LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 m. BALANDŽIO 6 d. ĮSAKYMO Nr. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugsėjo 18 d. Nr. D1-751

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 42-2040; 2012, Nr. 8-297, Nr. 88-4630) (toliau – Įsakymas):

1. Papildau Įsakymo 2.2 punktą ir po žodžio „funkcijas“ įrašau žodžius „išskyrus 2.4 punkte nurodytas funkcijas“.

2. Papildau Įsakymą 2.4 punktu ir išdėstau jį taip:

2.4. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai vykdyti Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše nurodytos atsakingos institucijos funkcijas, susijusias su daugiabučiams namams skiriama valstybės parama pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatose nurodytas finansavimo priemones.“

3. Papildau Įsakymą 2.5 punktu ir išdėstau jį taip:

2.5. N u s t a t a u, kad apie Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinėje sąmatoje numatytų finansuoti projektų daugiabučiuose namuose paraiškų priėmimą finansavimui gauti ir kitą reikalingą informaciją apie Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros vykdomą paraiškų priėmimą papildomai skelbiama Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo interneto svetainėje. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra per 30 dienų nuo Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo pateikia Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui prašymą paskelbti šiame punkte nurodytą informaciją.“

4. Įsakymu patvirtintame Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas):

4.1. papildau 3.6 punktą ir po skaičių ir žodžių „50 000 Lt“ įrašau žodžius „taip pat projektai, įgyvendinami daugiabučiuose namuose pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatose nurodytas finansavimo priemones“;

4.2. papildau 3.10 punktą ir po žodžio „sutartyje“ įrašau žodžius „(arba paraiškoje, kai finansavimo sutartis nesudaroma)“;

4.3. papildau 3.11 punktą ir po žodžio „data“ įrašau žodžius „(arba sprendimo skirti finansavimą projektui data, kai finansavimo sutartis nesudaroma)“;

4.4. išbraukiu 9 punkte po žodžių „Atsakinga institucija skelbia“ žodžius „Aplinkos ministerijos ir“;

4.5. įrašau 341 punkte vietoj žodžių „projekto tinkamų finansuoti išlaidų“ žodį „subsidijos“;

4.6. pripažįstu netekusiu galios 42.13 punktą;

4.7. papildau 46 punktą ir po žodžių „įgyvendinant mažos apimties projektą, kurį įgyvendina fizinis asmuo“ įrašau žodžius „taip pat projektus, kurie įgyvendinami daugiabučiuose namuose pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatose nurodytas finansavimo priemones“;

4.8. išdėstau 79 punktą taip:

79. Subsidijos skyrimo atveju Atsakinga institucija ir pareiškėjas pasirašo finansavimo sutartį, išskyrus tokius mažos apimties projektus, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, taip pat projektus, kurie įgyvendinami daugiabučiuose namuose pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatose nurodytas finansavimo priemones.“;

4.9. papildau 98 punkto antrąjį sakinį ir po žodžio „sąlygų“ įrašau žodžius „(arba Paraiškos, prie jos pridėtos Pareiškėjo deklaracijos sąlygų ir šio Aprašo nuostatų, kai finansavimo sutartis nesudaroma)“;

4.10. išdėstau 99 punktą taip:

99. Už suteiktas finansavimo lėšas materialųjį ir nematerialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn ir naudoja finansavimo sutartyje (arba Paraiškoje, kai finansavimo sutartis nesudaroma) nustatytais tikslais ne mažiau kaip penkerius metus nuo finansavimo sutarties (arba sprendimo skirti finansavimą projektui, kai finansavimo sutartis nesudaroma) įsigaliojimo dienos.“

5. Tvarkos aprašo 4 priede:

5.1. išdėstau Paraiškos 2.1 punktą taip:

2.1. Pareiškėjas (vardas, pavardė arba pavadinimas)“;

5.2. išbraukiu Paraiškos 2.2 punkte žodį „asmens“;

5.3. papildau Paraiškos 4 punktą:

5.3.1. įrašau Paraiškos 4 punkto lentelės trečiojoje skiltyje po žodžio „savininkas (-ai)“ simbolį „*“;

5.3.2. papildau Paraiškos 4 punktą ir po lentele įrašau sakinį:

„* nepildoma daugiabučio namo projekto atveju, nurodoma prie paraiškos pridedamos VĮ Registrų centro pažymos data ir numeris“;

5.4. įrašau Pareiškėjo deklaracijos 5 punkte vietoje žodžių „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF)“ įrašau žodžius „Atsakinga institucija“;

5.5. išdėstau Pareiškėjo deklaracijos 6 punktą taip:

6. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius atsiskaitomosios sąskaitos numerį.“;

5.6. išdėstau Pareiškėjo deklaracijos 7.4 punktą taip:

7.4. raštu pranešti Atsakingai institucijai apie visus galimus nukrypimus nuo planuoto Projekto įgyvendinimo. Man yra žinoma, kad jokie su Atsakinga institucija raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto Projekto įgyvendinimo yra neleidžiami;“

5.7. įrašau Pareiškėjo deklaracijos 7.5 punkte vietoje „LAAIF“ žodžius „Atsakingai institucijai“;

5.8. įrašau Pareiškėjo deklaracijos 7.7 punkte vietoje „LAAIF“ žodžius „Atsakingos institucijos“;

5.9. įrašau Pareiškėjo deklaracijos 7.9 punkte vietoje „LAAIF“ žodžius „Atsakingai institucijai“;

5.10. įrašau Pareiškėjo deklaracijos 7.11 punkte vietoje „LAAIF“ žodžius „Atsakingos institucijos“;

5.11. išdėstau Pareiškėjo deklaracijos 8 punktą taip:

8. Man yra žinoma, kad, jei įgyvendindamas projektą nesilaikysiu projekto finansavimo sąlygų (Paraiškos, šios deklaracijos sąlygų ar Tvarkos aprašo nuostatų), Atsakinga institucija turi teisę vienašaliu sprendimu nutraukti projekto finansavimo sutartį ir (arba) projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį; įsipareigoju tokiu atveju grąžinti reikalaujamą lėšų sumą nustatytu terminu. Įsipareigoju, negrąžinus nurodytos sumos per nurodytą terminą, mokėti 0,01 procento delspinigius nuo grąžintinos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas