Tarptautinė konvencija dėl tarpusavio administracinės pagalbos užkertant kelią muitinės įstatymų pažeidimams, vykdant šių pažeidimų tyrimą ir su jais kovojant

 

Preambulė

 

Šios konvencijos, kuri priimta remiant Muitinių bendradarbiavimo tarybai, SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

atsižvelgdamos į tai, kad muitinės įstatymų pažeidimai daro žalą valstybių ekonominiams, socialiniams ir fiskaliniams bei teisėtiems prekybos interesams;

atsižvelgdamos į tai, kad kova su muitinės įstatymų pažeidimais gali būti daug veiksmingesnė bendradarbiaujant muitinių administracijoms, o toks bendradarbiavimas yra vienas iš Konvencijos, įsteigiančios Muitinių bendradarbiavimo tarybą, uždavinių,

susitarė:

 

I SKYRIUS

Apibrėžimai

 

1 straipsnis

 

Šioje konvencijoje:

a) sąvoka „muitinės įstatymas“ reiškia visas teisės aktų nuostatas, kurias muitinių administracijos taiko ar naudoja prekių importavimo, eksportavimo ar tranzito atvejais;

b) sąvoka „muitinės įstatymų pažeidimas“ reiškia bet kurį muitinės įstatymo pažeidimą ar kėsinimąsi jį pažeisti;

c) sąvoka „muitinės apgaulė“ reiškia muitinės įstatymų pažeidimą, kuriuo asmuo apgaulės būdu suklaidina muitinę ir taip visai ar iš dalies nesumoka importo ar eksporto muitų ir mokesčių arba išvengia Muitinės įstatyme numatytų draudimų ar apribojimų taikymo, arba gauna kokios nors naudos, nesuderinamos su Muitinės įstatymu;

d) sąvoka „kontrabanda“ reiškia muitinės įstatymų pažeidimą, kurį sudaro prekių judėjimas per muitinės sieną bet kokiu slaptu būdu;

e) sąvoka „importo ar eksporto muitai ir mokesčiai“ reiškia muitus ir visus kitus mokesčius bei rinkliavas, renkamas importuojant arba eksportuojant prekes, išskyrus mokesčius ir rinkliavas, kurių dydis neviršija suteiktų paslaugų apytikrių išlaidų;

f) sąvoka „asmuo“ reiškia ir fizinius, ir juridinius asmenis, atsižvelgiant į kontekstą;

g) sąvoka „Taryba“ reiškia Muitinių bendradarbiavimo tarybą, kuri įkurta 1950 m. gruodžio 15 d. Briuselyje priėmus ją įsteigiančią Konvenciją;

h) sąvoka „Nuolatinis techninis komitetas“ reiškia Tarybos nuolatinį techninį komitetą;

i) sąvoka „ratifikavimas“ reiškia ratifikavimą, priėmimą ar patvirtinimą.

 

II SKYRIUS

Konvencijos taikymo sritis

 

2 straipsnis

 

1. Susitariančiosios šalys, įsipareigojusios taikyti vieną ar daugiau šios konvencijos priedų ir vadovaudamosi šios konvencijos nuostatomis, susitaria, kad jų muitinių administracijos teiks viena kitai tarpusavio pagalbą siekdamos užkirsti kelią muitinės įstatymų pažeidimams, juos tirti ir su jais kovoti.

2. Susitariančiosios šalies muitinės administracija gali prašyti suteikti pagalbą, kaip nurodyta šio straipsnio 1 punkte, atliekant bet kokį tyrimą, nagrinėjant bylą tos susitariančiosios šalies teisme arba administracinėse institucijose. Jeigu muitinės administracija pati procesinių veiksmų neatlieka, ji gali prašyti suteikti pagalbą nagrinėjant šias bylas tik pagal savo kompetenciją. Lygiai taip pat, jei procesiniai veiksmai atliekami prašymą gavusioje šalyje, ji tik pagal savo kompetenciją suteikia prašomą pagalbą, susijusią su šiais veiksmais.

3. Tarpusavio pagalba, nurodyta šio straipsnio 1 punkte, nebus teikiama kitai susitariančiajai šaliai asmenų suėmimo ar muitų, kitų mokesčių, rinkliavų, baudų išieškojimo atvejais.

 

3 straipsnis

 

Jei susitariančioji šalis nustato, kad prašomos pagalbos suteikimas galėtų pakenkti jos suverenitetui, saugumui ar kitiems svarbiems nacionaliniams interesams ar pažeisti teisėtus bet kokios, privačios ar valstybės, įmonės verslo interesus, ji gali atsisakyti teikti tokią pagalbą arba suteikti ją tam tikromis sąlygomis, arba įvykdžius tam tikrus reikalavimus.

 

4 straipsnis

 

Jei susitariančiosios šalies muitinės administracija prašo suteikti pagalbą, kurios ji pati, kitos susitariančios šalies prašoma, suteikti negalėtų, ji savo prašyme pažymės šį faktą. Muitinės administracija, gavusi tokį prašymą, jį patenkins savo nuožiūra.

 

III SKYRIUS

Pagalbos teikimo tvarka

 

5 straipsnis

 

1. Visa operatyvinė informacija, dokumentai ar kitokia informacija, perduota ar gauta pagal šią konvenciją:

a) bus naudojama tik konvencijoje nustatytais tikslais, įskaitant bylų nagrinėjimą teismo procesuose ar administracinėse institucijose, ir atsižvelgiant į tuos apribojimus, kuriuos nustatė ją pateikusi muitinės administracija; ir

b) šalis, gaunanti šią informaciją, jai taikys tokią pat konfidencialumo apsaugą ir tarnybinį slaptumą, koks yra numatytas toje šalyje tokio pat pobūdžio operatyvinei informacijai, dokumentams ir kitai informacijai, gautai tos šalies teritorijoje.

2. Tokia operatyvinė informacija, dokumentai ir kita informacija gali būti naudojama kitiems tikslams tik gavus muitinės administracijos, pateikusios tą informaciją, rašytinį sutikimą ir laikantis tos administracijos nustatytų apribojimų bei šio straipsnio 1 punkto nuostatų.

 

6 straipsnis

 

1. Susitariančiųjų šalių ryšiai, numatyti pagal šią konvenciją, turi būti palaikomi tiesiogiai su muitinių administracijomis. Susitariančiųjų šalių muitinių administracijos paskiria tarnybas ar asmenis, atsakingus už tokių ryšių palaikymą, taip pat praneša Tarybos generaliniam sekretoriui tų tarnybų ir asmenų vardus bei adresus. Generalinis sekretorius šią informaciją perduoda kitoms susitariančiosioms šalims.

2. Prašymą gavusios susitariančiosios šalies muitinės administracija, atsižvelgdama į jos šalies teritorijoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, imsis visų būtinų priemonių, kad patenkintų prašymą suteikti pagalbą.

3. Prašymą gavusios susitariančiosios šalies muitinės administracija kuo greičiau turi atsakyti į prašymą suteikti pagalbą.

 

7 straipsnis

 

1. Prašymai suteikti pagalbą pagal šią konvenciją paprastai turi būti pateikiami raštu; juose turi būti pateikta būtina informacija bei pridedami visi kiti galintys būti naudingi dokumentai.

2. Prašymai raštu turi būti teikiami susitariančiosioms šalims priimtina kalba. Visi kartu su šiais prašymais siunčiami dokumentai turi būti išverčiami, jei būtina, į abiem pusėms priimtiną kalbą.

3. Susitariančiosios šalys visais atvejais priims visus dokumentus, susijusius su prašymu suteikti pagalbą, anglų ar prancūzų kalbomis kartu su vertimu į anglų ar prancūzų kalbą.

4. Kai dėl tam tikrų priežasčių, ypač skubiais atvejais, prašymai suteikti pagalbą pateikiami ne raštu, prašymą gavusi susitariančioji šalis gali reikalauti rašytinio patvirtinimo.

 

8 straipsnis

 

Išlaidas, susijusias su ekspertų ar liudytojų paslaugomis pagal šią konvenciją, padengs prašymą teikianti susitariančioji šalis. Susitariančiosios šalys atmes visas pretenzijas padengti visas kitas su šios konvencijos įgyvendinimu susijusias išlaidas.

 

IV SKYRIUS

Įvairūs nuostatai

 

9 straipsnis

 

Atsižvelgdamos į bendrus šios konvencijos tikslus, Taryba ir susitariančiųjų šalių muitinių administracijos organizuos tarnybų, atsakingų už muitinės pažeidimų prevenciją, tyrimą ir kovą su jais, asmeninių ir tiesioginių ryšių palaikymą.

 

10 straipsnis

 

Šios konvencijos priedas ar priedai, kuriuos susitariančioji šalis laiko įpareigojančiais, yra sudėtinė konvencijos dalis, todėl bet kuri susitariančiosios šalies nuoroda į konvenciją taip pat yra nuoroda ir į šį priedą ar priedus.

 

11 straipsnis

 

Šios konvencijos nuostatos netrukdo teikti didesnę tarpusavio pagalbą, dėl kurios susitaria ar gali ateityje susitarti susitariančiosios šalys.

 

V SKYRIUS

Tarybos ir Nuolatinio techninio komiteto vaidmuo

 

12 straipsnis

 

1. Pagal šios konvencijos nuostatas Taryba yra atsakinga už šios konvencijos taikymo priežiūrą ir jos tobulinimą.

2. Šiais tikslais Nuolatinis techninis komitetas, vadovaujant Tarybai ir laikydamasis Tarybos nurodymų, atlieka šias funkcijas:

a) teikia Tarybai pasiūlymus dėl, jo nuožiūra, reikalingų šios konvencijos pakeitimų;

b) reiškia nuomonę dėl konvencijos nuostatų aiškinimo;

c) palaiko ryšius su kitomis suinteresuotomis tarptautinėmis organizacijomis, ypač su kompetentingomis Jungtinių Tautų institucijomis, UNESCO ir Tarptautine kriminalinės policijos organizacija (Interpolu), tais atvejais, kai imamasi priemonių, susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, meno kūrinių, antikvarinių daiktų ar kitų kultūros vertybių nelegaliu gabenimu;

d) imasi priemonių, padedančių įgyvendinti bendruosius konvencijos tikslus, ir ypač tiria naujus metodus ir procedūras, padedančias įgyvendinti muitinės pažeidimų prevenciją, tyrimą ir kovą su jais, organizuoti susitikimus ir kt.;

e) atlieka Tarybos nurodytas užduotis, susijusias su šios konvencijos nuostatomis.

 

13 straipsnis

 

Balsuojant Taryboje ir Nuolatiniame techniniame komitete kiekvienas priedas bus traktuojamas kaip atskira konvencija.

 

VI SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

14 straipsnis

 

Ginčai, kilę tarp dviejų ar daugiau susitariančiųjų šalių dėl šios konvencijos aiškinimo ar taikymo, bus sprendžiami jų tarpusavio derybų keliu.

 

15 straipsnis

 

1. Bet kuri Tarybos valstybė narė ar bet kuri Jungtinių Tautų valstybė narė, ar jų specializuotos agentūros gali tapti šios konvencijos susitariančiąja šalimi1:

a) pasirašydamos ją be vėlesnio ratifikavimo išlygos;

b) deponuodamos ratifikacinį raštą po konvencijos pasirašymo dėl vėlesnio ratifikavimo išlygos; arba

c) prisijungdamos prie jos.

2. Valstybės, nurodytos šio straipsnio 1 punkte, gali pasirašyti šią konvenciją iki 1978 metų birželio 30 d. Tarybos būstinėje Briuselyje. Vėliau ji tampa atvira prisijungti.

3. Kiekviena šio straipsnio 1 punkte apibrėžta valstybė šios konvencijos pasirašymo, ratifikavimo ar prisijungimo prie jos atveju nurodys priedą ar priedus, kuriuos ji priima, nes būtina priimti nors vieną priedą. Vėliau ji gali informuoti Tarybos generalinį sekretorių, kad priima vieną ar kelis kitus priedus.

4. Ratifikaciniai raštai ar prisijungimo dokumentai yra deponuojami Tarybos generaliniam sekretoriui.

5. Muitų ar ekonominės sąjungos gali kartu su savo valstybėmis narėmis ar po to, kai jų valstybės narės tampa susitariančiosiomis šios konvencijos šalimis, taip pat tapti šios konvencijos susitariančiosiomis šalimis vadovaujantis šio straipsnio 1, 2 ir 3 punktais. Tačiau tokios sąjungos neturi balsavimo teisės.

 

16 straipsnis

 

1. Ši konvencija įsigalioja praėjus trims mėnesiams po to, kai penkios 15 straipsnio 1 punkte nurodytos valstybės pasirašys konvenciją be vėlesnio ratifikavimo išlygos arba kai jos deponuos ratifikacinius raštus ar prisijungimo dokumentus.

2. Bet kurioje susitariančiojoje šalyje, pasirašančioje šią konvenciją be vėlesnio ratifikavimo išlygos, ratifikuojančioje ją ar prisijungiančioje prie jos po to, kai penkios valstybės pasirašo ją be vėlesnio ratifikavimo išlygos arba pateikia ratifikacinius raštus ar prisijungimo dokumentus, ši konvencija įsigalioja praėjus trims mėnesiams po to, kai minėta susitariančioji šalis pasirašo be vėlesnio ratifikavimo išlygos arba pateikia ratifikacinius raštus ar prisijungimo dokumentus.

3. Bet kuris šios konvencijos priedas įsigalioja praėjus trims mėnesiams po to, kai dvi valstybės priima šį priedą. Bet kurioje susitariančiojoje šalyje, kuri vėliau priima priedą, jau priimtą dviejų valstybių, šis priedas įsigalioja praėjus trims mėnesiams po to, kai minėta susitariančioji šalis praneša apie jo priėmimą. Tačiau joks priedas susitariančiojoje šalyje negali įsigalioti, kol toje susitariančiojoje šalyje neįsigalioja konvencija.

 

17 straipsnis

 

1. Bet kuri valstybė, pasirašydama šią konvenciją arba deponuodama ratifikacinius raštus arba prisijungimo dokumentus, arba vėliau, perduodama Tarybos generaliniam sekretoriui pranešimą, gali pareikšti apie šios konvencijos taikymą visoje ar dalyje jos teritorijos, už kurios tarptautinius santykius ji atsakinga. Toks pranešimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams po to, kai jį gauna Tarybos generalinis sekretorius. Tačiau konvencija nebus taikoma pranešime nurodytoms teritorijoms tol, kol ji negalioja toje valstybėje.

2. Bet kuri valstybė, pateikusi pranešimą pagal šio straipsnio 1 punktą dėl šios konvencijos taikymo bet kuriose teritorijose, už kurių tarptautinius santykius ji yra atsakinga, gali šios konvencijos 19 straipsnio numatyta tvarka pranešti Tarybos generaliniam sekretoriui apie tai, kad minėtose teritorijose konvencija nebebus taikoma.

 

18 straipsnis*

 

Kiekviena susitariančioji šalis bus laikoma prisijungusia arba priėmusia visas konvencijos ar jos priedų nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai prisijungdama prie konvencijos ar atskirai priimdama jos priedą, ar bet kada vėliau ji praneša Tarybos generaliniam sekretoriui apie kokias nors išlygas dėl nuostatų, su kuriomis ji negali sutikti. Ji reguliariai peržiūrės tas nuostatas ir informuos Tarybos generalinį sekretorių, jei nutars atšaukti pareikštas išlygas.

 

19 straipsnis

 

1. Ši konvencija yra neribotos trukmės, tačiau bet kuri susitariančioji šalis gali denonsuoti ją bet kada po jos įsigaliojimo pagal 16 straipsnį.

2. Apie denonsavimą turi būti pranešama raštu, pateikiant denonsavimo dokumentus Tarybos generaliniam sekretoriui.

3. Denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams po to, kai Tarybos generalinis sekretorius gauna denonsavimo dokumentus.

4. Šio straipsnio 2 ir 3 punktų nuostatos taip pat taikomos šios Konvencijos priedams, paliekant bet kuriai susitariančiajai šaliai teisę po to, kai tie priedai įsigalioja pagal šios konvencijos 16 straipsnį, bet kada anuliuoti prisijungimą prie vieno ar daugiau priedų. Susitariančioji šalis, anuliavusi prisijungimą prie visų priedų, bus laikoma denonsavusia pačią konvenciją.

 

20 straipsnis

 

1. Taryba gali pasiūlyti šios konvencijos pataisas.

2. Tarybos generalinis sekretorius bet kokios siūlomos pataisos tekstą perduoda visoms šios konvencijos susitariančiosioms šalims, kitoms ją pasirašiusioms valstybėms ir toms Tarybos valstybėms narėms, kurios nėra šios konvencijos susitariančiosios šalys.

3. Bet kuris pasiūlytas pataisymas, perduotas, kaip nurodyta ankstesniame punkte, įsigalioja visose susitariančiosiose šalyse praėjus trims mėnesiams po dvejų metų laiko tarpo nuo pasiūlymo perdavimo momento, jei per tą laiką nė viena valstybė, kuri yra susitariančioji šalis, nepateikė Tarybos generaliniam sekretoriui prieštaravimo dėl pasiūlytos pataisos.

4. Jei valstybė, kuri yra susitariančioji šalis, Tarybos generaliniam sekretoriui iki šio straipsnio 3 punkte nurodyto dvejų metų laikotarpio pabaigos pareiškia savo prieštaravimą dėl pasiūlyto pataisymo, pataisos bus laikomas nepriimtomis ir todėl negalios.

 

21 straipsnis

 

1. Bet kuri susitariančioji šalis, ratifikuojanti ar prisijungianti prie šios konvencijos, bus laikoma priėmusia bet kuriuos pataisymus, kurie įsigalioja nuo ratifikavimo ar prisijungimo dokumentų pateikimo dienos.

2. Bet kuri susitariančioji šalis, kuri priima priedą, bus laikoma priėmusia visus to priedo pataisymus, įsigaliojusius tą dieną, kai ji apie tai praneša Tarybos generaliniam sekretoriui.

