LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 31 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. sausio 23 d. Nr. IX-1313

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 64-2323; 2002, Nr. 112-4976)

 

1 straipsnis. 31 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir papildymas

1. 31 straipsnio 3 dalies 5 punkte išbraukti žodžius „ir įstatymų nustatyta tvarka atlieka notarinius veiksmus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) kaimo gyvenamųjų vietovių seniūnijose ir miestuose, kuriuose nėra civilinės metrikacijos įstaigų, registruoja mirtis;“.

2. Papildyti 31 straipsnio 3 dalį nauju 7 punktu:

7) Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą;“.

3. Buvusius 31 straipsnio 3 dalies 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 punktus laikyti atitinkamai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 punktais.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________