LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-497

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 1996, Nr. 50-1196; 1997, Nr. 20-446)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio 19 punkto pakeitimas

15 straipsnio 19 punktą pakeisti ir išdėstyti taip:

19) tvirtina savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendruosius planus, taip pat pagal kompetenciją detaliuosius planus, jų pakeitimus ir papildymus, priima sprendimus dėl savivaldybės teritorijos dalių bendrųjų planų rengimo;“.

 

2 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktų pakeitimas

18 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktus pakeisti ir išdėstyti taip:

5) organizuoja savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrąjį, pagal kompetenciją specialųjį ir detalųjį planavimą, teritorijų planavimo dokumentų pakeitimų ir papildymų rengimą;

6) organizuoja teritorijų planavimo dokumentų reikalavimų vykdymo kontrolę, nustato planavimo sąlygas ir reikalavimus bendrajam, specialiajam ir detaliajam planavimui, tvirtina kompleksinį statybos dokumentą su projektavimo sąlygomis ir reikalavimais, derina parengtą statytos projektą;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________