LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TARPTAUTINIO LAIVO MATMENŲ LIUDIJIMO IR ŽVEJYBOS LAIVO MATMENŲ LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, TARPTAUTINIO LAIVO MATMENŲ LIUDIJIMO IR ŽVEJYBOS LAIVO MATMENŲ LIUDIJIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. balandžio 4 d. Nr. 3-122

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 75-2264; 2005, Nr. 31-974) 3 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas 1969 m. Tarptautinę konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo (Žin., 2006, Nr. 135-5098) bei atsižvelgdamas į 1986 m. rugpjūčio 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2930/86, nustatantį žvejybinių laivų charakteristikas (OL 1986 m. L, 274, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3259/94 (OL 1994, L, 339, p. 11),

tvirtinu pridedamus:

1. Tarptautinio laivo matmenų liudijimo ir žvejybos laivo matmenų liudijimo išdavimo tvarkos aprašą.

2. Tarptautinio laivo matmenų liudijimo formą.

3. Žvejybos laivo matmenų liudijimo formą.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3-122

 

TARPTAUTINIO LAIVO MATMENŲ LIUDIJIMO IR ŽVEJYBOS LAIVO MATMENŲ LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo bendrosios ir naudingosios talpos nustatymo bei tarptautinio laivo matmenų liudijimo ir žvejybos laivo matmenų liudijimo išdavimo tvarką.

2. Tarptautinis laivo matmenų liudijimas išduodamas vadovaujantis 1969 m. Tarptautine konvencija dėl laivų matmenų nustatymo (toliau – konvencija) (Žin., 2006, Nr. 135-5098).

Žvejybos laivams, kurių ilgis mažesnis kaip 24 m (79 pėdos) (toliau – žvejybos laivas), žvejybos laivo matmenų liudijimas išduodamas vadovaujantis 1986 m. rugpjūčio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2930/86, nustatančiu žvejybinių laivų charakteristikas (OL 1986 m. L, 274, p. 1) (toliau – reglamentas Nr. 2930/86), ir 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3259/94, iš dalies pakeičiančiu reglamentą Nr. 2930/86, nustatantį žvejybinių laivų charakteristikas (OL 1994, L, 339, p. 11) (toliau – reglamentas Nr. 3259/94).

3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Bendroji talpa – bendras viso laivo dydis, nustatytas pagal konvencijos nuostatas, žvejybos laivui – pagal reglamentą Nr. 2930/86 ir reglamentą Nr. 3259/94.

Naudingoji talpa – naudinga laivo talpa, nustatyta pagal konvencijos nuostatas, žvejybos laivui – pagal reglamentą Nr. 2930/86 ir reglamentą Nr. 3259/94.

Naujas laivas – laivas, kurio kilis buvo pastatytas ant stapelio arba kurio statybos etapas šio įsakymo įsigaliojimo dieną ar po jos yra panašus.

Esamas laivas – nenaujas laivas.

 

II. LAIVO BENDROSIOS IR NAUDINGOSIOS TALPOS NUSTATYMAS, LIUDIJIMŲ IŠDAVIMAS

 

4. Laivo bendrąją ir naudingąją talpą nustato ir tarptautinį laivo matmenų liudijimą išduoda Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija) arba įgaliota klasifikacinė bendrovė Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą bei apžiūrą ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 3-314 (Žin., 2005, Nr. 93-3479), nustatyta tvarka.

5. Žvejybos laivo matmenų liudijimą išduoda Administracija arba įgaliota klasifikacinė bendrovė, gavusi raštišką Administracijos leidimą.

6. Laivo bendroji ir naudingoji talpa nustatomos vadovaujantis konvencijos Taisyklėmis laivų bendrajai ir naudingajai talpai nustatyti (konvencijos 1 priedas).

7. Žvejybos laivo bendroji ir naudingoji talpa nustatoma vadovaujantis reglamento Nr. 2930/86 priedu ir reglamentu Nr. 3259/94.

8. Tarptautinis laivo matmenų ar žvejybos laivo matmenų liudijimai išduodami:

8.1. naujiems laivams;

8.2. laivams, kurių pagrindiniai matmenys (laivo ilgis, plotis, bortų aukštis) ar laivo patalpų tūriai buvo keisti, atlikus laivo rekonstrukciją;

8.3. paaiškėjus, kad tarptautiniame laivo matmenų liudijime ar žvejybos laivo matmenų liudijime nurodyti laivo bendrosios ir naudingosios talpos duomenys neatitinka esamos laivo bendrosios ir naudingosios talpos;

8.4. esamiems laivams – jei to pageidauja laivo savininkas (valdytojas).

9. Tarptautiniam laivo matmenų liudijimui ar žvejybos laivo matmenų liudijimui išduoti Administracijai ar įgaliotai klasifikacinei bendrovei pateikiami:

9.1. užpildytas nustatytos formos prašymas (priedas);

9.2. laivo teorinis brėžinys;

9.3. laivo bendro vaizdo brėžiniai;

9.4. laivo patalpų brėžiniai;

9.5. laivo tankų ir cisternų brėžiniai.

10. Laivo savininkas (valdytojas) privalo sudaryti sąlygas apžiūrėti visas laivo patalpas.

11. Administracija arba įgaliota klasifikacinė bendrovė, nustačiusi bendrąją ir naudingąją laivo talpą, išduoda laivo savininkui (valdytojui) tarptautinį laivo matmenų liudijimą ar žvejybos laivo matmenų liudijimą.

 

III. LIUDIJIMO GALIOJIMAS, PANAIKINIMAS

 

12. Tarptautinis laivo matmenų liudijimas ar žvejybos laivo matmenų liudijimas netenka galios, kai išduodamas naujas arba kai Administracija jį panaikina, arba kai laivas pakeičia valstybės vėliavą į kitos valstybės vėliavą.

13. Jei laivo sandara, konstrukcija, tūris, patalpų naudojimas, laivui nustatyta krovininė vaterlinija arba leidžiama grimzlė pakeičiami tiek, kad dėl to padidėja laivo bendroji arba naudingoji talpa, tarptautinis laivo matmenų liudijimas ar žvejybos laivo matmenų liudijimas netenka galios ir Administracija priima sprendimą jį panaikinti. Apie šį sprendimą nedelsiant informuojamas laivo savininkas (valdytojas).

14. Jei laivas pakeičia vėliavą į kitos valstybės vėliavą, tarptautinis laivo matmenų liudijimas ar žvejybos laivo matmenų liudijimas, išduotas Administracijos, galioja ne ilgiau kaip tris mėnesius arba iki tol, kol Administracija neišduoda kito tarptautinio laivo matmenų liudijimo ar žvejybos laivo matmenų liudijimo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Už tarptautinio laivo matmenų liudijimo ar žvejybos laivo matmenų liudijimo išdavimą turi būti imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

16. Administracijos sprendimai dėl tarptautinio laivo matmenų liudijimo ar žvejybos laivo matmenų liudijimo panaikinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


Tarptautinio laivo matmenų liudijimo ir

žvejybos laivo matmenų liudijimo išdavimo

tvarkos aprašo

priedas

 

LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJAI

 

PRAŠYMAS

DĖL LAIVO MATMENŲ LIUDIJIMO IŠDAVIMO

 

200 m. d.

Klaipėda

 

Prašau nustatyti laivo bendrąją ir naudingąją talpas ir išduoti laivui:

Laivo pavadinimas

TJO Nr.

Šaukinys

Registracijos uostas

Statybos data

________________________________  laivo matmenų liudijimą. Laivas paruoštas apžiūrai.

             (nurodyti tarptautinį ar žvejybos)

 

Pateikiame šiuos laivo dokumentus:

1. Laivo teorinis brėžinys.

2. Laivo bendro vaizdo brėžiniai.

3. Laivo patalpų brėžiniai.

4. Laivo cisternų ir tankų brėžiniai.

 

Laivo savininkas (valdytojas)                      (parašas)                 (vardas, pavardė)

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3-122

 

 

TARPTAUTINIS LAIVO MATMENŲ LIUDIJIMAS (1969 M. FORMA)

INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)

 

Išdavė Lietuvos saugios laivybos administracija, vadovaudamasi 1969 m. Tarptautine konvencija dėl laivų matmenų nustatymo, prie kurios Lietuvos Respublika prisijungė 1991 m. spalio 12 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgaliojus.

Issued under the provision of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under authority of the Government of Lithuania for whlch Convention came into force on 12 October 1991 by Lithuanian Maritime Safety Administration.

Laivo pavadinimas

Name of ship

Skiriamasis numeris arba raidės

Distinctive number of letters

Įregistravimo uostas

Port of registry

*Data

*Date of build

 

 

 

 

* Atitinkamai prašoma arba data, kai laivo kilis buvo pastatytas ant stapelio ar kai laivo statybos etapas buvo panašus (konvencijos 2 straipsnis 6 punktas), arba data, kai laive buvo atlikti kapitalinio pobūdžio perdirbimai arba pakeitimai (konvencijos 3 straipsnio 2 punkto b papunktis).

* Date on which the keel was laid or ship was at similar stage of construction (Article 2(6)), or date on which the ship undenvent alterations or modifications of a major character (Article 3(2)(b)), as appropriate.

PAGRINDINIAI MATMENYS

MAIN DIMENSIONS

Ilgis

(2 straipsnio 8 punktas)

Length

(Article 2(8))

Plotis

(2 taisyklės 3 punktas)

Breadth

(Regulation 2(3))

Teorinis borto aukštis midelyje iki viršutinio denio

(2 taisyklės 2 punktas)

Moulded depth amidships to Upper Deck

(Regulation 2(2))

 

 

 

 

ŠIO LAIVO TALPOS:

THE TONNAGES OF THE SHIP ARE:

BENDROJI TALPA ___________________

GROSS TONNAGE

NAUDINGOJI TALPA _________________

NET TONNAGE

Šiuo liudijimu pažymima, kad šio laivo talpos buvo nustatytos pagal 1969 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų matmenų nustatymo nuostatas.

This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provision of the International Convention of Tonnage Measurement of Ships, 1969.

Išduotas _______________________    Data __________________

(liudijimo išdavimo vieta)                                  (išdavimo data)

Issued at                                                               Date

Lietuvos saugios laivybos administracija _________________________________________

Lithuanian Maritime Safety Administration               (liudijimą išduodančio pareigūno parašas ir/arba

Išduodančios institucijos antspaudas)

Čia pasirašantis pareiškia, kad jis pirmiau nurodytos Vyriausybės tinkamai įgaliotas išduoti šį liudijimą

..............................................

(parašas)

 

Į LAIVO TALPĄ ĮTRAUKTOS PATALPOS

SPACES INCLUDED IN TONAGE

BENDROJI TALPA

GROSS TONNAGE

NAUDINGOJI TALPA

NET TONNAGE

Patalpos pavadinimas

Name of Space

Vieta

Location

Ilgis

Length

Patalpos pavadinimas

Name of Space

Vieta

Location

Ilgis

Length

 

 

 

 

 

 

Neįtraukiamos patalpos

(konvencijos 2 taisyklės 5 punktas)

Excluded spaces

(Regulation 2(5))

Keleivių skaičius (konvencijos 4 taisyklės 1 punktas)

Number of passengers (Regulation 4(1))

Keleivių skaičius ne daugiau kaip 8 vietų kajutėse

Number of passengers in cabins with not more than 8 berths

Tos iš čia nurodytų patalpų, kurios apima ir uždarus, ir neįtraukiamus tūrius, pažymimos žvaigždute (*)

An asterisk (*) should be added to those spaces

listed above which comprise both enclosed and excluded spaces

Kitų keleivių skaičius

Number of other passengers

Teorinė grimzlė (4 taisyklės 2 punktas)

Moulded draughl (Regulation 4(2))

Pirmo matavimo data ir vieta

Date and place of original measurement

Paskutinio ir ankstesnių matavimų data ir vieta

Dale and place of last previous remeasuremenl

Pastabos:

Remarks:

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3-122

 

ŽVEJYBOS LAIVO MATMENŲ LIUDIJIMAS

FISHING VESSELS TONNAGE CERTIFICATE

 

Išduotas Lietuvos saugios laivybos administracijos, vadovaujantis 1986 m. rugpjūčio 22 d. Tarybos reglamentu Nr. 2930/86 ir 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu Nr. 3259/94, Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgaliojus.

Issued under the provision of the European Community Regulation EEC No. 2930/86 and No. 3259/94, by the Lithuanian Maritime Safety Administration, under authority of the Government of Lithuania.

Laivo pavadinimas

Name of ship

TJO numeris

IMO number

Registracijos uostas

Port of registry

Statybos data

Date of build

 

 

 

 

 

 

PAGRINDINIAI MATMENYS

MAIN DIMENSIONS

Ilgis

Length

Plotis

Breadth

Borto aukštis

Moulded depth

 

 

 

 

 

 

ŠIO LAIVO TALPOS:

THE TONNAGES OF THE SHIP ARE:

BENDROJI TALPA

GROSS TONNAGE

NAUDINGOJI TALPA

NET TONNAGE

 

Šiuo liudijimu patvirtinama, kad šio laivo talpa nustatyta vadovaujantis 1986 m. rugpjūčio 22 d. Tarybos reglamentu Nr. 2930/86 ir 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu Nr. 3259/94.

This is to certify that the above ship has been measured in Compliance with the European Community Regulation (EEC No. 2930/86 and No. 3259/94).

 

Išduotas ____________________          Data ____________________

(išdavimo vieta)                                                   (išdavimo data)

Issued at                                                                   Date

 

Lietuvos saugios laivybos administracija__________________________________________

Lithuanian Maritime Safety Administration                           (parašas/signature)

______________