LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. 1R-119 „DĖL REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ NOTARŲ BIURAMS IR NOTARŲ DARBO LAIKUI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. liepos 18 d. Nr. 1R-294

Vilnius

 

1. Pakeičiu Reikalavimus, keliamus notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3134; 2006, Nr. 110-4183) ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintų Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, 8.1, 8.5, 8.9.2 punktai netaikomi notarams, kurie yra įsteigę notaro (notarų) biurą iki šio įsakymo įsigaliojimo, ir notarams, kurie dar neįsteigė notaro (notarų) biuro, bet yra sudarę pirkimo-pardavimo arba nuomos sutartį dėl notaro (notarų) biuro patalpų ir per tris mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateiks Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui prašymą ir dokumentus dėl notaro (notarų) biuro steigimo ir notaro pareigų atlikimo.

3. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintų Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, 8.4 punkto reikalavimai dėl specialaus įėjimo neįgaliesiems netaikomi notarams, kurie yra įsteigę notaro (notarų) biurą iki šio įsakymo įsigaliojimo, ir notarams, kurie dar neįsteigė notaro (notarų) biuro, bet yra sudarę pirkimo-pardavimo arba nuomos sutartį dėl notaro (notarų) biuro patalpų ir per tris mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateiks Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui prašymą ir dokumentus dėl notaro biuro steigimo ir notaro pareigų atlikimo. Šių notarų biurų notarai, jei jų biurai neatitinka Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, 8.4 punkto reikalavimo dėl specialaus įėjimo neįgaliesiems, privalo atlikti notarinius veiksmus neįgalaus asmens pasirinktoje vietoje, neimdami didesnio atlyginimo nei nustato Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinieji dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 2007, Nr. 41-1547).

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. spalio 1 d.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1R-119

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2007 m. liepos 18 d.

įsakymo Nr. 1R-294 redakcija)

 

REIKALAVIMAI, KELIAMI NOTARŲ BIURAMS IR NOTARŲ DARBO LAIKUI

 

I. NOTARO (NOTARŲ) BIURO STEIGIMAS

 

1. Reikalavimai, keliami notarų biurams ir notarų darbo laikui, nustato reikalavimus, keliamus notaro (notarų) biurams ir notarų darbo laikui (toliau – šie Reikalavimai).

2. Notaro (notarų) biurų buveinės steigiamos savivaldybių centruose. Jei viešą konkursą notaras (notarai) laimėjo konkrečioje savivaldybės seniūnijoje, notaro (notarų) biurą notaras (notarai) turi steigti tik tos seniūnijos teritorijoje.

3. Jei notaro biuras steigiamas ne administracinės paskirties patalpose, turi būti pakeista statinio (patalpos) paskirtis.

4. Notarai, steigiantys notaro (notarų) biurą arba keičiantys biuro buveinę, pateikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai šiuos dokumentus:

4.1. prašymą leisti steigti notaro (notarų) biurą arba pakeisti įsteigto biuro buveinę;

4.2. motyvuotą Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nutarimą dėl:

4.2.1. notaro (notarų) biuro steigimo ar įsteigto biuro buveinės pakeitimo;

4.2.2. notaro (notarų) biuro buveinės vietos, atsižvelgiant į Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-481 (Žin., 2007, Nr. 2-94), nustatytus kriterijus;

4.2.3. steigiamo notaro (notarų) biuro notaro (notarų) veiklos teritorijos nustatymo ir (ar) notarui (notarams) nustatytos veiklos teritorijos pakeitimo;

4.2.4. biuro patalpų atitikties nustatytiems reikalavimams ir pasirengimo biuro darbui;

4.3. notaro (notarų) biuro patalpų įgijimo privačion nuosavybėn ar naudojimosi jomis nuomos (panaudos) pagrindais dokumento kopiją;

4.4. biuro patalpų plano kopiją su paaiškinimu (eksplikacija) nurodant šių Reikalavimų 8.1 punkte minimų patalpų išdėstymą plane;

4.5. nustatyta tvarka išduoto leidimo statiniui (patalpai) rekonstruoti, remontuoti, paskirčiai pakeisti kopiją, statinio (patalpos) priėmimo naudoti akto (pažymos) kopiją;

4.6. darbų saugos pažymėjimo kopiją.

5. Kai notarų biurą steigia keli notarai, pateikiama sutartis dėl bendro notarų biuro darbo organizavimo ir veiklos.

6. Prašyme leisti steigti notaro (notarų) biurą ar pakeisti biuro buveinę turi būti nurodyta notaro (notarų) veiklos pradžia šiose patalpose. Prašymas pateikiamas ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų iki biuro atidarymo.

 

II. NOTARO (NOTARŲ) BIURO PATALPOS

 

7. Notaro (notarų) biuro patalpose turi būti sudarytos sąlygos asmenims kultūringai aptarnauti ir užtikrinti notarinių veiksmų paslapties išsaugojimą.

8. Notaro (notarų) biuro patalpoms nustatomi šie reikalavimai:

8.1. notaro (notarų) biure turi būti šios izoliuotos patalpos: notaro kabinetas notariniams veiksmams atlikti (jeigu notarų biure dirba du ir daugiau notarų, kiekvienas jų privalo turėti atskirą kabinetą), dokumentų ir pareiškimų priėmimo (biuro personalo darbo) kabinetas, laukiamasis, archyvo saugojimo patalpa, sanitarinis mazgas (išskyrus atvejus, kai yra bendro naudojimo su kitomis organizacijomis sanitarinis mazgas);

8.2. notaro (notarų) biuro patalpos privalo atitikti priešgaisrinės apsaugos, higienos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimus;

8.3. biuro patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė ir apsaugos signalizacijos;

8.4. biuro patalpos turi būti lengvai pasiekiamos asmenims, su specialiu įėjimu neįgaliesiems;

8.5. pastatuose, kuriuose nėra lifto, notaro biuro laukiamasis ir dokumentų bei pareiškimų priėmimo kabinetas gali būti įrengti tik pastato pirmame aukšte;

8.6. jeigu notaro (notarų) biuras įrengtas pastate, kuriame įsikūrę keletas organizacijų, įrengtas toliau nuo centrinio įėjimo, gali būti informaciniai ženklai, nurodantys notaro (notarų) biuro patalpas;

8.7. prie įėjimo į pastatą, kuriame yra notaro (notarų) biuras, turi būti aiškiai matomoje vietoje pakabinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta notaro (notarų) biuro iškaba;

8.8. prie įėjimo į notaro (notarų) biuro patalpas turi būti patalpinta Lietuvos notarų rūmų nustatytos formos informacinė lenta, kurioje turi būti nurodyta:

8.8.1. notaro darbo ir asmenų priėmimo laikas;

8.8.2. notaro (notarų) vardas (vardai) ir pavardė (pavardės);

8.9. notaro (notarų) biuro reikalavimai laukiamajam:

8.9.1. notaro (notarų) biuro laukiamasis privalo būti ne mažiau kaip penkių kvadratinių metrų ploto;

8.9.2. notaro (notarų) biuro laukiamasis negali būti bendrosios paskirties patalpų dalimi (koridorius, laiptinė, fojė), jeigu ta dalimi naudojasi ir kitos tame pastate esančios organizacijos;

8.9.3. notaro (notarų) biuro laukiamajame asmenims turi būti įrengtos vietos atsisėsti;

8.9.4. notaro (notarų) biuro laukiamajame asmenims turi būti sudarytos tinkamos sąlygos pasirengti atlikti notarinį veiksmą, susipažinti su notaro teikiama informacija klientams, pareikšti savo nuomonę apie notaro darbą;

8.9.5. notaro (notarų) biuro laukiamajame privalo būti:

8.9.5.1. Lietuvos notarų rūmų nustatytos formos notaro (notarų) biuro informacijos lenta, kurioje turi būti pateikiama informacija: Atliktų notarinių veiksmų skaičiaus statistika už praeitus kalendorinius metus (šių Reikalavimų priedas), notaro biuro kontaktiniai duomenys, notaro veiklos teritorija turto paveldėjimo atvejais, civilinės atsakomybės dėl galimo ieškinio už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant notarinius veiksmus draudimo dokumento kopija;

8.9.5.2. teisės aktai, su kuriais galėtų susipažinti asmenys – Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810); Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinieji dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 2007, Nr. 41-1547), Lietuvos Respublikos notarų garbės (etikos) kodeksas;

8.10. Notaro (notarų) biure notaras gali turėti atsiliepimų knygą. Atsiliepimų knyga turi būti perrišta, sunumeruota ir antspauduota Lietuvos notarų rūmų antspaudu. Atsiliepimų knygą notaras saugo dešimt metų nuo knygos paskutinio įrašo datos. Notarus atsiliepimų knygomis aprūpina Lietuvos notarų rūmai. Su notaro (notarų) biuro atsiliepimų knyga turi teisę susipažinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir Lietuvos notarų rūmai;

8.11. notaro kabinete turi būti įrengtos vietos asmenims atsisėsti; Lietuvos valstybės herbas, atitinkantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės herbo“ (Žin., 1990, Nr. 17-439) reikalavimus, taip pat gali būti Lietuvos valstybinė vėliava, atitinkanti Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 20-517; 2004, Nr. 115-4274) reikalavimus.

