Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo IR jos nuostatų patvirtinimo

 

2010 m. balandžio 21 d. Nr. 429

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442; 2009, Nr. 85-3576) 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4, 5 dalimis ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją (toliau – komisija):

vidaus reikalų ministras (komisijos pirmininkas);

vidaus reikalų viceministras (komisijos pirmininko pavaduotojas);

aplinkos viceministras arba Aplinkos ministerijos kancleris;

energetikos viceministras arba Energetikos ministerijos kancleris;

finansų viceministras arba Finansų ministerijos kancleris;

kultūros viceministras arba Kultūros ministerijos kancleris;

socialinės apsaugos ir darbo viceministras arba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris;

susisiekimo viceministras arba Susisiekimo ministerijos kancleris;

sveikatos apsaugos viceministras arba Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris;

švietimo viceministras arba Švietimo ministerijos kancleris;

teisingumo viceministras arba Teisingumo ministerijos kancleris;

ūkio viceministras arba Ūkio ministerijos kancleris;

užsienio reikalų viceministras arba Užsienio reikalų ministerijos kancleris;

žemės ūkio viceministras arba Žemės ūkio ministerijos kancleris;

Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas;

Ministro Pirmininko tarnybos atstovas;

policijos generalinis komisaras;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius;

Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius arba jo pavaduotojas;

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadas.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pavesti vidaus reikalų ministrui iki 2010 m. gegužės 10 d. patvirtinti personalinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudėtį.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr. 916 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2009, Nr. 103-4314).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                   RAIMUNDAS PALAITIS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 429

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisija (toliau – komisija) sudaryta siekiant koordinuoti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą, gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai.

2. Komisija atskaitinga Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė).

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir šiais nuostatais.

4. Komisijos pagal kompetenciją priimti sprendimai yra privalomi civilinės saugos sistemos subjektams ir gyventojams.

5. Komisija savo darbą organizuoja Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650), nustatyta tvarka.

6. Komisiją ūkiškai ir techniškai aptarnauja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD).

7. Komisijos posėdžių protokolų skaitmeninės versijos skelbiamos PAGD interneto puslapyje.

8. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207).

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Komisija atlieka šias funkcijas:

9.1. ne rečiau kaip kartą per metus aptaria šalies civilinės saugos sistemos būklę, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;

9.2. teikia valstybės rezervo koordinatoriui siūlymus dėl valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų kaupimo; 

9.3. svarsto valstybinį ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia PAGD siūlymus dėl jo tobulinimo.

10. Komisija, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai:

10.1. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 2, 3 ir 4 punktuose;

10.2. priima sprendimus, kaip galima veiksmingiau ir su mažiausiais ištekliais sustabdyti ekstremaliosios situacijos grėsmę, atlikti gelbėjimo darbus ir pašalinti padarinius;

10.3. informuoja Vyriausybę apie gresiančią arba susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, numatomus jos padarinius, taikomas ar siūlomas taikyti priemones valstybės lygio ekstremaliajai situacijai suvaldyti;

10.4. teikia Vyriausybei siūlymus skelbti arba atšaukti ekstremaliąją situaciją, civilinės saugos parengties lygius šalyje;

10.5. teikia Ministrui Pirmininkui siūlymus dėl valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo kandidatūros;

10.6. nurodo PAGD sušaukti valstybės operacijų centro pasitarimą;

10.7. teikia Vyriausybei siūlymus dėl valstybės rezervo panaudojimo ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti;

10.8. teikia Vyriausybei siūlymus dėl kreipimosi pagalbos į užsienio valstybes ar tarptautines organizacijas.

11. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:

11.1. gauti iš civilinės saugos sistemą sudarančių subjektų išsamią informaciją ekstremaliųjų situacijų prevencijos, parengties, pajėgų, materialinių išteklių ir kitais klausimais;

11.2. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingų objektų veiklos ekspertizės atlikti, ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo tvarkos nustatyti, taip pat avarijų ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijos patikslinti;

11.3. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

 

_________________