LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. SAUSIO 23 D.
ĮSAKYMO Nr. ISAK-109 „DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS VERTINIMO IR AKREDITACIJOS“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 30 d. Nr. V-2460

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ (Žin., 2006, Nr. 25-851; 2008, Nr. 51-1905):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Vertinimą ir akreditaciją koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), organizuoja Ugdymo plėtotės centras (toliau –Centras).“

2. Išdėstau IV skyriaus pavadinimą taip:

IV. INSTITUCIJOS VEIKLOS VERTINIMAS IR AKREDITACIJA“.

3. Papildau IV skyrių naujais 19–21 punktais (ankstesniuosius 19–23 punktus atitinkamai laikau 22–26 punktais):

19. Apeliacijos dėl Ekspertų parengtų Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadų teikimo terminui pasibaigus Centras per 5 darbo dienas raštu teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui Ekspertų siūlymą dėl Institucijos akreditacijos.

20. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Ekspertų siūlymą, priima sprendimą dėl Institucijos akreditacijos. Institucijos akreditacija įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo įsigaliojimo dienos.

21. Centras išduoda 5 metams akredituotai Institucijai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pasirašytą Akreditacijos pažymėjimą, 3 ar 1 metams akredituotai ar neakredituotai Institucijai – Centro direktoriaus pasirašytą Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymą, parengtą pagal Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymos formą (5 priedas).“

4. Išdėstau 25 punktą taip:

25. Ekspertų rengimą organizuoja Centras vadovaudamasis Švietimo konsultantų veiklos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-1041 (Žin., 2005, Nr. 73-2666; 2008, Nr. 73-2848).“

5. Pripažįstu netekusiu galios VI skyrių.

6. Buvusius 33–40 punktus atitinkamai laikau 27–34 punktais.

7. Išdėstau 27 punktą taip:

27. Jei Institucija nesutinka su Ekspertų parengtomis Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadomis, per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali teikti argumentuotą apeliaciją raštu Centro direktoriui.“

8. Įrašau 28 punkte vietoj žodžių „komisijos sprendimo“ žodžius „parengtų Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadų“.

9. Įrašau 30.1 punkte vietoj žodžių „komisijos sprendimui“ žodžius „parengtoms Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadoms“.

10. Įrašau 30.2 punkte vietoj žodžių „komisijos sprendimui“ žodžius „parengtoms Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadoms“.

11. Įrašau 31 punkte vietoj žodžių „komisijos sprendimui“ žodžius „parengtoms Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadoms“.

12. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Apeliacija dėl Ekspertų parengtų konkrečios Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadų gali būti teikiama vieną kartą.“

13. Išbraukiu 33 punkte žodžius „grupių ir Ekspertų komisijos narių“.

14. Papildau VIII skyrių naujais 35 ir 36 punktais:

35. Pasibaigus akreditacijos laikotarpiui Institucija gali teikti Centrui prašymą dėl išorinio vertinimo ir akreditacijos.

36. Informacija apie akredituotas Institucijas skelbiama Centro interneto svetainėje.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius