Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. SPALIO 2 D. NUTARIMO NR. 1180 „DĖL TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS LICENCIJAVIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 13 d. Nr. 455

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimą Nr. 1180 „Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo“ (Žin., 1998, Nr. 88-2439; 2004, Nr. 53-1813; 2006, Nr. 139-5322) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS LICENCIJAVIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317; 2008, Nr. 76-3006) 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, gavę Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prašymą, privalo per 10 darbo dienų jam pranešti, ar įmonė, pageidaujanti įsigyti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.“

2. Nustatyti, kad Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos iki 2011 m. balandžio 1 d. išduotos tabako gaminių gamybos licencijos galioja tol, kol šiuo nutarimu patvirtintose Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka bus panaikintas jų galiojimas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 455 redakcija) 

 

Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja tabako gaminių gamybos licencijavimą.

2. Taisyklėse vartojama sąvoka:

Tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlis – atskirą įėjimą turinti nuo kitų patalpų saugos reikalavimus atitinkančiomis konstrukcijomis atitverta Nekilnojamojo turto registre įregistruota patalpa, kurioje laikomi tabako gaminiai ir vykdoma jų didmeninė prekyba.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatyme (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317) ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901).

3. Nustatoma šios rūšies licencija – verstis tabako gaminių gamyba (tabako gaminių kodai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1238/2010 (OL 2010, L 348, p. 36) (toliau – Europos Bendrijos kombinuotoji nomenklatūra) – 2402 10 00–2402 90 00, 2403 10–2403 99 90).

 

II. Licencijos IR JOS DUBLIKATO išdavimas, LICENCIJOS PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

 

4. Licencija verstis tabako gaminių gamyba (toliau – licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybių įstatymus turinčių teisę verstis ūkine komercine veikla, filialams (toliau – įmonė).

5. Licencijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis, išduoda, patikslina, papildo, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą naikina, licencijos dublikatą išduoda Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

6. Jeigu įmonė, turinti licenciją, gamina tabako gaminius keliose vietose, vykdo jų didmeninę prekybą keliuose sandėliuose, jai išduodama viena licencija, kurioje įrašomi gamybos vietų ir tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai.

7. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

8. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje patikrina įmonės, norinčios gauti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis, taip pat tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

9. Įmonė, norinti įsigyti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia:

9.1. paraišką, kurioje nurodoma:

9.1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), gamybos vietos adresas (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresai, licencijos rūšis, tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

9.1.2. įmonės steigėjų ir įmonės vadovų vardai, pavardės, asmens kodai. Tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;

9.1.3. numatomų gaminti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą;

9.1.4. paraiškos užpildymo data;

9.2. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) patvirtinimą, kad numatomų gaminti tabako gaminių kokybės rodikliai, nurodyti įmonės dokumentuose, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius;

9.3. tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, dokumentų – patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenų bylos ir pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenų bylos – kopijas, patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

9.4. informaciją, kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą.

10. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis išsiunčia įmonei patvirtinimą, kad paraiška ir dokumentai yra gauti, nurodo terminą, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška ir dokumentai, ir pateikia informaciją apie galimas įmonės teisių gynimo priemones, kuriomis ji galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jos ir licencijas išduodančios institucijos ginčų.

11. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, patikrinęs įmonės paraišką išduoti licenciją ir kitus dokumentus, kurių reikia licencijai išduoti, ir nustatęs, kad paraiška neišsamiai, netiksliai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai gauti, arba jie neatitinka Taisyklėse keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo praneša apie tai įmonei, pateikusiai paraišką išduoti licenciją, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus. Įmonė, norinti gauti licenciją, turi ištaisyti trūkumus ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui trūkstamus arba patikslintus dokumentus.

12. Licencija įmonei turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti, nurodant informaciją apie galimas įmonės teisių gynimo priemones, kuriomis ji galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jos ir licencijas išduodančios institucijos ginčų, turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos ir tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Licencija įmonei išduodama paraiškoje nurodytu būdu.

13. Licencija neišduodama Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatytais pagrindais.

14. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nustato licencijos formą.

15. Licencijoje nurodoma:

15.1. licencijos rūšis ir numeris;

15.2. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

15.3. numatomų gaminti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą;

15.4. tabako gaminių gamybos vietos adresas (adresai);

15.5. licencijos išdavimo data;

15.6. licenciją išduodanti institucija;

15.7. tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

15.8. licenciją išdavusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas.

16. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nustato licencijų registravimo žurnalo formą (jis gali būti ir kompiuterinėse laikmenose) ir jame registruoja išduotas, patikslintas licencijas, įspėjimus apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą, taip pat išduotus licencijų dublikatus.

17. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas per 3 darbo dienas skelbia apie išduotas licencijas, licencijų papildymą ir (ar) patikslinimą, licencijų dublikatų išdavimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų galiojimo panaikinimą savo interneto svetainėje ir praneša apie tai Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka.

18. Licenciją praradusiai ar ją sugadinusiai įmonei, kuri, nurodydama licencijos praradimo ar sugadinimo priežastį ir informaciją, kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) ji norėtų gauti licencijos originalą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

19. Sprendimą dėl dublikato išdavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 18 punkte nurodytos paraiškos, kurios reikia dublikatui išduoti, gavimo. Jeigu pateikta paraiška neišsamiai, netiksliai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos, kurios reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą turi pranešti apie tai įmonei ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pateikti patikslintą paraišką. Šiuo atveju terminas priimti sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente gavimo.

20. Papildant įmonių licencijas, gali būti nurodoma:

20.1. numatomų gaminti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą. Įmonė, norėdama papildyti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką, kurioje nurodomi prašomi papildyti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, dokumentus, nurodytus Taisyklių 9.2 punkte, ir licencijos originalą (pateikiamas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui priėmus sprendimą papildyti licenciją);

20.2. tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane. Įmonė, norinti, kad licencijoje būtų papildomai nurodyta tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką, dokumentus, nurodytus Taisyklių 9.3 punkte, ir licencijos originalą (pateikiamas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui priėmus sprendimą papildyti licenciją);

20.3. gamybos vietų adresai. Įmonė, norinti, kad licencijoje būtų papildomai nurodyti gamybos vietų adresai, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką ir licencijos originalą (pateikiamas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui priėmus sprendimą papildyti licenciją).

21. Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, neišsamiai arba netiksliai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo.

22. Įmonių licencijos patikslinamos, jeigu:

22.1. įmonė pakeičia licencijoje nurodytą savo pavadinimą, teisinę formą, buveinę; teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams arba teisės aktų nustatyta tvarka įmonei suteikiamas naujas kodas; keičiasi kiti tiesiogiai nuo įmonės nepriklausantys licencijos rekvizitai. Įmonė, norinti patikslinti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia motyvuotą paraišką ir licencijos originalą (pateikiama Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui priėmus sprendimą patikslinti licenciją);

22.2. iš licencijos išbraukiami tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba gamybos vietų adresai. Įmonė, norinti patikslinti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia motyvuotą paraišką ir licencijos originalą (pateikiamas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

23. Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos, kurios reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikta paraiška neišsamiai arba netiksliai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo papildytos (patikslintos) paraiškos gavimo dienos.

24. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, patikrinęs įmonės paraišką papildyti, patikslinti licenciją ir kitus dokumentus, kurių reikia licencijai papildyti, patikslinti, ir nustatęs, kad paraiška neišsamiai, netiksliai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai papildyti, patikslinti, arba jie neatitinka Taisyklėse keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, patikslinti, gavimo praneša apie tai įmonei, pateikusiai paraišką papildyti, patikslinti licenciją, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus. Įmonė, norinti papildyti, patikslinti licenciją, turi ištaisyti trūkumus ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus.

25. Už licencijos išdavimą, papildymą, patikslinimą (išskyrus atvejus, kai keičiasi nuo įmonės tiesiogiai nepriklausantys rekvizitai), dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463), nustatyta tvarka.

 

III. Licencijuojamos veiklos sąlygos

 

26. Įmonių, turinčių licenciją, veiklą, taip pat kaip jos laikosi tos veiklos sąlygų, prižiūri Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija, policija, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, sveikatos priežiūros įstaigos ir kitos valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos.

27. Taisyklių 26 punkte nurodytos priežiūros institucijos, įsigaliojus jų priimtiems nutarimams arba teismo nutarimams, sprendimams dėl baudų už nustatytus Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo, Taisyklių reikalavimų pažeidimus įmonėms skyrimo, privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

28. Licencijos turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako gaminių gamybą, taip pat saugos, kokybės ir kitų reikalavimų, keliamų įmonėms ir gaminamiems bei realizuojamiems tabako gaminiams.

29. Įmonės, turinčios licencijas, privalo:

29.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo naujo vadovo darbo pradžios raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui apie pasikeitusį įmonės vadovą ir nurodyti naujo įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą;

29.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą).

30. Licencijos turėtojai, pažeidę įstatymus ir kitus teisės aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

31. Įmonė, turinti licenciją, gali verstis šia veikla tik tose vietose, kurios įrašytos licencijoje. Savo pagamintus tabako gaminius ji gali laikyti ir vykdyti didmeninę prekybą jais tik tuose sandėliuose, kurių adresai ir patalpų pažymėjimas plane nurodyti licencijoje.

