LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKYBOS SAUGOMŲ RŪŠIŲ LAUKINIAIS AUGALAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. gegužės 25 d. Nr. D1-260

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121) 6 straipsnio 5 dalies 4, 5 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1944) 16 straipsnio 3 dalimi, Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 2001 m. gegužės 22 d. įstatymu Nr. IX-337 „Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ratifikavimo“ (Žin., 2001, Nr. 50-1739), 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, 2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, nuostatomis,

Tvirtinu Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisykles (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-260

 

PREKYBOS SAUGOMŲ RŪŠIŲ LAUKINIAIS AUGALAIS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja gyvų bei negyvų laukinių augalų, nurodytų Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (Žin., 2001, Nr. 50-1741) (toliau – CITES konvencija) I-III priedėliuose, 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (toliau – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97) A–D prieduose, 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 92/43/EEB (toliau – Tarybos direktyva 92/43/EEB) II, IV ir V prieduose bei į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2005, Nr. 76-2784) (toliau – Lietuvos raudonoji knyga), bet kokių jų dalių ir gaminių iš jų, įskaitant medieną (toliau – laukinių augalų), įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką, išvežimą (eksportą, reeksportą) iš jos (toliau – įvežimas (išvežimas)), gabenimą tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, taip pat prekybą jais Lietuvos Respublikos teritorijoje, šių objektų įvežimo (išvežimo) ir prekybos leidimų išdavimo bei kontrolės tvarką.

Prekyba laukiniais augalais Taisyklėse laikoma laukinių augalų įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš jos, taip pat jų pirkimas, pardavimas, supirkimas, nuoma, siūlymas parduoti arba kuris nors kitas veiksmas, kurį pagrįstai būtų galima tokiu vadinti, įskaitant reklamavimą arba skelbimą, parduoti skatinantį veiksmą bei kvietimą tartis, bet kokie mainai ar keitimasis jais, taip pat laukinių augalų viešas eksponavimas (tarp jų ir negyvų laukinių augalų, jų dalių ar gaminių iš jų) siekiant gauti pajamų ar papuošti viešas vietas.

Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys), esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Taisyklės netaikomos, jei įvežama (išvežama), prekiaujama ar kitaip disponuojama:

2.1. laukiniais augalais, nenurodytais Taisyklių 1 punkto pirmoje pastraipoje;

2.2. negyvais laukiniais augalais, jų dalimis ir gaminiais iš jų (išskyrus prekybą), jei tai yra asmeniniai ar namų ūkio daiktai, sudarantys arba skirti tam, kad sudarytų asmens kilnojamojo turto dalį, įvežimą (išvežimą). Ši išimtis netaikoma, jeigu Europos Sąjungos reglamentai bei Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sutartys ar konvencijos numato ką kita.

3. Teisėtą laukinių augalų įsigijimą Lietuvos Respublikoje bei jų kilmę (t. y. paėmimo iš gamtinės aplinkos, dirbtinio padauginimo ar įvežimo į Lietuvos Respubliką aplinkybes) patvirtinantys dokumentai yra:

3.1. Aplinkos ministerijos leidimas, išduotas remiantis Saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų paėmimo iš gamtinės aplinkos tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 372 (Žin., 2000, Nr. 79-2396);

3.2. 2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (toliau – Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1808/2001), nustatyti dokumentai ir išduoti bet kurioje Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyje. Jei šie dokumentai yra išduoti ne Lietuvoje, kartu su jais turi būti pateikiami ir kiti dokumentai, nurodyti Taisyklių 3.3 punkte;

3.3. pirkimo ir pardavimo dokumentai su tiksliai nurodytomis įsigytų laukinių augalų rūšimis, kilme ir kiekiu;

3.4. laisvos formos pažymos ar aktai, patvirtinantys dirbtinį laukinių augalų padauginimą tam pritaikytoje kontroliuojamoje aplinkoje, išduoti atitinkamos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento miesto ar rajono agentūros;

3.5. kiti vadovaujantis šiomis Taisyklėmis išduoti leidimai;

3.6. kiti teisės aktų nustatyti dokumentai.

4. Įvežant (išvežant) gyvus laukinius augalus, gabenant juos į prekybos vietas, taip pat jais prekiaujant, būtina juos laikyti tinkamomis sąlygomis, kad būtų išvengta jų žūties.

 

II. PREKYBA LAUKINIAIS AUGALAIS VIDAUS RINKOJE

 

5. Draudžiama prekiauti laukiniais augalais, jeigu tai prieštarautų CITES konvencijos nuostatoms bei papildomų konvencijos rezoliucijų, priimtų šalių narių konferencijose, reikalavimams, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 bei Tarybos direktyvos 92/43/EEB reikalavimams.

Taip pat draudžiama prekiauti laukiniais augalais, galinčiais turėti žalingą ekologinį poveikį, sukelti ar pernešti ligas (tai, pasikonsultavusi su kompetentingomis mokslinėmis institucijomis, atskiru sprendimu gali nurodyti Aplinkos ministerija).

6. Be leidimų prekiauti draudžiama laukiniais augalais, jeigu tai yra laukiniai augalai rūšių:

6.1. nurodytų Lietuvos raudonojoje knygoje;

6.2. nurodytų Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 B–D prieduose (A priede nurodytus laukinius augalus naudoti komerciniais tikslais yra draudžiama), kurie nustatyta tvarka keičiami ir papildomi Europos Komisijos;

6.3. nurodytų Tarybos direktyvos 92/43/EEB II, IV ir V prieduose.

7. Norint prekiauti Taisyklių 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytais laukiniais augalais, būtina gauti Taisyklių 1 priede nurodytos formos leidimą.

Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką ar į kurią kitą ES šalį laukinius augalus, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, suteikia įvežusiam asmeniui teisę jais prekiauti, tačiau tik tais atvejais, kai šis leidimas įvežti laukinius augalus pagal CITES konvencijos bei Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 reikalavimus buvo išduotas laukinius augalus įvežti prekybos tikslu. Šiame leidime turi būti įrašas apie komercinį laukinių augalų įvežimo tikslą, leidimo pateikimas muitiniam įforminimui turi būti patvirtintas Taisyklių 34 punkte nustatyta tvarka. Ši išimtis taikoma tik tada, kai prekiaujama pavieniais laukiniais augalais nespecializuotose augalų prekybos parduotuvėse ar skyriuose.

8. Taisyklių 3 ir 7 punktuose nurodyti dokumentai ar jų kopijos turi būti laikomi laukinių augalų prekybos vietose. Asmenys, turintys leidimus prekiauti laukiniais augalais, gali verstis šia veikla tik leidime nurodytose vietose. Jeigu asmuo,

turintis leidimą prekiauti laukiniais augalais, verčiasi šia veikla keliuose savo padaliniuose (filialuose, parduotuvėse ir pan.), leidime turi būti nurodyti visi padalinių adresai.

Asmuo, gavęs leidimą prekiauti laukiniais augalais, turi laikyti leidimo originalą įmonėje. Kituose į leidimą įrašytuose padaliniuose, kurie verčiasi leidime nurodyta veikla, turi būti leidimo nuorašai (kopijos).

Asmenims, prekybos vietose asmeniniams tikslams įsigyjantiems Taisyklių 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytus laukinius augalus, pageidaujant turi būti padaromos ir Taisyklių 3 bei 7 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

9. Taisyklių 6.1 punkte nurodytų rūšių laukiniais augalais prekiauti leidžiama bei leidimai išduodami tik asmenims, teisėtai įgijusiems bei padauginusiems šiuos laukinius augalus dirbtiniu būdu arba teisėtai įvežusiems juos iš kitų šalių.

 

III. LAUKINIŲ AUGALŲ ĮVEŽIMAS (IŠVEŽIMAS)

 

10. Įvežant (išvežant) laukinius augalus, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, vadovaujamasi Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 nustatyta tvarka ir būtina turėti šiuose reglamentuose nurodytus leidimus, sertifikatus bei kitus dokumentus.

11. Kiekvienai įvežamai (išvežamai) laukinių augalų siuntai turi būti pateiktas atskiras leidimas.

12. Įvežti laukinius augalus į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių (toliau – trečiosios šalys) bei išvežti juos iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis, pateikiant juos atitinkamam muitinės sankcionuotam veiksmui arba muitinės procedūrai įforminti, leidžiama tik kartu pateikus Taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus.

13. Gabenant Taisyklių 6.2 punkte nurodytus laukinius augalus iš trečiųjų šalių per Lietuvos teritoriją tranzitu iš vienos valstybės sienos perėjimo punkte veikiančios muitinės įstaigos į kitą valstybės sienos perėjimo punkte veikiančią muitinės įstaigą, yra taikoma Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 tranzitui nustatyta tvarka, t. y. išvykimo bei paskirties muitinėms turi būti pateikti CITES konvencijos numatyta tvarka trečiųjų šalių valdymo institucijų, atsakingų už CITES konvencijos reikalavimų įgyvendinimą, išduoti leidimai.

 

IV. DOKUMENTŲ LEIDIMAMS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) LAUKINIUS AUGALUS, TAIP PAT PREKIAUTI JAIS PATEIKIMAS BEI LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

14. Taisyklių 7 punkto antroje pastraipoje ir 10 punkte nurodytus leidimus įvežti (išvežti) laukinius augalus išduoda Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija:

14.1. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 nustatytos formos dokumentus laukiniams augalams įvežti (išvežti), užpildytus lietuvių ir anglų kalbomis;

14.2. Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimą, jei ketinama įvežti (išvežti) Taisyklių 6.1, 6.3 punktuose nurodytus ir Taisyklių 6.2 punkte nepaminėtus laukinius augalus.

15. Taisyklių 7 punkto pirmoje pastraipoje nurodytus leidimus prekybai išduoda Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (pagal prašančiojo asmens gyvenamąją vietą arba pagal prekybos vietas).

16. Leidimui įvežti (išvežti) augalus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti asmenys Taisyklių 14 punkte nurodytai institucijai turi pateikti:

16.1. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 1808/2001 nustatyto pavyzdžio paraišką, jei ketinama įvežti (išvežti) Taisyklių 6.2 punkte nurodytus laukinius augalus, kitais atvejais – prašymą, kuriame turi būti nurodyta laukinius augalus įvežančio (išvežančio) fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas, buveinė), įvežamų (išvežamų) laukinių augalų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, kiekis, gaminiai iš jų – gaminių pavadinimai, augalų rūšių, iš kurių jie pagaminti, lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai), kiekis, kilmės šalis, transportavimo būdas ir sąlygos, įvežimo (išvežimo) tikslas, data arba laikotarpis (laikinojo įvežimo (išvežimo) atveju);

16.2. teisėtą įsigijimą patvirtinančių ir Taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų originalus ir/ar kopijas.

17. CITES konvencijos nustatytais atvejais, pateikiant dokumentus CITES leidimui įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių ar išvežti iš jos į trečiąsias šalis laukinius augalus gauti, turi būti pateiktas analogiškas kompetentingos institucijos užsienio šalyje, iš kurios šie laukiniai augalai išvežami arba į kurią įvežami, išduotas leidimas įvežti (išvežti) šiuos laukinius augalus ar jo kopija.

18. Asmenys leidimui prekiauti Taisyklių 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose minimais laukiniais augalais gauti Taisyklių 15 punkte nurodytoms institucijoms turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas, buveinė), numatomų parduoti, supirkti ar kitaip komerciniais tikslais naudoti laukinių augalų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai (jeigu tai laukinių augalų dalys ir gaminiai iš jų – gaminio pavadinimas, laukinio augalo, iš kurio jis pagamintas, rūšies pavadinimas), numatomos gyvų laukinių augalų laikymo sąlygos bei vieta, taip pat visos numatomos prekybos vietos (nuolatinės ir laikinos).

19. Dokumentus dėl Taisyklių 7 bei 10 punktuose nurodytų leidimų gavimo trečiųjų šalių užsienio asmenys taip pat gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas ar Užsienio reikalų ministeriją.

20. Taisyklių 14 punkte nurodyta institucija leidimą įvežti (išvežti) laukinius augalus, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, išduoda vadovaudamasi Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 nustatyta tvarka bei terminais, t. y. per vieną mėnesį. Jeigu paraiškų nagrinėjimas užtrunka ilgiau, apie tai informuojamas pareiškėjas.

Leidimus prekiauti laukiniais augalais Taisyklių 15 punkte nurodytos institucijos išduoda arba motyvuotu raštu informuoja pareiškėją apie sprendimą leidimo neišduoti per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu pateiktų dokumentų nagrinėjimui, laukinių augalų rūšims ar kitoms aplinkybėms nustatyti reikalingas papildomas tyrimas, šis laikas gali būti pratęsiamas iki 30 darbo dienų, apie tai informuojant pareiškėją.

21. Taisyklių 1 ir 2 prieduose nurodytų formų leidimai išrašomi trimis egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, prekiausiančiam, įvešiančiam (išvešiančiam) laukinius augalus, kiti – juos išdavusiai institucijai kontrolės reikmėms.

Išduoti, grąžinti bei pripažinti negaliojančiais leidimai nustatyta tvarka registruojami juos išdavusioje institucijoje.

Iki kiekvienų metų vasario 1 d. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai bei Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija Aplinkos ministerijai pateikia išsamią ataskaitą apie praėjusiais metais išduotus Taisyklių 14 ir 15 punktuose nurodytus leidimus, nurodydami leidimų skaičių, vežtų laukinių augalų rūšis, kiekį, eksporto, importo bei kilmės šalis, parduodamų laukinių augalų rūšis ir kitą informaciją, kuri nurodoma išduotuose leidimuose.

22. Leidimų įvežti (išvežti) Taisyklių 6.2 punkte nurodytus laukinius augalus galiojimo trukmė nustatoma pagal CITES konvencijos ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 reikalavimus.

Leidimų prekiauti Taisyklių 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytais laukiniais augalais galiojimo trukmė negali būti ilgesnė nei 24 mėnesiai. Leidimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo leidimo išdavimo dienos.

Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų vykdyti leidimu, nurodytu Taisyklių 7 ar 10 punkte, leistą veiklą.

23. Asmeniui, praradusiam Taisyklių 7 punkte nurodytą leidimą, pateikus prašymą ir motyvuotą paaiškinimą, leidimą išdavusi institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda naują leidimą, jame nurodoma prarastojo leidimo numeris bei jo pakeitimo priežastis.

24. Asmeniui, turinčiam leidimą prekiauti laukiniais augalais, leidimas gali būti papildytas – jame gali būti:

24.1. padidintas parduodamų laukinių augalų asortimentas;

24.2. įrašyti papildomų padalinių, kuriuose bus vykdoma prekyba laukiniais augalais, adresai.

Asmuo, pageidaujantis papildyti leidimą, pateikia leidimą išdavusiai institucijai prašymą bei Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus ir padalinių teisinio registravimo dokumentų arba sutarčių, kurių pagrindu asmuo naudojasi prekybos vietomis, nuorašus.

25. Asmeniui, turinčiam leidimą prekiauti laukiniais augalais, leidimas gali būti patikslintas, jeigu pasikeičia leidime nurodytas juridinio asmens adresas arba pavadinimas (jeigu nepasikeičia kiti juridinį asmenį identifikuojantys duomenys). Leidimą turintis asmuo privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją apie pasikeitusius juridinio asmens duomenis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo datos, kartu pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

26. Leidimo prašančiam asmeniui pageidaujant (jeigu tai nurodyta prašyme išduoti leidimą), išduotas leidimas gali būti išsiunčiamas paštu.

27. Leidimai įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti laukiniais augalais neišduodami, jeigu:

27.1. leidimo išdavimas prieštarautų CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 ar Tarybos Direktyvos dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 92/43/EEB nuostatoms;

27.2. pateikti ne visi reikiami dokumentai, numatyti Taisyklių 16, 17 ir 18 punktuose, juose yra ne visi būtini duomenys arba jie yra netinkamai įforminti;

27.3. asmuo, prašantis leidimo, per praėjusius vienerius metus buvo bent kartą administracine tvarka baustas už Taisyklių reikalavimų nesilaikymą arba laukiniai augalai, paimti iš gamtinės aplinkos, buvo ar yra laikomi, dauginami, transportuojami, įvežami (išvežami) ir naudojami pažeidžiant Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinės augalijos apsaugą, naudojimą ir globą, reikalavimus.

28. Leidimas įvežti laukinius augalus neišduodamas, jei:

28.1. jo išdavimas prieštarautų 2003 m. vasario 15 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 349/2003, sustabdančio tam tikrų laukinių gyvūnų ir augalų rūšių įvežimą į Bendriją, ar naujesnių šio reglamento redakcijų reikalavimams;

28.2. norimi įvežti laukiniai augalai yra nurodyti Taisyklių 5 punkto antroje pastraipoje.

29. Leidimai įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti laukiniais augalais ir (arba) teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai, nurodyti Taisyklių 3 punkte, yra būtini šiuos laukinius augalus laikant, transportuojant, eksponuojant viešose vietose, kolekcionuojant, jais prekiaujant bei naudojant juos kitokiu būdu.

30. Leidimus laukiniams augalams įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti už Taisyklių reikalavimų pažeidimus gali pripažinti negaliojančiais šiuos leidimus išdavusios institucijos, apie tai raštu informuodamos Aplinkos ministeriją, o įvežimo ar išvežimo atveju – ir Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos. Negaliojantį leidimą būtina grąžinti jį išdavusiai institucijai.

31. Už Taisyklių nurodytų leidimų išdavimą, papildymą, patikslinimą arba dublikatų išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) nustatyta tvarka.

 

V. LEIDIMŲ MUITINIS ĮFORMINIMAS LAUKINIŲ AUGALŲ ĮVEŽIMO IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ AR IŠVEŽIMO Į TREČIĄSIAS ŠALIS ATVEJAIS

 

32. Įvežamų (išvežamų) laukinių augalų muitinis tikrinimas ir įforminimas atliekamas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių muitinės veiklą, nustatyta tvarka.

33. Taisyklių 10 punkte nurodytais atvejais muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija arba kitu dokumentu, muitinės naudojamu prekių įvežimui (išvežimui) įforminti privaloma pateikti Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 ir 5 straipsniuose bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 11, 13 ir 16 straipsniuose nurodytus dokumentus.

34. Taisyklių 33 punkte nurodytų dokumentų muitinis įforminimas atliekamas Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 12, 14 ir 17 straipsnių nustatyta tvarka. Užbaigus Taisyklių 33 punkte nurodytų dokumentų muitinį įforminimą, jie perduodami Taisyklių 14 punkte nurodytai institucijai Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 19 straipsnyje nurodyta tvarka.

 

VI. LAUKINIŲ AUGALŲ ĮVEŽIMO (IŠVEŽIMO) IR PREKYBOS KONTROLĖ

 

35. Laukinių augalų įvežimo (išvežimo) bei prekybos kontrolę pagal savo kompetenciją vykdo Aplinkos ministerija, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, jų miestų ar rajonų agentūros, Lietuvos Respublikos muitinė.

36. Laukiniai augalai į šalies teritoriją bei iš jos gali būti vežami tik per pasienio punktus, nurodytus Pasienio kontrolės punktų, per kuriuos leidžiama išvežti iš Lietuvos Respublikos ir įvežti į ją laukinių gyvūnų ir augalų rūšių, įrašytų į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinių gyvūnų ir augalų rūšių apsaugos kontroliuojant prekybą jais priedus ir Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos priedėlius, egzempliorius, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 904 (Žin., 2003, Nr. 70-3191).

37. Išvežant iš Lietuvos Respublikos Taisyklių 6.1 punkte nurodytus laukinius augalus, muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija arba kitu dokumentu, muitinės naudojamu prekių išvežimui įforminti, privaloma pateikti Taisyklių 3 punkte nurodytus įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

 

VII. LAUKINIŲ AUGALŲ SULAIKYMAS IR KONFISKAVIMAS

 

38. Laukiniai augalai įvežami į Lietuvos Respubliką ar išvežami iš jos pažeidžiant CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 ar šių Taisyklių nuostatas, sulaikomi, konfiskuojami ar perduodami kilmės šalies kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Muitinė, sulaikiusi įvežamų (išvežamų) laukinių augalų siuntą, nedelsdama apie tai informuoja Aplinkos ministeriją. Gyvų laukinių augalų sulaikymo atveju Aplinkos ministerija imasi visų priemonių, būtinų sulaikytų laukinių augalų gabenimo į specialias jų laikymui (saugojimui) pritaikytas vietas organizavimui.

Tokio laukinių augalų gabenimo rizika ir išlaidos tenka asmeniui (įskaitant ir transporto priemonės savininką), ketinusiam įvežti (išvežti) sulaikytą siuntą.

39. Tuo atveju, kai gavėjas nepripažįsta, kad laukiniai augalai skirti jam (gavėjas atsisako prekių), šios prekės turi būti grąžintos siuntėjo šalies valdymo institucijos, atsakingos už CITES konvencijos reikalavimų įgyvendinimą, žiniai.

40. Kilus bet kokiems neaiškumams dėl įvežamų (išvežamų) laukinių augalų, muitinės pareigūnai gali kreiptis į Aplinkos ministeriją bei, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 261 „Dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 20-767; 2004, Nr. 86-3121), Botanikos bei Ekologijos institutus.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

41. Asmenys, įvežantys į Lietuvos Respubliką, išvežantys iš jos, gabenantys tranzitu laukinius augalus ar prekiaujantys jais, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42. Taisyklių 35 punkte nurodytos institucijos neatsako už asmenų nuostolius, patirtus dėl Taisyklių nesilaikymo.

 

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Finansų

ministerijos generalinis direktorius

Rimutis Klevečka

______________


 

Prekybos saugomų rūšių laukiniais

augalais taisyklių

1 priedas

 

 

Aplinkos ministerijos _______________ regiono aplinkos apsaugos departamentas

 

LEIDIMAS

PREKIAUTI SAUGOMŲ RŪŠIŲ LAUKINIAIS AUGALAIS

 

___________________ Nr. ______________

(data)                                              

____________________

(vieta)

 

Leidžiama pagal pateiktą _____________________________________________________

                                                                               (juridinio asmens pavadinimas ir kodas (fizinio asmens

_________________________________________________________________________

vardas, pavardė), juridinio ar fizinio asmens adresas, juridinio asmens pagrindinės veiklos rūšys)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

prašymą parduoti, supirkti, naudoti kitais komerciniais tikslais (nereikalingą išbraukti) laukinius augalus, jų dalis, gaminius iš augalų (nereikalingą išbraukti):

_________________________________________________________________________

(laukinių augalų rūšys, jų dalys ar gaminiai iš jų)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Prekybos vietos (stacionarios ir laikinos):_________________________________________

                                                                                                                                       (adresai)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Leidimas galioja ____________________________ nuo jo išdavimo datos.

                                                            (galiojimo laikas)

 

_________________________ _ ______________        ______________________

     (pareigūno pareigų pavadinimas)                (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

______________


 

Prekybos saugomų rūšių laukiniais

augalais taisyklių

2 priedas

 

 

_______________________________________________

(Leidimą išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA IŠVEŽTI IŠ JOS SAUGOMŲ RŪŠIŲ AUGALUS

 

________________ Nr. ______________

(data)                                              

_________________________

(vieta)

 

Leidžiama pagal pateiktą _____________________________________________________

                                                                                   (juridinio asmens pavadinimas ir kodas (fizinio asmens

_________________________________________________________________________

vardas, pavardė), juridinio ar fizinio asmens adresas,

_________________________________________________________________________

juridinio asmens pagrindinės veiklos rūšys)

_________________________________________________________________________

prašymą įvežti iš, išvežti į (nereikalingą išbraukti)__________________________________

(šalies pavadinimas)

laukinius augalus, laukinių augalų dalis, gaminius iš laukinių augalų (nereikalingą išbraukti):

_________________________________________________________________________

(augalų rūšys, tikslus augalų ar jų dalių skaičius, gaminiai iš jų, kiekis)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Leidimas galioja ____________________________ nuo jo išdavimo datos.

                                                            (galiojimo laikas)

 

________________________ __ ______________        ______________________

                    (pareigūno pareigų pavadinimas)                (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

Muitinės žyma apie laukinių augalų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimą / išvežimą (būtina tik įvežimo (išvežimo) iš trečiųjų šalių atveju):

_____________________       ______________            ______________________

                     (muitinės pareigūno pareigų                         (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

                                 pavadinimas)

A. V.

 

______________________

          (Muitinės žymos data)

______________