VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMAVIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVIMĄ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS

 

2004 m. balandžio 28 d. Nr. VA-64

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 15 str. 3, 6 ir 8 dalimis, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), ir siekdama užtikrinti tinkamą apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą bei patvirtinimų, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje yra garantuotas išdavimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisykles.

1.2. Patvirtinimo, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje yra garantuotas FR0651 formą (toliau – FR0651 forma).

1.3. Patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas verslo arba savo reikmėms, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas FR0652 formą (toliau – FR0652 forma).

1.4. Prašymo išduoti patvirtinimą kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas FR0668 formą (toliau – FR0668 forma).

1.5. Prašymo išduoti patvirtinimą, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas verslo arba savo reikmėms, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas FR0669 formą (toliau – FR0669 forma).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Duomenų valdymo skyriui pagal nustatytą tvarką į Dokumentų formų registrą įtraukti FR0651, FR0652, FR0668, FR0669 formas.

2.2. VMI prie FM viršininko pavaduotojui, kuruojančiam Akcizų administravimo skyrių, ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 28 d.

įsakymu Nr. VA-64

 

APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMAVIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVIMĄ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklės (toliau – taisyklės) nustato tvarką, kaip apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI) turi informuoti neregistruotas prekybininkas, viešasis juridinis asmuo ar kitas asmuo, iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – valstybė narė) gaunantys akcizais apmokestinamų prekių, arba prekių pardavėjo paskirtas fiskalinis agentas. Taisyklės taip pat nustato FR0651 formos patvirtinimo, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje yra garantuotas (toliau – FR0651 formos patvirtinimas) ir FR0652 formos patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas verslo arba savo reikmėms, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas (toliau – FR0652 formos patvirtinimas) išdavimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802, toliau – Akcizų įstatymas), Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklėmis (toliau – Akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 (Žin., 2002, Nr. 56-2264; 2004, Nr. 58-2051), Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo taisyklėmis ir reikalavimais asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 221 (Žin., 2002, Nr. 70-2925; 2004, Nr. 59-2092, toliau – Fiskalinio agento paskyrimo taisyklės) bei atsižvelgiant į 1992 m. vasario 25 d. Europos Tarybos direktyvą 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės, 1992 m. rugsėjo 11 d. Europos Komisijos reglamentą 2719/92/EEB dėl gabenimo dokumento gabenant akcizais apmokestinamus produktus, kai jiems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir 1992 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos reglamentą 3649/92/EEB dėl supaprastinto lydimojo dokumento, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizo mokesčiu apmokestinamiems produktams ir kuriuos leista vartoti siunčiančioje valstybėje narėje.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II. AVMI INFORMAVIMAS APIE NEREGISTRUOTO PREKYBININKO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IŠ KITOS VALSTYBĖS NARĖS GAVIMĄ IR PATVIRTINIMO IŠDAVIMAS

 

4. Norėdamas iš kitos valstybės narės gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, neregistruotas prekybininkas ar fiskalinis agentas su FR0668 formos prašymu (toliau šiame skyriuje – prašymas) turi kreiptis į AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis registruotas mokesčių mokėtoju, akcizų administravimo skyrių (toliau – AAS) ir jį informuoti apie numatomą akcizais apmokestinamų prekių gavimą.

5. Prašyme turi būti nurodyta:

5.1. akcizais apmokestinamų prekių gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, jeigu gavėjas yra fizinis asmuo, taip pat gali būti nurodomas PVM mokėtojo kodas;

5.2. akcizais apmokestinamų prekių gavėjo mokesčių mokėtojo kodas;

5.3. akcizais apmokestinamų prekių gavėjo buveinės (arba fizinio asmens gyvenamosios vietos) adresas – gatvė, namo Nr., miestas, šalis;

5.4. akcizais apmokestinamų prekių pristatymo vietos adresas – faktinis prekių pristatymo vietos adresas: gatvė, namo Nr., miestas, šalis;

5.5. akcizais apmokestinamų prekių gavėjo kontaktinio asmens rekvizitai: vardas, pavardė, telefono ir fakso numeriai, taip pat nurodomas elektroninio pašto adresas;

5.6. akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo (toliau – siuntėjas) pavadinimas arba vardas, pavardė, jeigu siuntėjas fizinis asmuo, taip pat gali būti nurodomas PVM mokėtojo kodas;

5.7. siuntėjo šalies akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau – sandėlis) savininko identifikacinis numeris (siuntėjo šalies už akcizų administravimą atsakingos institucijos suteiktas registracijos numeris);

5.8. siuntėjo buveinės (arba fizinio asmens gyvenamosios vietos) adresas: gatvė, namo Nr., miestas, šalis;

5.9. sandėlio, iš kurio prekės siunčiamos identifikacinis numeris;

5.10. siuntėjo sandėlio adresas: gatvė, namo Nr., miestas, šalis;

5.11. siuntėjo sandėlio savininko ar jo kontaktinio asmens telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

5.12. akcizais apmokestinamų prekių pavadinimas ir detalus aprašymas. Išorinių ir vidinių pakuočių žymėjimas, numeravimas bei komercinis prekių apibūdinimas. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų faktinė alkoholio koncentracija nurodoma esant 20°C temperatūrai, naftos produktų tankis turi būti nurodomas esant 15° C temperatūrai;

5.13. akcizais apmokestinamų prekių kombinuotosios nomenklatūros kodai;

5.14. akcizais apmokestinamų prekių kiekis: skaičius, svoris ar faktinė alkoholio koncentracija. Pvz., cigaretės, vienetų skaičius, išreikštas tūkstančiais vienetų, cigarai ir cigarilės, neto masė (kg), alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kiekis išreiškiamas – litrais, esant 20°C temperatūrai, skaičiuojama dviejų dešimtųjų tikslumu, naftos produktai, išskyrus mazutą, –litrais, esant 15°C temperatūrai.

5.15. akcizais apmokestinamų prekių, mato vienetas;

5.16. mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas (laidavimas, garantija, piniginis užstatas ar raštiškas įsipareigojimas);

5.17. įstaigos išdavusios laidavimo (garantijos) dokumentą pavadinimas, dokumento numeris ir data;

5.18. piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) dydis. Suma, turi būti nurodyta tiek skaičiais, tiek žodžiais;

5.19. valiuta (LTL, EUR), kuria užtikrinamas mokestinių prievolių įvykdymas;

5.20. prie prašymo pridedamų dokumentų sąrašas.

6. Jeigu neregistruotas prekybininkas ar fiskalinis agentas kartu su prašymu nepateikia mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo jis prašyme turi nurodyti būdą (laidavimą, garantiją, piniginį užstatą ar raštišką įsipareigojimą) ir sumą, kokia pageidauja užtikrinti mokestinių prievolių įvykdymą.

7. Kartu su prašymu turi būti pateikta:

7.1. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu;

7.2. teisės aktų reikalaujamų licencijų kopijos, patvirtintos juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu;

7.3. notariškai patvirtinto užsienio apmokestinamojo asmens įgaliojimo kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu.

8. Jeigu neregistruotas prekybininkas ar fiskalinis agentas atitinka Akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklių 2.3 punkte nustatytas sąlygas ir mokestinių prievolių įvykdymą pageidauja užtikrinti pateikdamas raštišką įsipareigojimą, kartu su prašymu jis turi pateikti įrodymus, kad jo suma, kuri turėtų būti pateikta laikantis Akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklių nuostatų, neviršija 10 procentų suformuoto ir įregistruoto kapitalo ir įmonė turi turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, už sumą, atitinkančią šią įstatinio kapitalo dalį. Pageidavimą naudoti tokį mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą neregistruotas prekybininkas ar fiskalinis agentas gali pareikšti pateikdamas atskirą prašymą.

9. Jeigu teikdamas prašymą neregistruotas prekybininkas ar fiskalinis agentas pateikia (arba nurodo pateiksiąs) laidavimo, garantijos dokumentą ar įmoka piniginį užstatą, kurių suma sudaro 10 proc. akcizų sumos, apskaičiuotos už numatomą iš kitos valstybės narės gauti akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kartu su prašymu gali būt pateikti įrodymai (pažymos dėl įsipareigojimų muitinei vykdymo, nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui), kad atsižvelgiant į Akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklių 5 punktą, tokio dydžio laidavimą neregistruotas prekybininkas arba fiskalinis agentas turi teisę pateikti.

10. AVMI AAS gavęs prašymą bei kitus su juo pateiktus dokumentus, privalo įsitikinti, kad pateikti visi reikalaujami duomenys ir dokumentai. Jeigu jų trūksta neregistruotas prekybininkas turi juos pateikti.

AVMI AAS vadovaudamasis Akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklėmis apskaičiuoja laidavimo, garantijos, piniginio užstato ar raštiško įsipareigojimo dydį, kurį neregistruotas prekybininkas ar fiskalinis agentas turi pateikti užtikrindamas akcizų sumokėjimą už numatomas gauti iš kitos valstybės narės akcizais apmokestinamas prekes.

11. Jeigu neregistruotas prekybininkas ar fiskalinis agentas savo prašyme yra nurodęs, kad mokestinių prievolių įvykdymą pageidauja užtikrinti laidavimo, garantijos dokumentu, įmokėdamas piniginį užstatą, kurio suma sudaro 10 proc. akcizų sumos, apskaičiuotos už numatomą iš kitos valstybės narės gauti akcizais apmokestinamų prekių kiekį, arba pateikdamas raštišką įsipareigojimą, AVMI AAS turi įsitikinti, kad neregistruotas prekybininkas ar fiskalinis agentas atitinka Akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklių 5 punkte arba atitinkamai 2.3 punkte nustatytas sąlygas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo apie apskaičiuotą laidavimo, garantijos, piniginio užstato, raštiško įsipareigojimo dydį pranešti neregistruotam prekybininkui ar fiskaliniam agentui.

Neregistruotam prekybininkui ar fiskaliniam agentui pateikus nustatytos sumos laidavimo, garantijos dokumentą, raštišką įsipareigojimą ar įmokėjus piniginį užstatą, AVMI AAS įregistruoja pateiktą dokumentą Akcizų informacinėje sistemoje ir išduoda FR0651 formos patvirtinimą ir jo rekvizitų paaiškinimą lietuvių ir anglų kalbomis.

12. Jeigu neregistruotas prekybininkas ar fiskalinis agentas kartu su prašymu pateikia mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą, ir įrodymus, kad jis turi teisę tokio dydžio laidavimą (garantiją) pateikti, FR0651 formos patvirtinimą neregistruotam prekybininkui ar fiskaliniam agentui AVMI AAS turi išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

13. Jeigu neregistruotas prekybininkas ar fiskalinis agentas kartu su prašymu pateikia (arba nurodo pateiksiąs) laidavimo, garantijos dokumentą ar įmokės piniginį užstatą, kurio suma sudaro 100 proc. akcizų sumos, apskaičiuotos už numatomą iš kitos valstybės narės gauti akcizais apmokestinamų prekių kiekį, FR0651 formos patvirtinimą AVMI AAS turi išduoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio laidavimo, garantijos dokumento ar piniginio užstato įmokėjimo pateikimo.

14. FR0651 formos patvirtinimą pasirašo AVMI viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

15. FR0651 formos patvirtinimas negali būti išduotas jeigu:

15.1. nepateiktas nustatyto dydžio laidavimo, garantijos dokumentas, raštiškas įsipareigojimas, neįmokėtas piniginis užstatas, arba

15.2. pateiktas laidavimo, garantijos dokumentas, raštiškas įsipareigojimas, įmokėtas piniginis užstatas yra nepriimtini, arba

15.3. akcizais apmokestinamų prekių pardavėjas neįregistruotas mokesčių mokėtoju Fiskalinio agento paskyrimo taisyklėse nustatyta tvarka, arba

15.4. nepateikti visi reikalingi dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys.

16. Apie atsisakymą išduoti FR0651 formos patvirtinimą AVMI AAS neregistruotą prekybininką arba fiskalinį agentą turi informuoti raštu, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis.

 

III. AVMI INFORMAVIMAS APIE VIEŠOJO JURIDINIO ASMENS AR ASMENS, GAUNANČIO IŠ KITOS VALSTYBĖS NARĖS AKCIZAIS AMOKESTINAMAS PREKES VERSLO TIKSLAIS BEI PATVIRTINIMO, KAD AKCIZŲ SUMOKĖJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE GARANTUOTAS, IŠDAVIMAS

 

17. Apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, atvežimą į Lietuvos Respubliką verslo tikslais arba viešųjų juridinių asmenų reikmėms, asmenys, kuriems šios prekės skirtos, įskaitant viešuosius juridinius asmenis, turi informuoti AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis registruotas mokesčių mokėtoju, AAS pateikdamas FR0669 formos prašymą. Jame, be šių taisyklių 5.1-5.6, 5.8, 5.12-5.20 punktuose nurodytų duomenų, turi būti nurodytas siuntėjo telefono ir fakso numeriai bei elektroninio pašto adresas.

18. Kartu su prašymu viešasis juridinis asmuo, asmuo akcizais apmokestinamas prekes gaunantis verslo tikslais (toliau šiame skyriuje – asmuo), turi pateikti juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir teisės aktų reikalaujamų licencijų kopijas, patvirtintas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu.

19. Jeigu asmuo atitinka Akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklių 2.3 punkte nustatytas sąlygas ir mokestinių prievolių įvykdymą pageidauja užtikrinti pateikdamas raštišką įsipareigojimą, kartu su prašymu jis turi pateikti įrodymus, kad jo suma, kuri turėtų būti pateikta laikantis Akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklių nuostatų, neviršija 10 procentų suformuoto ir įregistruoto kapitalo ir įmonė turi turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, už sumą, atitinkančią šią įstatinio kapitalo dalį. Pageidavimą naudoti tokį mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą asmuo gali išreikšti pateikdamas atskirą prašymą.

20. Asmens prašymas nagrinėjamas ir FR0652 formos patvirtinimas išduodamas tvarka, atitinkama taisyklių 10-13 punktuose nustatytai tvarkai.

21. FR0652 formos patvirtinimą pasirašo AVMI viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

22. FR0652 formos patvirtinimas negali būti išduotas jeigu:

22.1. nepateiktas nustatyto dydžio laidavimo, garantijos dokumentas, raštiškas įsipareigojimas, neįmokėtas piniginis užstatas, arba

22.2. pateiktas laidavimo, garantijos dokumentas, raštiškas įsipareigojimas, įmokėtas piniginis užstatas yra nepriimtini, arba

22.3. nepateikti visi reikalingi dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys.

23. Apie atsisakymą išduoti FR0652 formos patvirtinimą AVMI AAS asmenį turi informuoti raštu, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis.

 

IV. AVMI INFORMAVIMAS APIE PARDAVĖJO AR JO UŽSAKYMU KITO ASMENS IŠ KITOS VALSTYBĖS NARĖS ATVEŽAMAS PREKES ASMENIUI, KURIS NĖRA REGISTRUOTAS ARBA NEREGISTRUOTAS PREKYBININKAS, ARBA NE Į AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ BEI PATVIRTINIMO, KAD AKCIZŲ SUMOKĖJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE GARANTUOTAS, IŠDAVIMAS

 

24. Apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, atvežimą į Lietuvos Respubliką asmeniui, kuris nėra registruotas arba neregistruotas prekybininkas, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, AVMI turi informuoti tokių prekių pardavėjas, o jei prekių pardavėjas ne Lietuvos Respublikoje įsikūręs asmuo – jo paskirtas fiskalinis agentas (toliau šiame skyriuje – asmuo). Asmuo turi informuoti AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis registruotas mokesčių mokėtoju, AAS, pateikdamas FR0669 formos prašymą. Jame, be šių taisyklių 5.1-5.6, 5.8, 5.12–5.20 punktuose nurodytų duomenų, turi būti nurodytas siuntėjo telefono ir fakso numeriai bei elektroninio pašto adresas.

25. Kartu su prašymu fiskalinis agentas turi pateikti notariškai patvirtinto užsienio apmokestinamojo asmens įgaliojimo kopiją, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu.

26. Jeigu asmuo atitinka Akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklių 2.3 punkte nustatytas sąlygas ir mokestinių prievolių įvykdymą pageidauja užtikrinti pateikdamas raštišką įsipareigojimą, kartu su prašymu jis turi pateikti įrodymus, kad jo suma, kuri turėtų būti pateikta laikantis Akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklių nuostatų, neviršija 10 procentų suformuoto ir įregistruoto kapitalo ir įmonė turi turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, už sumą, atitinkančią šią įstatinio kapitalo dalį. Pageidavimą naudoti tokį mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą asmuo gali išreikšti pateikdamas atskirą prašymą.

27. Asmens prašymas nagrinėjamas ir FR0652 formos patvirtinimas išduodamas tvarka, atitinkama taisyklių 10-13 punktuose nustatytai tvarkai.

28. FR0652 formos patvirtinimą pasirašo AVMI viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

29. FR0652 formos patvirtinimas negali būti išduotas šių taisyklių 15 punkte nustatytais atvejais.

30. Apie atsisakymą išduoti FR0652 formos patvirtinimą AVMI AAS asmenį turi informuoti raštu, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Laidavimo (garantijos) dokumentai, piniginiai užstatai ir raštiški įsipareigojimai priimami, registruojami, naudojami ir grąžinami Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų registravimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 174 (Žin., 2002, Nr. 65-2696) nustatyta tvarka.

32. Šių taisyklių privalo laikytis AVMI AAS, neregistruoti prekybininkai, viešieji juridiniai asmenys, asmenys akcizais apmokestinamas prekes gaunantys verslo tikslais, Lietuvos Respublikoje įsikūrę akcizais apmokestinamų prekių pardavėjai ir fiskaliniai agentai.

33. Šiose taisyklėse išdėstytų nuostatų nevykdymas ar netinkamas vykdymas asmenims užtraukia teisės aktų nustatytą atsakomybę.

34. AVMI viršininko (ar jo įgalioto asmens) sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

FR0651 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių

Inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28 d.

įsakymu Nr. VA-64

 

 

_______________ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

(įstaigos duomenys)

 


PATVIRTINIMAS, KAD AKCIZŲ SUMOKĖJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE GARANTUOTAS

 

Documentation of Guarantee/Documentation de garantie/Nachweis der Sicherheitsleistung

 

____________ Nr. NP______________

                                                            (data)                              (registracijos Nr.)

 

Patvirtiname, kad už akcizais apmokestinamas prekes, gabenamas Europos Tarybos direktyvos Nr. 92/12/EEB 16 str. 3 d. nurodytu atveju, akcizų sumokėjimas šalyje gavėjoje garantuotas.

 

Gavėjas

1 Pavadinimas/vardas, pavardė (PVM mokėtojo kodas)

 

2 Mokesčių mokėtojo identifikacinis Nr.

3 Adresas

 

 

 

4 Kontaktinio asmens vardas, pavardė

5 Pristatymo vieta

 

6 Kontaktinio asmens

Tel. Nr.

Fax. Nr.

El. pašto adresas

 

Siuntėjas

7 Pavadinimas/vardas, pavardė (PVM mokėtojo kodas)

 

8 Sandėlio savininko identifikacinis Nr.

9 Adresas

 

 

 

 

10 Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio Nr.

 

 

11 Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio adresas

 

12 Tel. Nr.

Fax. Nr.

El. pašto adresas

 

Prekės aprašymas

13 Pavadinimas ir detalus aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 KN kodas

 

15 Kiekis

16 Mato vienetas

Atsakingos institucijos

išdavusios patvirtinimą pavadinimas ir kodas

 

 

 

 

A. V.

17 Atsakingos institucijos adresas

 

Telefono Nr.

Fax. Nr.

Elektroninio pašto adresas

 

18 Atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono Nr.

19 Atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

______________


 

FR0652 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-64

 

                                                

 

 

 

 

_______________ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

(įstaigos duomenys)

 

PATVIRTINIMAS, KAD UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, ATGABENAMAS VERSLO ARBA SAVO REIKMĖMS, AKCIZŲ SUMOKĖJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE GARANTUOTAS

 

Documentation of Guarantee/Documentation de garantie/Nachweis der Sicherheitsleistung

 

____________ Nr. VA__________

                                                                                  (data)                         (registracijos Nr.)

 

Gavėjas

1 Pavadinimas/vardas, pavardė (PVM mokėtojo kodas)

 

2 Mokesčių mokėtojo identifikacinis Nr.

 

 

3 Adresas

 

 

 

4 Kontaktinio asmens vardas, pavardė

5 Pristatymo vieta

 

6 Gavėjo kontaktinio asmens

Tel. Nr.

Fax. Nr.

El. pašto adresas

 

Siuntėjas

7 Pavadinimas/vardas, pavardė (PVM mokėtojo kodas)

 

 

8 Tel. Nr.

 

Fax. Nr.

 

El. Pašto adresas

9 Adresas

 

 

 

Prekės aprašymas

 

 

 

10 Pavadinimas ir detalus aprašymas

11 KN kodas

 

12 Kiekis

13 Mato vienetas

 

Atsakingos institucijos išdavusios patvirtinimą pavadinimas ir kodas

 

 

 

 

 

 

A. V.

14 Atsakingos institucijos adresas

Telefono Nr,

 

Fax. Nr.

 

Elektoninio pašto adrsas

 

15 Atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono Nr.

 

 

 

16 Atsakingo asmens parašas

 

 

 

 

______________

 


 

FR0668 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 28 d.

įsakymu Nr. VA-64

 

___________________________________________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas/ vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

 

adresas______________ , telefonas__________________________________ ,faksas___________

 

 

_________________________  apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

PRAŠYMAS

 

IŠDUOTI PATVIRTINIMĄ, KAD AKCIZŲ SUMOKĖJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE GARANTUOTAS

 

20___m. ____________ ____ d.

 

 

Prašymo teikėjas (pažymėti reikalinga):

Neregistruotas prekybininkas.

Fiskalinis agentas.

 

 

Prašau išduoti patvirtinimą, kad už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės atvežamas taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamas prekes, Lietuvos Respublikoje akcizo sumokėjimas yra garantuotas.

 

Informuoju, kad:

 

1. Akcizais apmokestinamų prekių gavėjo (toliau-gavėjas) pavadinimas/vardas, pavardė (PVM mokėtojo kodas)_______________________________________________________________________________ .

 

2. Gavėjo mokesčio mokėtojo kodas__________________________________________________ .

 

3. Gavėjo adresas_________________________________________________________________ .

 

4. Akcizais apmokestinamų prekių pristatymo vieta_______________________________________ .

 

5. Gavėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė___________________________________________

 

6. Gavėjo kontaktinio asmens:

Tel. Nr.______________________ , fax. Nr.____________________________________________ ,

el. pašto adresas__________________________________________________________________ .

 

7. Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo (toliau – siuntėjas) pavadinimas/vardas, pavardė (PVM mokėtojo kodas)_______________________________________________________________________________ .

 

8. Siuntėjo sandėlio savininko identifikacinis Nr._________________________________________ .

 

9. Siuntėjo adresas________________________________________________________________ .

 

10. Siuntėjo akcizais apmokestinamų prekių sandėlio Nr.__________________________________ .

 

11. Siuntėjo akcizais apmokestinamų prekių sandėlio adresas_______________________________ .

 

12. Siuntėjo Tel. Nr. ___________________, fax. Nr.____________________________________ ,

el. pašto adresas __________________________________________________________________ .

 

13. Garantijos tipas* _______________________________________________________________ .

 

14. Įstaigos išdavusios dokumentą pavadinimas___ , dokumento Nr.________________________ ir data______________.

 

15. Garantijos suma skaičiais________________________________________________________ ,

žodžiais ________________________________________________________________________ .

valiuta LTL   EUR

 

16. Prekės pavadinimas ir detalus jos aprašymas__________________________________ _______ ,

KN kodas_______________________________________________________________________ ,

kiekis______________________, mato vienetas ________________________________________ .

 

17. Prekės pavadinimas ir detalus jos aprašymas_________________________________ ________ ,

KN kodas_______________________________________________________________________ ,

kiekis______________________, mato vienetas ________________________________________ .

 

 

18. Prekės pavadinimas ir detalus jos aprašymas_________________________________ ________ ,

KN kodas_______________________________________________________________________ ,

kiekis______________________, mato vienetas ________________________________________ .

 

19.  Prekės pavadinimas ir detalus jos aprašymas________________________________ ________ ,

KN kodas_______________________________________________________________________ ,

kiekis______________________, mato vienetas ________________________________________ .

 

20. Prekės pavadinimas ir detalus jos aprašymas_________________________________ ________ ,

KN kodas_______________________________________________________________________ ,

kiekis______________________,mato vienetas _________________________________________ .

 

Registracijos Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju data _________________________________ .

                                                                                                                                                         (nurodyti metus ir mėnesį)

 

Įmonės suformuotas ir įregistruotas įstatinis kapitalas** ___________________________________ .

                                                                                                                                               (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

 

 

 

Įmonės turimas neįkeistas ir neareštuotas turtas, kurio pakaktų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti**    .

                                                                                                      (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

 

PRIDEDAMA:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija teisinga                                                   ___________________

                                                                                                  (parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

(Pastabos:

Pildoma 2 egzemplioriais

*Nurodyti laidavimo (garantijos, piniginio užstato ar raštiško įsipareigojimo) duomenis, kuris pateikiamas kartu su prašymu. Jeigu kartu su prašymu laidavimas (garantija, piniginis užstatas ar raštiškas įsipareigojimas) nepateikiamas nurodyti būdą (laidavimą, garantiją, piniginį užstatą ar raštišką įsipareigojimą) ir sumą, kokia pageidaujama užtikrinti mokestinių prievolių įvykdymą.

**Pildyti jei pareiškėjas atitinka teisės aktuose nustatytas sąlygas ir mokestinių prievolių įvykdymą pageidaujama užtikrinti pateikdamas raštišką įsipareigojimą.)

______________


 

FR0669 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 28 d.

įsakymu Nr. VA-64

________________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas/vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

 

adresas______________ , telefonas__________________________________ ,faksas___________

 

__________________  apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

PRAŠYMAS

 

IŠDUOTI PATVIRTINIMĄ, KAD UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, ATGABENAMAS VERSLO ARBA SAVO REIKMĖMS, AKCIZŲ SUMOKĖJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE GARANTUOTAS

 

20___m. ____________ ____ d.

 

Prašymo teikėjas (pažymėti reikalinga):

Viešasis juridinis asmuo.

Asmuo atgabenantis akcizais apmokestinamas prekes verslo tikslais.

Fiskalinis agentas.

 

Prašau išduoti patvirtinimą, kad už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės atvežamas akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizas yra sumokėtas, Lietuvos Respublikoje akcizo sumokėjimas yra garantuotas.

 

Informuoju, kad:

1. Akcizais apmokestinamų prekių gavėjo (toliau – gavėjas) pavadinimas/vardas, pavardė (PVM mokėtojo kodas)_______________________________________________________________________________ .

 

2. Gavėjo mokesčio mokėtojo kodas __________________________________________________ .

 

3. Gavėjo adresas_________________________________________________________________ .

 

4. Akcizais apmokestinamų prekių pristatymo vieta_______________________________________ .

 

5. Gavėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė___________________________________________ .

 

6. Gavėjo kontaktinio asmens:

Tel. Nr.______________________, fax. Nr.____________________________________________ ,

el. pašto adresas__________________________________________________________________ .

 

7. Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo (toliau – siuntėjas) pavadinimas/vardas, pavardė (PVM mokėtojo kodas)_______________________________________________________________________________ .

 

8. Siuntėjo adresas________________________________________________________________ .

 

9. Siuntėjo Tel. Nr. ___________________, fax. Nr._____________________________________ .

el. pašto adresas__________________________________________________________________ .

 

10. Garantijos tipas* ______________________________________________________________ .

 

11. Garantijos suma skaičiais________________________________________________________ ,

žodžiais ________________________________________________________________________ .

valiuta LTL  UR 

 

12. Prekės pavadinimas ir detalus jos aprašymas__________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

KN kodas_______________________________________________________________________ ,

kiekis______________________, mato vienetas ________________________________________ .

 

13. Prekės pavadinimas ir detalus jos aprašymas__________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

KN kodas_______________________________________________________________________ ,

kiekis______________________, mato vienetas ________________________________________ .

 

14 Prekės pavadinimas ir detalus jos aprašymas__________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

KN kodas_______________________________________________________________________ ,

kiekis______________________, mato vienetas ________________________________________ .

 

15. Prekės pavadinimas ir detalus jos aprašymas__________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

KN kodas_______________________________________________________________________ ,

kiekis______________________, mato vienetas ________________________________________ .

 

16. Prekės pavadinimas ir detalus jos aprašymas__________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

KN kodas_______________________________________________________________________ ,

kiekis______________________, mato vienetas ________________________________________ .

 

Registracijos Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju data _________________________________ .

                                                                                                                                               nurodyti metus ir mėnesį)

 

Įmonės suformuotas ir įregistruotas įstatinis kapitalas** ___________________________________ .

                                                                                                       nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

Įmonės turimas neįkeistas ir neareštuotas turtas, kurio pakaktų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti**    .

                                                                                   nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

 

PRIDEDAMA:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija teisinga _____________                               _______________

                                                                          (parašas)                                                           (vardas, pavardė)

 

Pastaba. Pildoma 2 egzemplioriais

*Nurodyti laidavimo (garantijos, piniginio užstato ar raštiško įsipareigojimo) duomenis, kuris pateikiamas kartu su prašymu. Jeigu kartu su prašymu laidavimas (garantija, piniginis užstatas ar raštiškas įsipareigojimas) nepateikiamas nurodyti būdą (laidavimą, garantiją, piniginį užstatą ar raštišką įsipareigojimą) ir sumą, kokia pageidaujama užtikrinti mokestinių prievolių įvykdymą.

**Pildyti jei pareiškėjas atitinka teisės aktuose nustatytas sąlygas ir mokestinių prievolių įvykdymą pageidaujama užtikrinti pateikdamas raštišką įsipareigojimą.)

______________