LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2002 m. spalio 10 d. Nr. 532

Vilnius

 

 

Papildau Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2002, Nr. 45-1604),

1. Papildau nurodytąsias taisykles šiais 271–275 punktais:

271. Atliekas tvarkančios įmonės registracija panaikinama, esant šiems pagrindams:

271.1. Atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimo turėtojas (toliau – Pažymėjimo turėtojas) nutraukia atliekų tvarkymo veiklą;

271.2. Pažymėjimo turėtojui nustatyta tvarka panaikinamas ar neatnaujinamas Gamtos išteklių naudojimo leidimas. Gamtos išteklių naudojimo leidimo turėtojui atliekas tvarkančios įmonės registracija negali būti panaikinama tol, kol galioja Gamtos išteklių naudojimo leidimas;

271.3. Pažymėjimo turėtojas užsiima atliekų tvarkymo veiklomis, kurios nenurodytos Atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjime, ar siūlo tokias atliekų tvarkymo paslaugas atliekų turėtojams;

271.4. Pažymėjimo turėtojas pakeitė atliekų tvarkymo veiklos rūšis, tačiau nesikreipė dėl persiregistravimo nustatyta tvarka;

271.5. Pažymėjimo turėtojas, vykdydamas atliekų tvarkymo veiklą, pažeidžia nustatytus atliekų tvarkymo reikalavimus ir nesiima priemonių tokiems pažeidimams pašalinti.

272. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas raštu informuoja Pažymėjimo turėtoją apie ketinimą panaikinti atliekas tvarkančios įmonės registraciją ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki registracijos panaikinimo, nurodant pažeidimus, dėl kurių registraciją numatoma panaikinti.

273. Jeigu įmonė per 1 mėnesį nuo rašto, nurodyto šių taisyklių 272 punkte, gavimo nepašalina nurodytų pažeidimų, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas priima sprendimą dėl Atliekas tvarkančios įmonės registracijos panaikinimo. Sprendimas įforminamas atitinkamu Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu. Informacija apie tai turi būti skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

274. Jeigu atliekas tvarkančios įmonės registracija panaikinama, Pažymėjimo turėtojas nedelsdamas privalo registracijos pažymėjimo originalą grąžinti jį išdavusiam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kuris apie registracijos panaikinimą nedelsiant informuoja kitų Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus.

275. Jeigu atliekas tvarkančios įmonės registracija panaikinama dėl šių taisyklių 271.2–271.5 punktuose nurodytų pažeidimų, atliekas tvarkanti įmonė gali būti vėl įregistruojama Atliekas tvarkančių įmonių registre ne anksčiau kaip po 1 metų nuo sprendimo apie Atliekas tvarkančios įmonės registracijos panaikinimą paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, vadovaujantis šių taisyklių 273 punktu.“

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atliekos“, „valdymo sistema“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS