PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS SUBJEKTŲ VYKDOMŲ PASKELBUS ANTRĄ (SUSTIPRINTĄ) ARBA TREČIĄ (VISIŠKOS PARENGTIES) SISTEMOS PARENGTIES LYGĮ PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-285

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4766) 2 punktu,

tvirtinu Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) sistemos parengties lygį priemonių sąrašą (pridedama).

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-285

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS SUBJEKTŲ VYKDOMŲ PASKELBUS ANTRĄ (SUSTIPRINTĄ) ARBA TREČIĄ (VISIŠKOS PARENGTIES) SISTEMOS PARENGTIES LYGĮ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos (toliau – Sistema) subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) Sistemos parengties lygį priemonių sąrašas (toliau – sąrašas) reglamentuoja ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų vykdomas priemones paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) Sistemos parengties lygį.

2. Sąraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) apibrėžtas sąvokas.

 

II. MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ VYKDOMOS PRIEMONĖS PASKELBUS ANTRĄ (SUSTIPRINTĄ) SISTEMOS PARENGTIES LYGĮ

 

3. Paskelbus antrą (sustiprintą) Sistemos parengties lygį, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose vykdomos šios priemonės:

3.1. apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją informuojami ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, taip pat valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie turės pasirengti koordinuoti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, jos padarinių šalinimą ir sutelkti šiems darbams būtinus žmogiškuosius ir materialinius išteklius;

3.2. parengiamos ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų (toliau – operacijų centrai) narių darbo vietos;

3.3. organizuojamas nuolatinis informacijos priėmimas (keitimasis informacija);

3.4. vadovaujantis ekstremaliųjų situacijų valdymo planais, sąveikos su kariniais vienetais, avarinėmis tarnybomis planais ir kitais dokumentais, numatomos priemonės ir veiksmai gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti;

3.5. sustiprinama valstybinės reikšmės ir pavojingųjų objektų apsauga;

3.6. nutraukiamas valstybės tarnautojų, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokymai, civilinės saugos pratybos.

4. Paskelbus antrą (sustiprintą) Sistemos parengties lygį, savivaldybių institucijose ir įstaigose vykdomos šios priemonės:

4.1. apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją informuojami savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie turės pasirengti koordinuoti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, jos padarinių šalinimą ir sutelkti šiems darbams būtinus žmogiškuosius ir materialinius išteklius;

4.2. parengiamos ekstremalių situacijų komisijų narių darbo vietos;

4.3. parengiamos operacijų centrų narių darbo vietos;

4.4. organizuojamas nuolatinis informacijos priėmimas (keitimasis informacija);

4.5. apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus pasirengiama informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus, parengiama perspėjimo sistema;

4.6. vadovaujantis ekstremaliųjų situacijų valdymo planais, sąveikos su kariniais vienetais, avarinėmis tarnybomis planais ir kitais dokumentais, numatomos priemonės ir veiksmai gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti;

4.7. įvertinus gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos keliamą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, rengiamasi evakuoti gyventojus ir juos priimti kolektyvinės apsaugos statiniuose;

4.8. sustiprinama valstybinės reikšmės ir pavojingųjų objektų apsauga;

4.9. nutraukiamas valstybės tarnautojų, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokymas, civilinės saugos pratybos.

5. Paskelbus antrą (sustiprintą) Sistemos parengties lygį, ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomos šios priemonės:

5.1. parengiamos operacijų centrų narių darbo vietos (kai ūkio subjektas atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 46-2236) patvirtintus kriterijus ir privalo būti sudarytas ūkio subjekto operacijų centras);

5.2. apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėjami darbuotojai;

5.3. vadovaujantis ekstremaliųjų situacijų valdymo planais, kitais planais ir dokumentais numatomos priemonės ir veiksmai gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti;

5.4. nutraukiamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokymas, civilinės saugos pratybos.

 

III. MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ VYKDOMOS PRIEMONĖS PASKELBUS TREČIĄ (VISIŠKOS PARENGTIES) SISTEMOS PARENGTIES LYGĮ

 

6. Paskelbus trečią (visiškos parengties) Sistemos parengties lygį, be sąrašo 3 punkte išvardytų priemonių, ministerijose ir kitose valstybės institucijos ir įstaigose vykdomos šios priemonės:

6.1. sušaukiami operacijų centrų nariai;

6.2. pasitelkiami žmogiškieji ir materialiniai ištekliai.

7. Paskelbus trečią (visiškos parengties) Sistemos parengties lygį, be sąrašo 4 punkte išvardytų priemonių, savivaldybių institucijose ir įstaigose vykdomos šios priemonės:

7.1. sušaukiamos savivaldybių ekstremalių situacijų komisijos;

7.2. sušaukiami operacijų centrų nariai;

7.3. atsižvelgdamas į įvykio, ekstremaliojo įvykio pobūdį, savivaldybės administracijos direktorius paskiria savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą;

7.4. pasitelkiami žmogiškieji ir materialiniai ištekliai;

7.5. atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos, karo veiksmų sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, pasirenkamas gyventojų evakavimo maršrutas ir nustatoma, per kuriuos gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus gyventojai evakuojami.

8. Paskelbus trečią (visiškos parengties) Sistemos parengties lygį, be sąrašo 5 punkte išvardytų priemonių, ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomos šios priemonės:

8.1. sušaukiami operacijų centrų nariai;

8.2. pasitelkiami žmogiškieji ir materialiniai ištekliai.

9. Paskelbus trečią (visiškos parengties) Sistemos parengties lygį, teisės aktų nustatyta tvarka parengiamos būtinos paimti iš valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai, kitos įstaigos, be sąraše išvardytų priemonių, taip pat vykdo ir kitas teisės aktuose numatytas priemones.

 

_________________