32. Kiekvienoje įmonės tabako gaminių gamybos vietoje ir tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlyje ir (ar) sandėlyje, kuriame tabako gaminiai laikomi, turi būti licencijos kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma. Licencijos originalas turi būti laikomas įmonės buveinėje (licencijoje nurodytu adresu).

33. Įmonės, turinčios teisę verstis tabako gaminių gamyba, realizuodamos juos kitiems ūkio subjektams, privalo:

33.1. išduoti nustatyta tvarka pateikiamą tabako gaminių atitiktį patvirtinantį dokumentą;

33.2. nurodyti kiekvienos prekių siuntos lydimuosiuose prekių įsigijimo arba gabenimo dokumentuose, turinčiuose juridinę galią (krovinio važtaraštyje, sąskaitoje faktūroje, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitoje faktūroje), turimos licencijos rūšį, numerį, išdavimo datą, taip pat tabako gaminių pirkėjo arba gavėjo turimos licencijos rūšį, numerį ir išdavimo datą (išskyrus atvejus, kai pirkėjas ar gavėjas yra užsienio valstybės juridinis asmuo).

34. Įmonės, turinčios licencijas, ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos, turi pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pagal jo nustatytą formą duomenis apie per ketvirtį pagamintus ir realizuotus tabako gaminius.

 

iV. Licencijos turėtojo teisės

 

35. Įmonė, gavusi licenciją, turi teisę:

35.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;

35.2. reikalauti paaiškinimų, kai įmonė įspėjama apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą, kai licencijos galiojimas panaikinamas ar sustabdomas, kai atsisakoma išduoti licencijos dublikatą, licenciją patikslinti ar papildyti;

35.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka apskųsti licencijas išduodančios institucijos sprendimus.

 

v. įspėjimo apie galimą licencijos Galiojimo SUSTABDYMĄ AR PANAIKINIMĄ, licencijos GALIOJIMO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO tvarka

 

36. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu licencijos turėtojas pažeidžia Taisyklių 32 punkto reikalavimus;

37. Įmonės, turinčios licencijas, įspėjamos apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, jeigu pasikeitus įmonės vadovui ar kitiems įmonės darbuotojams (veikusiems įmonės vardu ar dėl jos interesų) paaiškėja, kad jiems yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, teismo nutarimas, sprendimas, atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako ar tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimo patvirtinimo juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

38. Licenciją turinti įmonė įspėjama apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą raštu (registruotu laišku).

39. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, įspėdamas įmonę, turinčią licenciją, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba licencijos galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas, ir, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį, nustato terminą, per kurį įmonė privalo jas pašalinti, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis negu 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo (registruoto laiško) išsiuntimo įmonei. Pašalinusi šias priežastis, įmonė privalo apie tai raštu pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

40. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu įmonė, įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nustatytu laiku nepašalina įspėjime nurodytų pažeidimų.

41. Įmonių turimų licencijų galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais.

42. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas apie sprendimą sustabdyti arba panaikinti licencijos galiojimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu (registruotu laišku) praneša įmonei, nurodo licencijos galiojimo sustabdymo arba licencijos galiojimo panaikinimo motyvus bei apskundimo tvarką ir paskelbia apie tai savo interneto svetainėje.

43. Įmonė, kuriai sustabdytas licencijos galiojimas, turi pašalinti nurodytus pažeidimus, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo licencijos galiojimo sustabdymo. Konkretų terminą, atsižvelgdamas į pažeidimų pobūdį, nustato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Įmonei pašalinus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir apie tai raštu pranešus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, licencijos verstis tabako gaminių gamyba galiojimo sustabdymas panaikinamas.

44. Jeigu licencijos galiojimas panaikinamas pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 8 dalies 1, 2, 5 ir 6 punktų nuostatas, licencijos turėtojas, gavęs Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento raštą (registruotu laišku), per 5 darbo dienas inventorizuoja nerealizuotus tabako gaminius dalyvaujant Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui ir pateikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui nerealizuotų tabako gaminių inventorizavimo aktą, pasirašytą ir Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos atstovo. Atsižvelgiant į nerealizuotų tabako gaminių kiekį, nustatoma licencijos galiojimo panaikinimo data, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų.

45. Panaikinta licencija per 5 darbo dienas nuo licencijos galiojimo panaikinimo turi būti grąžinta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

 

VI. Informacijos apie licencijas teikimas

 

46. Informaciją apie išduotas licencijas, jų patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skelbia savo interneto svetainėje.

47. Skelbime nurodoma:

47.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

47.2. licencijos rūšis;

47.3. licencijos numeris;

47.4. licencijos išdavimo, patikslinimo, papildymo data;

47.5. licencijos galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo data;

47.6. gamybos vietos ir tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai.

 

_________________