LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNŲ NUOSTOLIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2001 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 262

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 32-743; 1998, Nr. 34-899) 5 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin.,1998, Nr. 67-1957; 2001, Nr. 61-2186) patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų 6.2.27 punktu:

1. Tvirtinu Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodiką (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Energetikos ministerijos 1996 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. 195 „Dėl nuostolių šilumos tinkluose nustatymo laikinosios metodikos patvirtinimo“.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2001 m. spalio 1 d.

 

 

Ūkio Ministras                                                                                                  Petras Čėsna

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2001 m. rugpjūčio 23 d.

įsakymu Nr. 262

 

ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNŲ NUOSTOLIŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši metodika taikoma šilumos nuostoliams nustatyti vamzdynuose, kuriais teka termofikacinis vanduo, garas, kondensatas ir karštas vanduo buitiniams reikalams.

2. Šioje metodikoje pateiktas šilumos nuostolių skaičiavimas, kai:

2.1. vamzdynai pakloti ore (patalpoje, lauke, pereinamame kanale);

2.2. vamzdynai pakloti bekanaliu būdu;

2.3. vamzdynai pakloti nepereinamuose kanaluose.

3. Didžiausia termofikacinio vandens temperatūra, kuriai esant pateikti duomenys apie šilumos nuostolius vamzdynuose, visais klojimo atvejais, išskyrus bekanalius, 150 ºC. Bekanalio klojimo atveju didžiausia temperatūra yra 120 ºC.

4. Šilumos nuostolių skaičiavimai atlikti, kai bekanaliu būdu grunte paklotiems vamzdynams šilumą izoliuojančios medžiagos šilumos laidumo koeficientas λ=0,03 W/(m·K), o visais kitais atvejais λ=0,04 W/(m·K) ir grunto šilumos laidumo koeficientas λ=1,75 W/(m·K).

 

II. NUORODOS

 

5. Šioje metodikoje vartojamos nuorodos į tokius norminius aktus:

5.1. STR 2.09.01:1998. Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos punktai.

5.2. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.

5.3. STR 2.09.03:1999. Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija.

 

III. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

 

6. Šioje metodikoje vartojamos tokios sąvokos ir jų apibrėžimai:

Eksploataciniai (faktiniai) šilumos nuostoliai – šilumos nuostoliai, nustatyti šilumos tinkluose specialiais šiluminiais bandymais.

Faktiniai norminiai šilumos nuostoliai – norminiai šilumos nuostoliai, perskaičiuoti esant kitoms, atitinkančioms realią situaciją, šilumnešio ir aplinkos temperatūroms, nei buvo pagal norminius dokumentus.

Norminiai eksploataciniai metiniai šilumos nuostoliai – šilumos nuostoliai šilumos tinkle per metus, apskaičiuojami sudedant norminius eksploatacinius mėnesinius šilumos nuostolius.

Norminiai eksploataciniai vidutiniai mėnesiniai šilumos nuostoliai – šilumos nuostoliai, nustatyti bandymais šilumos tinkle ir perskaičiuoti pagal vidutinius mėnesio šilumnešio ir aplinkos parametrus.

Norminiai eksploataciniai vidutiniai metiniai šilumos nuostoliai – šilumos nuostoliai, nustatyti bandymais šilumos tinkle ir perskaičiuoti pagal vidutinius metinius šilumnešio ir aplinkos parametrus.

Norminiai šilumos nuostoliai – norminiais dokumentais nustatyti galimi šilumos nuostoliai, esant konkretiems šilumnešio ir aplinkos parametrams bei apibrėžtoms vamzdynų klojimo sąlygoms.

Skaičiuotini šilumos nuostoliai – šilumos nuostoliai, nustatyti skaičiavimais esant tam tikroms sąlygoms.

Šilumos nuostoliai – šiluma, iš vamzdynais tekančio šilumnešio patekusi į tuos vamzdynus supančią aplinką, kai ji tam specialiai neskirta.

Vidutiniai norminiai šilumos nuostoliai – norminiai šilumos nuostoliai, perskaičiuoti pagal atitinkamo laikotarpio šilumnešio ir aplinkos vidutinių temperatūrų skirtumą.

 

IV. ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

 

a

ištekėjusio šilumnešio norma

m3/ (m3·h)

a ir b

kanalo vidiniai matmenys

m

c

specifinė šiluma

kJ/(kg·ºC)

d

cilindrinio kūno skersmuo

m

dep

ekvivalentinis skersmuo, apskaičiuojamas pagal perimetrą

m

diz

izoliuoto vamzdžio skersmuo

m

h

atstumas nuo grunto paviršiaus iki vamzdžio ašies

m

K

bandymais nustatytų ir norminių šilumos nuostolių santykis

 

l

vamzdyno ruožo ilgis

m

n

periodo trukmė

h

q

šilumos nuostolių srautas

W/m

Q

šilumos nuostoliai

Wh, kWh, MWh

R

šiluminė varža

m·K/W

s

atstumas tarp vamzdžių centrų

m

t

temperatūra

ºC

v

oro judėjimo greitis

m/s

V

tūris

m3

α

šilumos atidavimo koeficientas

W/(m2·K)

β

koeficientas, kuriuo įvertinami vietiniai šilumos nuostoliai

 

λ

šilumos laidumo koeficientas

W/(m·K)

ρ

tankis

kg/m3

 

 

 

Indeksai

a

aplinka

b

bendras, nustatytas bandymais

ek

ekvivalentinis

f

šilumnešis, fiktyvus

g

grąžinimo vamzdis

gr

gruntas

iz

izoliacija

j

ruožo numeris

k

kanalas, eilės numeris

kan

kanale

ks

konstrukcija

l

tinklų klojimo būdų skaičius

m

mėnesinis

met

metinis

n

norminis, izoliacijos sluoksnių skaičius

na

analogiškas nebandytas

nb

nebandytas

o

kanalo vidinis paviršius, oras

p

paviršius, papildomas (a)

r

ruožų skaičius

s

sienelė, šaltas vanduo

t

tiekimo vamzdis

vid

vidutinis

I

ruožo pradžioje

II

ruožo gale

1

pirmas, vidinis

2

antras, išorinis

 

V. BENDRIEJI ŠILUMOS NUOSTOLIŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPAI

 

7. Šilumos nuostoliai apskaičiuojami nustatant vamzdyno atiduodamą šilumos srautą (W) nuo 1 m ilgio cilindro paviršiaus, kuris skaitine reikšme yra lygus šilumos nuostoliams per valandą (Wh). Bendruoju atveju jis apskaičiuojamas pagal formulę:

       .                  (5.1)

Į (5.1) formulę įeinanti šiluminė varža R susideda iš atskirų varžų, kurių kiekis priklauso nuo vamzdynų klojimo būdo. Daugiausia jų, kai vamzdynas nutiestas grunte paklotuose kanaluose.

Tuomet bendra šiluminė varža susideda iš tokių atskirų varžų: Rv – vamzdžio vidinio paviršiaus, Rs – vamzdžio sienutės, Riz – izoliacijos, kuri gali būti kelių sluoksnių (antikorozinė danga, pagrindinis izoliacinis sluoksnis, apsauginė danga bei kita) ir susidėti iš jų varžų, Ra – izoliacijos išorinio paviršiaus, Ro – kanalo vidinio paviršiaus, Rk – kanalo sienutės, Rgr – grunto. Ji apskaičiuojama pagal formulę:

R= Rv+ Rs+ Riz+ Ra+ Ro+ Rk+ Rgr.                   (5.2)

Kai vamzdynai klojami kitokiais būdais, kai kurių šiluminių varžų gali nebūti. Visais atvejais, skaičiuojant šilumos nuostolius šilumos tiekimo tinkluose, neįvertinamos vamzdžio sienutės ir vamzdžio vidinio paviršiaus šiluminės varžos, nes, palyginti su kitomis, jos yra labai mažos ir galutiniam rezultatui neturi įtakos.

8. Šiluminių varžų skaičiavimas:

8.1. Paviršiaus šiluminės varžos. Cilindrinių paviršių varžos apskaičiuojamos pagal formulę:

.            (5.3)

Šilumos atidavimo koeficientui apskaičiuoti naudojamos (5.4) ir (5.5) formulės. (5.4) formulė taikoma, kai vamzdynai yra patalpoje arba kitoje uždaroje aplinkoje, o (5.5) – kai vamzdynai yra atvirame ore.

,            (5.4)

.    (5.5)

Oro judėjimo greitis v (m/s) randamas iš [5.2].

Skaičiuojant šiluminę varžą kanalo, kurio forma skiriasi nuo cilindro, (5.3) formulėje vietoj skersmens įrašomas ekvivalentinis skersmuo, apskaičiuojamas pagal perimetrą. Kai kanalas stačiakampis, tai

.      (5.6)

8.2. Konstrukcijos sluoksnio šiluminės varžos. Cilindro pavidalo konstrukcijų atskirų sluoksnių varžos apskaičiuojamos pagal formulę:

.   (5.7)

8.3. Grunto šiluminė varža. Grunto šiluminė varža apskaičiuojama pagal formulę:

.                   (5.8)

8.3.1. Tais atvejais, kai šilumos nuostolių skaičiavimuose aplinkos temperatūra yra laikoma vietovės oro temperatūra, turi būti įvertinta grunto paviršiaus varža. Ji dažniausiai įvertinama fiktyviu vamzdyno įgilinimu:

.         (5.9)

Grunto paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas (αgr) lygus 10-15 W/(m2·K). Tuomet grunto varžai skaičiuoti formulėse tikrasis gylis keičiamas jo ir fiktyviojo gylių suma.

8.3.2. Jeigu greta nutiesti du ar daugiau vienodų vamzdžių, kuriais teka vienodų parametrų šilumnešis, tuomet prie grunto šiluminės varžos, apskaičiuotos pagal (5.8) formulę, pridedama papildoma varža, kuria įvertinama gretimų vamzdynų įtaka. Ši papildoma varža apskaičiuojama pagal formulę:

.            (5.10)

8.3.3. Jeigu greta pakloti du vamzdynai (jie gali būti skirtingų skersmenų), kuriais teka skirtingų parametrų šilumnešis, tai grunto varža apskaičiuojama kiekvienam vamzdynui atskirai pagal formulę:

.              (5.11)

9. Šilumos nuostolių skaičiavimas:

9.1. Vamzdynai pakloti patalpoje arba atvirame ore. Šiuo atveju šilumos nuostoliai skaičiuojami atskirai kiekvienam vamzdynui, neįvertinant greta nutiestų, nes laikoma, kad jie neturi įtakos vienas kitam. Šilumos nuostolių srautas (W/m) surandamas pagal formulę:

.      (5.12)

 

5.2.1 pavyzdys. Patalpoje, kurios temperatūra ta=20ºC, paklotu ø 108×4 mm plieniniu vamzdžiu, izoliuotu 40 mm mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas λiz=0,045 W/(m·K), teka 150 ºC temperatūros vanduo. Izoliuoto paviršiaus temperatūra tp=40ºC. Apskaičiuoti šilumos nuostolius šio vamzdžio 1 m ilgio ruože.

 

Sprendimas. Pagal (5.4) formulę

 

α=9,4+0,052(40-20)=10,4 W/(m2·K).

 

Pagal (5.12) formulę apskaičiuojami šilumos nuostoliai per vamzdžio 1 m.

.

 

Atsakymas: q=61,2 W/m.

 

9.2. Vamzdynai pakloti grunte. Šilumos srautui patekti iš vamzdynų į aplinką trukdo izoliacijos, grunto ir jo paviršiaus šiluminės varžos. Šilumos nuostolių srautas skaičiuojamas pagal formulę:

.                               (5.13)

9.2.1. Esant daugiau negu vienam vamzdynui, dėl tarpusavio šiluminės sąveikos keičiasi grunto šiluminė varža, todėl pagal (5.11) formulę surandamos bendros šiluminės varžos kiekvienam vamzdžiui, o po to, jas ir atitinkamas temperatūras įrašius į (5.1) formulę, surandami nuostoliai.

5.2.2 pavyzdys. Bekanaliu būdu 1,5 m gylyje sausame priemolyje greta vienas kito pakloti du ø273×5 mm plieniniai gamykloje izoliuoti vamzdžiai, kuriais teka šilumnešis – karštas vanduo. Atstumas tarp vamzdžių ašių – 0,65 m. Šilumnešio temperatūra tiekimo vamzdyne 130 ºC, o grąžinimo vamzdyne 70 ºC. Vamzdžiai izoliuoti poliuretano puta, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/(m·K), storis – 5,4 cm. Grunto šilumos laidumo koeficientas 1,75 W/(m·K) ir šilumos atidavimo koeficientas nuo žemės paviršiaus į aplinkos orą 10 W/(m2·K). Aplinkos oro temperatūra 5 ºC. Apskaičiuoti abiejų vamzdžių šilumos nuostolius 1 m ilgio ruože.

 

Sprendimas. Fiktyvus vamzdynų įgilinimas, kuriuo įvertinama grunto paviršiaus šiluminė varža, apskaičiuojamas pagal (5.9) formulę:

hf =1,75/10=0,18 m.

Tuomet bendrasis įgilinimas yra: 1,5+0,18=1,68 m. Pagal (5.11) formulę apskaičiuojama bendra grunto ir izoliacijos sluoksnio šiluminė varža atskirai kiekvienam vamzdžiui:


Šios šiluminės varžos įrašomos į (5.1) formulę ir taip gaunami šilumos nuostoliai:

q1=(130-5)/1,855=67,4 W/m; q2=(70-5)/2,080=31,2 W/m.

 

Atsakymas: q1=67,4 W/m; q2=31,2 W/m.

 

9.3. Vamzdynai pakloti požeminiuose kanaluose. Požeminiame kanale gali būti vienas arba daugiau vamzdžių. Abiem atvejais reikia apskaičiuoti kanale esančio oro temperatūrą, o po to, laikant orą kanale šilumnešiu panašiai kaip vamzdyne, apskaičiuojami nuostoliai.

9.3.1. Kai vienas vamzdis kanale, oro temperatūra kanale apskaičiuojama pagal formulę:

.                  (5.14)

Šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal formulę:

.        (5.15)

5.2.3 pavyzdys. Gelžbetoniniame 0,6´0,6 m kanale, 1,6 m gylyje sausame priemolyje paklotas vienas ø 273´5 mm plieninis vamzdis, izoliuotas 70 mm storio mineralinės vatos sluoksniu, jos šilumos laidumo koeficientas 0,045 W/(m·K). Vamzdžiu teka 150 ºC temperatūros vanduo. Kanalo sienučių ir grunto šilumos laidumo koeficientas 1,75 W/(m·K) ir šilumos atidavimo koeficientas nuo žemės paviršiaus į aplinkos orą 10 W/(m2·K). Aplinkos oro temperatūra 5 ºC.. Apskaičiuoti šilumos nuostolius šio vamzdžio 1 m ilgio ruože.

 

Sprendimas. Pagal sujungtas (5.3) ir (5.7) formules apskaičiuojama vamzdyno bendroji varža, susidedanti iš Riz ir Ra. Skaičiavimuose priimtas šilumos atidavimo nuo izoliacijos kanalo orui ir iš oro kanalo sienutei koeficientas yra vienodas ir lygus 12 W/(m2·K).

.

Apskaičiuojamas kanalo ekvivalentinis skersmuo:

dek=2(0,6+0,6)/p = 0,76 m.

 

Fiktyvus vamzdynų įgilinimas, kuriuo įvertinama grunto paviršiaus šiluminė varža, apskaičiuojamas pagal (5.9) formulę vietoje diz įrašant dek:

hf =1,75/10=0,18 m.

Tuomet bendrasis įgilinimas yra: 1,6+0,18=1,78 m. Bendra grunto varža skaičiuojama pagal (5.3) ir (5.8) formules:

.

Oro temperatūra kanale apskaičiuojama pagal (5.16) formulę vienam vamzdžiui:

Šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal (5.15) formulę:

.

 

Atsakymas: q=82,1 W/m.

9.3.2. Kai viename požeminiame kanale yra du ir daugiau vamzdžių (n), oro temperatūra kanale apskaičiuojama pagal formulę:

,  (5.16)

Kanalo bendroji šiluminė varža (Rb) susideda iš jo vidinio paviršiaus, sienutės ir grunto šiluminių varžų (Ro, Rk, Rgr), o Rj (j-ojo vamzdžio šiluminė varža) susideda iš izoliacijos sluoksnio ir jo paviršiaus šiluminių varžų (Riz, Ra).

Suradus oro temperatūrą kanale, kiekvieno vamzdžio šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal (5.15) formulę.

5.2.4 pavyzdys. Gelžbetoniniame 1,2´0,6 m kanale, 1,5 m gylyje sausame priemolyje pakloti du plieniniai ø273´5 mm vamzdžiai, vienas nuo kito nutolę 0,52 m atstumu, vienu teka 150 ºC, o kitu 70 ºC temperatūros vanduo. Vamzdžiai izoliuoti atitinkamai 70 ir 40 mm storio mineralinės vatos sluoksniu, jos šilumos laidumo koeficientas 0,045 W/(m·K). Kanalo sienučių bei grunto šilumos laidumo koeficientas 1,75 W/(m·K) ir šilumos atidavimo nuo žemės paviršiaus į aplinkos orą koeficientas 10 W/(m2·K). Aplinkos oro temperatūra 5 ºC. Apskaičiuoti atskirai kiekvieno vamzdžio šilumos nuostolius 1 m ilgio ruože.

 

Sprendimas. Pagal sujungtas (5.3) ir (5.7) formules apskaičiuojamos vamzdynų bendrosios varžos, susidedančios iš Riz ir Ra. Skaičiavimuose priimtas šilumos atidavimo nuo izoliacijos kanalo orui ir iš oro kanalo sienutei koeficientas yra vienodas ir lygus 12 W/(m2·K).

 

,

 

.

 

Apskaičiuojamas kanalo ekvivalentinis skersmuo:

 

dek=2(1,2+0,6)/p = 1,15 m.

 

Fiktyvus vamzdynų įgilinimas, kuriuo įvertinama grunto paviršiaus šiluminė varža, apskaičiuojamas pagal (5.9) formulę:

 

hf =1,75/10=0,18 m.

 

Tuomet bendrasis įgilinimas yra: 1,6+0,18=1,78 m. Bendra grunto varža skaičiuojama pagal (5.3) ir (5.8) formules:

.

Oro temperatūra kanale apskaičiuojama pagal (5.16) formulę:

 

Šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal (5.15) formulę:

 

Atsakymas: q1=79,9 W/m; q2=42,8 W/m.

 

9.3.3. Kai vamzdžiai pakloti po vieną į greta esančius du požeminius nepereinamus kanalus. Šiuo atveju apskaičiuojamos kiekvieno vamzdžio bendrosios šiluminės varžos R1 ir R2 pagal (5.17) formulę ir vamzdžių savitarpio įtaką įvertinanti šiluminė varža R0 pagal formulę (5.18).

       .         (5.17)

Pastaba. Indeksas „1“ (5.17) formulėje reiškia 1-ojo vamzdžio parametrus. Skaičiuojant 2-ojo vamzdžio varžą, atitinkamai įrašomi 2-ojo vamzdžio parametrai.

.             (5.18)

Kiekvieno vamzdžio šilumos nuostoliai apskaičiuojami atitinkamai pagal (5.19) ir (5.20) formules:

,                     (5.19)

, (5.20)

 

VI. ŠILUMOS NUOSTOLIŲ SKAIČIAVIMO EIGA

 

10. Šilumos tiekimo vamzdynai yra įrengti arba numatomi įrengti iš vamzdžių, kurie atitinka GOST 8732-78, arba ISO 9330-1 ir ISO 9329-1 reikalavimus, todėl ir skaičiuojant šilumos nuostolius priimti jų matmenys.

11. Šilumos nuostoliai susideda iš šilumos, prarastos per šilumos tiekimo tinklus sudarančių elementų karštus paviršius, ir šilumos, prarastos per nesandarumus su ištekėjusiu šilumnešiu.

12. Skaičiuojant šilumos nuostolius surandamas šilumos nuostolių srautas (W) per vamzdynų paviršius, kuris skaitine reikšme yra lygus šilumos nuostoliams per valandą (Wh) per tą patį paviršių. Po to skaičiuojami vidutiniai šilumos nuostoliai per atitinkamą laikotarpį.

13. Norminis šilumos nuostolių srautas 1 m ilgio izoliuotame vamzdyje skaičiuojamas:

13.1. projektuojamuose ir rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose;

13.2. paklotuose šilumos tiekimo tinkluose.

14. Projektuojamuose ir rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose norminiai šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal [5.3] reglamente nurodytus šilumos nuostolių srautus, o pramoniniu būdu neardomai izoliuotiems vamzdžiams pagal jų konstrukcijas.

15. Paklotuose šilumos tiekimo tinkluose norminiai šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal jų projektavimo ir statybos metu galiojusius rodiklius.

16. Abiem atvejais apskaičiuojamas vidutinis šilumos nuostolių srautas, taip pat vidutiniai metiniai, vidutiniai sezoniniai ir vidutiniai mėnesiniai šilumos nuostoliai.

17. Šilumos nuostoliai vamzdynuose, esant projektinėms sąlygoms:

17.1. Patalpose klojamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautai apskaičiuoti pagal (5.12) formulę, laikant, kad patalpos oro temperatūra yra 20 ºC, izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K), o izoliacijos storiai artimi rekomenduotiems [5.3]. Šilumos atidavimo koeficientas, esantis (5.12) formulėje, apskaičiuojamas pagal (5.4) formulę. Patalpose klojamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautai pateikti 1 lentelėje. Esant kitokioms šilumnešio arba patalpos temperatūroms, palyginti su nurodytomis 1 lentelėje, šilumos nuostolių srautai surandami pagal formulę:

       .               (6.1)

Pastaba. Ši formulė taikoma ir visais kitais toliau nagrinėjamais atvejais, kai reikia perskaičiuoti šilumos nuostolių srautus dėl skirtingų šilumnešio ir aplinkos temperatūrų.

Tais atvejais, kai izoliacinės medžiagos savybės arba sluoksnio storis skiriasi nuo priimtų skaičiuojant, šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami pagal (5.12) formulę.

17.2. Atvirame ore klojamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautai apskaičiuoti pagal (5.12) formulę, laikant, kad vidutinė metinė oro temperatūra yra lygi 5 ºC, izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K), o izoliacijos storiai artimi rekomenduotiems [5.3]. Šilumos atidavimo koeficientas, esantis (5.12) formulėje, apskaičiuojamas pagal (5.5) formulę. Atvirame ore klojamų šilumos tiekimo vamzdynų apskaičiuoti šilumos nuostolių srautai pateikti 2 lentelėje. Esant kitokioms šilumnešio arba oro temperatūroms, palyginti su nurodytomis šioje lentelėje, šilumos nuostolių srautai surandami pagal (6.1) formulę. Tais atvejais, kai izoliacinės medžiagos savybės arba sluoksnio storis skiriasi nuo priimtų skaičiuojant, šilumos nuostolių srautai apskaičiuoti pagal (5.12) formulę.

17.3. Pereinamuose kanaluose klojamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami taip pat, kaip ir patalpose klojamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautai (žr. 17.1).

17.4. Skaičiuojant žemėje klojamų bekanalių šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautus išskiriami trys atvejai:

17.4.1. klojamas vienas vamzdis;

17.4.2. greta klojami du vienodi vamzdžiai, kuriais teka tokių pat parametrų šilumnešis;

17.4.3. greta klojami du skirtingi vamzdžiai, kuriais teka skirtingų parametrų šilumnešis.

Visais čia minimais atvejais skaičiavimai atlikti laikant, kad klojami pramoniniu būdu neardomai izoliuoti plieniniai vamzdžiai su poliuretanine šilumos izoliacija, kurios šilumos laidumo koeficientas λ=0,03 W/(m·K), ir išoriniu polietileniniu apvalkalu, atitinkantys LST EN 253.

17.4.4. Klojamas vienas vamzdis. Klojant žemėje bekanaliu būdu vieną vamzdį šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami pagal (5.13) formulę, kurioje aplinkos temperatūra yra nusistovėjusi grunto temperatūra vamzdžio ašies gylyje, kai h³2diz. Kitu atveju aplinkos temperatūra yra tos vietovės oro temperatūra. Tuomet (5.13) formulėje prie tikrojo gylio pridedamas fiktyvusis, apskaičiuotas pagal (5.9) formulę.

Šilumos nuostolių srautai, apskaičiuoti tokiu būdu, kaip aprašyta, yra pateikti 3 lentelėje. Skaičiuojant šiuos nuostolius laikyta, kad vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra yra grunto temperatūra, kuri lygi 5 ºC; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K).

17.4.5. Greta klojami du vienodi vamzdžiai, kuriais teka tokių pat parametrų šilumnešis. Žemėje bekanaliu būdu klojant greta du vienodus vamzdžius, kuriais teka tokių pat parametrų šilumnešis, šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami pagal (5.1) formulę, kurioje esanti šiluminė varža susideda iš izoliacijos sluoksnio varžos, grunto šiluminės varžos ir papildomos varžos dėl vamzdžių tarpusavio sąveikos. Šios varžos apskaičiuojamos atitinkamai iš (5.7), (5.8) ir (5.10) formulių. Skaičiavimo rezultatai pateikti 4 lentelėje. Skaičiuojant šiuos nuostolius laikyta, kad vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra yra grunto temperatūra, kuri lygi 5 ºC; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K). Atstumas tarp vamzdžių centrų parinktas pagal ABB centralizuoto šilumos tiekimo vadove pateiktas rekomendacijas.

17.4.6. Greta klojami du skirtingi vamzdžiai, kuriais teka skirtingų parametrų šilumnešis. Žemėje bekanaliu būdu klojant greta du vienodus vamzdžius, kuriais teka skirtingų parametrų šilumnešis, šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami pagal (5.1) formulę, kurioje šiluminė varža kiekvienam vamzdžiui apskaičiuojama atskirai pagal (5.11) formulę. Šioje formulėje yra įvertintos izoliacijos sluoksnio, grunto ir vamzdžių sąveikos šiluminės varžos. Skaičiavimo rezultatai pateikti 5 lentelėje. Skaičiuojant šiuos nuostolius laikyta, kad vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra yra ties vamzdžių ašimis nusistovėjusi grunto temperatūra, kuri lygi 5 ºC; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K). Šilumnešių temperatūrų deriniai parinkti pagal kokybinio reguliavimo grafiką 130-70 ºC. Atstumas tarp vamzdžių centrų parinktas pagal ABB centralizuoto šilumos tiekimo vadove pateiktas rekomendacijas. Esant kitiems parametrams, šilumos nuostolių srautai perskaičiuojami naudojantis (5.1) ir (5.11) formulėmis.

17.5. Skaičiuojant žemėje nepereinamuose kanaluose klojamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautus skiriami dažniausiai pasitaikantys du atvejai:

17.5.1. klojamas vienas vamzdis;

17.5.2. greta klojami du skirtingi vamzdžiai, kuriais teka skirtingų parametrų šilumnešis.

Čia minimais atvejais skaičiavimai atlikti laikant, kad klojami montavimo vietoje izoliuoti plieniniai vamzdžiai su šilumos izoliacija, kurios šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K). Šie vamzdžiai atitinka GOST’ą 8732-78.

