LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO 2000 M. RUGPJŪČIO 7 D. NR. 333 „DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO APLINKOS MINISTERIJOJE IR JAI PAVALDŽIOSE INSTITUCIJOSE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 419

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 07 28 nutarimu Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1956; 2001, Nr. 20-663; 2003, Nr. 14-583) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 6.2 punktu,

Pakeičiu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 333 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 69-2062):

1. Tvarkos teksto 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 17, 18, 19, 20 punktuose, Tvarkos pastaboje, Tvarkos 1 priedėlio 3 dalyje ir Tvarkos 1 priedėlio 4 dalies 1, 3 ir 4 punktuose vietoj žodžių „Hidrografinio tinklo tarnyba“ rašyti žodžius „Aplinkos apsaugos agentūra“ (atitinkamu linksniu).

2. Išdėstau Tvarkos 1 priedėlio 1 pastraipą taip:

Aplinkos ministerija:

1. Koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą.

2. Nagrinėja ir tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programą, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir priima motyvuotą sprendimą dėl ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu dėl šios planuojamos ūkinės veiklos rūšių:

2.1. atominių elektrinių ar kitų branduolinių reaktorių įrengimas bei tokių elektrinių ar reaktorių (*) demontavimas ar uždarymas;

2.2. branduolinio kuro gamyba, perdirbimas, sodrinimas, saugojimas ar laidojimas;

2.3. radioaktyviųjų atliekų apdorojimo, naudojimo, saugojimo, laidojimo ar šalinimo įrenginių įrengimas bei šių įrenginių eksploatacijos nutraukimas;

2.4. kai poveikio aplinkai vertinimas atliekamas pagal Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO) reikalavimus;

2.5. planuojama ūkinė veikla numatyta kelių Lietuvos apskričių teritorijose, kelių regionų aplinkos apsaugos departamentų kontroliuojamose teritorijose arba veikla gali turėti poveikį kelių Lietuvos apskričių (regionų) aplinkai“.

3. Išdėstau Tvarkos 1 priedėlio 2 pastraipą taip:

Regionų aplinkos apsaugos departamentai:

1. Koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą, nagrinėja ir tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programą, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir priima motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, dėl planuojamos ūkinės veiklos rūšių, kurios įrašytos į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, išskyrus planuojamos ūkinės veiklos rūšis, dėl kurių sprendimą priima Aplinkos ministerija ar Aplinkos apsaugos agentūra.

2. Koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą, atlieka planuojamos ūkinės veiklos, įrašytos į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą, atranką ir priima atrankos išvadą, ar privalomas šios veiklos poveikio aplinkai vertinimas, išskyrus planuojamos ūkinės veiklos rūšis, kurių atranką atlieka Aplinkos apsaugos agentūra.

3. Teikia raštu išvadas dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai sprendimą priima Aplinkos ministerija ar Aplinkos apsaugos agentūra“.

4. Išdėstau Tvarkos 1 priedėlio 3 pastraipą taip:

Aplinkos apsaugos agentūra:

1. Koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą, nagrinėja ir tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programą, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir priima motyvuotą sprendimą dėl ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, dėl šios planuojamos ūkinės veiklos rūšių:

1.1. tvenkinių įrengimas (daugiau kaip 5 milijonai m3 vandens tūrio);

1.2. požeminių vandenų dirbtinis papildymas (kai per metus papildoma 10 milijonų ir daugiau m3 vandens);

1.3. nuotėkio perskirstymas upių baseinams (kai per metus perskirstoma 100 milijonų ir daugiau m3 vandens) ar vandens išteklių perskirstymas upių baseinams (kai daugiametis vidutinis baseino, iš kurio imamas vanduo, nuotėkis yra 2 000 milijonų ir daugiau m3 vandens per metus ir perskirstoma 5 % ir daugiau šio nuotėkio).

2. Koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą, atlieka atranką ir priima atrankos išvadą, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas dėl šių planuojamos ūkinės veiklos rūšių:

2.1. tvenkinių įrengimo (mažiau kaip 5 milijonai m3, bet daugiau kaip 200 000 m3 vandens tūrio arba kai jų plotas mažesnis kaip 250 ha, bet didesnis kaip 10 ha);

2.2. hidrojėgainių (hidroelektrinių, malūnų, lentpjūvių ar kitų jėgainių, naudojančių sukauptą vandens energiją) įrengimo (kai galingumas – daugiau kaip 0,1 MW);

2.3. nuotėkio perskirstymo upių baseinams (kai per metus perskirstoma mažiau kaip 100 milijonų m3 vandens) ar vandens išteklių perskirstymas upių baseinams (kai daugiametis vidutinis baseino, iš kurio imamas vanduo, nuotėkis yra mažesnis kaip 2 000 milijonų m3 vandens per metus ir perskirstoma mažiau kaip 5 procentai šio nuotėkio);

2.4. ežerų valymo ar jų vandens lygio reguliavimo (kai valomas ar reguliuojamas didesnis kaip 0,5 ha plotas)“.

5. Išdėstau Tvarkos 1 priedėlio 4 pastraipos 2 punktą taip:

2. Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyrius nagrinėja pateiktus poveikio aplinkai vertinimo dokumentus kartu su Aplinkos ministerijos departamentų bei Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų specialistais“.

6. Išdėstau Tvarkos 1 priedėlio 4 pastraipos 3 punktą taip:

3. Regionų aplinkos apsaugos departamentai ar Aplinkos apsaugos agentūra turi teisę kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo išvadoms gauti, kai ši veikla numatoma saugomose teritorijose“;

7. Išdėstau Tvarkos 1 priedėlio 4 pastraipos 4 punktą taip:

4. Regionų aplinkos apsaugos departamentai ar Aplinkos apsaugos agentūra turi teisę kreiptis į Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo išvadoms gauti, kai ši veikla susijusi su žemės gelmių išteklių gavyba, žemės gelmių ertmių panaudojimu, požeminių vandenų dirbtiniu papildymu, vandenviečių įrengimu, nuotėkio perskirstymu upių baseinams ar vandens išteklių perskirstymu upių baseinams, ežerų valymu ar jų vandens lygio reguliavimu, naftos ir jos produktų bei cheminių medžiagų saugojimo statinių (sandėlių ar aikštelių) statyba, statinių ar įrenginių, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti ar naudoti, statyba ar įrengimu“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS