LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 247 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. sausio 3 d. Nr. 2

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 31-1080), ir išdėstyti 56 punktą taip:

56. Registro duomenys teikiami šiais būdais:

56.1. registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą neperduodant pačių duomenų;

56.2. registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;

56.3. išduodant juridinę galią turinčias pažymas;

56.4. teikiant registro išrašus.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                   Kazimira Danutė Prunskienė