LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SELEKCINIO UŽMOKESČIO

 

2004 m. birželio 23 d. Nr. 3D-371

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 104-3701) 28 straipsnio 4 dalimi bei 1995 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1768/95, įgyvendinančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje 14 straipsnio 3 dalyje numatytos žemės ūkio išimties taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. gruodžio 3 d. komisijos reglamentu (EB) Nr. 2605/98),

nustatau, kad selekcinis užmokestis nemokamas, jeigu auginant tam tikras augalų rūšis naudojamas žemės plotas neviršija:

1. auginant kvietrugius, paprastuosius ir kietuosius kviečius, paprastuosius miežius, sėjamąsias avižas, sėjamuosius rugius, rapsus, rapsiukus, sėjamuosius linus (išskyrus pluoštinius linus), geltonuosius lubinus, mėlynžiedes liucernas, pupas, sėjamuosius vikius, sėjamuosius žirnius – 30 ha;

2. auginant valgomąsias bulves – 10 ha.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

______________