LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 12 d. Nr. D1-254

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 50-2445, Nr. 155-8003) 30straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649; 2012, Nr. 76-3948) 1.10 punktu:

1. T v i r t i n u komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-254

 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinės sąlygos (toliau – standartinės sąlygos) nustato komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos (toliau – paslauga) teikimo sutarties (toliau – sutartis) sudarymo, įsigaliojimo, nutraukimo tvarką, sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ar nutraukimo sąlygas ir tvarką, paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, komunalinių atliekų tvarkymo kainos nustatymo tvarką, atsiskaitymo tvarką už paslaugas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų teikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką.

2. Standartinės sąlygos taikomos savivaldybėms (arba komunalinių atliekų sistemos administratoriams) ir komunalinių atliekų turėtojams, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo sudaryti sutartis.

3. Sutartyje, be standartinių sąlygų, gali būti ir individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymui (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir kitiems teisės aktams.

4. Standartinėse sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. SUTARTIES ŠALYS IR REKVIZITAI

 

5. Sutarties šalys ir jų rekvizitai:

5.1. savivaldybė arba komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, adresas ryšiams, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas ir kita, jo įgalioto atstovo sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai) (toliau – administratorius);

5.2. nustatyta tvarka administratoriaus įregistruotas komunalinių atliekų turėtojas, kuris yra nekilnojamojo turto objekto savininkas arba kuris naudojasi, nuomojasi ar kitais teisėtais pagrindais valdo nekilnojamąjį turtą ir (ar) kuriam atstovauja įgaliotas asmuo (toliau – paslaugų gavėjas):

5.2.1. fizinis asmuo (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, nekilnojamojo turto objekto identifikavimo duomenys, ryšio informacija: telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija);

5.2.2. juridinis asmuo (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, nekilnojamojo turto objekto identifikavimo duomenys, adresas ryšiams, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, ir kita informacija), jo įgalioto atstovo sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

 

III. SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO TERMINAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Kai savivaldybės teritorijoje savivaldybės tarybos sprendimu nenustatyta privaloma įmoka (rinkliava) už paslaugą, tarp administratoriaus ir paslaugos gavėjo sudaroma sutartis.

7. Administratorius raštu siūlo pasirašyti sutartį paslaugos gavėjui pagal individualiai aptartas sąlygas. Paslaugos gavėjai, nesudarę sutarties pagal individualiai aptartas sąlygas per pasiūlyme nurodytą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 45 kalendorinės dienos nuo administratoriaus pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomi sudarę sutartį pagal standartines sąlygas. Tokiu atveju sutarties šalys nepasirašo ir laikoma, kad pagal standartines sąlygas sudaryta sutartis yra neterminuota.

8. Standartinės sąlygos viešai paskelbiamos administratoriaus interneto svetainėje ir (arba) pridedamos prie paslaugos gavėjui siunčiamo pasiūlymo, kad paslaugos gavėjas galėtų su jomis susipažinti.

9. Paslaugos gavėjai, sudarę sutartį pagal standartines sąlygas, arba asmenys, kuriems pasiūlymas 7 punkte nurodyta tvarka nepateiktas, turi teisę kreiptis su prašymu į administratorių dėl sutarties sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas.

10. Pagal individualiai aptartas sąlygas sudaryta sutartis įsigalioja pasirašymo dieną, jeigu nenurodoma vėlesnė jos įsigaliojimo data.

11. Šalims sudarius sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas arba savivaldybei nustačius privalomą įmoką (rinkliavą), pagal standartines sąlygas sudaryta sutartis laikoma nutraukta.

12. Kiekviena sudaryta sutartis administratoriaus numeruojama ir užregistruojama.

13. Sutartis gali būti keičiama ar nutraukta Atliekų tvarkymo įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

IV. PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

14. Administratorius privalo užtikrinti teikimą paslaugos, atitinkančios Minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 (Žin., 2012, Nr. 125-6295) (toliau – Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai), ir savivaldybių tarybų sprendimais patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

15. Paslaugą teikia atliekų tvarkytojas, kurį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atrenka administratorius. Apie atrinktą atliekų tvarkytoją administratorius informuoja paslaugos gavėją Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

16. Administratorius privalo užtikrinti teikiamos paslaugos nepertraukiamumą, tiesiogiai arba per paslaugą teikiantį atliekų tvarkytoją informuoti atliekų turėtojus apie planuojamus paslaugos teikimo pertrūkius ir pokyčius, kitas aplinkybes, sąlygojančias paslaugos teikimo nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą.

17. Administratorius kartu su sutartimi sudaro atliekų surinkimo ir vežimo grafiką (toliau – grafikas), kuris yra sudėtinė sutarties dalis. Pagal Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų nuostatas grafike tiksliai nurodoma, kada atliekos bus surenkamos iš atliekų surinkimo konteinerių ar įrenginių naudojamų atliekoms surinkti (toliau – atliekų surinkimo priemonės). Grafikas skelbiamas administratoriaus arba atliekų tvarkytojo interneto svetainėje, teikiamas kartu su mokėjimo pranešimais ar kituose paslaugos gavėjui prieinamuose informavimo šaltiniuose.

 

V. PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMAS

 

18. Paslaugos kainos nustatomos ir (ar) keičiamos atitinkamos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinus teikiamų paslaugų įkainius.

19. Savivaldybės patvirtinti ir (ar) pakeisti teikiamos paslaugos įkainiai skelbiami administratoriaus ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo interneto svetainėje.

 

VI. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGĄ

 

20. Paslaugos gavėjas už suteiktą paslaugą atsiskaito vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, standartinėmis sąlygomis ir kitais tarp šalių sudarytais susitarimais.

21. Administratorius paslaugos gavėjui už suteiktą paslaugą apskaičiuoja mokestį už laikotarpį, kurį sudaro metų ketvirtis (toliau – ataskaitinis laikotarpis).

22. Paslaugos gavėjas už suteiktą paslaugą administratoriui moka už ataskaitinį laikotarpį pagal administratoriaus pateiktą sąskaitą arba mokestinį pranešimą, kitą dokumentą ar jo elektroninį variantą, (toliau – apmokėjimo dokumentas). Apmokėjimo dokumentuose nurodomas apmokėjimo būdas, sąskaitos numeriai ir kiti rekvizitai, pagal kuriuos paslaugos gavėjas gali sumokėti už paslaugą.

23. Paslaugos gavėjas gali pasirinkti jam priimtiną apmokėjimo būdą atsiskaitydamas už paslaugą internetu, tiesioginio debeto būdu, banke ar kitu Lietuvos Respublikoje leistinu atsiskaitymo būdu.

24. Administratorius apmokėjimo dokumentus paslaugos gavėjui išsiunčia laišku, faksu ar elektroniniu būdu per 10 kalendorinių dienų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

25. Paslaugos gavėjas už suteiktą paslaugą su administratoriumi atsiskaito iki einamojo mėnesio (einančio po ataskaitinio laikotarpio) paskutinės kalendorinės dienos. Atsiskaitymo už paslaugą terminas turi būti nurodytas administratoriaus atsiųstuose apmokėjimo dokumentuose.

26. Jei paslaugos gavėjas iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos nepraneša administratoriui, kad negavo apmokėjimo dokumentų, laikoma, kad paslaugos gavėjas juos gavo ir jam taikomos visos sutartyje numatytos pareigos, susijusios su paslaugos apmokėjimu.

27. Paslaugos gavėjui sutartyje nustatytu laiku neatsiskaičius už paslaugą, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos skaičiuojami 0,02 % dydžio delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigėsi įmokos už paslaugą sumokėjimo terminas.

28. Administratorius kartu su kito laikotarpio apmokėjimo dokumentais, o jei sutartis nutraukta, atskiru raštu informuoja paslaugos gavėją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir priežastį.

29. Paslaugos gavėjas, kuriam teikiama paslauga, perleidęs nekilnojamąjį turtą kito asmens nuosavybėn, privalo apie tai informuoti administratorių ir iki sutarties nutraukimo dienos visiškai atsiskaityti už suteiktą paslaugą.

30. Įsiskolinimas už paslaugą iš paslaugos gavėjo išieškomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ

 

31. Administratorius įsipareigoja:

31.1. užtikrinti visuotinos, kokybiškos, įperkamos ir nepertraukiamos paslaugos teikimą paslaugos gavėjui;

31.2. įstatymų nustatyta tvarka ir vadovaudamasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principais parinkti paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus;

31.3. suteikti paslaugos gavėjui visą informaciją apie paslaugos teikimą ir atsiskaitymą už paslaugą.

32. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:

32.1. laiku mokėti už suteiktas paslaugas;

32.2. informuoti administratorių apie pastebėtus atliekų tvarkymo pažeidimus ir sugadintas atliekų surinkimo priemones;

32.3. palaikyti švarą ir tvarką atliekų surinkimo aikštelėse ir aplink atliekų surinkimo priemones;

32.4. rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje pagal turimas atskiras atliekų surinkimo priemones ir sukurtą rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūrą;

32.5. užtikrinti tinkamą privažiavimą prie atliekų surinkimo priemonių.

33. Paslaugos gavėjas turi teisę reikalauti iš administratoriaus, kad šis užtikrintų paslaugos teikimą laiku (pagal grafiką) sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

34. Kitos šalių teisės, pareigos nustatytos Atliekų tvarkymo įstatyme, Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose savivaldybės tarybos sprendimu.

35. Nevykdanti sutartinių įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdanti šalis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir privalo atlyginti kitos sutarties šalies, taip pat trečiųjų asmenų dėl to patirtą žalą.

36. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Atleidimo nuo atsakomybės klausimai, susiję su nenugalimos jėgos atsiradimu, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. PRETENZIJŲ TEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

37. Sutarties šaliai nevykdant arba netinkamai vykdant sutarties įsipareigojimus, kita šalis turi teisę raštu pareikšti jai pretenziją. Šalis, gavusi pretenziją, privalo ją išnagrinėti per 10 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir raštu informuoti pretenziją pateikusią šalį. Nustačiusi, kad pretenzijoje nurodyti trūkumai yra pagrįsti, pretenziją gavusi šalis privalo juos nedelsiant pašalinti. Jeigu pretenzijoje nurodytiems trūkumams pašalinti reikia daugiau laiko, pretenziją gavusi šalis turi suderinti trūkumų pašalinimo laiką su pretenziją pateikusia šalimi.

38. Dėl sutarties vykdymo kylantys ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Ginčai, kurių nepavyko išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________