17.5.3. Klojamas vienas vamzdis. Klojant žemėje nepereinamame kanale vieną vamzdį šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami pagal (5.15) formulę, kurioje bendra vamzdžio šiluminė varža apskaičiuota pagal (5.3) ir (5.7) formules. Oro temperatūra kanale apskaičiuota pagal (5.16) formulę. Bendra kanalo ir grunto varža apskaičiuota pagal (5.3) ir (5.8) formules.

Skaičiavimo rezultatai pateikti 6 lentelėje. Skaičiuojant šiuos nuostolių srautus laikyta, kad izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K), o izoliacijos storiai artimi rekomenduotiems [5.3]; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K); vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra, kai h<dek, yra tos vietovės oro temperatūra, kuri lygi 5 ºC. Tuomet (5.8) formulėje prie tikrojo gylio pridedamas fiktyvusis, apskaičiuotas pagal (5.9) formulę. Kitu atveju aplinkos temperatūra yra ties vamzdžių ašimis nusistovėjusi grunto temperatūra.

17.5.4. Klojami du vamzdžiai. Klojant žemėje nepereinamame kanale du vamzdžius skaičiuotini šilumos nuostolių srautai kiekviename vamzdyje surasti pagal (5.15) formulę, kurioje bendra vamzdžio šiluminė varža apskaičiuota pagal (5.3) ir (5.7) formules. Oro temperatūra kanale apskaičiuota pagal (5.16) formulę. Bendra kanalo ir grunto varža apskaičiuota pagal (5.3) ir (5.8) formules.

Skaičiavimo rezultatai pateikti 7, 9.1-9.3 lentelėse. Skaičiuojant šiuos nuostolių srautus laikyta, kad izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K), o izoliacijos storiai artimi rekomenduotiems [5.3]; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K); vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra, kai h<dek, yra tos vietovės oro temperatūra, kuri lygi
5 ºC. Tuomet (5.8) formulėje prie tikrojo gylio pridedamas fiktyvusis, apskaičiuotas pagal (5.9) formulę. Kitu atveju aplinkos temperatūra yra ties vamzdžių ašimis nusistovėjusi grunto temperatūra.

17.5.5. Klojami vamzdžiai po vieną į greta esančius du nepereinamus kanalus. Taip klojami didelio skersmens vamzdžiai, kai kiekvienam iš jų reikia atskiro kanalo. Skaičiuotini šilumos nuostolių srautai kiekviename vamzdyje surasti pagal (5.19) ir (5.20) formules, o jiems apskaičiuoti reikalingos šiluminės varžos surandamos pagal (5.17) ir (5.18) formules.

Skaičiavimo rezultatai pateikti 8, 8.1, 9.4 ir 9.5 lentelėse. Skaičiuojant šiuos nuostolių srautus laikyta, kad izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K), o izoliacijos storiai artimi rekomenduotiems [5.3]; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K); vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra, kai h<dek, yra tos vietovės oro temperatūra, kuri lygi 5ºC. Tuomet (5.8) formulėje prie tikrojo gylio pridedamas fiktyvusis, apskaičiuotas pagal (5.9) formulę. Kitu atveju aplinkos temperatūra yra ties vamzdžių ašimis nusistovėjusi grunto temperatūra.

18. Vidutiniai norminiai šilumos nuostoliai skaičiuojami pagal (6.2) ir (6.3) formules, panaudojant norminius šilumos nuostolių srautus iš [5.3] arba iš šiame darbe pateiktų, esant atitinkamoms temperatūroms apskaičiuotų šilumos nuostolių srautų, esančių 1-10 lentelėse, kurios sudarytos laikantis [5.3] nurodytų rodiklių, bei norminį vidutinį ištekėjusio šilumnešio debitą.

18.1. Vidutinis norminis šilumos nuostolių srautas (W) per vamzdyno paviršių per metus apskaičiuojamas pagal vidutines šilumnešio ir aplinkos temperatūras per metus. Jis surandamas pagal formulę:

.          (6.2)

18.1.1. Vidutinis norminis šilumos nuostolių srautas (W/m) j ruožo 1 m ilgio vamzdyje per metus  apskaičiuojamas pagal (6.3) formulę, o koeficientas β, kuriuo įvertinami vietiniai šilumos nuostoliai, parenkamas pagal [5.1].

.               (6.3)

18.2. Vidutinis norminis šilumos nuostolių srautas per vamzdynų paviršių per metus šilumos tiekimo tinkluose apskaičiuojamas:

18.2.1. antžeminių tinklų atveju atskirai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, laikant, kad tarpusavio įtakos nėra;

18.2.2. požeminių tinklų atveju, jeigu paklotas ne vienas vamzdis, tiekimo ir grąžinimo vamzdynų porai su tarpusavyje atitinkančiomis šilumnešio temperatūromis ir atitinkančiais vamzdynų skersmenimis.

18.3. Vidutinis norminis šilumos nuostolių srautas per mėnesį per vamzdynų paviršių apskaičiuojamas naudojantis vidutiniu metiniu šilumos nuostolių srautu ir yra surandamas taip:

18.3.1. antžeminiuose tinkluose:

tiekimo vamzdyne

.               (6.4)

grąžinimo vamzdyne

.        (6.5)

18.3.2. požeminiuose tinkluose skaičiuojami vamzdžių poros (tiekimo ir grąžinimo) vidutiniai šilumos nuostoliai per mėnesį W/m:

.                   (6.6)

 

Pastaba. Skaičiuojant šilumos nuostolius požeminiuose tinkluose aplinkos temperatūra laikoma tos vietovės atitinkamo laikotarpio vidutinė oro temperatūra, kai h<2diz bekanaliu atveju arba h<2dek klojant vamzdžius nepereinamuose kanaluose. Kitu atveju aplinkos temperatūra yra atitinkamo laikotarpio vidutinė grunto temperatūra vamzdyno ašies gylyje.

Norminiai šilumos nuostoliai per mėnesį per visų vamzdynų paviršių (Wh) skaičiuojami pagal formulę:

.      (6.7)

19. Vidutiniai norminiai šilumos nuostoliai dėl nutekėjusio šilumnešio per mėnesį (MWh) apskaičiuojami taip:

.                  (6.8)

19.1. Pagal (6.8) formulę skaičiuojami šilumos nuostoliai visų rūšių šilumos tiekimo ir karšto vandentiekio, turinčio recirkuliacinę liniją, tinkluose. Kai karšto vandentiekio tinklas susideda tik iš tiekimo vamzdyno, šilumos nuostoliai skaičiuojami pagal formulę:

                 (6.9)

 

VII. EKSPLOATACINIŲ ŠILUMOS NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

 

20. Norminiai eksploataciniai šilumos nuostoliai per vamzdynų paviršius nustatomi specialiais šiluminiais bandymais šilumos tiekimo tinkle.

20.1. Bandymų tikslas – nustatyti šilumos nuostolius vamzdynuose ir pagal juos įvertinti viso šilumos tiekimo tinklo būklę. Dėl to bandymams reikia pasirinkti tuos ruožus, kurie paklojimo būdu ir šilumine izoliacija yra charakteringi nagrinėjamam tinklui. Bandymai atliekami pasirinkus konkretų šilumnešio temperatūros ir tekėjimo režimą.

20.2. Šilumos nuostoliai turi būti nustatomi bandymais šilumos tiekimo tinkluose, kai juose atliekami esminiai pakeitimai: tinklai rekonstruojami arba išplečiami, pakeičiami izoliacijos šiluminiai rodikliai ir panašiai, tačiau ne rečiau kaip kas penkeri metai.

20.3. Vidutiniais norminiais šilumos nuostoliais vamzdyne per tam tikrą laiką laikomas to vamzdyno vidutinis šilumos nuostolių srautas tuo laikotarpiu per 1 valandą.

20.4. Šilumos nuostoliai dėl ištekėjusio šilumnešio per nesandarumus apskaičiuojami pagal (6.8) formulę, o ištekėjusio šilumnešio norminiai vidutiniai nuostoliai per valandą, skaičiuojant nuošimčiais nuo lauko šilumos tinklų vamzdynų tūrio (čia vidaus sistemų tūris neįskaičiuojamas), turi būti ne didesni kaip:

20.4.1. bekanaliuose vamzdynuose – 0,1% arba a = 0,001 m3/(m3·h);

20.4.2. kanaluose paklotuose vamzdynuose – 0,2% arba a = 0,002 m3/(m3·h).

21. Vidutiniai metiniai šilumos nuostoliai:

21.1. Norminiai eksploataciniai vidutiniai metiniai šilumos nuostoliai nustatomi per vamzdynų paviršius visame šilumos tiekimo tinkle pagal bandymo rezultatus to tinklo atskiruose ruožuose, laikantis tokių nuostatų:

21.1.1. ruožuose, kuriuose šilumos nuostoliai nustatyti bandymais, gauti rezultatai perskaičiuojami į vidutinius metinius;

21.1.2. ruožuose, kurie nebuvo bandyti, tačiau pagal klojimo būdą ir izoliacijos konstrukciją yra analogiški išbandytiesiems, priimami norminiai vidutiniai metiniai, padauginti iš korekcijos koeficiento K, kuris nustatomas pagal šiluminių bandymų rezultatus;

21.1.3. ruožuose, kurie nebuvo bandyti ir pagal klojimo būdą bei izoliacijos konstrukciją skiriasi nuo išbandytųjų, priimami norminiai vidutiniai metiniai be jokių pataisos koeficientų,

21.1.4. norminiai eksploataciniai vidutiniai metiniai šilumos nuostoliai visam šilumos tiekimo tinkle nustatomi sudedant aukščiau minėtų grupių šilumos nuostolius.

 

 

21.2. Norminiai vidutiniai metiniai šilumos nuostolių srautai (W) požeminio tinklo ruožuose, kurie nebuvo bandyti ir pagal klojimo būdą bei izoliacijos konstrukciją nėra analogiški išbandytiesiems, apskaičiuojami pagal formulę:

.                   (7.1)

 

Pastaba. Pereinamuose kanaluose ir antžeminio klojimo atveju nuostoliai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose (čia ir toliau) skaičiuojami atskirai kiekvienam vamzdžiui.

21.3. Norminiai šilumos nuostoliai (qn) parenkami iš norminių dokumentų. Tais atvejais, kai konkrečios vietovės šilumnešio ir aplinkos temperatūros neatitinka tų, prie kurių apskaičiuoti norminiuose dokumentuose pateikti norminiai šilumos nuostoliai, tuomet pastarieji tai vietovei apskaičiuojami pagal šios metodikos 6 skyriuje nurodytą eigą.

21.4. Vidutinis metinis šilumnešio ir aplinkos (oro arba grunto) temperatūrų skirtumas nustatomas kaip jų vidutinių metinių temperatūrų skirtumas.

21.5. Vidutinė metinė oro ir grunto temperatūra vamzdžio ašies gylyje priimama pagal [5.2] arba artimiausios meteorologinės stoties duomenis.

21.6. Vidutinės metinės šilumnešio temperatūros tiekimo ir grąžinimo vamzdžiuose apskaičiuojamos kaip vidutinių mėnesinių temperatūrų aritmetiniai vidurkiai. Vidutinės mėnesinės tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūros nustatomos iš patvirtinto eksploatacinio grafiko pagal vidutines mėnesines vietovės lauko oro temperatūras.

21.7. Norminiai vidutiniai metiniai šilumos nuostolių srautai (W) tinklo ruožuose, kurie buvo išbandyti, apskaičiuojami pagal (7.2) formulę:

.                   (7.2)

21.8. Norminiai vidutiniai metiniai šilumos nuostolių srautai (W) tinklo ruožuose, kurie nebuvo bandyti, tačiau pagal klojimo būdą ir izoliacijos konstrukciją yra analogiški išbandytiesiems, apskaičiuojami pagal formulę:

.                                                                                                                                     (7.3)

21.9. Koeficientas K surandamas naudojantis rezultatais, gautais iš (7.1) ir (7.2) formulių, ir yra apskaičiuojamas tokiu būdu:

.           (7.4)

Apskaičiuojant koeficientą K bandytoje šilumos tinklų dalyje naudojami susumuoti pagal atskirus skersmenis visi norminiai ir bandymais nustatyti nuostoliai.

22. Mėnesiniai šilumos nuostoliai:

22.1. Norminiai šilumos nuostoliai (MWh), susidarantys per mėnesį šilumos tinklų vamzdynuose, apskaičiuojami bendruoju atveju pagal formulę:

.  (7.5)

22.2.  yra apskaičiuojami iš vidutinių metinių norminių šilumos nuostolių, atitinkančių pasirinktą klojimo būdą (žr.(6.4)-(6.6) formules). Bekanalio ir nepereinamuose kanaluose klojimo atveju šilumos nuostoliai skaičiuojami abiejuose vamzdžiuose kartu pagal (7.6) formulę, o tada, kai vamzdynai pravesti atvirame ore, šilumos nuostoliai skaičiuojami kiekviename vamzdyje atskirai, pagal (7.7) formulę, įrašant į ją atitinkamas tiekimo ar grąžinamo šilumnešio temperatūras ir kitus dydžius.

,        (7.6)

.   (7.7)

Vidutinės mėnesio šilumnešio temperatūros tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose nustatomos iš sudaryto eksploatacinio temperatūrinio grafiko prie vidutinės mėnesio oro temperatūros.

22.3. Norminiai šilumos nuostoliai tais mėnesiais, kai keičiasi eksploatacinis režimas dėl šildymo sezono pradžios arba pabaigos, skaičiuojami atskirai kiekvienam periodui į (7.5) formulę įrašant atitinkamą eksploatacijos trukmę.

22.4. Norminės metinių šilumos nuostolių reikšmės visuose šilumos tinkluose išreiškiamos visų mėnesių norminių šilumos nuostolių suma.

23. Norminiai šilumos nuostoliai dėl nutekėjusio šilumnešio:

23.1. Norminiai šilumos nuostoliai (Wh) dėl nutekėjusio šilumnešio apskaičiuojami pagal (6.8) arba (6.9) formules.

23.2. Norminiai šilumos nuostoliai dėl nutekėjusio šilumnešio per metus surandami sudedant apskaičiuotus pagal (6.8) arba (6.9) formules šilumos nuostolius per atitinkamus mėnesius.

23.3. Šilumnešio netektis apskaičiuojama pagal šilumnešio netekties normą, kuri nustatoma kaip atitinkama šilumos tinklų tūrio dalis nuošimčiais, ir matuojama m3/(h·m3).

24. Faktiniai šilumos nuostoliai:

24.1. Faktiniai šilumos nuostoliai per izoliuotus vamzdynų paviršius apskaičiuojami pagal (7.5)-(7.7) formules, kuriose vidutiniai šilumos nuostoliai surandami pagal faktines vidutines šilumnešio ir oro temperatūras per mėnesį.

Faktinė vidutinė šilumnešio temperatūra yra šilumnešio paros vidutinių temperatūrų vidurkis per mėnesį.

24.2. Faktiniai šilumos nuostoliai per izoliuotus vamzdynų paviršius per metus yra surandami sudedant visus metų mėnesių faktinius šilumos nuostolius.

24.3. Faktiniai šilumos nuostoliai (MWh) per mėnesį dėl nutekėjusio šilumnešio atvirose šilumos tiekimo sistemose apskaičiuojami pagal (6.8) formulę, kurioje faktinė vidutinė šilumnešio temperatūra nustatoma pagal 24.1 p., o uždarose pagal formulę:

. (7.8)

24.4. Faktiniai šilumos nuostoliai dėl nutekėjusio šilumnešio per metus yra surandami sudedant visus metų mėnesių atitinkamus faktinius šilumos nuostolius.

 

VIII. NORMINIAI METINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI PER VAMZDYNŲ PAVIRŠIUS IR DĖL NUTEKĖJUSIO ŠILUMNEŠIO, PRIIMAMI KAINŲ SKAIČIAVIME

 

25. Norminiai metiniai šilumos nuostoliai (MWh) per vamzdynų paviršius ir dėl nutekėjusio šilumnešio apskaičiuojami pagal formulę:

.   (8.1)

25.1.  – vidutinis norminis šilumos nuostolių srautas per vamzdyno paviršių per metus (žr. 18.1 ir 18.1.1 p.) apskaičiuojamas naudojantis (6.2) ir (6.3) formulėmis.

25.2. Norminis šilumos nuostolių srautas (qn), esantis (6.3) formulėje, parenkamas iš 1-10 lentelių pagal vamzdynų paklojimo būdą, šilumnešio temperatūras ir kitus minėtose lentelėse nurodytus parametrus. Jeigu šilumnešio ar kurie kiti lentelėse nurodyti parametrai neatitinka realių sąlygų, tuomet (qn) surandamas naudojantis 1-10 lentelių elektroniniu variantu, įrašant į jas tikruosius parametrus.

25.3.  – norminiai šilumos nuostoliai dėl nutekėjusio šilumnešio per metus surandami sudedant visus metų mėnesių šilumos nuostolius  (žr. 19 ir 19.1 p.) dėl nutekėjusio šilumnešio, kurie apskaičiuojami naudojantis (6.8) ir (6.9) formulėmis, priimant a pagal 20.4 p.

______________


1 lentelė. Patalpose pravestų vamzdynų skaičiuotini šilumos nuostoliai.

 

Vamzdžio

skersmuo

Izoliacijos

Šilumos nuostoliai W/m, kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,04 W/mK,

D sut.

D iš.

storis

skersmuo

patalpos temperatūra 20 ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

mm

mm

mm

mm

150

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

25

32

50

132

22.1

18.7

17.0

15.3

13.6

11.9

10.2

8.5

6.8

5.1

3.4

1.7

32

38

50

138

24.3

20.5

18.7

16.8

14.9

13.1

11.2

9.3

7.5

5.6

3.7

1.9

40

45

50

145

26.7

22.6

20.5

18.5

16.4

14.4

12.3

10.3

8.2

6.2

4.1

2.1

50

57

50

157

30.7

26.0

23.6

21.3

18.9

16.6

14.2

11.8

9.5

7.1

4.7

2.4

65

73

60

193

32.3

27.3

24.8

22.3

19.9

17.4

14.9

12.4

9.9

7.4

5.0

2.5

70

76

60

196

33.1

28.0

25.5

22.9

20.4

17.8

15.3

12.7

10.2

7.6

5.1

2.5

80

89

60

209

36.7

31.0

28.2

25.4

22.6

19.7

16.9

14.1

11.3

8.5

5.6

2.8

100

108

60

228

41.8

35.4

32.2

28.9

25.7

22.5

19.3

16.1

12.9

9.6

6.4

3.2

125

133

60

253

48.5

41.0

37.3

33.6

29.8

26.1

22.4

18.7

14.9

11.2

7.5

3.7

150

159

70

299

49.7

42.0

38.2

34.4

30.6

26.8

22.9

19.1

15.3

11.5

7.6

3.8

200

219

70

359

63.3

53.6

48.7

43.8

39.0

34.1

29.2

24.4

19.5

14.6

9.7

4.9

250

273

70

413

75.5

63.9

58.1

52.3

46.5

40.6

34.8

29.0

23.2

17.4

11.6

5.8

300

325

70

465

87.1

73.7

67.0

60.3

53.6

46.9

40.2

33.5

26.8

20.1

13.4

6.7

350

377

80

537

88.7

75.1

68.2

61.4

54.6

47.8

40.9

34.1

27.3

20.5

13.6

6.8

400

426

80

586

98.4

83.2

75.7

68.1

60.5

53.0

45.4

37.8

30.3

22.7

15.1

7.6

450

478

80

638

108.6

91.9

83.5

75.2

66.8

58.5

50.1

41.8

33.4

25.1

16.7

8.4

500

529

80

689

118.6

100.3

91.2

82.1

73.0

63.8

54.7

45.6

36.5

27.4

18.2

9.1

600

630

90

810

125.2

105.9

96.3

86.7

77.1

67.4

57.8

48.2

38.5

28.9

19.3

9.6

700

720

90

900

140.9

119.3

108.4

97.6

86.7

75.9

65.1

54.2

43.4

32.5

21.7

10.8

800

820

100

1020

144.6

122.4

111.3

100.1

89.0

77.9

66.8

55.6

44.5

33.4

22.3

11.1

900

920

100

1120

160.4

135.7

123.4

111.1

98.7

86.4

74.0

61.7

49.4

37.0

24.7

12.3

1000

1020

100

1220

176.2

149.1

135.5

122.0

108.4

94.9

81.3

67.8

54.2

40.7

27.1

13.6

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST'ą 8732-78.

2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų [5.3].

3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.12) formulę.

 

2 lentelė. Atvirame ore paklotų vamzdynų skaičiuotiniai šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio

skersmuo

Izoliacijos storis mm, kai

Šilumos nuostoliai W/m, kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,04 W/mK,

D sutartinis

D išorinis

šilumnešio temperatūra

aplinkos temperatūra +5 ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

mm

mm

350-200

199-100

99-50

350

300

250

200

150

130

100

80

70

60

50

25

32

80

80

50

48.4

41.3

34.3

27.3

20.3

17.5

13.3

13.3

11.5

9.7

8.0

32

38

90

80

50

49.6

42.4

35.2

28.0

22.1

19.0

14.5

14.6

12.7

10.7

8.8

40

45

90

80

50

53.8

46.0

38.2

30.4

24.0

20.7

15.7

16.1

13.9

11.8

9.7

50

57

100

90

50

57.5

49.2

40.8

32.5

25.5

22.0

16.7

18.6

16.1

13.6

11.2

70

76

120

90

50

60.8

52.0

43.2

34.4

30.0

25.8

19.6

22.4

19.4

16.4

13.5

80

89

130

100

60

63.4

54.2

45.0

35.8

30.9

26.6

20.2

22.1

19.1

16.2

13.2

100

108

140

100

60

67.7

57.9

48.1

38.3

34.7

29.9

22.8

25.2

21.8

18.5

15.1

125

133

150

110

60

73.3

62.7

52.1

41.5

37.3

32.1

24.4

29.3

25.4

21.5

17.6

150

159

150

120

60

81.6

69.8

58.0

46.1

39.5

34.1

25.9

33.5

29.0

24.5

20.1

200

219

170

120

70

92.3

78.9

65.6

52.2

49.1

42.4

32.2

38.0

33.0

27.9

22.8

250

273

180

130

70

102.8

87.9

73.0

58.1

54.3

46.8

35.6

45.4

39.3

33.3

27.2

300

325

180

130

70

115.9

99.1

82.3

65.5

61.8

53.3

40.5

52.4

45.4

38.4

31.4

350

377

190

130

80

123.9

105.9

88.0

70.0

69.2

59.6

45.3

53.0

45.9

38.9

31.8

400

426

190

130

80

135.4

115.8

96.1

76.5

76.1

65.6

49.9

58.7

50.9

43.1

35.2

450

478

190

140

80

147.5

126.1

104.7

83.4

78.6

67.8

51.5

64.8

56.2

47.5

38.9

500

529

200

140

80

153.1

130.9

108.7

86.5

85.2

73.5

55.8

70.7

61.3

51.9

42.4

600

630

200

140

90

175.1

149.8

124.4

99.0

98.3

84.7

64.4

74.2

64.3

54.4

44.5

700

720

210

140

100

187.1

160.0

132.9

105.8

109.8

94.7

72.0

76.0

65.8

55.7

45.6

800

820

220

140

100

199.9

170.9

142.0

113.0

122.6

105.7

80.3

85.1

73.7

62.4

51.0

900

920

230

150

110

211.5

180.8

150.2

119.5

127.3

109.8

83.4

86.4

74.9

63.4

51.9

1000

1020

240

150

120

222.0

189.8

157.7

125.5

139.0

119.9

91.1

87.5

75.9

64.2

52.5

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOSTą 8732-78.

2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų [5.3].

3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.12) formulę.

4. Šilumos atidavimo koeficientas apskaičiuotas iš (5.5) formulės, kai vid. vėjo greitis 4 m/s.

 

3 lentelė. Žemėje (bekanaliu būdu) paklotų vamzdynų, kai yra tik vienas vamzdis, skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio skersmuo

Izoliacijos

Šilumos nuostoliai W/m, kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/mK,

D sutartinis

D išorinis

storis

skersmuo

aplinkos temperatūra +5 ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

mm

mm

mm

mm

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

25

33.7

25.95

85.6

23.4

21.6

19.7

17.8

15.9

14.1

12.2

10.3

8.4

6.6

4.7

32

42.4

31.3

105

24.1

22.2

20.3

18.3

16.4

14.5

12.5

10.6

8.7

6.8

4.8

40

48.3

28.35

105

27.8

25.6

23.4

21.2

18.9

16.7

14.5

12.3

10.0

7.8

5.6

50

60.3

29.85

120

31.2

28.7

26.2

23.7

21.2

18.7

16.2

13.7

11.2

8.7

6.2

65

76.1

28.95

134

37.3

34.3

31.4

28.4

25.4

22.4

19.4

16.4

13.4

10.5

7.5

80

88.9

32.55

154

38.5

35.4

32.3

29.2

26.2

23.1

20.0

16.9

13.8

10.8

7.7

100

114.3

39.65

193.6

40.2

37.0

33.8

30.6

27.3

24.1

20.9

17.7

14.5

11.3

8.0

125

139.7

39.15

218

46.9

43.2

39.4

35.7

31.9

28.2

24.4

20.6

16.9

13.1

9.4

150

168.3

36.95

242.2

56.2

51.7

47.2

42.7

38.2

33.7

29.2

24.7

20.2

15.7

11.2

200

219.1

43.05

305.2

61.6

56.6

51.7

46.8

41.9

36.9

32.0

27.1

22.2

17.2

12.3

250

273

57.2

387.4

59.3

54.6

49.8

45.1

40.3

35.6

30.9

26.1

21.4

16.6

11.9

300

323.9

56.05

436

68.8

63.3

57.8

52.3

46.8

41.3

35.8

30.3

24.8

19.3

13.8

350

355.6

64.4

484.4

66.9

61.5

56.2

50.8

45.5

40.1

34.8

29.4

24.1

18.7

13.4

400

406.4

49

504.4

91.2

83.9

76.6

69.3

62.0

54.7

47.4

40.1

32.8

25.5

18.2

450

457.2

42.6

542.4

111.1

102.2

93.3

84.4

75.6

66.7

57.8

48.9

40.0

31.1

22.2

500

508

51.1

610.2

105.9

97.5

89.0

80.5

72.0

63.6

55.1

46.6

38.1

29.7

21.2

550

558.8

64.5

687.8

96.3

88.6

80.9

73.2

65.5

57.8

50.1

42.4

34.7

27.0

19.3

600

609.6

72.7

755

94.5

87.0

79.4

71.8

64.3

56.7

49.1

41.6

34.0

26.5

18.9

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai atitinka ABB centralizuoto šilumos tiekimo vadove aprašytuosius vamzdžius.

2. Izoliacijos storiai priimti pagal ABB centralizuoto šilumos tiekimo vadove nurodytus standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.

3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.13) formulę.

 

4 lentelė. Žemėje (bekanaliu būdu) paklotų vamzdynų, kai greta du vienodi vamzdžiai su tokių pat parametrų šilumnešiu, skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio skersmuo

Izoliacijos

Apval-

Atst.

Šilumos nuostoliai W/m, kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas

0,03 W/mK, aplinkos temperatūra +5 ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

D sutartinis

D išorinis

storis

skers-muo

kalo

skersmuo

tarp

ašių

mm

mm

mm

mm

mm

m

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

25

33.7

25.95

85.6

90

0.24

22.5

20.7

18.9

17.1

15.3

13.5

11.7

9.9

8.1

6.3

4.5

32

42.4

31.3

105

110

0.26

23.1

21.3

19.4

17.6

15.7

13.9

12.0

10.2

8.3

6.5

4.6

40

48.3

28.35

105

110

0.26

26.5

24.4

22.3

20.2

18.0

15.9

13.8

11.7

9.5

7.4

5.3

50

60.3

29.85

120

125

0.275

29.6

27.2

24.8

22.5

20.1

17.7

15.4

13.0

10.6

8.3

5.9

65

76.1

28.95

134

140

0.29

35.1

32.3

29.5

26.7

23.9

21.1

18.2

15.4

12.6

9.8

7.0

80

88.9

32.55

154

160

0.31

36.2

33.3

30.4

27.5

24.6

21.7

18.8

15.9

13.0

10.1

7.2

100

114.3

39.65

193.6

200

0.35

37.8

34.8

31.8

28.7

25.7

22.7

19.7

16.6

13.6

10.6

7.6

125

139.7

39.15

218

225

0.475

44.1

40.6

37.1

33.5

30.0

26.5

22.9

19.4

15.9

12.4

8.8

150

168.3

36.95

242.2

250

0.5

52.3

48.2

44.0

39.8

35.6

31.4

27.2

23.0

18.8

14.7

10.5

200

219.1

43.05

305.2

315

0.565

57.2

52.7

48.1

43.5

38.9

34.3

29.8

25.2

20.6

16.0

11.4

250

273

57.2

387.4

400

0.65

55.6

51.2

46.7

42.3

37.8

33.4

28.9

24.5

20.0

15.6

11.1

300

323.9

56.05

436

450

0.7

64.1

59.0

53.8

48.7

43.6

38.5

33.3

28.2

23.1

17.9

12.8

350

355.6

64.4

484.4

500

0.75

62.6

57.6

52.6

47.5

42.5

37.5

32.5

27.5

22.5

17.5

12.5

400

406.4

49

504.4

520

0.77

83.4

76.8

70.1

63.4

56.7

50.1

43.4

36.7

30.0

23.4

16.7

450

457.2

42.6

542.4

560

0.81

100.2

92.2

84.2

76.2

68.1

60.1

52.1

44.1

36.1

28.1

20.0

500

508

51.1

610.2

630

0.88

96.5

88.8

81.1

73.3

65.6

57.9

50.2

42.5

34.7

27.0

19.3

550

558.8

64.5

687.8

710

0.96

88.9

81.8

74.7

67.5

60.4

53.3

46.2

39.1

32.0

24.9

17.8

600

609.6

72.7

755

780

1.03

87.7

80.7

73.7

66.7

59.7

52.6

45.6

38.6

31.6

24.6

17.5

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai atitinka ABB centralizuoto šilumos tiekimo vadove aprašytuosius vamzdžius.

2. Izoliacijos storiai priimti pagal ABB centralizuoto šilumos tiekimo vadove nurodytus standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.

3. Norminiai šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.1) formulę, o šiluminės varžos pagal (5.7), (5.8) ir (5.10) formules.

 

5 lentelė. Žemėje (bekanaliu būdu) paklotų vamzdynų, kai greta du vienodi vamzdžiai su skirtingų temperatūrų šilumnešiu, skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio skersmuo

Izoliacijos

 

Apval-kalo

Atstu-

mas

Šilumos nuostoliai W/m, kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/mK,

aplinkos temperatūra +5 ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

D sut.

D iš.

storis

D

D

tarp

 

mm

mm

mm

mm

mm

ašių m

130

70

120

60

100

65

80

55

70

50

110

50

90

50

65

50

25

33.7

25.95

85.6

90

0.24

23.1

11.2

21.3

9.4

17.5

10.5

13.8

8.8

11.9

8.0

19.5

7.6

15.7

7.8

11.0

8.0

32

42.4

31.3

105

110

0.26

23.8

11.6

21.9

9.7

18.0

10.9

14.2

9.1

12.3

8.2

20.1

7.9

16.2

8.0

11.3

8.2

40

48.3

28.35

105

110

0.26

27.4

13.2

25.3

11.1

20.8

12.4

16.4

10.4

14.2

9.4

23.2

8.9

18.7

9.2

13.0

9.5

50

60.3

29.85

120

125

0.275

30.7

14.7

28.4

12.3

23.3

13.9

18.3

11.6

15.9

10.5

26.0

9.9

20.9

10.2

14.6

10.6

65

76.1

28.95

134

140

0.29

36.8

17.3

34.0

14.5

27.8

16.4

21.9

13.8

19.0

12.4

31.2

11.6

25.1

12.0

17.5

12.5

80

88.9

32.55

154

160

0.31

38.0

17.9

35.1

14.9

28.7

16.9

22.6

14.2

19.6

12.8

32.1

12.0

25.9

12.4

18.0

12.9

100

114.3

39.65

193.6

200

0.35

39.8

18.7

36.7

15.7

30.1

17.7

23.7

14.9

20.5

13.4

33.7

12.6

27.1

13.0

18.9

13.5

125

139.7

39.15

218

225

0.475

46.7

22.0

43.2

18.4

35.3

20.8

27.8

17.4

24.1

15.8

39.5

14.8

31.8

15.3

22.2

15.9

150

168.3

36.95

242.2

250

0.5

56.1

25.9

51.9

21.6

42.4

24.6

33.4

20.7

28.9

18.7

47.6

17.3

38.2

18.0

26.6

18.9

200

219.1

43.05

305.2

315

0.565

61.7

28.4

57.1

23.6

46.6

27.0

36.7

22.7

31.8

20.5

52.3

18.9

42.0

19.7

29.2

20.7

250

273

57.2

387.4

400

0.65

59.6

27.8

55.1

23.2

45.1

26.4

35.5

22.2

30.7

20.0

50.5

18.6

40.6

19.3

28.3

20.2

300

323.9

56.05

436

450

0.7

69.5

32.0

64.3

26.7

52.5

30.5

41.4

25.6

35.8

23.1

58.9

21.3

47.4

22.2

32.9

23.4

350

355.6

64.4

484.4

500

0.75

67.6

31.4

62.5

26.2

51.1

29.9

40.3

25.0

34.8

22.6

57.3

21.0

46.1

21.8

32.0

22.9

400

406.4

49

504.4

520

0.77

93.0

41.2

86.1

34.1

70.1

39.6

55.2

33.3

47.7

30.2

79.0

27.1

63.4

28.6

43.8

30.6

450

457.2

42.6

542.4

560

0.81

114.2

48.7

105.9

40.1

85.9

47.3

67.6

39.9

58.4

36.2

97.3

31.5

77.8

33.9

53.6

36.8

500

508

51.1

610.2

630

0.88

109.1

47.7

101.1

39.4

82.2

46.0

64.7

38.8

56.0

35.1

92.8

31.2

74.4

33.2

51.4

35.6

550

558.8

64.5

687.8

710

0.96

99.2

44.7

91.8

37.1

74.8

42.8

58.9

36.0

51.0

32.6

84.2

29.6

67.6

31.1

46.8

33.0

600

609.6

72.7

755

780

1.03

97.6

44.5

90.3

37.0

73.6

42.5

58.0

35.7

50.2

32.3

82.8

29.5

66.5

30.9

46.1

32.6

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai atitinka ABB centralizuoto šilumos tiekimo vadove aprašytuosius vamzdžius.

2. Izoliacijos storiai priimti pagal ABB centralizuoto šilumos tiekimo vadove nurodytus standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.

3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.1) formulę, o šiluminės varžos – pagal (5.11) formulę.

 

6 lentelė. Požeminiame nepereinamame kanale pakloto vieno vamzdžio skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio

skersmuo

Izoliacijos

Kanalo

skersmuo

Bendros varžos

Šilumos nuostoliai W/m, kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas

0,04 W/mK, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

 

D sut.

D iš.

storis

D

Dekviv.

m K/W

 

 

mm

mm

mm

mm

m

vamzdžio

grunto

150

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

25

32

50

132

0.675

5.841

0.089

24.5

21.1

19.4

17.7

16.0

14.3

12.6

11.0

9.3

7.6

5.9

32

38

50

138

0.675

5.325

0.089

26.8

23.1

21.2

19.4

17.5

15.7

13.9

12.0

10.2

8.3

6.5

40

45

50

145

0.675

4.840

0.089

29.4

25.4

23.3

21.3

19.3

17.2

15.2

13.2

11.2

9.1

7.1

50

57

50

157

0.675

4.201

0.089

33.8

29.1

26.8

24.5

22.1

19.8

17.5

15.1

12.8

10.5

8.2

65

73

60

193

0.675

4.007

0.089

35.4

30.5

28.1

25.6

23.2

20.8

18.3

15.9

13.4

11.0

8.5

70

76

60

196

0.675

3.906

0.089

36.3

31.3

28.8

26.3

23.8

21.3

18.8

16.3

13.8

11.3

8.8

80

89

60

209

0.675

3.525

0.089

40.1

34.6

31.8

29.1

26.3

23.5

20.8

18.0

15.2

12.5

9.7

100

108

60

228

0.675

3.090

0.089

45.6

39.3

36.2

33.0

29.9

26.7

23.6

20.4

17.3

14.2

11.0

125

133

60

253

0.675

2.664

0.089

52.7

45.4

41.8

38.1

34.5

30.9

27.2

23.6

20.0

16.3

12.7

150

159

70

299

0.675

2.602

0.089

53.9

46.4

42.7

39.0

35.3

31.6

27.9

24.2

20.4

16.7

13.0

200

219

70

359

0.968

2.041

0.052

69.3

59.7

54.9

50.2

45.4

40.6

35.8

31.1

26.3

21.5

16.7

250

273

70

413

0.968

1.712

0.052

82.2

70.9

65.2

59.5

53.9

48.2

42.5

36.9

31.2

25.5

19.8

300

325

70

465

1.159

1.483

0.039

95.3

82.1

75.6

69.0

62.4

55.9

49.3

42.7

36.1

29.6

23.0

350

377

80

537

1.159

1.457

0.039

96.9

83.5

76.9

70.2

63.5

56.8

50.1

43.4

36.8

30.1

23.4

400

426

80

586

1.159

1.314

0.039

107.1

92.4

85.0

77.6

70.2

62.8

55.4

48.0

40.6

33.2

25.9

450

478

80

638

1.159

1.191

0.039

117.9

101.6

93.5

85.4

77.3

69.1

61.0

52.9

44.7

36.6

28.5

500

529

80

689

1.529

1.090

0.024

130.1

112.1

103.2

94.2

85.2

76.3

67.3

58.3

49.3

40.4

31.4

600

630

90

810

1.529

1.033

0.024

137.1

118.2

108.8

99.3

89.8

80.4

70.9

61.5

52.0

42.6

33.1

700

720

90

900

1.529

0.918

0.024

153.9

132.7

122.1

111.5

100.9

90.2

79.6

69.0

58.4

47.8

37.2

800

820

100

1020

2.102

0.895

0.013

159.8

137.7

126.7

115.7

104.7

93.7

82.6

71.6

60.6

49.6

38.6

900

920

100

1120

2.102

0.807

0.013

176.9

152.5

140.3

128.1

115.9

103.7

91.5

79.3

67.1

54.9

42.7

1000

1020

110

1240

2.102

0.799

0.013

178.7

154.0

141.7

129.4

117.0

104.7

92.4

80.1

67.8

55.4

43.1

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST'ą 8732-78.

2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų [5.3].

3. Šilumos nuostolių skaičiavimo eiga 5.2.3 pavyzdyje.

 

7 lentelė. Požeminiame nepereinamame kanale, kai greta pakloti du vienodi vamzdžiai su skirtingų temperatūrų šilumnešiu, skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio skersmuo

Izoliacijos storis mm

Izoliacijos

skersmuo D mm

Kanalo

Bendros varžos m K/W

Šilumos nuostoliai W/m, kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,04 W/mK, esant šilumnešio temperatūroms

D sutar-

tinis

D išorinis

tiekimo

vamz-

grąžinimo vamzdyje

tieki-mo

grąži-

nimo

Dekviv.

vamzdžių

grunto

mm

mm

dyje

 

vamzd.

vamzd.

m

tiekimo

grąži-

nimo

 

110

50

90

50

65

50

25

32

50

40

132

112

0.669

5.841

5.223

0.249

16.9

7.5

13.6

7.6

9.5

7.8

32

38

50

40

138

118

0.669

5.325

4.735

0.249

18.5

8.3

14.9

8.3

10.4

7.6

40

45

50

40

145

125

0.669

4.840

4.278

0.249

20.2

8.8

16.3

9.0

11.3

8.2

50

57

50

40

157

137

0.669

4.201

3.684

0.249

23.0

10.0

18.5

10.3

12.9

9.3

65

73

60

40

193

153

0.669

4.007

3.118

0.249

24.0

11.6

19.3

11.9

13.4

9.6

70

76

60

40

196

156

0.669

3.906

3.032

0.249

24.6

11.9

19.7

12.2

13.7

9.8

80

89

60

40

209

169

0.669

3.525

2.709

0.249

27.0

12.9

21.6

13.4

15.0

10.7

100

108

60

40

228

188

0.860

3.090

2.347

0.216

30.8

15.0

24.7

15.5

17.1

12.2

125

133

60

40

253

213

0.860

2.664

1.999

0.216

35.2

16.9

28.2

17.6

19.4

13.8

150

159

70

50

299

259

0.860

2.602

2.044

0.216

36.0

16.5

28.8

17.1

19.9

14.1

200

219

70

50

359

319

1.146

2.041

1.580

0.181

45.5

20.9

36.5

21.8

25.1

17.8

250

273

70

50

413

373

1.146

1.712

1.313

0.181

53.2

23.7

42.5

25.0

29.2

20.4

300

325

70

50

465

425

1.529

1.483

1.130

0.147

61.9

28.1

49.5

29.5

34.0

23.9

350

377

80

60

537

497

1.529

1.457

1.153

0.147

62.9

27.5

50.3

28.9

34.6

24.3

400

426

80

60

586

546

1.529

1.314

1.036

0.147

68.9

29.5

55.0

31.2

37.7

26.3

450

478

80

60

638

598

1.529

1.191

0.936

0.147

75.0

31.4

59.9

33.4

40.9

28.3

500

529

80

60

689

649

2.102

1.090

0.855

0.108

84.3

37.3

67.4

39.2

46.3

32.6

600

630

80

60

790

750

2.102

0.934

0.729

0.108

96.5

41.3

77.0

43.8

52.7

36.7

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST'ą 8732-78.

2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų [5.3].

3. Šilumos nuostolių skaičiavimo eiga 5.2.4 pavyzdyje.

 

7.1 lentelė. Požeminiame nepereinamame kanale, kai greta pakloti du vienodi vamzdžiai su skirtingų temperatūrų šilumnešiu, skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio skersmuo

Izoliacijos storis mm

Izoliacijos D mm

Kanalo

Bendros varžos m K/W

Norminiai šilumos nuostoliai W/m, kai izoliacijos šilumos laidumo

koeficientas 0,04 W/mK, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

D sut.

D iš.

tiek.

grąžin.

tiek.

grąžin.

dek

vamzdžių

grunto

mm

mm

vamz.

vamz.

vamz.

vamz.

m

tiekimo

grąžin.

 

150

70

130

70

120

60

100

65

90

50.0

70

50

25

32

50

40

132

112

0.669

5.841

5.223

0.249

23.4

10.8

20.1

11.0

18.5

9.2

15.2

10.3

13.6

7.6

10.4

7.8

32

38

50

40

138

118

0.669

5.325

4.735

0.249

25.5

12.0

21.9

12.0

20.2

8.9

17.2

11.2

14.9

8.3

11.3

8.5

40

45

50

40

145

125

0.669

4.840

4.278

0.249

27.9

12.8

23.9

13.0

22.1

9.7

18.9

12.3

16.3

9.0

12.3

9.3

50

57

50

40

157

137

0.669

4.201

3.684

0.249

31.8

14.5

27.3

14.8

25.1

10.9

21.6

14.0

18.5

10.3

14.0

10.6

65

73

60

40

193

153

0.669

4.007

3.118

0.249

33.1

16.9

28.4

17.2

26.2

11.2

22.4

16.2

19.3

11.9

14.6

12.3

70

76

60

40

196

156

0.669

3.906

3.032

0.249

33.9

17.2

29.0

17.6

26.8

11.4

23.0

16.6

19.7

12.2

14.9

12.6

80

89

60

40

209

169

0.669

3.525

2.709

0.249

37.2

18.8

31.9

19.3

29.4

12.4

25.3

18.3

21.6

13.4

16.3

13.8

100

108

60

40

228

188

0.860

3.090

2.347

0.216

42.4

21.8

36.3

22.3

33.6

14.1

28.8

21.1

24.7

15.5

18.6

16.0

125

133

60

40

253

213

0.860

2.664

1.999

0.216

48.5

24.6

41.5

25.3

38.3

15.8

33.0

24.0

28.2

17.6

21.2

18.2

150

159

70

50

299

259

0.860

2.602

2.044

0.216

49.6

24.0

42.5

24.7

39.2

16.2

33.7

23.5

28.8

17.1

21.7

17.8

200

219

70

50

359

319

1.146

2.041

1.580

0.181

62.8

30.4

53.7

31.4

49.6

20.2

42.7

29.9

36.5

21.8

27.4

22.7

250

273

70

50

413

373

1.146

1.712

1.313

0.181

73.3

34.6

62.6

35.9

57.9

22.8

49.7

34.5

42.5

25.0

31.8

26.3

300

325

70

50

465

425

1.529

1.483

1.130

0.147

85.3

41.1

72.9

42.5

67.4

26.9

57.4

40.7

49.5

29.5

37.1

31.0

350

377

80

60

537

497

1.529

1.457

1.153

0.147

86.7

40.2

74.1

41.6