 

III. NOTARO (NOTARŲ) BIURO ĮRANGA

 

9. Notaro (notarų) biure turi būti:

9.1. kompiuteris su spausdintuvu;

9.2. kopijavimo aparatas;

9.3. dokumentų naikinimo aparatas;

9.4. laidinis telefonas ir faksas;

9.5. nedegama spinta arba seifas;

9.6. interneto ryšys.

 

IV. NOTARO (NOTARŲ) BIURO DARBUOTOJAI

 

10. Notaras (notarai) savo nuožiūra priima į darbą jam reikalingus biuro darbuotojus, moka jiems atlyginimą. Notaras privalo turėti bent vieną darbuotoją, kuriam pavedama atlikti darbus, susijusius su notarinių veiksmų atlikimu.

11. Notaras, priimdamas į darbą darbuotojus, privalo juos pasirašytinai supažindinti su pareiga užtikrinti atliekamų notarinių veiksmų slaptumą. Šiai pareigai vykdyti notaras privalo užtikrinti tinkamas darbo vietos sąlygas.

 

V. NOTARO DARBO IR ASMENŲ PRIĖMIMO LAIKAS

 

12. Notaras privalo dirbti bei priimti asmenis ir atlikti notarinius veiksmus darbo dienomis: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais. Notaro darbo laikui ir asmenų priėmimui per vieną savaitę turi būti skirta ne mažiau kaip keturiasdešimt valandų, o darbo laikui ir asmenų priėmimui per vieną darbo dieną – ne mažiau kaip 6 valandos. Notaras gali dirbti bei priimti asmenis ir atlikti notarinius veiksmus taip pat ir kitomis savaitės dienomis. Kasdienio darbo bei asmenų priėmimo pradžią ir pabaigą, kasdienio ir kassavaitinio poilsio laiką notaras nustato suderinęs su Lietuvos notarų rūmais ir apie tai informuoja raštu Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją.

13. Kai darbo ir asmenų priėmimo valandomis notaras pagal iškvietimą atlieka notarinius veiksmus ne notaro (notarų) biuro patalpose arba yra išvykęs kitu tikslu, biure turi būti darbuotojas, kuris teiktų informaciją besikreipiantiems asmenims.

14. Jeigu dėl objektyvių priežasčių notaro (notarų) biuras nedirba, apie tai prie įėjimo į biurą turi būti paskelbta informacija. Šioje informacijoje taip pat turi būti nurodyta, kas paskirtas pavaduojančiu notaru, artimiausių notarų biurų adresai ir telefonų numeriai.

______________


Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų

darbo laikui, priedas

 

ATLIKTŲ NOTARINIŲ VEIKSMŲ SKAIČIAUS STATISTIKA

(metinė)

 

Notaro vardas ir pavardė

________________________________________________________________________________

Notaro biuras

________________________________________________________________________________

Ataskaitiniai metai ____________________

 

Notariniai ir kiti veiksmai

 

Eil. Nr.

Veiksmai

Veiksmų skaičius

1.

Notariniai veiksmai atlikti per kalendorinius metus (iš viso)

Iš jų:

 

1.1.

Patvirtinta nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo už turtinę skolą ar turto perleidimo už rentą sutarčių

 

1.2.

Patvirtinta juridinio asmens steigimo sandorių

 

1.3.

Patvirtinta įkeitimo sandorių (hipotekos ar kilnojamojo daikto įkeitimo lakštų)

 

1.4.

Patvirtinta akcijų perleidimo sutarčių

 

1.5.

Patvirtinta pinigų dovanojimo sutarčių

 

1.6.

Patvirtinta kitų sutarčių (išskyrus nurodytąsias šios lentelės 1.1–1.5 punktuose)

 

1.7.

Patvirtinta įgaliojimų

 

1.8.

Patvirtinta testamentų

 

1.9.

Priimta saugoti asmeninių testamentų

 

1.10.

Priimta saugoti oficialiajam testamentui prilyginamų testamentų

 

1.11.

Paskelbta testamentų

 

1.12.

Išduota paveldėjimo teisės liudijimų

 

1.13.

Išduota nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimų

 

1.14.

Priimta į depozitinę sąskaitą piniginių sumų

 

1.15.

Protestuota vekselių ir čekių

 

1.16.

Padaryta vykdomųjų įrašų užprotestuotuose ir neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose

 

1.17.

Išduota Europos vykdomųjų raštų

 

1.18.

Priimta jūrinių protestų

 

1.19.

Atlikta kitų notarinių veiksmų

 

2.

Parengta sandorių projektų {kurie nebuvo tvirtinti notaro) (iš viso)

 

3.

Suteikta mokamų teisės konsultacijų (kurios buvo teikiamos ne notarinio veiksmo atlikimo metu) (iš viso)

 

4.

Iš viso (1+2+3)

 

______________