LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR. 697 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. liepos 14 d. Nr. 767

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778):

1. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Prekybos turgavietėse (prekyvietėse) (toliau vadinama – prekyvietės) ir viešosiose vietose taisykles, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir kitais teisės aktais, tvirtina savivaldybės taryba.“.

2. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Fiziniai asmenys, kurie nesiverčia individualia veikla, parduodantys prekyvietėse ir viešosiose vietose jiems priklausančius daiktus, privalo laikytis savivaldybės tarybos patvirtintų prekybos prekyvietėse ir viešosiose vietose taisyklių.“.

3. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Individuali veikla mažmeninėje prekyboje (toliau vadinama – individuali veikla) – savarankiška mažmeninės prekybos veikla, kuria versdamasis fizinis asmuo siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, įskaitant mažmeninės prekybos veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

Pardavėjas – asmuo, parduodantis prekes vartotojui verslo patalpose ir (ar) už jų ribų.

Prekė – bet kuris kilnojamasis daiktas, parduodamas arba siūlomas parduoti pirkėjui (vartotojui).

Prekei taikomas techninis reglamentas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vyriausybės įstaigų, ministerijų, prie jų įsteigtų departamentų ir kitų įstaigų joms priskirtose valstybės valdymo srityse pagal kompetenciją patvirtintas teisės aktas arba Lietuvoje tiesiogiai taikomas Europos Sąjungos teisės aktas, nustatantis privalomuosius prekių saugos, kokybės, paskirties reikalavimus, kuriuos turi atitikti į Lietuvos rinką teikiamos prekės.

Vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis – pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią pardavėjas įsipareigoja parduoti prekę – kilnojamąjį daiktą pirkėjui – fiziniam asmeniui pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainą.“.

4. Išdėstyti 9 punkto antrąją pastraipą taip:

„Tais atvejais, kai pardavėjas yra individualia veikla besiverčiantis fizinis asmuo, nurodomas jo vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos arba įsigyto verslo liudijimo numeris. Šie duomenys nurodomi individualia veikla besiverčiančio fizinio asmens pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.“.

5. Išdėstyti 11.3 punktą taip:

11.3. parduoti prekes be jų atitikties privalomiesiems reikalavimams dokumentų, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;“.

6. Išdėstyti 11.8 punktą taip:

11.8. suteikti teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą laiką nusipirkus prekę gauti dovanų ar priedą prie prekės, išskyrus reklaminius priedus ar nusipirktos prekės priklausinius;“.

7. Įrašyti 12 punkte vietoj žodžių „įmonės, įsigijusios“ žodžius „asmenys, įsigiję“.

8. Išdėstyti 14 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Prie kiekvienos dėvėtų tekstilės gaminių ir avalynės siuntos turi būti dokumentas arba žyma siuntos lydimajame apskaitos dokumente, patvirtinantis (-i), kad siunta yra apdorota. Siuntos apdorojimą patvirtinančiame dokumente arba siuntos lydimajame apskaitos dokumente turi būti nurodytas siuntą apdorojusio juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir telefonas, apdorojimo data, būdas, gaminiams apdoroti vartotų cheminių medžiagų pavadinimai. Asmenys, prekiaujantys dėvėtais tekstilės gaminiais ir avalyne, privalo įspėti pirkėjus apie tai, kad prieš naudojant šias prekes pagal paskirtį jas būtina išskalbti, išvalyti ar kitaip pašalinti dezinfekavimo priemonių likučius. Tokie įspėjimai raštu turi būti pateikti ir prekybos vietose.“.

9. Papildyti šiuo 25.91 punktu:

25.91. pakeisti prekę kitais teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;“.

10. Įrašyti 25.10 punkte po nuorodos į oficialų paskelbimo šaltinį „1999, Nr. 52-1673“ nuorodą į oficialų paskelbimo šaltinį „2001, Nr. 64-2324“.

11. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Pirkėjas turi teisę:

26.1. iki vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo gauti teisės aktų nustatyta tvarka raštu valstybine kalba jam būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes, susipažinti su jų saugą patvirtinančiais dokumentais;

26.2. iki vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo apžiūrėti prekę ir pareikalauti, kad pardavėjas, dalyvaujant pirkėjui, patikrintų prekę arba pademonstruotų, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį;

26.3. savo pasirinkimu pareikalauti iš pardavėjo, kad būtų vykdomos teisės aktuose nustatytos prekių keitimo ar grąžinimo sąlygos.“.

12. Išdėstyti 34 punktą taip:

34. Maisto prekėmis ir žaislais prekiaujančių įmonių darbuotojai ir šiomis prekėmis prekiaujantys individualia veikla besiverčiantys fiziniai asmenys privalo laikytis sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų ir taisyklių reikalavimų. Jie privalo tikrintis sveikatą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127).“.

13. Įrašyti 39 punkte vietoj žodžių „patentą įsigijęs“ žodžius „individualia veikla besiverčiantis“.

14. Išdėstyti 40 punktą taip:

40. Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                        KĘSTUTIS DAUKŠYS