL GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 14 d. Nr. D1-501

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 (Žin., 2009, Nr. 65-2598; 2010, Nr. 36-1737):

1.1. išdėstau 1 punktą taip:

1. Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamų baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) tiekimo rinkai apskaitos tvarkymo reikalavimus ir alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių ir kitų apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų (toliau – Ataskaita) teikimo tvarką.“;

1.2. išdėstau 2 punktą taip:

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema (toliau – e-ASTA) – informacinės sistemos programinis modulis, suteikiantis vartotojui galimybę registruotis ir teikti ataskaitas elektroniniu būdu – internetu. e-ASTA vartotojo instrukcijos paskelbtos Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) svetainės (http://gamta.lt) rubrikoje „Atliekų apskaitos informacinė sistema“;

2.2. gaminiai – alyvos, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai;

2.3. licencijuota organizacija – gamintojų ir (ar) importuotojų organizacija, teisės aktų nustatyta tvarka gavusi Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją;

2.4. tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – Lietuvos Respublikoje pagamintų, į Lietuvos Respubliką įvežtų (importuotų) alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas savoms reikmėms ir (ar) transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);

2.5. užsienio valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką;

2.6. užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytas Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio valstybėje registruotas gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris tiekia gaminius asmenims Lietuvos Respublikoje, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka neįregistravę savo veiklos;

2.7. užsienio gamintojas – užsienio valstybėje registruotas asmuo, vykdantis importuotojų, tiekiančių jo prekės ženklu pažymėtas alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, teisės aktuose nustatytas pareigas, išskyrus pareigą registruotis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitą ir teikti ataskaitas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

2.8. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme ir Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2008, Nr. 86-3439).“;

1.3. išdėstau 2.3 punktą taip:

2.3. licencijuota organizacija – gamintojų ir (ar) importuotojų organizacija, teisės aktų nustatyta tvarka gavusi Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją;“;

1.4. papildau nauju 31 punktu:

31. Gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodo vidaus rinkai tiekiamų gaminių vieneto svorį, gali nepildyti Taisyklių 3 punkte nurodyto Sąrašo. Jei buhalterinė apskaita vykdoma elektroniniu būdu, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, gaminių vienetų svorį patvirtinantys buhalterinės apskaitos dokumentai turi būti pateikiami popierine forma.“;

1.5. papildau nauju 18punktu:

181. Kartu su Ataskaita alyvos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti alyvos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, patvirtintą gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens), ir dokumentų, patvirtinančių alyvos atliekų tvarkymo finansavimą, kopijas.“;

1.6. išdėstau 19 punktą taip:

19. Kartu su Ataskaita transporto priemonių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, patvirtintą gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens), ir dokumentų, patvirtinančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo finansavimą, kopijas.“;

1.7. išdėstau 20 punktą taip:

20. Kartu su Ataskaita elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti šiuos gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens) patvirtintus Ataskaitos priedus:

20.1. dokumentą, įrodantį, kad einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytą pagal Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 61 (Žin., 2006, Nr. 9-340). Dokumentą elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų balandžio 2 d.;

20.2. dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą;

20.3. sutarčių su atliekų tvarkytojais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo (toliau – Sutartys) kopijas. Ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai ir savoms reikmėms elektros ir elektroninę įrangą naudojantys gamintojai ir importuotojai Sutarčių kopijų pateikti neprivalo;

20.4. užpildytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, kartu su dokumentų, patvirtinančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimą, kopijomis.“;

1.8. išdėstau 21 punktą taip:

21. Kartu su Ataskaita baterijų ar akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, patvirtintą gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens), ir dokumentų, patvirtinančių baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo finansavimą, kopijas.“;

1.9. papildau nauju 21punktu:

211. Kartu su Ataskaita apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, patvirtintą gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens), ir dokumentų, patvirtinančių apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymo finansavimą, kopijas.“;

1.10. išdėstau 22 punktą taip:

22. Ataskaitą pateikus internetu, Taisyklių 181, 19, 20.2, 20.3, 20.4 ir 21, 21punktuose nurodytus Ataskaitos priedus gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti jį užregistravusiai šių Taisyklių 15 punkte nurodytai institucijai (toliau – Institucija) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu dienos. Ataskaita laikoma pateikta, kai kartu su Ataskaita Institucijai pateikti ir Ataskaitos priedai.“;

1.11. išdėstau 23 punktą taip:

23. Institucija per 30 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo raštu ir per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu ir jos priedų gavimo dienos Ataskaitą priima arba raštu informuoja apie atsisakymą priimti Ataskaitą, nurodydama motyvus, dėl kurių ji nepriimta, ir nustato terminą trūkumams pašalinti. Jeigu Gamintojas ir (ar) importuotojas per Institucijos nurodytą terminą nepateikia papildomos informacijos arba nepašalina nurodytų trūkumų ar netikslumų, Ataskaita laikoma nepateikta.“;

1.12. papildau nauju 23punktu:

231. Gamintojas ir (ar) importuotojas, norėdamas patikslinti pateiktą Ataskaitą, privalo raštu kreiptis į Instituciją, pateikdamas dokumentus, kuriais remiantis teikiama patikslinta Ataskaita. Patikslinta Ataskaita pateikiama per 5 darbo dienas nuo šio prašymo ir dokumentų pateikimo Institucijai. Per 10 darbo dienų nuo patikslintos Ataskaitos pateikimo, Institucija priima patikslintą Ataskaitą arba jos nepriima, nurodydama patikslintos Ataskaitos nepriėmimo priežastis. Gamintojas ir (ar) importuotojas turi teisę tikslinti tik praėjusio ataskaitinio laikotarpio Ataskaitos duomenis.“;

1.13. išdėstau 29 punktą taip:

29. Licencijuotai organizacijai internetu užpildžius savo nario Ataskaitą, Institucija per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo dienos ją priima arba raštu informuoja licencijuotą organizaciją apie atsisakymą priimti Ataskaitą nurodydama motyvus, dėl kurių ji nepriimta, ir nustato terminą trūkumams pašalinti. Jeigu licencijuota organizacija per Institucijos nurodytą terminą nepateikia papildomos informacijos arba nepašalina nurodytų trūkumų ar netikslumų, Ataskaita laikoma nepateikta.“;

1.14. papildau nauju 29punktu:

291. Licencijuota organizacija, norėdama patikslinti savo nario pateiktą Ataskaitą, privalo raštu kreiptis į Instituciją, pateikdama dokumentus, kuriais remiantis teikiama patikslinta Ataskaita. Patikslinta Ataskaita pateikiama per 5 darbo dienas nuo šio prašymo ir dokumentų pateikimo Institucijai. Per 10 darbo dienų nuo patikslintos Ataskaitos pateikimo, Institucija priima patikslintą Ataskaitą arba jos nepriima, nurodydama patikslintos Ataskaitos nepriėmimo priežastis. Licencijuota organizacija turi teisę tikslinti tik praėjusio ataskaitinio laikotarpio savo nario Ataskaitos duomenis.“;

1.15. pripažįstu netekusiu galios 1 priedo 14 punktą;

1.16. pripažįstu netekusiomis galios 2 priedo II skyriaus 14, 15, 16, 17 pastraipas;

1.17. pripažįstu netekusiu galios 3 priedo 16 punktą;

1.18. pripažįstu netekusia galios 4 priedo III skyriaus 8 pastraipą;

1.19. išdėstau 5 priedo 131 punkto lentelės 6 skilties pavadinimą taip:

„Planuojamas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai einamaisiais metais patiekti užsienio gamintojo elektros ir elektroninės įrangos kiekis, t“;

1.20. pripažįstu netekusiais galios 5 priedo 14, 17 punktus;

1.21. pripažįstu netekusiomis galios 6 priedo II skyriaus 15, 16, 17, 18, 19, 20 pastraipas ir III skyriaus 8 pastraipą;

1.22. pripažįstu netekusiais galios 7 priedo 14, 19 punktus;

1.23. pripažįstu netekusiomis galios 8 priedo II skyriaus 8, 9, 10, 11, 12, 13 pastraipas ir III skyriaus 4 pastraipą;

1.24. pripažįstu netekusiu galios 9 priedo 14 punktą;

1.25. pripažįstu netekusiomis galios 10 priedo II skyriaus 8, 9, 10, 11, 12 pastraipas;

1.26. papildau Taisykles 13 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 punktai įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo

ataskaitų teikimo taisyklių

13 priedas

 

(Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitos forma)

 

___________________ atliekų tvarkymo ORGANIZAVIMO VEIKLOS ataskaita

(alyvų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių ar kitų apmokestinamųjų gaminių – įrašyti tinkamą)

___________________

(pildymo data)

 

£[] Pirminė ataskaita    £[] Patikslinta ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis

 

Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

1. ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMA ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

Visos surinktos atliekos yra apdorojamos ir perdirbamos pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus ........................................................................................................ Taip £[]      Ne £[]

Atliekų surinkimo vietų sąrašas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Adresas

Atsakingas asmuo

Telefono Nr.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ATLIEKŲ TVARKYMO FINANSAVIMAS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

2.1. Lėšų suma skirta atliekų tvarkymui (pinigų suma, kurią ataskaitą teikiantis asmuo sumokėjo atliekų sutvarkymą patvirtinantį dokumentą išrašusiam atliekų tvarkytojui) __________ Lt;

 

Išvardinti, kokioms priemonėms skirtos lėšos:

Eil. Nr.

Atliekų tvarkymo priemonės pavadinimas

Lėšų suma, Lt

Finansavimą patvirtinantis dokumentas

pavadinimas

Nr.

Data

Įmonės teisinė forma ir pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Lėšų suma skirta švietimui ir visuomenės informavimui ______________ Lt;

 

Išvardinti, kokioms švietimo ir visuomenės informavimo priemonėms skirtos lėšos:

 

Eil. Nr.

Švietimo ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Priemonės skaičius vnt.

Lėšų suma, Lt

Finansavimą patvirtinantis dokumentas

pavadinimas

Nr.

Data

Įmonės teisinė forma ir pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Lėšų suma skirta kompensuoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms ar atliekų tvarkytojams alyvos atliekų surinkimo ir vežimo tvarkyti Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidas, jei alyvos atliekos neturi vertės arba jų vertė neigiama _______________ Lt, nurodant alyvos atliekų kiekį _______________ t*;

 

2.4. neatlygintinai surinktas, pervežtas ir perduotas alyvos atliekų tvarkytojams alyvų atliekų kiekis iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių. (Šis alyvos atliekų kiekis nėra didesnis už alyvos gamintojo ir (ar) importuotojo patiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvos kiekį) ______________ t*.

 

* pildo tik alyvos gamintojai ir importuotojai

 

3. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS

 

3.1. Vartotojai 2.2 punkte nurodytose priemonėse informuojami apie:

 

- esančias pavojingas medžiagas

Taip

 

Ne

 

- netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir sveikatai

Taip

 

Ne

 

- atliekų tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas

Taip

 

Ne

 

 

4. ATASKAITOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

5. DEKLARACIJA

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

 

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė)

 

(parašas)

 

_________________