 

22 straipsnis

 

Tarybos generalinis sekretorius praneša šios konvencijos susitariančiosioms šalims, kitoms ją pasirašiusioms valstybėms, toms Tarybos valstybėms narėms, kurios nėra šios konvencijos susitariančiosios šalys, taip pat Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui apie:

a) šios konvencijos pasirašymą, ratifikavimą, prisijungimą ir pranešimus pagal šios konvencijos 15 straipsnį;

b) šios konvencijos ir visų priedų įsigaliojimo pagal 16 straipsnį datą;

c) pranešimus, gautus pagal 17 straipsnį;

d) denonsavimus pagal 19 straipsnį;

e) bet kokią laikomą priimta pagal 20 straipsnį pataisą ir jos įsigaliojimo datą.

 

23 straipsnis

 

Įsigaliojus šiai konvencijai, vadovaujantis Jungtinių Tautų chartijos 102 straipsniu ji turi būti užregistruota Jungtinių Tautų sekretoriate.

 

Tai patvirtindami toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šią konvenciją.

 

Sudaryta Nairobyje 1977 m. birželio 9 d. vienu originalo egzemplioriumi anglų ir prancūzų kalbomis, abu tekstai yra vienodai autentiški, konvencijos originalas deponuojamas Tarybos generaliniam sekretoriui, kuris perduos patvirtintas kopijas visoms šios konvencijos 15 straipsnio 1 punkte nurodytoms valstybėms.

______________


I priedas

 

Muitinės administracijos iniciatyva teikiama pagalba

 

1. Vienos iš susitariančiųjų šalių muitinės administracija savo iniciatyva praneš suinteresuotos susitariančiosios šalies muitinės administracijai bet kokią svarbią informaciją, gautą įprastinio darbo metu ir leidžiančią įtarti, kad kitos susitariančiosios šalies teritorijoje bus padarytas svarbus muitinės įstatymų pažeidimas. Taip perduodama informacija ypač sietina su asmenų, prekių ir transporto priemonių judėjimu.

2. Jei būtina, vienos iš susitariančiųjų šalių muitinės administracija savo iniciatyva perduos kitos susitariančiosios šalies muitinės administracijai dokumentus, pranešimus, liudytojų parodymus arba oficialiai patvirtintas jų kopijas kartu su informacija, pateikiama 1 punkte numatytomis sąlygomis.

3. Vienos iš susitariančiųjų šalių muitinės administracija savo iniciatyva perduos kitos susitariančiosios šalies muitinės administracijai bet kokią su ja tiesiogiai susijusią informaciją, galinčią padėti išaiškinti muitinės įstatymų pažeidimus, ypač kai šie įstatymai pažeidžiami naudojant naujas priemones ir būdus.

______________


II priedas

 

Prašymai suteikti pagalbą apskaičiuojant importo ir eksporto muitus bei mokesčius

 

1. Vienos iš susitariančiųjų šalių muitinės administracijos, pagrįstai įtariančios, kad jos valstybėje padarytas sunkus muitinės įstatymų pažeidimas, prašymu prašymą gavusios susitariančiosios šalies muitinės administracija perduos visą turimą informaciją, galinčią padėti teisingai apskaičiuoti importo ir eksporto muitus bei mokesčius.

2. Laikoma, kad susitariančioji šalis šiuo atžvilgiu yra įvykdžiusi savo įsipareigojimus, jei, pavyzdžiui, atsakydama į prašymą, ji pateikia šią informaciją ar turimus dokumentus:

a) dėl prekių muitinio įvertinimo: importavimo ar eksportavimo valstybės muitinei pateiktas komercines sąskaitas arba pagal aplinkybes šių sąskaitų muitinės patvirtintas ar nepatvirtintas kopijas; dokumentus, rodančius esamas eksporto arba importo kainas; vertės deklaracijos kopijas, užpildytas importuojant arba eksportuojant prekes; prekybinius katalogus, kainų sąrašus ir pan., išleistus eksportavimo arba importavimo valstybėje,

b) dėl prekių tarifų klasifikacijos: apie laboratorinių tarnybų atliktų tyrimų išvadas dėl prekių tarifų klasifikacijos nustatymo, importo ar eksporto metu deklaruotus tarifų aprašymus,

c) dėl prekių kilmės: apie eksporto metu deklaruotą prekių kilmę, jei reikalaujama ją deklaruoti; muitinį prekių statusą valstybėje, iš kurios eksportuojama (muitinis tranzitas, muitinės sandėliai, laikinasis įvežimas, laisvoji zona, išleidimas į laisvą apyvartą, išvežimas su muito mokesčio grąžinimu ir pan.).

______________


III priedas

 

Prašymas suteikti pagalbą kontrolės srityje

 

Vienos iš susitariančiųjų šalių muitinės administracijos prašymu kitos susitariančiosios šalies muitinės administracija perduos jai informaciją šiais klausimais:

a) dėl vienos susitariančiosios šalies prašymo patikrinti oficialių dokumentų, pateiktų deklaruojant muitinėje, autentiškumą,

b) ar į prašymą pateikusios susitariančiosios šalies teritoriją importuotos prekės buvo teisėtai eksportuotos iš kitos susitariančiosios šalies teritorijos,

c) ar iš prašymą pateikusios susitariančiosios šalies teritorijos eksportuotos prekės buvo teisėtai importuotos į prašymą gavusios susitariančiosios šalies teritoriją.

______________


IX priedas

 

Informacijos kaupimas

 

1. Susitariančiųjų šalių muitinių administracijos perduos Tarybos generaliniam sekretoriui toliau nurodytą tarptautiniu mastu reikšmingą informaciją.

2. Tarybos generalinis sekretorius organizuos ir tikslins susitariančiosios šalies jam perduotos informacijos centrinę rodyklę ir naudos šią informaciją rengdamas apibendrinimus ir naujų bei dažnai pasikartojančių muitinės apgaulės tendencijų analizę. Jis periodiškai peržiūrės minėtą rodyklę ir pašalins informaciją, kuri, jo nuomone, yra praradusi savo vertę arba pasenusi.

3. Susitariančiųjų šalių muitinių administracijos Tarybos generalinio sekretoriaus prašymu bei atsižvelgdamos į kitas šios konvencijos ir šio priedo nuostatas teiks generaliniam sekretoriui tokią papildomą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant apibendrinimus ir analizę, nurodytus šio priedo 2 punkte.

4. Tarybos generalinis sekretorius platins susitariančiųjų šalių muitinių administracijų nurodytoms tarnyboms arba pareigūnams tokią specifinę centrinės rodyklės informaciją, kurios platinimas, jo manymu, galėtų būti naudingas, taip pat apibendrinimus bei analizę, nurodytus šio priedo 2 punkte.

5. Remdamasis šiuo priedu, Tarybos generalinis sekretorius, gavęs prašymą, susitariančiosioms šalims teiks bet kokią kitą jo turimą informaciją.

6. Tarybos generalinis sekretorius laikysis informaciją pateikusios susitariančiosios šalies visų informacijos platinimo sąlygų.

7. Perdavusi informaciją, susitariančioji šalis turės teisę reikalauti, kad ji vėliau būtų pašalinta iš centrinės rodyklės ir iš visų susitariančiosios šalies, kuriai ji buvo perduota, įkurtų registrų ir kad vėliau ji nebūtų naudojama.

 

I dalis: Asmenys

 

I skirsnis: Kontrabanda

 

8. Pranešimuose, kaip numatyta šiame skirsnyje, bus informacija apie:

a) asmenis, nuteistus už kontrabandą, ir

b) jei reikia, asmenis, įtariamus kontrabanda arba sulaikytus užsiimant kontrabanda pranešimą pateikusios susitariančiosios šalies teritorijoje, net jei teismo bylų nagrinėjimas dar nėra baigtas, t. y. tais atvejais, kai susitariančiosios šalys laikinai negali nurodyti su kontrabanda susijusių asmenų pavardžių ir kitos informacijos apie juos, jos vis dėlto pateiks pranešimą, kuriame turi būti kuo daugiau informacijos pagal šiame skirsnyje pateiktus punktus.

Dažniausiai bus pateikiama tik informacija apie pažeidimus, dėl kurių buvo paskirta ar numatyta laisvės atėmimo bausmė arba bauda, didesnė nei 2000 JAV dolerių.

9. Teikiamoje informacijoje, jeigu įmanoma, yra nurodoma:

 

(A) Fiziniai asmenys

 

a) pavardė,

b) vardai,

c) mergautinė pavardė (jeigu yra),

d) pravardė arba slapyvardis,

e) profesija,

f) adresas (dabartinis),

g) gimimo data ir vieta,

h) pilietybė/tautybė,

i) pavadinimas šalies, kurioje gyvena, ir per paskutiniuosius 12 mėnesių jo aplankytos šalys,

j) tapatybę įrodančių dokumentų rūšis ir numeris, įskaitant šalį, kurioje jie buvo išduoti, ir išdavimo datą,

k) fizinis apibūdinimas:

1) lytis;

2) ūgis;

3) svoris;

4) kūno sudėjimas;

5) plaukai;

6) akys;

7) veido spalva,

8) skiriamieji požymiai ar būdingi bruožai,

l) trumpa informacija apie pažeidimą (įskaitant duomenis apie su pažeidimu susijusių prekių tipą, kiekį ir kilmę, gamintoją, vežėją ir siuntėją) bei aplinkybes, kurios padėjo jį išaiškinti,

m) paskirtos nuobaudos ir/arba bausmės pobūdis ir dydis,

n) kita informacija, įskaitant kalbas, kuriomis kalbama, ir (jei turima) bet kokius duomenis apie ankstesnius užregistruotus teistumus,

o) susitariančiųjų šalių, teikiančių informaciją (įskaitant rašto registracijos numerį), pavadinimai.

 

(B) Juridiniai asmenys (įmonės)

 

a) pavadinimas,

b) adresas,

c) įmonės pagrindinių vadovų arba darbuotojų, kuriems buvo iškelta byla, pavardės ir, jei reikia, jų asmens duomenys, kaip nurodyta (A) dalies a – k papunkčiuose,

d) susijusi tarptautinė kompanija,

e) veiklos rūšys,

f) pažeidimo pobūdis,

g) informacija apie pažeidimą (įskaitant gamintoją, vežėją ir siuntėją) bei aplinkybes, kurios padėjo jį išaiškinti,

h) nuobaudos dydis,

i) kita informacija, įskaitant (jei turima) duomenis apie visus ankstesnius užregistruotus teistumus,

j) susitariančiųjų šalių, teikiančių informaciją (įskaitant rašto registracijos numerį), pavadinimai.

10. Paprastai Tarybos generalinis sekretorius išplatina informaciją, susijusią su fiziniais asmenimis, bent jau į jų pilietybės/tautybės šalis bei šalis, kur asmuo nuolatos gyvena, ir šalis, kuriose jis lankėsi per paskutiniuosius 12 mėnesių.

 

II skirsnis: Muitinės apgaulė, neįskaitant kontrabandos

 

11. Pranešimuose, kaip numatyta šiame skirsnyje, bus teikiama informacija apie:

a) asmenis, nuteistus už kitą, neįskaitant kontrabandos, muitinės apgaulę,

b) jei reikia, asmenis, įtariamus tokiomis apgavystėmis, net jeigu bylos nagrinėjimas nebaigtas, turint omenyje, kad tais atvejais, kai, vadovaudamosi savo nacionalinės teisės normomis, šalys negali nurodyti su pažeidimu susijusių asmenų pavardžių ir kitos informacijos apie juos, jos vis dėlto pateikia pranešimą, kuriame yra kuo daugiau informacijos pagal šiame skirsnyje išvardytus punktus.

Paprastai bus teikiama tik informacija apie pažeidimus, dėl kurių buvo paskirta arba numatyta laisvės atėmimo bausmė arba bauda, didesnė nei 2000 JAV dolerių.

12. Teikiamoje informacijoje, jeigu įmanoma, yra nurodoma:

a) pavardė (arba įmonės pavadinimas) ir adresas,

b) įmonės, kuriai buvo iškelta teismo byla, vadovų pavardės ir jų asmens duomenys,

c) prekių rūšis,

d) kilmės šalis,

e) susijusi tarptautinė kompanija,

f) pardavėjo pavardė ir adresas,

g) vežėjo pavardė ir adresas,

h) kitų suinteresuotų šalių (pirkimo arba pardavimo agentų, kitų tarpininkų ir t. t.) pavardės ir adresai,

i) uostas(-ai) arba vieta(-os), iš kur buvo eksportuotos prekės,

j) trumpa informacija apie pažeidimą ir aplinkybes, kurios padėjo jį išaiškinti,

k) pajamų, jeigu jos buvo prarastos, suma ir nuobaudos, jeigu ji buvo paskirta, dydis,

l) kita informacija, įskaitant (jei turima) duomenis apie bet kokius ankstesnius užregistruotus teistumus,

m) susitariančioji šalis, teikianti informaciją (įskaitant rašto registracijos numerį).

 

II dalis: Kontrabandos ir kitų pažeidimų, įskaitant padirbinėjimą, klastojimą ir dokumentų sukeitimą, metodai

 

13. Pranešimuose pagal šią dalį bus teikiama tarptautiniu mastu reikšminga informacija apie kontrabandos ir kitų pažeidimų, įskaitant padirbinėjimus, klastojimą ir dokumentų sukeitimą, metodus. Susitariančiosios šalys, siekdamos išaiškinti paskutiniąsias tendencijas pažeidimų srityje, praneš viena kitai apie joms žinomus kontrabandos ir kitų pažeidimų metodus, taip pat apie naujus, neįprastus ar galimus metodus.

14. Jeigu įmanoma, nurodoma ši informacija:

a) kontrabandos ir kitų pažeidimų, įskaitant padirbinėjimą, klastojimą ir dokumentų sukeitimą, metodų aprašymas. Jei galima, bet kokių naudotų transporto priemonių aprašymas (rūšis, modelis, registracijos numeris ir t. t.). Jei turima, registracijos lentelės duomenys arba duomenys apie konteinerių arba transporto priemonių, kurių ženklinimas buvo patvirtintas pagal tarptautinę konvenciją, sertifikatus ir informacija apie bet kokius plombų, varžtų, plombavimo priemonių ar kitų konteinerių ar transporto priemonių dalių pažeidimus,

b) slaptavietės, jeigu ji yra aptikta, aprašymas, įskaitant, jei galima, fotografiją ir piešinį,

c) atitinkamų prekių aprašymas,

d) padirbinėjimo, klastojimo ir dokumentų pakeitimo pobūdis ir aprašymas; padirbtų, suklastotų arba pakeistų dokumentų, muitinės plombų, registracijos numerių ir t. t. panaudojimo tikslas,

e) kitos pastabos, įskaitant aplinkybių, padėjusių išaiškinti apgaulę, nurodymą,

f) susitariančioji šalis, teikianti informaciją (įskaitant rašto registracijos numerį).

 

III dalis: Kontrabandai naudoti laivai

 

15. Pranešimuose pagal šią dalį bus nurodyta informacija, susijusi su visų rūšių laivais, kurie buvo panaudoti kontrabandai, bet paprastai juose bus nurodoma tik tarptautiniu mastu reikšminga informacija.

16. Remiantis nacionalinių įstatymų apibrėžtomis galimybėmis pateikiamoje informacijoje yra nurodoma:

a) laivo pavadinimas ir trumpas aprašymas (mažas, vidutinio dydžio, tonažas, siluetas ir t. t.),

b) savininko/frachtuotojo pavardė ir adresas,

c) vėliava,

d) registracijos uostas ir, jei ne tas pats, gimtasis uostas,

e) savininko (ir, jei reikia, pagrindinių vadovų) pavardė ir pilietybė/tautybė,

f) pažeidimų pobūdis, įskaitant konfiskuotų prekių aprašymą,

g) slaptavietės, jeigu ji buvo aptikta, aprašymas (įskaitant, jei galima, fotografiją arba eskizą bei išaiškinimo aplinkybes),

h) sulaikytų prekių kilmės šalis,

i) pirmasis pakrovimo uostas,

j) galutinis paskyrimo vietos uostas,

k) tarpiniai uostai tarp nurodytų uostų i ir j papunkčiuose,

l) kita informacija (atvejų, kai tas pats laivas, laivybos įmonės arba kitas laivo valdytojas buvo susiję su kontrabanda, skaičius),

m) susitariančioji šalis, teikianti informaciją (įskaitant rašto registracijos numerį).

______________


X priedas

 

Pagalba kovojant su narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabanda

 

1. Šio priedo nuostatos nevaržo galiojančių priemonių taikymo nacionaliniu lygiu koordinuojant įvairių institucijų, kompetentingų kovoti su piktnaudžiavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, veikla. Šios nuostatos netrukdys, o padės šį priedą priėmusioms šalims įgyvendinti 1961 m. Bendrosios konvencijos dėl narkotinių medžiagų ir 1971 m. Konvencijos dėl psichotropinių medžiagų nuostatas.

2. Šio priedo nuostatos dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos, kai reikia, ir atsižvelgiant į muitinės administracijų kompetencijos lygį taip pat taikomos finansinėms operacijoms, kurių imtasi dėl tokios kontrabandos.

 

Muitinės administracijų vykdomas keitimasis informacija savo iniciatyva

 

3. Susitariančiųjų šalių muitinės administracijos savo iniciatyva ir nedelsdamos perduos kitoms muitinės administracijoms, kurios gali būti tiesiogiai suinteresuotos, bet kokią turimą informaciją apie:

a) operacijas, apie kurias žinoma arba įtariama, kad jos gali padėti narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandai,

b) asmenis, žinomus dalyvavus ankstesniame a papunktyje nurodytose operacijose, arba, remiantis nacionalinės teisės normomis, įtariamus dalyvavus jose, ir apie transporto priemones, laivus, orlaivius bei kitas autotransporto priemones, kurios buvo naudotos arba įtariamos, kad buvo naudotos tokiose operacijose,

c) naujus narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandos būdus ir metodus,

d) sukurtus naujus gaminius arba kitus gaminius, pirmą kartą panaudotus kaip narkotines arba psichotropines medžiagas, kurie yra kontrabandos objektai.

 

Prašymas suteikti pagalbą, susijusią su sekimu

 

4. Vienos iš susitariančiųjų šalių muitinės administracijos prašymu kitos susitariančiosios šalies muitinės administracija privalo pagal savo kompetenciją ir pagal savo galimybes nustatytą laiką imtis specialaus sekimo:

a) judėjimo tam tikrų asmenų, kurie pagrįstai įtariami užsiimant profesionalia ar nereguliaria narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabanda prašymą pateikusios susitariančiosios šalies teritorijoje, ypač įvažiavimo į jos teritoriją ir išvažiavimo iš savo teritorijos,

b) judėjimo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kuris, remiantis prašymą pateikusios susitariančiosios šalies muitinės administracijos pranešimu, lemia neteisėtą didelio jų kiekio įvežimą į susitariančiosios šalies teritoriją arba išvežimą,

c) tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų atsargų kaupimo vietų, kai įtariama, kad jomis gali būti naudojamasi neteisėtai įvežant šias medžiagas į prašymą pateikusios susitariančiosios šalies teritoriją,

d) tam tikrų transporto priemonių, laivų, orlaivių ir kitų transporto rūšių, kurios, kaip galima pagrįstai manyti, gali būti naudojamos narkotinėms arba psichotropinėms medžiagoms įvežti kontrabanda į prašymą pateikusios susitariančiosios šalies teritoriją,

ir pateikti apie tai ataskaitą prašymą pateikusios susitariančiosios šalies muitinės administracijai.

 

Prašymai atlikti tyrimus kitos susitariančiosios šalies vardu

 

5. Vienos iš susitariančiųjų šalių muitinės administracijos prašymu kitos susitariančiosios šalies muitinės administracija, remdamasi jos teritorijoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, atliks tyrimus, siekdama surinkti įrodymus, susijusius su narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabanda, kuri yra tiriama prašymą pateikusios susitariančiosios šalies teritorijoje, ir galės imti parodymus iš visų šia kontrabanda įtariamų asmenų arba iš liudytojų ar specialistų, taip pat informuos apie šių tyrimų rezultatus bei perduos visus dokumentus arba kitus įrodymus prašymą pateikusios susitariančiosios šalies muitinės administracijai.

 

Vienos susitariančiosios šalies muitinės pareigūnų veiksmai kitos susitariančiosios šalies teritorijoje

 

6. Tais atvejais, kai vien rašytinių parodymų nepakanka, vienos susitariančiosios šalies muitinės administracijos prašymu kitos susitariančiosios šalies muitinės administracija pagal savo galimybes įgalios savo pareigūnus atvykti į teismą arba administracinę instituciją prašymą pateikusios susitariančiosios šalies teritorijoje kaip liudytojus ar specialistus narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandos byloje. Prašyme atvykti turi būti tiksliai nurodyta, kokioje byloje ir kokiomis sąlygomis pareigūnas turi būti apklaustas. Susitariančiosios šalies muitinės administracija, sutikdama įvykdyti prašymą atvykti, nustato savo pareigūnų, duodančių parodymus, įgaliojimų ribas.

7. Jei reikia, vienos susitariančiosios šalies muitinės administracijai pateikus rašytinį prašymą, kitos susitariančiosios šalies muitinės administracija, remdamasi savo kompetencija bei galimybėmis, išduos prašymą pateikusiosios administracijos pareigūnams leidimą būti prašymą gavusios susitariančiosios šalies teritorijoje dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandos, dominančios prašymą pateikusią susitariančiąją šalį, tyrimų ir išvadų pateikimo.

8. Jeigu abi susitariančiosios šalys nutaria, kad tai būtina ir kad tai atitinka jų teritorijoje galiojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, vienos susitariančiosios šalies pareigūnai kitos susitariančiosios šalies prašymu dalyvaus atliekant tyrimus tos kitos susitariančiosios šalies teritorijoje.

 

Informacijos kaupimas

 

9. Susitariančiųjų šalių muitinės administracijos perduoda Tarybos generaliniam sekretoriui tarptautiniu mastu reikšmingą toliau nurodytą informaciją.

10. Tarybos generalinis sekretorius sudaro ir tikslina susitariančiosios šalies jam perduotos informacijos centrinę rodyklę ir naudojasi šia informacija rengdamas apibendrinimus ir naujų bei dažnai pasikartojančių narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandos muitinės pažeidimų tendencijų analizę. Jis reguliariai peržiūri minėtąją rodyklę ir pašalina informaciją, kuri, jo nuomone, yra praradusi savo vertę arba pasenusi.

11. Susitariančiųjų šalių muitinės administracijos, Tarybos generalinio sekretoriaus prašymu bei atsižvelgdamos į kitas šios konvencijos ir šio priedo nuostatas, teiks generaliniam sekretoriui tokią papildomą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant apibendrinimus ir analizę, nurodytus šio priedo 10 punkte.

12. Tarybos generalinis sekretorius platina susitariančiųjų šalių muitinės administracijų nurodytoms tarnyboms arba pareigūnams tokią specifinę centrinės rodyklės informaciją, kurios platinimas, jo manymu, galėtų būti naudingas, taip pat apibendrinimus bei analizę, nurodytus šio priedo 10 punkte.

13. Jei informaciją pateikusi susitariančioji šalis neprieštarauja, Tarybos generalinis sekretorius išplatins visą, jo nuomone, vertą platinti centrinės rodyklės informaciją apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandą ir visas išvadas ar analizės rezultatus, kuriuos jis gali būti parengęs šia tema pagal šio priedo 10 punktą, ir kitoms Tarybos narių nurodytoms tarnyboms bei pareigūnams, kompetentingoms Jungtinių Tautų institucijoms ir Tarptautinei kriminalinės policijos organizacijai (Interpolui) bei kitoms tarptautinėms organizacijoms, su kuriomis dėl to susitarta.

14. Tarybos generalinis sekretorius, gavęs prašymą, pateiks susitariančiajai šaliai, priėmusiai šį priedą, bet kokią kitą informaciją, kurią jis turi apie informacijos kaupimą, nurodytą šiame priede.

 

Centrinė rodyklė, I dalis: asmenys

 

15. Pranešimuose pagal šią centrinės rodyklės dalį pateikiama informacija apie:

a) asmenis, nuteistus už kontrabandą, ir

b) jei reikia, asmenis, kurie įtariami, kad verčiasi kontrabanda arba sulaikyti užsiimantys kontrabanda pranešimą pateikusios susitariančiosios šalies teritorijoje, net jei teismo bylos nagrinėjimas dar nebaigtas,

turint omenyje, kad tais atvejais, kai, vadovaudamosi savo nacionalinės teisės normomis, šalys negali nurodyti su pažeidimu susijusių asmenų pavardžių ir kitos informacijos apie juos, jos vis dėlto pateikia pranešimą, kuriame yra kuo daugiau informacijos pagal šioje centrinės rodyklės dalyje išvardytus punktus.

16. Teikiamoje informacijoje, jeigu įmanoma, turi būti nurodoma:

a) pavardė,

b) vardai,

c) mergautinė pavardė (jeigu yra),

d) pravardė arba slapyvardis,

e) profesija,

f) adresas (dabartinis),

g) gimimo data ir vieta,

h) pilietybė/tautybė,

i) šalis, kurioje atitinkamas asmuo nuolat gyvena, ir šalys, kurias jis aplankė per paskutiniuosius 12 mėnesių,

j) tapatybę įrodančių dokumentų rūšis ir numeris, įskaitant šalį, kurioje jie buvo išduoti, ir išdavimo datą,

k) fizinis aprašymas:

1) lytis;

2) ūgis;

3) svoris;

4) kūno sudėjimas;

5) plaukai;

6) akys;

7) veido spalva;

8) skiriamieji požymiai ar būdingi bruožai,

l) trumpa informacija apie pažeidimus (įskaitant duomenis apie su pažeidimu susijusių prekių rūšį, kiekį ir kilmę, gamintoją, vežėją ir siuntėją) bei pažeidimo išaiškinimo aplinkybes,

m) paskirtos nuobaudos ir/arba bausmės pobūdis ir dydis,

n) kita informacija, įskaitant kalbas, kuriomis kalbama, ir (jei turima) bet kokie duomenys apie ankstesnius užregistruotus teistumus,

o) susitariančiųjų šalių, teikiančių informaciją (įskaitant rašto registracijos numerį), pavadinimai.

17. Paprastai Tarybos generalinis sekretorius platins informaciją, susijusią su fiziniais asmenimis, bent į šalis, kurių pilietybę/tautybę jie turi, šalis, kur asmuo nuolatos gyvena, ir šalis, kuriose jis lankėsi per paskutiniuosius 12 mėnesių.

 

Centrinė rodyklė, II dalis: metodai

 

18. Pranešimuose pagal šią centrinės rodyklės dalį bus teikiama tarptautiniu mastu reikšminga informacija, susijusi su kontrabandos narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis metodais, įskaitant slėpimo metodus. Siekdamos išsiaiškinti dabartines tendencijas šioje srityje, susitariančiosios šalys praneš apie kiekvieną žinomą kontrabandos metodo naudojimą, taip pat apie naujus, neįprastus ar galimus metodus.

19. Pranešimuose, kiek galima, nurodoma ši informacija:

a) kontrabandos metodų bei, jei galima, bet kokių naudotų transporto priemonių aprašymas (rūšis, modelis, registracijos numeris ir t. t.). Jei turima, registracijos lentelės duomenys arba duomenys apie konteinerių arba autotransporto priemonių, kurių modelis buvo patvirtintas pagal tarptautinę konvenciją, sertifikatus ir informacija apie bet kokius plombų, varžtų, plombavimo priemonių, kitų konteinerių ar autotransporto priemonių dalių pažeidimus,

b) jei galima, slėpimo vietos aprašymas, kur įmanoma, pridedant nuotrauką ar eskizą,

c) atitinkamų prekių aprašymas,

d) kiti faktai, įskaitant išaiškinimo aplinkybes,

e) susitariančiosios šalies, teikiančios informaciją (įskaitant rašto registracijos numerį), pavadinimas.

 

Centrinė rodyklė, III dalis: kontrabandai naudoti laivai

 

20. Šioje centrinės rodyklės dalyje numatytuose pranešimuose turi būti pateikiama tik tarptautiniu mastu reikšminga informacija apie visų rūšių laivus, kurie buvo naudoti narkotikų ir psichotropinių medžiagų kontrabandai.

21. Remiantis nacionalinių teisės normų apibrėžtomis galimybėmis bus teikiama ši informacija:

a) laivo pavadinimas ir trumpas aprašymas (mažas, vidutinio dydžio, tonažas, siluetas ir kt.),

b) savininko/ frachtuotojo vardas ir adresas,

c) vėliava,

d) registracijos uostas ir, jeigu ne tas pats, gimtasis uostas,

e) šeimininko (ir, jei galima, pagrindinių pareigūnų) pavardė ir pilietybė/tautybė,

f) pažeidimo pobūdis, įskaitant sulaikytų prekių aprašymą,

g) slaptavietės, jeigu ji buvo aptikta (pridedant, jeigu įmanoma, nuotrauką ar eskizą) ir išaiškinimo aplinkybių aprašymas,

h) sulaikytų prekių kilmės šalis,

i) pirmasis pakrovimo uostas,

j) galutinis paskyrimo vietos uostas,

k) tarpiniai uostai, esantys tarp i ir j papunkčiuose nurodytų uostų,

l) kiti pastebėti faktai (atvejų, kai su kontrabanda buvo susijęs tas pats laivas, laivybos įmonė, frachtuotojas arba kitas laivo valdytojas, skaičius),

m) informaciją teikiančios susitariančiosios šalies (įskaitant rašto registracijos numerį) pavadinimas.

______________


LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS

 

PRANEŠIMAS

DĖL TARPTAUTINĖS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO

 

1994 m. Konvencija dėl Jungtinių Tautų ir joms priskirto personalo apsaugos, Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuota 2000 m. baland0io 13 d., paskelbta „Valstybės žiniose“ 2000 m. Nr. 48-1374, Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2000 m. spalio 8 d.

 

 

TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ

REGISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS                                                                 J. RAKICKAS

______________1 Pakeitimai padaryti Protokolu, įsigaliojusiu 1989 m. liepos 27 d.

* Pakeista remiantis 20 straipsnyje pateikta supaprastinta procedūra. Redakcija įsigaliojo 1995 m. spalio 7 d.