LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. kovo 30 d. Nr. VIII-1602

Vilnius

 

1 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei:

1) iki 2000 m. gegužės 15 d. patikslinti Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo programą, joje numatyti lėšų atskiroms priemonėms poreikį ir užtikrinti šios programos įgyvendinimo finansavimą;

2) iki 2000 m. birželio 15 d. peržiūrėti ir suderinti galiojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su šio įstatymo 2 straipsnio nuostatų įgyvendinimu, ir parengti atitinkamus jų projektus;

3) iki 2000 m. lapkričio 30 d. parengti ir patvirtinti adresų formavimo principų ir nekilnojamojo turto objektų adresų nustatymo ir suteikimo tvarką;

4) iki 2002 m. rugsėjo 1 d. sukurti valstybės registruose ir kadastruose, kuriuose deklaruojama gyvenamoji vieta, duomenų tvarkymo sistemą, užtikrinančią šių duomenų panaudojimo gyvenamajai vietai deklaruoti galimybę;

5) iki 2002 m. spalio 1 d. sukurti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir adresų valstybės registrą ir užtikrinti jo funkcionavimą.

 

2 straipsnis. Įrašo apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą galiojimas

1. Asmenys, turintys Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje jų gyvenamąją vietą atitinkantį įrašą apie nuolatinę gyvenamąją vietą, laikomi deklaravusiais savo gyvenamąją vietą.

2. Asmenys, neturintys Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įrašo apie nuolatinę gyvenamąją vietą, deklaruoja savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nuo jo įsigaliojimo dienos.

3. Įrašas apie nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. nėra privalomas.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS