VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMO VALSTYBINĖJE KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOJE PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 22 d. Nr. 2B-556

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) 36¹ ir 363 straipsnių nuostatas ir siekdamas užtikrinti tinkamą ūkio subjektų konsultavimą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija):

1. Tvirtinu Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Skiriu:

2.1. skyrių, nesančių departamentuose, vadovus, komisijų pirmininkus ir darbo grupių vadovus pagal kompetenciją atsakingus už konsultacijų dėl teisės aktų nuostatų taikymo ir patvirtinimų, kad Inspekcija pritaria ūkio subjekto paaiškinimui, kaip ūkio subjektas ketina laikytis tam tikrų teisės aktų reikalavimų, (toliau – išankstiniai patvirtinimai) arba motyvuotų atsakymų, kad nepritaria ūkio subjekto paaiškinimui, ūkio subjektams rengimą ir teikimą Inspekcijos viršininkui pasirašyti bei nustatyta tvarka skelbti Inspekcijos interneto svetainėje;

2.2. skyrių, nesančių departamentuose, vadovus atsakingus už Teisės aktų, reguliuojančių Inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo (toliau – Teisės aktų sąrašas) atnaujinimą pagal kompetenciją.

3. Nustatau, kad valstybės tarnautojai, vykdantys ūkio subjektų priežiūrą, vadovaujasi Teisės aktų sąraše nurodytais teisės aktais, Inspekcijos konsultacijomis dėl teisės aktų nuostatų taikymo ir išankstiniais patvirtinimais.

4. Pavedu:

4.1. skyrių, nesančių departamentuose, vadovams, komisijų pirmininkams ir darbo grupių vadovams visas ūkio subjektams suteiktas konsultacijas dėl teisės aktų nuostatų taikymo ir išankstinius patvirtinimus elektroniniu paštu nedelsiant teikti Bendrojo skyriaus vedėjui;

4.2. Bendrajam skyriui:

4.2.1. registruoti ūkio subjektų klausimus dėl teisės aktų nuostatų taikymo ir paaiškinimus, kaip ūkio subjektas ketina laikytis tam tikrų teisės aktų reikalavimų, formuoti bei saugoti ūkio subjektams suteiktų konsultacijų dėl teisės akto nuostatų taikymo ir išankstinių patvirtinimų bylą;

4.2.2. teikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai jos interneto svetainėje skelbti informaciją apie Inspekcijos parengtą, patvirtintą ir paskelbtą Teisės aktų sąrašą ir jo pakeitimus;

4.2.3. supažindinti Inspekcijos viršininko pavaduotojus, regionų departamentų direktorius ir jų pavaduotojus, skyrių, nesančių departamentuose, vadovus su konsultacijomis ir išankstiniais patvirtinimais;

4.3. regionų departamentų direktoriams ir jų pavaduotojams, skyrių, nesančių departamentuose, vadovams su Teisės aktų sąrašu, jo pakeitimais, konsultacijomis ir išankstiniais patvirtinimais supažindinti atitinkamų struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus, vykdančius ūkio subjektų priežiūrą.

5. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2010 m. gruodžio 22 d.

įsakymu Nr. 2B-556

 

ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMO VALSTYBINĖJE KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOJE PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato konsultacijų dėl teisės aktų nuostatų taikymo ūkio subjektams rengimo, teikimo ir skelbimo tvarką, siekiant užtikrinti tinkamą ir vienodą teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimą pagal teisės aktuose nustatytą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kompetenciją.

2. Šis Tvarkos aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2010, Nr. 81-4228) 36¹ ir 363 straipsnio nuostatas dėl ūkio subjektų konsultavimo ir vadovaujantis Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1R-247 (Žin., 2010, Nr. 133-6828).

3. Vykdant ūkio subjektų priežiūrą būtina vadovautis ūkio subjektams Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) nustatyta tvarka pateiktomis ar viešai paskelbtomis konsultacijomis ir išankstiniais patvirtinimais. Paaiškėjus, kad teisės aktų nuostatų aiškinimas konsultacijose buvo klaidingas, ūkio subjektui poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų reikalavimų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija (išskyrus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio 3 dalyje nurodytas išimtis), neturi būti taikomos.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Išankstinis patvirtinimas – patvirtinimas, kad Inspekcija pritaria ūkio subjekto paaiškinimui, kaip ūkio subjektas ketina laikytis tam tikrų teisės aktų reikalavimų, vadovaudamasi įsipareigojimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo principu (angl. binding ruling), kai pritarus ūkio subjekto paaiškinimui, kaip ūkio subjektas ketina laikytis tam tikrų teisės aktų reikalavimų, vėliau privaloma laikytis savo patvirtinimo.

Patvirtinta rašytinė konsultacija – atsakymas į ūkio subjekto klausimą dėl teisės aktų nuostatų taikymo, pateiktą raštu ar elektroniniu paštu vkti@vkti.gov.lt, pasirašius teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo kūrimo programine įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, išduotu Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje akredituoto juridinio asmens (toliau – teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu).

Teisės aktų sąrašas – teisės aktų, reguliuojančių Inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas, kuriame nurodyti Inspekcijos veiklą reguliuojančių, jos įgaliojimus ir kompetenciją įtvirtinančių, atitinkamos priežiūros srities reikalavimus nustatančių teisės aktų, susistemintų pagal atitinkamus kriterijus, pavadinimai, patvirtintas Inspekcijos viršininko įsakymu ir kaip viešoji konsultacija paskelbtas Inspekcijos interneto svetainėje.

Viešoji konsultacija – Inspekcijos interneto svetainėje konsultacijoms skirtoje vietoje paskelbta informacija apie teisės aktų nuostatų taikymą.

 

II. TEISĖS AKTŲ SĄRAŠO IR JO PAKEITIMŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS

 

5. Teisės aktų sąrašas ir jo pakeitimai rengiami ir skelbiami Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1R-247, nustatyta tvarka.

6. Teisės aktų sąrašas ir jo pakeitimai derinami Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbo reglamente, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 2B-489, nustatyta tvarka ir papildomai su Inspekcijos viršininko pavaduotoju, atsakingu už kontrolės sritį.

7. Patvirtintas Teisės aktų sąrašas ir jo pakeitimai Teisės aktų teikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir teisės aktų bei kitos informacijos skelbimo Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 2B-425, nustatyta tvarka teikiami skelbti Inspekcijos interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“ ir skyriaus „Ūkio subjektų priežiūra“ srityje „Konsultacijos“, kurioje skelbiamos konsultacijos.

 

III. PATVIRTINTŲ RAŠYTINIŲ KONSULTACIJŲ TEIKIMAS

 

8. Patvirtintos rašytinės konsultacijos teikiamos atsakant į ūkio subjektų klausimus dėl teisės aktų nuostatų taikymo, pateiktus raštu ar elektroniniu paštu vkti@vkti.gov.lt, pasirašius teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, ir pažymint, kad tai yra Inspekcijos rašytinė konsultacija.

9. Patvirtintos rašytinės konsultacijos projektas derinamas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbo reglamente, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 2B-489, nustatyta tvarka ir papildomai su Bendruoju ir Teisės skyriais bei Inspekcijos viršininko pavaduotoju, atsakingu už kontrolės sritį.

 

IV. VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS

 

10. Viešosios konsultacijos rengiamos apibendrinus patvirtintas rašytines konsultacijas, atsakymus į ūkio subjektų klausimus dėl teisės aktų nuostatų taikymo, pateiktus elektroniniu paštu vkti@vkti.gov.lt, nepasirašius teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elektroninio pašto adresais arba Inspekcijos interneto svetainės skyriuose „Klausimai“ ir „Rašykite vadovybei“, ir kitą informaciją dėl teisės aktų nuostatų taikymo, kuri yra ar gali būti aktuali visiems tam tikrą veiklą vykdantiems ūkio subjektams.

11. Viešųjų konsultacijų projektai Teisės aktų teikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir teisės aktų bei kitos informacijos skelbimo Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje taisyklėse, patvirtintose Inspekcijos viršininko 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 2B-425, nustatyta tvarka, papildomai suderinus su Teisės skyriumi bei Inspekcijos viršininko pavaduotoju, atsakingu už kontrolės sritį, teikiami skelbti Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Ūkio subjektų priežiūra“ srityje „Konsultacijos“, kurioje skelbiamos konsultacijos.

 

V. IŠANKSTINIO ĮSIPAREIGOJIMO DĖL TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO PRINCIPO ĮGYVENDINIMAS

 

12. Pagal išankstinio įsipareigojimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo principą, pritarus ūkio subjekto paaiškinimui, kaip ūkio subjektas ketina laikytis tam tikrų teisės aktų reikalavimų, (toliau – paaiškinimai), atliekant ūkio subjekto patikrinimus, negali būti taikomos poveikio priemonės, jeigu ūkio subjektas laikėsi teisės aktų tokiu būdu, kaip nurodė savo paaiškinime.

13. Ūkio subjektui, pateikusiam paaiškinimą ir kitus reikalingus dokumentus raštu ar elektroniniu paštu vkti@vkti.gov.lt, pasirašius teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, per 1 mėnesį nuo jų gavimo Inspekcijoje parengiamas išankstinis patvirtinimas arba motyvuotas atsakymas, kad Inspekcija ūkio subjekto paaiškinimui nepritaria.

14. Išankstinių patvirtinimų projektai derinami Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbo reglamente, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 2B-489, nustatyta tvarka ir papildomai su Bendruoju ir Teisės skyriais bei Inspekcijos viršininko pavaduotoju, atsakingu už kontrolės sritį.

15. Išankstinis patvirtinimas netenka galios, kai pasikeičia teisės aktų nuostatos, kuriomis vadovaujantis buvo pritarta ūkio subjekto paaiškinimui.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Atsakymai į ūkio subjektų klausimus dėl teisės aktų nuostatų taikymo, pateiktus elektroniniu paštu vkti@vkti.gov.lt, nepasirašius teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elektroninio pašto adresais arba Inspekcijos interneto svetainės skyriuose „Klausimai“ ir „Rašykite vadovybei“, rengiami ir teikiami Inspekcijoje nustatyta tvarka, pažymint, kad tai yra Inspekcijos nuomonė.

17. Atsakymai į klausimus, neturinčius teisės aktų nuostatų aiškinimo aspekto, pateiktus raštu ar elektroniniu paštu vkti@vkti.gov.lt, pasirašius teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, rengiami ir teikiami Inspekcijoje nustatyta tvarka.

18. Patvirtintas rašytines konsultacijas ir išankstinius patvirtinimus gali pasirašyti Inspekcijos viršininko įgalioti asmenys.

19. Šio Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi skyriams, nesantiems departamentuose, komisijoms ir darbo grupėms.

 

_________________